Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 1, 2008

Gulbarga District Reported Crimes

¢:31-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw UÉÆÃj© UÀAqÀ £À©¸Á§ §Al£À½î ¸Á|| ¸ÀÄUÀÆgÀ (J£ï) UÁæªÀÄ vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ.gÀªÀgÀÄ ¸ÀÄUÀÆgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ãj£À ºÀ¼ÀîzÀ zÁjAiÀÄ°èAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀ §A¢zÀÝjAzÀ UÉÆÃj©gÀªÀgÀÄ ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀPÉÌ ¹PÀÄÌ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀPÉÌ PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ºÀ¼ÀîzÀ GvÀÛgÀzÀ zÀqÀzÀ ªÀÄļÀÄîPÀAnUÉ ¹PÀÄÌ, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ, G¹gÀÄ PÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ zÀ¸ÀÛVgÀ ºÁUÀÆ CªÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ EzÀÝ ªÀĪÀÄvÁd ¸Á|| ¸ÀÄUÀÆgÀÄ (J£ï) ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÁgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á§ vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° £Á¬ÄPÉÆr ¸Á|| ¸ÀÄUÀÆgÀ (J£ï) vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ªÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï.


 

¢£ÁAPÀ: 31/08/08 gÀAzÀÄ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀAmÉÆæîgï ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÀÄ°¸ÉÃ£ï ¸Á:UÉÆÃV (PÉ). ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ï £ÀA PÉJ 07.J¥sï.572.£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÈvÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà¤UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ PÉÆÃnÖzÀÄÝ DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ° PɼÀUÉ ¹PÀÄÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ ,«. ¦.L.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢: 31-08-2008 gÀAzÀÄ 6-30 ¦,JA, PÉÌ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ CtÚ¥Àà EA¨Áæt gÀªÀgÀ zsÁ¨sÁPÉÌ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ CdÄð£À ²£ÀÆßgÀPÀgÀ ¸Á: ¤A§UÁð gÀªÀgÀÄ HlPÉÌ ºÉÆÃV Hl vÀgÀ®Ä ºÉýzÀÝPÀPÉ zÁ¨sÁ ªÀiÁ°ÃPÀ ZÀAzÀÄæ FvÀ£ÀÄ CzÀð UÀAmÉ vÀqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀð UÀAmÉ ©lÄÖ Hl vÀgÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ CtÚ¥Àà EA¨Áæt ¸ÀAUÀqÀ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ¤A§UÁð ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤ªÀÄUÉ Hl PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ.¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Bidar District Daily Crime Update-01-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-09-2008

ªÀÄ£É vÀ¥ÁµÀuÉ, ªÀiÁgÁlPÁÌVlÖ ºÀÄ° ZÀªÀÄð ªÀ±À

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 40(1),(2),eÉÆvÉ 51 ªÀ£Àå fë ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÉÄÝ 1972 :-

¢£ÁAPÀ 30/08/08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ¸Á: §ÄZÀ£À½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀ£Àå fë ¥ÁætÂAiÀiÁzÀ ºÀÄ°AiÀÄ ZÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌV vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ §UÉÎ ¥ÉưøÀjUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ¥ÁµÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ PÁåj ¨ÁåUÀzÀ°è ºÀÄ°AiÀÄ ZÀªÀÄð ¹QÌzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q. 3000/- EzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£Àß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes


: ¥ÀwQgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå :

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ AiÀÄPÁè¸ï¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, ªÀiÁgÉ¥Àà @ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ºÀÄ°UɪÀÄä @ §¸ÀªÀÄä 28 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀwßAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀ ¥Àw CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ ¥ÀÄ£À: zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É ¤Ãr, ¸ÁAiÀÄĪÀAvÉ zÀĵÉàçÃgÀuÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ ºÀÄ°UɪÀÄä @ §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1615 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ §¸À¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ÀoÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 115/2008 PÀ®A: 498(J), 306, ¨sÁ.zÀA.¸ÀA Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: §¯ÁvÁÌgÀ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ PÀ®ªÀįÁUÁæªÀĤªÁ¹,PÀ®è¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØPÀgÉ¥Àà 25ªÀµÀð,mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ 19 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÉÆêÀð¼ÀÄ PÀ®ªÀįÁ UÁæªÀÄzÀ UÀÄqÀØzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è §»zÉÃð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, CªÀ¼À ªÀÄ£ÀªÉÇ°¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ UÀÄqÀØzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÁ¼ÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉƯɪÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ AiÀÄĪÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 176/2008 PÀ®A: 506,376 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
: ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ :
¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁ£ÀUÀgÀ§qÁªÀuɤªÁ¹, CA¨ÉÆÃf vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 22ªÀµÀð,EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.08.2008 gÀAzÀÄ 0400UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀzÉݸÁ§£À ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄPÀlÄÖªÀ PÁ®PÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÀðj D¸ÀàvÉAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:20/2008PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA.CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
: ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀ, ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :
¢£ÁAPÀ: 30.08.2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ©üêÀÄgÁd PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, 45ªÀµÀðzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ¤£ÀߪÀÄUÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ gÀÆ: 500=00 PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÀ ºÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ E§âgÀÆ ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï EªÀgÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, ªÉÄÊPÉʪÀÄÄnÖ J¼ÉzÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÉƸÉUÉ & ªÀÄ»¼ÉUÉ PÀnÖUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ ªÀÄ»¼É PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA:240/2008 PÀ®A: 504, 323, 354, 324, 506 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA & 3(1)(10)J¸ï¹,J¸ïn ¦J DåPÀÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉUÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ: 30.08.2008 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁµÁ¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁzÀgï ¥ÀmÉïï 24ªÀµÀð, ¸Á:PÀtªÉÄñÀégÀ, vÁ: eÉêÀVð, f¯Áè: UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¨ÉƯÉÃgÉÆà PÁåA¥Àgï ªÁºÀ£À¸ÀA:PÉJ.25,JA.9931 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ïUÀÆgÀÄ -UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà wAxÀt ¸ÉÃvÀĪɺÀwÛgÀ PÁ£ïªÁAiÀiï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ «ÃgÉñÀ EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀgÀÆ ¤°è¸ÀzÉà ¥Éưøï¥ÉÃzÉAiÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ PÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀÄÄRå¥ÉÃzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½îÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 86/2008 PÀ®A:279, 337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST CRIMES

¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ:- ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À:- ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ LªÁ£ï ±Á» Cyw UÀȺÀ ºÀwÛgÀzÀ J¸À.J¸ï.¥Ánî lªÀgÀ£À qÁ:ªÀÄÄPÁÛgÀ CºÀäzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢.10/08/08 gÀAzÀÄ PÀ¼ÀĪÁVzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀgÁzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹zÀ DgÉÆævÀgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É f¯ÉèAiÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæ WÀlPÀzÀ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï ©.eÉ.²gÀÆgÀªÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæ ¥ÀvÉÛºÀaÑ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÉÖõÀ£ï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¦.J¸ï.L & ¹§âA¢ AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.ºÀ«ÄÃzÀ ºÀĸÉãÀ vÀA.C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ¸Á||gÉÆÃeÁ PÉ UÀÄ®§UÁð. 2.CdgÀ C° vÀA. ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ C° ¸Á||¸ÁvÀUÀÄA§d UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝ 4 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ E¹Ûç ¥ÉnÖUÉ MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀ C.Q 19,000/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð:-¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è M§âgÀ ºÉ¸Àj£À°è E§âgÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ?:- ¢:-31/08/08gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11:10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ qÁ||©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï rVæ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉüÉAiÀÄ°è ¥ÀjPÁë PÉÆÃuÉ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÁzÀ ²æÃ.¦.«±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀĽvÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ºÁdgÁw ºÁ¼É ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁeÉñÀ vÀA. §¸ÀªÀgÁd UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á||UÉÆÃV JA§ ºÉ¸Àj£À°è 2 d£À C¨sÀåyðUÀ½zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV C¨sÀåyð ºÁdgÁw ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁªÀavÀæ½zÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV 1)gÁeÉñÀ vÀA. §¸ÀªÀgÁd ¸Á||UÉÆÃV, vÁ||±ÀºÁ¥ÀÆgÀ & 2)¸ÉÆêÀÄtÚ vÀA. ¹zÀÝAiÀÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á||AiÀļÀªÁgÀ, vÁ||eÉêÀVð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, C¨sÀåyð gÁeÉñÀ£ÀÄ 2 ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ºÉ¸Àj£À°è ¨sÀwðªÀiÁr MAzÀPÉÌ vÀ£Àß ¨sÁªÀavÀæ &E£ÉÆßAzÀPÉÌ ¸ÉÆêÀÄtÚ£À ¨sÁªÀavÀæ CAn¹ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C®èzÉà ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀÄ gÁeÉñÀ¤UÉ £ÉêÀÄPÁj ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀĽvÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁr zÀÝjAzÀ F §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¼ÀVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 217/08 PÀ®A, 302, 201, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁªÀĪÀé UÀAqÀ ²ªÀªÀÄÆvÉÃð¥Àà UÀzsÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: aPÀ̸ÀƽPÉÃj UÁæªÀÄ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀæªÀé ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð FPÉUÉ FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ aPÀ̸ÀƽPÉÃj UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀwÛUÀÄqÀØ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¥Éæ«Ä¹ JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸ÀzÀå JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£Éà ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀé¼ÉÆA¢UÉ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr ªÉʵÀªÀÄå ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ C½AiÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà¤UÉ §Ä¢Þ ºÉýzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ ±ÀAPÀæªÀé½UÉ avÀæ»A¸É PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ JAzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¢£À ±ÀAPÀæªÀé¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 15.08.08 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀæªÀé¼ÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà£À ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀé¼À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀتÀ¼ÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ªÁ¥À¸À §gÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.08.08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀwÛUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ ±ÀAPÀæªÀÄä¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄUÀ zÉêÀ¥Àà£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß J°èAiÉÆà MUÉzÀ §UÉÎ EAzÀÄ HgÀ°è ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁV C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÀgÀÆ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÉÛ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉƯÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ²æà J£À.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/08 PÀ®A. 341, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ : 31.08.2008 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JA. PÉÌ EgÀPÀ®UÀqÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà E§âgÀÄ ¸Á: EgÀPÀ®UÀqÀ EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ¢vÀÄÛ, F «ZÁgÀzÀ°è CAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀ CAUÀr ¨ÁQ PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ²æÃ. ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà °AUÀzÀ½î, 23 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀ¤ßºÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ²æà J£À.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 15/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 31.08.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.30 UÀAmÉUÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQgÀ¥Àà wªÀiÁä¥ÀÄgÀ, 23 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄzÀÄgÀªÉÆÃw, FvÀ£ÀÄ PÀÄzÀÄgɪÉÆÃw ¹ÃªÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è gÁwæ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ EAzÀÄ ¢ :- 31/08/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà wªÀiÁä¥ÀÄgÀ 19 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀÄzÀÄgɪÉÆÃw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. °AUÀ£ÀUËqÀ J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.