Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 9, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ CPÀëvÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ , ªÀAiÀÄ:42ªÀ, eÁ: »AzÀÆ DAiÀÄð ªÉʱÀå , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï ªÀAiÀÄ:46ªÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ 03 ªÀµÀðUÀ½AzÀ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀVzÀÝ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ aAvɬÄAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E¯ÁfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ:08-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ FzÁÎ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.14/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .


 

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÉ.w¥ÀàAiÀÄå @ ¥ÉÃn w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ PÉ.©üêÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀPÀ° ºÀwÛ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwÛzÁÝUÀ ¹¦L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1) ¥À®è« ¹Ãqïì ¦æëÄAiÀÄA ºÉÊ©æÃqï PÁl£ï ¹Ãqïì ©.f II 450 UÁæA. £ÀªÀÅ 165 ¥ÁQÃlÄUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 600/- gÀÆ. gÀAvÉ MlÄÖ 99,000/- gÀÆ.2) JA.E.¹ ¹Ã¯ï ªÀIJãï CA.Q gÀÆ. 800/-3) ¥À®è« ¹Ãqïì CAvÁ ¦æAmï EzÀÝ SÁ° PÀªÀgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 11, CA.Q E¯Áè4) UËZï ¹Ãqïì qÉæ¹ìAUï MAzÀÄ ¨Ál°, CA.Q E¯Áè.5) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¨ÉøÀ£ï CA.Q E¯Áè EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀÆgÉʹ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2013 PÀ®A 465, 468, 471, 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.06.2013 gÀAzÀÄ 94 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-06-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-06-2013

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 103/2013 PÀ®A. 394 L¦¹ :-

¢: 09-06-2013 gÀAzÀÄ 0115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CAvÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà UËqÀ  ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: EqÀUÁgÀ G: PÀÄ° PÉ®¸À ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀ ¸ÀÆ°UÉ UÁgÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆäßPÉÃj ²ÃªÁgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀÄgÀĪÀ ¥Ánî ¥sÁªÀiï ºË¸ÀUÉ §AzÀÄ  ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è vÀÄeÁ dªÀ¼À ¥ÉÊ¸É ¸ÉÆãÁ C¸À®vÀgÀ zÉà CAvÁ PÉýzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ J£ÀÄ E¯Áè  CA¢zÀÝPÉÌ M§â£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ gÀÆ«Ä£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃV gÀÆ«Ä£À°è EzÀÝ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÁUÀÄ ¸ÀĤvÁ gÀªÀjUÉ ºÉzÀj¹ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ CªÀ¼À PÉÆÃgÀ¼À° EzÀÝ 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÀAl£À ¸ÀgÀ, 7 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ.  3 UÁæA MAzÀÄ eÉÆÃr dĪÀÄPÁÌ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀ CzÀgÀ ¹ªÀiï £ÀA§gÀ 8139957457 »UÉ MlÄÖ 49000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀÆ°UÉ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀÄ  CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ ±ÀmïðÀ£ÀÄß zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ ¨sÁµÉ ªÀÄgÁp ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/13 PÀ®A 454, 457, 380, L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 08/06/2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄÈvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð G/ ²PÀëPÀ ¸Á; ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrgÀĪÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄAPÀªÀiÁä E§âgÀÄ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è   JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉArwAiÉÆA¢UÉ EzÀÄÝ JgÀqÀ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ   ¢£ÁAPÀ 07/06/2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É vÁ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 11,00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C°è vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆÃvÉ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 08/06/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 06,00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ £ÉÆÃr UÁ§j¬ÄAzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ C®ªÀiÁjUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ C®ªÀiÁj M¼ÀVzÀÝ ¸ÀtÚ ¯ÁPÀgï vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ¹Öïï qÀ©âUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ¨É½î, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07, 08/06/2013 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ 1) §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁ 6 GAUÀgÀUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ºÀgÀ¼ÀzÀ GAUÀgÀÄ CzÀgÀ°è MAzÀÄ J DPÀæw G¼ÀîzÀÄÝ MAzÀÄ ¨ÁPïì DPÁgÀzÀÄÝ 10. UÁæA ¯ÁPÉÃl 4 eÉÆÃvÉ Q«AiÉÆïÉUÀ¼ÀÄ 2 vÉÆïÉ, ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ«£À GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 5 UÁæA MlÄÖ 85, UÁæªÀÄ §AUÁgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2,20,000/- gÀÆ. 2) ¨É½î MqÀªÉUÀ¼ÀÄ 2 PÀqÀUÀUÀ¼ÀÄ 300 UÁæA, 3 eÉÆÃvÉ PÁ°£À ZÉÊ£ï 200. UÁæA. ªÀÄPÀ̼À ZÉÊ£ï PÀqÀUÀ 100. UÁæA »ÃUÉ MlÄÖ 600. UÁæA ¨É½î CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 30,000/- gÀÆ. 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 45,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 2,95,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½î, £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀÆÌç qÉæöʪÀgïUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 102/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-                        

¢£ÁAPÀ 08-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà alªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÁUÀgÁeï 15 ªÀµÀð, C©üµÉÃPÀ 12 ªÀµÀð ªÀÄƪÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉƤßPÉÃj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÉÃUÀA¥ÀÆgï UÁæªÀÄPÉÌ d£ÀªÁqÁ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛzÁÝUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀÄgÀÄzÁégÁ ºÉƸÀ PÀlÖqÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPï CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄPÀ̽UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àrr DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DmÉÆà £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ 38 7064 EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 94/2013 PÀ®A 323,504,506,147,498(J) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/06/2013 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀÆeÁ @ ªÁt UÀAqÀ C¤Ã® ¨sÁUÀå£ÀªÀgÀÄ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, ¥Àj²µÀÖ eÁw, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á// gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ Dgï.n.¹. PÁæ¸ï gÉÆÃqÀ ZÁgÀ«Ä£ÁgÀ ZËgÀ¸ÁÛ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀéAvÀ UÁæªÀĪÀÅ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtªÁVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÁ¬Ä VÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/05/2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ C¤Ã® gÀªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß CvÉÛ ªÀĺÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ£À CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÁzÀ ªÀĺÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀÄ®vÁ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀĤî J®ègÀÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. 3 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÄÝ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 30/03/2011 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ CQëvÁ JA§ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ £À£Àß ºÉÃjUÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁUÀ° CxÀªÁ CvÉÛAiÀiÁUÀ° £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ §gÀ¨ÉÃqÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀPÀļÀ ¤Ãr ªÀÄgÀ½ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 22/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ, CvÉÛgÀªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA 64/2013 PÀ®A 323, 504, 494, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢: 08-06-2013 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¨sÉƸÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÉõÁä UÀAqÀ PÁAvÀ @ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ  PÁAvÀ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ JA§ÄªÀªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ 14 ªÀµÀðzÀ «QÌ JA§ ªÀÄUÀ¤gÀÄvÁÛ£É.  ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-11 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ § PÀ¯Áåt vÁ®ÆèQ£À ¸ÀÄAoÁt UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄAqÀªÀiÁä JA§ÄªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ ¦üÃgÁå¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/06/13 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÉÄÌPÀ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀiÁªÀ. CvÉÛ £ÁzÀ¤ gÀªÀjUÉ UÀAqÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è   DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃgÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzsÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/13 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/06/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1620 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ CPÀÌ ªÀĺÁzÉë PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É RįÁè ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ ¥ÀgÉ® E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ   oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 915, gÁd±ÉÃRgÀ ¹¦¹ 1345, £ÁUÀgÁd ¹¦¹ 1303, zsÀgÀªÀĨÁ¨Á ¹¦¹ 1632, gÀƨÉãÀ ¹.¦.¹ 1096 EªÀgÉÆA¢UÉ PÁ®Ä £ÀrUɬÄAzÀ 16:20 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ CPÀÌ ªÀĺÁzÉë PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV UÉÆïÁPÁgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQlÄÖ ¥ÀgÉ® JA§ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 16:35 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄrAiÀÄ°è DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,363/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 52 E¹àÃmï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 7 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                                       

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮೊನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಹಳ್ಳಿ ವಯಾ||24 ಜಾ:ಹರಿಜನ ಸಾ:ಕಡೆಹಳ್ಳಿ ವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:08/06/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೊನಸಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌‌) ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರೀಜ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಾದ ಸಂಗೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನವರಾದ ಗುರುರಾಜ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪಾ, ಶರಣಪ್ಪಾ, ಅಣವೀರ, ಅರುಣ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಬಿಳಿಸಿದರು  ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಗುರುರಾಜ ಇತನು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಾಹುಕಾರ ರೋಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲಾ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಒದ್ದಂಗ ನಿಮಗೂ ಒದ್ದು ಸತ್ತು ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:120/2013 ಕಲಂ:143,147,148,323,354,504,506,307,ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3[1] [10] ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ಪಿಎ ಆಕ್ಟ್‌ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಇಂಗಿನಶಟ್ಟಿ ಸಾ:ಕಡೆಹಳ್ಳಿ ವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಕಂದಿರಾದ ಮಹಾನಿಂಗಪ್ಪಾ, ತಮ್ಮ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಅರುಣ ಕೂಡಿ ದಿನಾಂಕ:08/06/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರ ಮೋನಪ್ಪ & ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ರವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲು ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೊನಸಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸುಭಾಸಹಳ್ಳಿ 2)ಮೋನಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುಭಾಸ 3)ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸುಭಾಸ 4)ಶಿವರಾಯ 5)ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸಂ:ಇನ್ನೂ 10-15 ಜನರು ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಕಡೆಹಳ್ಳಿ ರವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೊಡರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒದ್ದು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಸುಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 21/2013 ಕಲಂ:143,147,148,323,504,506(2),307 ಸಂ:149 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಾಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:06/06/2013 ರಂದು ಕಲ್ಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ದರ್ಗಾದ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಕುಸ್ತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕುಸ್ತಿ ನೋಡಲು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥಶರಣಪ್ಪ,ಶಿವಾನಂದ ಕುಸ್ತಿ ಮುಗಿದ  ನಂತರ 7-00 ಪಿ.ಎಂ  ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ  ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ತೆಕ್ಯಾದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೈನೋದ್ದೀನ ಇನಾಮದಾರ ಮತ್ತು ಸಂಗಡ 28 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ನಮಗೆ  ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿವ್ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಪ್ಪಾ ಮದ್ದಲಿ ಉ: ಹಿಟಾಚಿ ಆಪರೇಟರ ಸಾ: ಕಲ್ಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:64/2013 ಕಲಂ,143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ  ಮತ್ತು ಕಲಂ, 3 (1)  910)  ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಆಕ್ಟ 1988 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.