Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-08-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23/08/2011 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «oÀ® vÀAzÉ QñÀ£À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J39/n-3210 EzÀÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ªÀÄAUÀ®VPÀgï ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ- ¤uÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ mÁæPÀÖgï ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°£À vÉÆqÉUÉ, ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E¤ßvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ mÁPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2011 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 149, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. :-
¢£ÁAPÀ: 23/08/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ : 38 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. (ºÉƯÉAiÀÄ) G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ¸Á; ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ QgÀt ºÉÆÃmÉ®zÀ°è G¥ÀºÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀÄtZÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ºÀÄtZÀUÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 10. d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ vÀAzsÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 54 ¸Á PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¨ÁZÉ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è Rj¢ ªÀiÁrzÀ ºÉÆî ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ¨Á®Q±À£À ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¹× ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 171/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 23/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦ügÉÆÃd vÀAzÉ ºÀPÀÄÌ«ÄAiÀiÁå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á £ÀUÀgÀ oÁuÉ JzÀÄgÀÄqÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ zsÀƼÀ¥ÉÃl Nt¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀÄAmÉ ¨sÀªÁt ªÉÊ£ï ±Á¥ï CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ £À±ÀAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ D ªÀåQÛUÉ J©â¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®V¸À¨ÉPÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀÄAmÉ ªÉÊ£ï ±Á¥À£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzsÉ PÀ®è¥Áà ¹AzÉ ¸Á ¨Á宺À½î (qÀÆè) EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©ât£À gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/08/2011 1745 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀ¥Áà RqÀPÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà D®ÆgÉ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á PËqÀUÁAªÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1150/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.