Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 3, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-11-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-11-2017

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 118/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 03-11-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಸಂಬಪ್ಪ ಮಯೂರೆ, ವಯ: 49 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ (ಹೊಲೆಯ), ಸಾ: ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸತೀಷ ತಂದೆ ಬಾಜಿರಾವ ಸಿಂಧೆ ಸಾ: ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಚಿದ್ರಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮೈಲೂರ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಛೇರಿ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಚಿದ್ರಿ ರಿಂಗ್  ರೋಡ ಬೈಪಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಮ್-4178 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ, ಎಡಗಾಲ ಪಾದದ  ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸತೀಷ ಇವರಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಗಟಾಯಿಗೆ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಲಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ,  ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಉಮೇಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಸೊರಳ್ಳಿಕರ ಸಾ: ಹಾರೂರಗೇರಿ ಬೀದರ ಇವರು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸಗೆ ಕೆರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಶ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 190/2017, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-11-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±ï vÀAzÉ ±ÀvÀÄæUÀ£ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ºÉƯÉAiÀÄ), ¸Á: GzÀVÃgï (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ PÉÆAr¨Á vÀAzÉ dnÖAUï §¯ÁAqÉ ¸Á: GzÀVÃgï EªÀgÀ PÀAzÀÄj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ PÉÆAr¨Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄuï vÀAzÉ zÁªÉÆÃzÀgï UÁAiÀÄPïªÁqÀ E§âjUÉ §gÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀAzÀÄj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV §A¢zÀÄÝ, £ÁgÁAiÀÄuï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ræêÀiï AiÀÄÄUÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï-24/J.eÉ-9564 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, PÀAzÀÄj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄuï E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄuï gÀªÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄuï EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀÄgÀ½ GzÀVÃgÀPÉÌ ©ÃzÀgï GzÀVÃgï gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©Ãj [©] PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É JªÉÄä §A¢zÀÄÝ, £ÁgÁAiÀÄuï EªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï »rzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÁgÁAiÀÄuï EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, CA§Ä¯É£Àì §AzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ°è £ÁgÁAiÀÄuï EªÀ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E§âgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 209/2017, PÀ®A. 279, 337, 338  L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-11-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRªÀiÁä UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÁAiÀÄUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/JZÀ-4458 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ PÁgÀAeÁ gÀ§âgÀ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ¢AzÀ §gÀÄwÛzÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-12/AiÀÄÄ-8136 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¯Áj ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÉQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 261/2017, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :- 
ದಿನಾಂಕ 01-11-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರತ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಸಾ: ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ರವರು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಪೀರಣ್ಣಾ ಈತನ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಫುಟಪಾತನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಮ್-1534 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಎಡಗಾಲು ಮೋಳಕಾಲ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದ್ದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಪಘಾತ ನಡಿಸಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಕೂಡಲೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಖಾನಾವಳಿಯ ಮಾಲಿಕ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 02-11-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 267/2017, PÀ®A. 448, 427, 147 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ UÀįÁªÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ ¸Á: gÀhÄgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA. 474 gÀ°è 30*40 ¤ªÉñÀ£À ºÉÆA¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ gÀªÀgÀ PÀlÖqÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁZÀð ªÀÄÆzÀ®£É ªÁgÀzÀªÀgÉUÉ ¸ÀzÀj ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è £ÉAl®ªÀgÉUÉ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-03-2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÆQ£À eÁªÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀgÀt¥Áà J.¹ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2) ¦.JªÀÄ ¥Át vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 3) ¸ÀÄgÉñÀ §§¯ÁzÀ ¹.N n.JªÀÄ.¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 4) zÀvÁÛvÉæAiÀÄ PÁ£ÁðqÀ ¹.¦.L, 5) ±ÀgÀt¥Áà ¦.J¸À.L, 6) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸À.L gÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ £ÉÆÃn¸À ªÀUÉÊgÉ ¤ÃqÀzÉ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÉAl®ªÀgÉUÉ PÀnÖzÀ PÀlÖqÀ eÉ.¹.¦ ¬ÄAzÀ £É®¸ÀªÀÄ UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÉAl®ªÀgÉUÉ PÀnÖzÀ PÀlÖqÀzÀ MlÄÖ CAzÁdÄ RZÀÄð 5 ®PÀëzÀ ªÀgÉUÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-11-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.