Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 6, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-12-2012

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ UÉÆÃgÀ¨Á PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ªÀqÀØUÁð EªÀgÀ vÀAzÉ UÉÆÃgÀ¨Á PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀÄ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀqÀØUÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ D®UÀÆqÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-56/E-2806 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÄgÀ½zÀgÀ vÀAzÉ CgÀÄt ¥ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÉÆÃgÀ¨Á PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EªÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ qÀVÎPÀgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ®åt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà zsÀ£ÀªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¤UÀÄðr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ CuÉÚ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà zsÀ£ÀªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèªÀgÉUÉ nPÉmï vÉUÉzÀÄ zÁjAiÀÄ°è PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §¸Àì£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ¯Éà CAzÀgÉ MAzÀÄ PÁ®Ä M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁ®Ä ºÉÆgÀUÉ EqÀĪÁUÀ DgÉÆæ J£ï.F.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-669 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ §®UÀqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ªÉÄ®Q£À ªÉÄïÉ, §®UÀtÄÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À¯Éè PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸Àì r¥ÉÆÃUÉ §AzÀÄ ¹n£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ªÀÄrPÉ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ±ÉA¨É½î, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EPÉUÉ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-11-2012 gÀAzÀÄ ±ÁgÀzÁ EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃzÀ°è ¥ÀA¥À ªÀiÁqÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¹rzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DzÀÝjAzÀ ±ÁgÀzÁ EPÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ±ÁgÀzÁ EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ       05-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2012 PÀ®A 468(J), 304(©) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4, 6 r¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀiÁ° ¥Ánî ¸Á: ºÀÄtf(J) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä @ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ©üêÀiÁ ±ÀAPÀgÀ @ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ©üêÀiÁ ±ÀAPÀgÀ @ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ EvÀ£À eÉÆvÉUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ 3 ®PÀë 1 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 2 vÉÆ° §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÁV 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ©üêÀıÀAPÀgÀ, CvÉÛ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ, ªÀiÁªÀ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¹ªÀÄAvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ 10 vÉÆ° §AUÁgÀ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 05-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀÄAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è (¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ) ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CxÀªÁ DgÉÆævÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ zsÀªÀÄðgÁd ªÁqÉÃzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §A§¼ÀV EªÀgÉEUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÁqÉÃzÉÆÃgÀ   ¸Á: §A§¼ÀV EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦æw¹ gÉf¸ÀÖgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, 2 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ zsÀªÀÄðgÁd, CvÉÛ avÀæªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà, ªÀiÁªÀ £ÁUÀ¥Áà, £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ gÀÆ¥Á ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆäPÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ  DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄjUÉ ¥ÀÄ£ÀB ªÉÆzÀ°£ÀAvÉ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ PÀ½¹PÉÆlÄÖ ¤Ã£ÀÄ ºÀt vÀAzÀgÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ºÁUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ® ªÀiÁ»w:_
              ¢£ÁAPÀ : 05-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁqÀè EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ãj£À ¥Áè¹Pï ¥ÉÊ¥ï¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁD PÉÆ9lÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/2012 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

               ¢£ÁAPÀ : 05-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀįÁè¥ÀÄgÀ ªÀ: 25 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ß  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ F »A¢¤AzÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¨ÁqÀ¯ÉÆÃgÀ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.103/2012 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ: 5.12.2012 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¸ÉÃj  ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ vÀ£Àß vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå FvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J.36/JA.857 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ PÀ¸Éâà PÁåA¦¤A¢ÃaUÉ JZÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ 10 mÉÊgÀAiÀÄUÀ¼À ¯ÉÆÃqï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ  ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  ¯ÁjAiÀÄ ºÉqï ¯ÉÊmï r¥ï ªÀiÁqÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §ªÀÄ¢zÉÝà fæUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  ¸ÀÆUÀÆgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÀѪÀÄä gÀªÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄnzÀÄ ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯É JzÉ ªÀUÉÊgÉ £ÀÄZÀÄÑ £ÀÄZÀÄÑ DVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  C®èzÉ PÀ£ÀPÀgÁAiÀĤ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉà CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 266/2012 PÀ®A: 279,337,338,304[J]  L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-        

                 ²æà f. dUÀ£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ f.gÁªÀÄgÉrØ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ aPÀ̸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁPïì PÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ CPÁé ¥sÀæ±ï ºÉ¸Àj£À «Ä£ÀgÀ¯ï ªÁlgïL.J¸ï.L. ªÀiÁPÀð£À «Ä£ÀgÀ¯ï ªÁlgï ¥sÁåPÀÖj ºÉÆA¢zÀÄÝ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ  «Ä£ÀgÀ¯ï ªÁlgï£ÀÄß ªÁå¥ÁgÀ  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄwÛzÀÄÝ,20 °Ãlgï £À ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀUÀ¼À°è «Ä£ÀgÀ¯ï ªÁlgÀ£ÀÄß ¸À¥ÉèöÊ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ªÁlgï PÁå£ï UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁPïì PÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ CPÁé ¥sÀæ±ï ºÉ¸Àj£À ¯Éç¯ï EgÀÄvÁÛzÉ. F ¯Éç¯ï UÀ¼À ªÉÄÃ¯É L.J¸ï.L. ªÀiÁPÀð ªÀÄvÀÄÛ qÉÃmï ¨ÁåZï £ÀA§gÀ  EgÀÄvÀÛzÉ  DvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛVzÉÝãÀAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «zÀå  ¨sÁgÀw ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ «Ä¤¸ï CPÁé ¨ÁæAqï J£ÀÄߪÀ ªÁlgï ¥ÀèAmï£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 32 ªÀ¸Àð H: «Ä¤gÀ¯ï ªÁlgï ¥ÁèAmï  ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä 20 °Ãlgï   £À PÁå£ï UÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä  ªÀiÁPïì PÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ CPÁé ¥sÀæ±ï ºÉ¸Àj£À ¯Éç¯ï UÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ªÁlgï PÁå£ï UÀ½UÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀéZÀÑ«®èZÀZÀ ¨ÉÆÃgï ªÉ¯ï ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀÄA© d£ÀjUÉ ¸À¥ÉèöÊ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀ£ÀUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀÄ£ÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ¢£ÁAPÀ: 05.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¥À±ÀѪÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2012 PÀ®A; 417,420 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,                                                                                    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  06.12.2012 gÀAzÀÄ 75 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  16,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಪಟ್ಟೇದ ಸಾ:ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಎ-3763 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ದಾಬಾಕ್ಕೆ  ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಹೋರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೊ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ  ಅಂದಾಜು  40,000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು  ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಸದರಿ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನುನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 407/2012 ಕಲಂ 436 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.