Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 21, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 20/9/15 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀÄÄ¢§¸Àì¥Àà vÀAzÉ zÉøÁAiÀÄ¥Àà AiÀÄrªÁ¼À 63 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G:±ÁºÁ¨Ázï zÀ°ègÀĪÀ J.©.J¯ï. PÀA¥À¤AiÀÄ°è qÉæöʪÀgÀ/ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð ¸Á: ªÁåPÀæ£Á¼À vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà AiÀÄrªÁ¼À 37 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G:¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è £ËPÀgÀ ¸Á:ªÁåPÀæ£Á¼À vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-02 J¯ï-9241 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  §¼Áîj-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀqɺÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀĺÁAvÉñÀ£À vÀ¯ÉUÉ, §®ªÉÆÃt PÁ°UÉ, ºÀuÉUÉ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwzÁÝUÀ 1515 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ ªÀÄAqÀ® UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀÄAqÀ® 43 ªÀµÀð eÁw £ÀªÀıÀÆzÀæ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥ï £ÀA.5 vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÁzsÀ£À ªÀÄAqÀ® vÀAzÉ ¸ÀwÃ±ï ªÀÄAqÀ® 38 ªÀµÀð eÁw £ÀªÀıÀÆzÀæ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA.5 EªÀ¤UÉ PÀ®à£Á¼ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, ¸ÁzsÀ£À ªÀÄAqÀ®  vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¢£ÁAPÀ 20/9/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄÝ PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ, DPÉ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝPÉÌ ¹lÄÖ ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV dUÀ¼À ªÀiÁr §A¢zÀÄÝ, ¸ÁzsÀ£À ªÀÄAqÀ® FvÀ£ÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA.5 gÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀ ªÀÄwÛ£À°è PÀ®à£Á¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ£À «gÀÄzÀÞ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ZÁPÀÆ«¤AzÀ ¸ÁzsÀ£À ªÀÄAqÀ®£À JqÀªÉÆÃtPÉÊ PɼÀUÉ, JqÀªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ w«zÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀUÀqÉ ZÀÄaÑzÀÝjAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/15 PÀ®A 302,504L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 19.09.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಾತೀಮಾ ಮಜೀದ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÀªÁd vÀAzÉ C«ÄãÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀ¼É ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ¤ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಇದೆ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡುಸು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗಾಲ ಮೊಣಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅರೋಪಿ ನಂ 2 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ UÀÄAqÀ¥Ààಈತನು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà ಈತನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಮೂರು ಜನರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೈ, ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತನ್ನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  145/2015 PÀ®A : 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ಫಿರ್ಯಾಧಿ gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄ, ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð, G¥Áàgï, G-PÀÆ° PÉ®¸ï, ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA.12-1-360/637, d¯Á¯ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ FPÉಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಮಧು ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿರದ ಕಾರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಗಂಡನು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದೇ 3-4 ತಿಂಗಳು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲೆ 6 -8 ತಿಂಗಳು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಈತನಿಗೆ ದುಡಿದು ಹಾಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು,ಈ ಬಗ್ಗೆ  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ-ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ-ನಿರ್ಮಲಾ, ನರಸಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವರು ಮಧು ಈತನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು,  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 17-09-2015 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕಿಸಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಗಳವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪುನಃ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 20-09-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1230 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ತಾಯಿ, ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಧು ಈತನು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗದು ಕೂದಲಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ತಾಯಿ ಸರೋಜ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ರಮೇಶ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾರಣ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಧು ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁPÉðAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ.ಗುನ್ನೆ ನಂ 110/2015, ಕಲಂ 323, 498(ಎ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಮಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆನು.
 PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ: 21.09.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲಂ ನಂ: 05 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕರ್ನ gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 20.09.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.20 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ರಾತ್ರಿ 11.55 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ , ಫೊಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2015 PÀ®A: 457, 380  L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.09.2015 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

 UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2015 PÀ®A 279,337,338L¦.¹ ss¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï.« DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ. 20.09.2015 gÀAzÀÄ 6.15 ¦.JªÀiï.PÉÌ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï  ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæ UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ WÁmÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁ|| PÀëwæAiÀÄ G|| PÀÆ° PÉ®¸ÀÀ ¸Á|| ¯ÉÊ£ïªÁqÁ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl (vÉ®AUÁt gÁdå) EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,¢£ÁAPÀ 20/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-30 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃmï ¢AzÀ  UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ £À£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. AP 13 F 4023 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¨ÉÊPÀ£Àß  £Á£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ £À£Àß aPÀÌ ªÀiÁªÀ £À£Àß ¨ÉÊPÀzÀ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ  UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï- £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV PÉñÁégÀ zÁn  UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï 03 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ WÁlzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀiÁªÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. £À£ÀUÉ §® ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÉÊ £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À ²jVj EªÀjUÉ §® ªÉƼÀPÁ®Ä »rzÀÄ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¨ÉÊPï £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV KA 33 S 1579 CAvÁ EzÀÄÝ ¨ÉÊPÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ¨ÉÊPï C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ®PÀëöätgÁªÀ vÀAzÉ Q±À£ïgÁªÀ ZË¢æ ªÀÄvÀÄÛ  ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁdgÁªÀÄ ²jVj EªÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
      PÁgÀt ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA  KA 33 S 1579  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è, JzÀÄjUÉ §AzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ »A¢AiÀÄ°è ºÉýzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è C£ÀĪÁ¢¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝ£ÀÄß  ¢£ÁAPÀ: 20-09-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 6.15 PÉÌ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÁÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ¤AUÀ¥Àà ºÉZï.¹-90 UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.129/2015 PÀ®A 279,337,338L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2015 PÀ®A. 498 (J) 323, 324, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ: 14/07/2015 gÀAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ  §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦ügÁå¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, F MAzÀÄ ªÀDgÀzÀ »AzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛV EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2015 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 20/09/2015 gÀAzÀÄ 15.20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆðºÁ¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁzÀ ¸ÉêÁ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-14, 92 ¦¹-293, 364, 307, 386, 265 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 9 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ Rt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 6720=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2015 PÀ®A. 143, 147, 148, 353, 332, 333, 308,  109 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ: 20/09/2015 gÀAzÀÄ PÉƽºÁ¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁzÀ ¸ÉêÁ¯Á UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁmï DqÀÄwÛzÀÝ 9 d£ÀjUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉƽºÁ¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁzÀ ªÉÆÃw¯Á® ZÀªÁít C£ÀÄߪÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÀqÀ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ°è AiÀiÁPÉà E¹àÃmï gÉÃqï ªÀiÁr¢Ýj CªÀgÀ£ÀÄß E¯Éè ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ ¤ªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀĪÀAvÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ dÆeÁmï DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆqÁ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹zÀªÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 278/2015 PÀ®A 78(3) PÉ ¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ:- 19/09/2015 gÀAzÀÄ 07:00 ¦ JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/09/2015 gÀAzÀÄ 05:00 ¦ JªÀiï PÉÌ rVæ PÁ¯ÉÃdÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ÀÄUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¥ÉưøÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ, 24, eÁ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á, eÉêÀVð EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀÄ, 35 ªÀµÀð, eÁ, ºÀjd£À, ¸Á, ºÀwÛPÀÄtÂ, 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ, 33 ªÀµÀð. eÁ, ªÀÄĹèA, G,qÉæöʪÀgÀ, ¸Á, zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦.L r.¹.© «gÉñÀ PÀgÀr UÀÄqÀØ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 368 ªÀÄvÀÄÛ J¦¹ 157 ¸ÀzÁݪÀÄ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀÄmÁÌPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8400/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄvÉÛ «ZÁj¸À¯ÁV £À£Àß UɼÉAiÀÄ «gÉñÀ eÉêÀVð FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ E°èUÉ ªÀÄmÁÌ £ÀA §gÉAiÀÄ®Ä PÀ½¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ  C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½îUÉÎ 11:00 J JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 278/2015 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 279/2015 PÀ®A 498 (J), 323,504,506 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 20/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ  7:30 ¦ JªÀiï PÉÌ  ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¦æAiÀÄzÀjê¤ UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀiÁ, 28 ªÀµÀð, eÁ, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á, £ÀdgÁvÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÀAzÀPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄAd®¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ®UÀß DzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀð £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÆåãÀåªÁV EzÀÝ£ÀÄ. FUÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀdgÁvÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ DUÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ CAf¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀ°PÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÀÆÌ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä vÁ¼Éä¬ÄAzÀ EzÉݪÀÅ. ¢£ÁAPÀ 19/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 ¦ JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É £À£ÀUÉ ¨ÉÆøÀr ¤Ã£ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ E¢AiÀiÁ £À£Àß eÉÆvÉ £ÀqÉ CAvÁ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ MAzÀÄ KlÄ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ n.PÉ.eÁ£ï vÁ¬Ä ¸Ë¨sÁUÀå EªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ CqÀØ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ eÁrù £ÀÆQ PÉÆlÖ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÀÆ PÀÆqÀ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CµÀÖgÀ°èAiÉÄà £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĪÀgÁzÀ 1) ¸ÁªÀÄĪÉïï vÀAzÉ ¸Á¯ÉÆêÀÄ£ï ¤ªÀÈvÀÛ J J¸ï L ªÀÄvÀÄÛ 2) eÉêÀÄì vÀAzÉ eÁ£À¥Àà EªÀgÀÄ E§âgÀÆ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ E£ÀÆß ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£À  ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279/2015 PÀ®A 498 (J), 323,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957 :- ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಗಂಗಾಧರ ಬಿ.ಎಮ್ ಫಿ.ಐ ಶೊರಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 20/09/2015 ರಂದು 03:45 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-28 ಬಿ-5363  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಹೇಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾನದಿ ತೀರದಿಂದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಧನತುಂಬದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪರನಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 7500/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಅಂದಾಜು 10 ಘನ ಮೀಟರ್  ಕಿಮ್ಮತಿನ ಮರಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-09-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-09-2015     

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-09-2015 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤AwgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà vÁ¼ÀªÀÄqÀV ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¨sÁ¯É̱ÀégÀ ªÉÊ£ï ±Á¥ï ºÀ½îSÉÃqÀ (©) zÀ°è ªÀiÁå£ÉAdgÀ PÉ®¸À, ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ©½ aî ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MlÄÖ 180 JA.J¯ï G¼Àî 24 N.n «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C.Q 1392/- gÀÆ., ºÁUÀÄ 90 JA.J¯ï ªÀżÀî MlÄÖ 96 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q 2400/- gÀÆ., »ÃUÉ J®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q 3792/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ ªÉÊ£ï ±Á¥ï¢AzÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ C£À¢üPÀævÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ 21-09-2015 gÀAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀlV JJ¸ïL UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÉÄÊ®ÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ f.J£ï.r PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨sÉÆë ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä, ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃqÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 90 JA.J¯ï G¼Àî MlÄÖ 48 Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 1,219/- gÀÆ. 2 ¥ÉÊ¸É £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ¦vÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2015, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
ದಿನಾಂಕ 19-09-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಬಾಬು ನಾಯಿಕೊಡಿ ಸಾ: ಹಣಮಂತವಾಡಿ ರವರ ತಾಯಿ ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬು ನಾಯಿಕೊಡಿ, ತಂದೆಯಾದ ಬಾಬು ತಂದೆ ಭಾಗಣ್ಣ ನಾಯಿಕೊಡಿ ಹಾಗು ಅಜ್ಜಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಮೇಕಾಲೆ ಇವರ ಜೊತೆ ತಂಗಿಯಾದ ಕು.ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಾಬು ನಾಯಿಕೊಡಿ ಇವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೆಲೆ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಹಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ, ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ತಂಗಿ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ತಂಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಡಕಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಾ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಭಾಗಣ್ಣಾ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕರೆ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹುಮನಾಬಾದದಿಂದ ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಎಮ್) ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೋಬೈಲ್ ನಂ. 8105427327 ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋನೆಯ ಕರೆಯಾದ ನಂ. 7026585372, 8861773940 ಮತ್ತು 9686557140 ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.