Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 9, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-01-2011
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀiÁ£À vÀAzÉ ºÀįÁèf zsÀƪÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÀÄgÀSÉî (JAJ¸ï), vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ, ¸ÀzÀå ªÀÄaÑ¥ÀÆgÀ ªÀÄAUÀ®ªÁqÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-11/J¯ï-6970 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PËoÁ(©) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄ UÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA JAJZï-26/J¯ï-1227 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸Àétð¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÁ¹AUÀ eÁl ¸Á: £ÁAzÉÃqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, §® ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è, §®UÁ¼À ªÉƼÀPÁ°UÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨Áf EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, §® Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ JqÀQ«UÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® »ªÀÄärUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 307, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀA¥ÀvÁ UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt PÀZÀĪÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀgÀ¨sÀt (JAJ¸ï), ¸ÀzÀå gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ vÀÄPÀgÁªÀÄ eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ªÀAiÀÄ: CAzÁdÄ 25 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ½ªÀÄzÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¨É¼É¹PÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ¸À® DgÉÆævÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÉÆqÀتÀgÁVzÁÝgÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ £À£Àß ¸ÀA¨sÀAzÀ ©lÄÖ ©r CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 8-8-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÀUÉ §gÀUÀÄqÀ¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAVUÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ JqÀºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ E§âjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 342, 353 dÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 8/1/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ±ÁSÁ¢üPÁj & ¥Á ±ÁSÉ DtzÉÆgÀ PÀªÀÄoÁt G¥À«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ ¹¹ð(J) UÁæªÀÄzÀ ¸ÁܪÀgÀ ¸ÀASÉå J¸ï.Dgï-25/449 gÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÉÆêÀiÁ ¹¹ð(J) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «zÀÄåvï PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀÆrºÁQ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ JªÀiï.gÀªÉÄñÀ ¸À.PÁ.C.PÀªÀÄoÁt ªÀÄvÀÄÛ eɸÁÌA eÁUÀævÀ zÀ¼ÀzÀ ¦.L ªÀiÁgÀÄw ¥Ánî ºÁUÀÆ ¹§âA¢ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 435 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-08/01/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠱À²PÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà £ÀAzÀV ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, ¸ÀzÀå: ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-39/eÉ-4752 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QqÀUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/01/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÄgÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ £ÁUÀÆgÁ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/5719 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/5719 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥ÁåUÉÆà ¸Á: £ÁUÀÆgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, DgÉÆæUÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠥ÀæAiÀiÁtÂPÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/01/11 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¹¼ÀPÉ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: dªÀįÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-39/9179 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ²ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è JzÀÄgÀĤAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÉÆúÀ£À EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÆúÀ£À EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸Él¨Á ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/01/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «zÁå¦ÃoÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À 30 ªÀµÀð, ¸Á: CvÀ¯Á¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ±ÁæªÀt ¥ÁAqÀgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-25/J¸ï-6825 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-25/J¸ï-6825 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌÃqÀ DV ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ J®Ä§Ä ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur district Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ agÀvÀ£Á¼ï UÁæªÀĤªÁ¹, ºÀĸÉãï¸Á¨ï 24 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ SÁ¹A©ü EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.12.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ 22 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:30,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ EªÀvÉÛ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §gÉ J¼ÉzÀÄ, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß ¨Á¬ÄAiÉƼÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ drAiÀÄ¥Àà ¸Á: PÀA¦è (ªÉÄnæ) EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå: PÉJ.35, JA.7074 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n«J¸ï ZÁA¥ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.37,ºÉZï.1595 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ UÀqÉØ¥Àà 38 ªÀµÀð, ¸Á:vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁeï ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ WÀAmÁ «°AiÀÄA vÀAzÉ zÉêÀzÁ¸ï WÀAmÁ ¸Á:§zÉÝî, f¯Áè:PÀqÀ¥À (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ)EªÀ£ÀÄ, zÁæQëºÀtÚ ¯ÉÆÃqïªÀiÁrzÀ ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.04, JPïì.5908 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ »gÉà ºÀtV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ¯Áj dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü vÀAzÉ C§Äݯï gÀ»ÃªÀiï ¯Áj QèãÀgï ¸Á:§zÉÝïÁ, f¯Áè :PÀqÀ¥À EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄgÀıÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå ¸Á:PÉ.JA. zÉÆrØ, vÁ:ªÀÄzÀÆÝgÀÄ, f¯Áè: ªÀÄAqÀå EªÀ£ÀÄ, £É®Äè ¯ÉÆÃqïªÀiÁrzÀ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.18, 4358 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £Á¯Á ©æqïÓ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ, ²æà ZÀ£Àߧ¸À¥Àà JJ¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Á¯ïSÁ£ï vÀAzÉ GqÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á:UÀÄAd½î EªÀ£ÀÄ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ©üêÀÄ¥Àà£À ¥ÀwßAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²ªÀ¥Àà §AzÀÄ ©r¹zÀÝjAzÀ EAzÀÄ G½¢j E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ©üêÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà dUÀ°, ¸Á:¥À®UÀ®¢¤ß EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ EªÀgÀ ¸ÉÆ¸É ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV, ±ÀAPÀgÀUËqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉƸÉUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ z˯Á© UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á¨ï, ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ, gÀ¸ÀÆ®¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ gÀ¸ÀƯï¸Á§ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ zÀUÁð EªÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀi˯Á¸Á¨ï ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà EªÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÁ£ÀAzÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ, CAiÀÄå¥Àà, ªÀÄAqÀ®UÉÃgÁ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAqÀ®UÉÃgÁ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÉÆëAzÀ£À ¥Àwß PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÁ°AiÀÄgÀÄ 23 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ«¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì PÉÆr¹zÀÝgÀÄ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.01.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀ vÁ®ÆPÀ ªÀÄlÆÖgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¥sÁwêÀiÁ UÀAqÀ ºÀ¸À£ï¸Á¨ï EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §mÉÖ, UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, £ÀUÀzÀĺÀt & §AUÁgÀ J¯Áè¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:86,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥sÁwêÀiÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄzÀÄUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖPÁåA¥ï f.Dgï.PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® gÁªï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt £ËPÀgÀ, ¸Á:ºÀÄ°UÉÃgÀ, vÁ:PÀĵÀÖV, f¯Áè:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ n«J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ¸ÀASÉå:PÉJ.36,Dgï.6050 C.Q.gÀÆ:15,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06.00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖPÁåA¥ï D¦üøÀgï PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, qÁ:£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀåPÉÃAzÀæ C£Àéj EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ:07.01.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀºÁQPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹, ¢£ÁAPÀ:08.01.2011 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ ¸ÀgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, J¯ï¹r n«.CQgÀÆ:13,000/-, C.Q.gÀÆ:1000/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÉÆà ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:10000/- J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ:24,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ qÁ:£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 08.01.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. n.²æÃzsÀgÀ, r.J¸ï.¦., gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. f.ºÀjñÀ ¹.¦.L., UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À J.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ. qÁPÀ¥Àà, ¦.¹. 391, ²æÃ. DjÃ¥sï J.¦.¹. 48, ²æÃ. ±ÀgÀt¥Àà ¦.¹. 167 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀqÀÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà £ÀA. J.¦.31/JA.9599 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ¯Éʸɣïì E®èzÉà ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ½®èzÉà gÀÆ. 1,68,682/- C/Q ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 2,00,000/- C/Q ¨É¯ÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ NqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ 1) ¥ÁµÀ vÀAzÉ PÀjÃA¸Á§, 24 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á|| UÉÆîªÀiÁPÉðmï, ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ, 22 ªÀµÀð, eÁ|| £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á|| PÀ¥ÀUÀ¯ï, vÁ|| ªÀiÁ¤é EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

C¥ÀgÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw eÁ£À«.J¸ï.©gÁzÀgï UÀAqÀ ±ÀgÀtUËqÀ ¸Á|| ªÁ¸ÀÄzÉêÀgÁªÀ PÀ¨Ár £ÀA 6-2 £Éà PÁæ¸ï ¥ÀÄgÀ¯Émï D¦üÃ¸ï ¸ÉÃjPÁgÀ ¥ÁPÀð ºÀwÛgÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥Á¯ï eÉ.JªÀiï.J¥sÀ.¹ PÉÆÃlð UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ¥Àæw ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.