Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 3, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-08-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ºÉÆãÁ¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÉñÀ¥ÁAqÉ UÀ°è ¨sÁ°Ì ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ºÁQ ªÀiÁºÁrAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÁWÀ ¢£ÁAPÀ 03-08-2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®VgÀĪÀ ¨ÁV°UÉ ºÉÆgÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÉÆuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C®ªÀiÁgÁ MqÉzÀÄ M¼ÀV£À ¯ÁPÀgÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ 1) §AUÁgÀzÀ 3 ¥ÀzÀj£À ZÀ¥Àà® ºÁgÀ C.vÀÄ 5 vÉÆ¯É C.Q. 1,25000/- gÀÆ, 2) 3 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ ºÀÆ C.Q. 7500/- gÀÆ, 3) 8 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 20,000/- gÀÆ, 4) MAzÀÄ UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ C.Q. 2500/- gÀÆ, 5) 20 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ ®Qëöä ªÀÄÆwUÀ¼ÀÄ C.Q. 6000/- gÀÆ, 6) 9 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ vÀÄPÀr, 7) 2 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄAUÀÄgÀÄ C.Q. 600/- gÀÆ, 8) 8 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ 5 ZËPÁ C.Q. 2400/- gÀÆ, 9) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 35000/- gÀÆ, 10) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÉÊ® C.Q. 2000/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 2,03700/- gÀÆ zÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: QæòÑAiÀÄ£ï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 65, ZÀZÀð ºÀwÛgÀ, aPÀÌ¥ÉÃmï, ©ÃzÀgï vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-5018 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgï zÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹°PÁ£ï EAlgï£ÉmïUÉ §A¢zÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß ¹°PÁ£ï EAlgï£Émï ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆV ªÁ¥À¸ÀÄì ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ 1) ºÉÆÃAqÁ ¸ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-5018, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA: JAE4eɹ366JA98354865, 3) EAf£ï £ÀA. eɹ36E9532311, 4) ªÀiÁqÀ¯ï 2009, 5) §tÚ PÀ¥ÀÄà, 6) CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 40,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ OgÁzÉ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: §PÀZËr, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CZÀð£Á @ gÉÆût vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ OgÁzÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, JvÀÛgÀ: 5”, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, vɼÀĪÁzÀ zÉúÀ, UÉÆ¢ü §tÚ ¸Á: §PÀZËr, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ UÀÄ®âUÁðzÀ ¥ÀÆdå zÉÆqÀØ¥Àà C¥Áà PÁ¯ÉÃf£À°è ©.E. CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉ, gÀeÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå EA¢UÉ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 01-08-2013 gÀAzÀÄ CZÀð£Á @ gÉÆût EªÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀ°èAiÀÄ°èAiÀÄ QgÁt CAUÀrUÉ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. JªÀiïºÉZï-02/J£ïJ-9011 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ £À¸Àðj ºÀwÛgÀ ¸ÉÃAl eÉƸÉÃ¥sï ±Á¯É PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ®£À°è ¯ÁqÀUÉÃj PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠠gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ KPÀA§gÀ£Áxï ²ªÀAiÉÆÃV, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä, ¯ÁqÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« FvÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ gÀ«AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® UÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ §® ¥ÀPÉÌUÉ, vÀgÀazÀ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÉÊ & PÁ°£À J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ vÀļÀd¥Àà OzÀvÀÛ¥ÀÄgÀPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 01/J ªÉÄÊ®ÆgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ EªÀ£À eÉÆvÉ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ E§âgÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, E§âgÀÆ ªÉÄÊ®ÆgÀ UÀÄA¥Á jAUï gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ C¥ÀàtÚ ZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ UÀÄA¥Á gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6608 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ PÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩½AiÀiÁ¤ ¹zÀÝ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà PÁA§¼É ¹¦¹-1126 ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÀAPÀgÀ SÁ£ÁªÀ½UÉ GlPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ºÉZÀ-7111 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §AqÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀteÉ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ZËPÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É., ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÀÄArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-08-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 261/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÀAd¢AzÀ ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¨ÉÆêÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©®UÀÄAzÉ ¸Á: eÁAw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ n«J¸ï JPÉì¯ï ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.r621©.r10r1E23368 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV£À J®§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-2013 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸À¨ï eÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ £Ë¨ÁzÉ ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CqÉØÃ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ©d®ªÁr EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 119/6 £ÉÃzÀgÀ 35 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð C¢üPÁj (r.r.J¯ï) gÀªÀgÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ WÉÆÃqÀPÉ OgÁzÀ(©) ºÁUÀÆ E£ÀÄß 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ  CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄ¯É anAUÀ PÉøÀÄ zÁR°¹¢Ý ªÀÄvÀÄÛ E°èUÀ¯ï KPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ°èzÀÝ gÀªÉıÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À EªÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÁ£Áf ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ£À JqÀUÉÊ CAUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À EªÀ£ÀÄ MwÛ »rzÁÝUÀ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ©üêÀiÁf, gÁdPÀĪÀiÁgÀ a¢æ CPÀâgÀ ¥ÀoÁt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ©üêÀiÁf mÉîgÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ a¢æ, zÉë¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ JqÀUÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ jhÄAgÀhiÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ OgÁzÀPÉÌ ºÉÃUÉ §gÀÄwÛ £ÁªÀÅ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ 3 vÀÆ¯É ¯ÁåPÉÃmï, 2 vÉÆ¯É §®UÉÊ ¨Éæ¸À¯ÉÃmï ºÁUÀÆ eÉé£À°èzÀÝ  5000/- gÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-2013 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸À¨ï eÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ zÉêÀPÀvÉÛ, ¸Á: CVæÃPÀ®ZÀgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) ºÁUÀÆ ²ªÁf ¨ÉÆÃUÁgÀ E§âgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ £Ë¨ÁzÉ ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀjUÉ ¸ÀªÉð £ÀA 93/J1 gÀ°ègÀĪÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ¸ÁQëAiÀiÁV ªÀÄzsÀå¹ÜPÉ ªÀ»¹ dUÀ¢Ã±À SÉÆèÁgÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ KPÉ ªÀiÁr¹¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, jhÄAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, EzÀÄ ¤£Àß vÀAzÉ D¹ÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ §UÉÎ eÁ¹Û PÀ¼Àf ªÀ»¸ÀÄvÁÛ E¢Ý CAvÁ PÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/JA-2469 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¸À®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ 5-6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ jhÄAgÀhiÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀwõÀ EªÀ£ÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É fÃ¥À ºÁ¬Ä¹ ¸Á¬Ä¹ ©rj CAvÁ  ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉýgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:31-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AqÉèsÁ« UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå ªÀ:25 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:§AqÉèsÁ« CQÌ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA:01 zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÁqÀð EzÀݪÀjUÉ CQÌPÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¤Ã£ÉÃPÉ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ FUÀ ¤AzÉãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 2)ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀظÉÆêÀÄAiÀÄå PÉÆÃoÁ 3)ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà 4)EªÀiÁªÀiï¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á:§AqÉèsÁ« £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ,ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 02.08.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2013 PÀ®A. : 341,323,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆÃUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¢£ÁAPÀ-02/08/2013 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 19 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgï ¸Á-UÀ®UÀ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä zÉÆqÀتÀÄä¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÉÆmÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ,DgÉÆæ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÀÄjè  25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-UÀ®UÀ ºÁ.ªÀ-d£ÀªÀiÁgÀr    
FvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄÃ¯É §AzÀÄ JzÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ZÀ¥ÀதAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ,PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ºÉÆqÉ-§qɪÀiÁr  fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-106/2013 PÀ®A-323.354.355.504.506 L¦¹ CrAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀizÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ²ªÀUÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ¤UÉ DgÉÆæ 1) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀ̼ɥÀà ªÀAiÀiÁ: 51 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 46 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ DgÉÆæ 3) ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀUÁå£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 G: MPÀÌ®vÀ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ C½AiÀÄ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DgÉÆæ £ÀA 3£ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀiÁ£Àå ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÝgÀ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ vÁªÀÅ ºÁQzÀ ¹«¯ï PÉù£À°è gÁfAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ PÉýgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2013 PÀ®A 323. 324. 504. 506. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ UÀÄrºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 35 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÉÆUÀgÀ£Á¼À FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 38 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü¬ÄzÀÄÝ DPÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À UÁæªÀĪÁzÀ UÀÄrºÁ¼À ©lÄÖ ºÉÆUÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 63/2 gÀ°è 00.38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÀgÀ R¨ÉÓUÁV vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòvÀgÁV DPÉAiÀÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CavÁ £ÁåAiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2013 PÀ®A 323. 504. 506. 448. 324. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢.1-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢.12-8-13gÀ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹gÀªÁgÀzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð PÁæ¹£À°ègÀĪÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ FgÀtÚ, eÁwBªÉʱÀå, ªÀÀAiÀÄ-36ªÀµÀð GBªÉƨÉÊ® CAUÀr ¸ÁBw¥À஢¤ß ºÁªÀB¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ¸Élgïì ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦°è ªÀiÁr ªÉƨÉʯï CAUÀr AiÀÄ°èzÀÝ 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 15,755=00 gÀÆ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2013 PÀ®AB457,380 L¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.08.2013 gÀAzÀÄ 124 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ: 

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:

ದಿನಾಂಕ:02/08/2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ದಸ್ತಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ನವನಿಹಾಳ ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆ ನಾನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಹುಮನಾಬಾದ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ನೇದ್ದರ ರೋಡಿನ ನಾವದಗಿ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿವಾಗ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ:42 ಜೆ:3827 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ವಸೀಮ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು  ಮಹ್ಮದ ಹಾಜಿ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬಸಾಬ ಸಾಃಇಬ್ಬರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಸೀಮ ಅಕ್ರಮ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಾವದಗಿ ಸೇತುವೆ ದಾಟಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೂಂಡು ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾರ್ಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರ ವಸೀಮ ಅಕ್ರಮ ಈತನು ತನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಮಹ್ಮದ ಹಾಜಿ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬಸಾಬ ಈತನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ, ತಲೆಗೆ ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲಾ. ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೃತ ವಸೀಮ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಮಹ್ಮದ ಹಾಜಿ ಇವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಯ್ಯದ ಸಲೀಂ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಗಡಿಗರು ಕರೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತ ವಸೀಮ ಅಕ್ರಮ ಈತನು ತನ್ನ ಮೊ.ಸೈಕಲನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾರ್ಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಣದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.