Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 1, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ:

ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ:  ದಿನಾಂಕ 31-12-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಮಾನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದಾಗ ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಯಾದರು ಬರಲಾರದ ಕಾರಣ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲು 9 ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಸೇಡಂದ ಶಂಬುಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರದ ಬಸವನಗರದ ಕಮಲಾಕರ ಇವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಶಂಭುಲಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೆಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆ ಹಾಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಇದ್ದು , ನಾನು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಡಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ತಗೆದುಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಕೊಡಲಿ ನಮ್ಮದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಬಸವನಗರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ 1-1-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಶರಣಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂರ ಇವರ ತೊಗರಿ ಕೊಯ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಶವ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಶವ ನೋಡಿದ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಸೇಡಂದ ಶಂಬುಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪುರದ ಕಮಲಾಕರ ಇವರುಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಲತ್ಕಾರ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೆಕು ಅಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಮಗ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 1/2012 ಕಲಂ 302,376 ಸಂಗಡ 34 .ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,


Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ.30-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-£ÁUÀgÀ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÁߥÀÆgÀºÀnÖ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀ¥Àà£À qÀVÎ ªÀÄÄAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36-nJ-2423 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36-nJ-2423 £ÉÃzÀÝgÀ°è ElÖAV ºÁQPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°èzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà£À vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ºÁUÀÆ dmÉÖ¥Àà & ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ±ÀAPÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/11 PÀ®A.279.337.338 L¦¹. & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 31.12.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ CA§Äå¯Éãïì £ÀA PÉJ 35/5525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¸Áé«Ä CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 35/5525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀļÉî£À½î f: ºÁ¸À£À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÁV §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 PÀÆå 6823 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CA§Äå¯Éãïì gÉÆÃr£À §® §¢UÉ E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æÃ.n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ «ÄAiÀÄå¸Á¨ï 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: JA.PÉ Jd¤ìAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 417/2011 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 25-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1-00 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀUÀÄQð UÁæªÀÄzÀ°è 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 55ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) °AUÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 24ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) CAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 22ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À 4) ²æêÀÄw ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 50ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉUÉ®¸À J®ègÀÆ ¸Á: ¨É¼ÀUÀÄQð vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ PÀ¸ÀPÀrØ ºÁPÀ¨ÉÃrj J£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è FgÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ 45ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀÀ, ¸Á: ¨É¼ÀUÀÄQðvÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉøÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ §qÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj PÀ¸ÀPÀrØ ºÁPÀUÉÃr CAvÀ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ eÉêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 31.12.11 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 416/2011 PÀ®A. 448, 504,323,354,506 gÉ.«. 34L¦¹.zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1-ªÀµÀðzÀ »AzÉ GªÀiÁzÉë FPÉAiÀÄ£ÀÄß ;§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ¥Àà @ ©üÃgÀ¥Àà ¤UÉ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 2-vÉÆ¯É §AUÁgÀ 50-¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 40 jAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-wAUÀ¼ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ DPÉUÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »AzÉ ¤ÃqÀÄvÀÛ ¨ÉÆøÀÄr ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 1-®PÀëgÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ DPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr. F §UÉÎ ¤ÃªÀÅ PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjzÁÝgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀģɬÄAzÀ 1-®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀzÉ EzÀÝ°è ¤£ÀߣÀÄß fêÀAvÀ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ:-11/11/2010 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è «ªÁºÀªÁUÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ F §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ PÉåUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ

§gÀ°¯Áè DzÀPÁgÀt £Á£ÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »AzÉ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝzÀgÀ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2011. PÀ®A.498(J),504,323,506¸À»vÀ 149.L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4.ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ 1981 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æÃ.ªÀÄw gÁeÉñÀéj ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 10-ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ JA§ÄªÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÀ DPÉUÉ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ d£ÁzsÀðgÁªÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð.eÁ:-°AUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. ªÀgÉ®ègÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¢£À¢AzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ°¯Áè JA§ PÁgÀtPÉÌ ¢£Á®Æ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ §qÉAiÀÄĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj¹ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ CPÉAiÀÄ À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ §Ä¢Ý ªÀiÁqÀÄ ºÉý ¸ÀªÀĸÀå §UɺÀj¹zÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À PÁ® CªÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¯Áè CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ªÀiÁqÀºÀwÛzÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:-21/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DªÀgÉ®è ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀAvÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV gÁeÉñÀéj gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.12.11 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2011. PÀ®A.498(J),504,323,506 ¸À»vÀ 34.L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4.ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ 1961 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArjvÁÛgÉ..

²æêÀÄw ªÁt²æà ¸Á: ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï M¼À§¼Áîj PÁæ¸ï zÀÄzÀÄÝ¥ÀÄr ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ CzÉà £ÀUÀgÀ «ÃgÉñï vÀAzÉ ±ÀgÀ§AiÀÄå FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ 11 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ «ÃgÉñÀ£ÀÄ §AUÁ°PÁåA¦£À UÀAqÀ ©lÖ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ ºÉAqÀwUÉ w½zÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ CzÉà £É¥À ªÀiÁr DPÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ , ¢:31-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¦£À M¼À§¼Áîj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ §ÄwÛ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QjQj vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA220/11 PÀ®A. 498(J), 504, 323 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¨Á®Q G±Á vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 13 wAUÀ¼À, ºÀjd£À ¸Á: PÉAUÀ¯ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-12-2011 gÀAzÀÄ 6-00 J.JA.PÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ PÁ¸À®Ä EnÖzÀÝ ¤Ãj£À UÀÄAqÁ°AiÀÄ£ÀÄß vÀnÖ¹zÁUÀ ¤Ãj£À UÀÄAqÁ°AiÀÄÄ ©¹ ¤ÃgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ºÉÆmÉÖ, JzÉ, JgÀqÀÄ vÉÆqÉ, JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ, ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÉ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ §¼ÁîjUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 31-12-2011 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA.PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÁzɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EzÀÄ DPÀ¹äPÀ WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CPÉAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.01.2012 gÀAzÀÄ 13 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4,300/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಸಾವು:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ರಾಜು ತಂದೆ ಬಲರಾಮ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಅಲ್ಟೊ ತಾ:ಅಚ್ಚಪೇಟ ಜಿ: ಮಹಬೂಬ ನಗರ ರಾಜ್ಯ: ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಲಿ ಕೇಲಸ ಕುರಿತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆವೆ. ದಿನಾಂಕ 31/12/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 22:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವೇಲ್ಲರು ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವು ದಾರಿಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ 00:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸರಡಗಿ (ಬಿ) ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ ಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದ್ದರಿಂದ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ ಮಂಗಿ ಗಂಡ ಶಿವಯ್ಯಾ ಇವಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿರುತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದವರಾದ ಭದ್ದು ತಂದೆ ಫರತಾಳ. ಸರಿತಾ. ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ. ಇವರೇಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾದಾಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ ನಂ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ-32 ಎ-6825 ನೇದ್ದು ಇದ್ದು ಅಪಘಾತಗೊಳಗಾದ ಲಾರಿ ನಂ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಮ್.ಹೆಚ್.-13 ಬಿ-4000 ನೇದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಾವು ಸದರಿ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತಿದ್ದ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎ-6825 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 01/2012 ಕಲಂ . 279.337.338.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಎಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 31-12-11 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ರವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೀರಾಪುರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬನ್ನು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದಾಗ ಅತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ನೀಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಇತನನ್ನು ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ವತ್ತಿ ಅಪರಾದ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 390/2011 ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 03:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ     °AUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ G: ªÀQîgÀÄ ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-01-2012 gÀAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀQî ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸Á: ºÀtªÁ¼À, ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀwñÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw, ²æúÀj ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¨Ágï C¸ÉÆòAiÉÄõÀ£ï£À°è n.«. £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ Q¶ÌAzÁ gɸÁlðUÉ §A¢gÀĪÀÅzÁV ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀ ªÀiÁgÀÄw D¯ÉÆÖà PÁgï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ JA-3761 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 00:15 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ Q¶ÌAzÁ gɸÁlð PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. PÁgï£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw-¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï£À°è ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ MªÉÄä¯Éà CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ PÁgï£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ EzÀÝ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÁgï£À°èzÀÝ £ÀªÀÄUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ PÁgï¤AzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃr C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ gÁdtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 14 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï, UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 13 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ªÉÄÊUÉ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. «zÀÄåvï PÀA§ªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 01-01-2012 gÀAzÀÄ 2-30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÉƺÀäzÀ JeÁeï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï £À¬ÄA, ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA, G:¯Áj ZÁ®PÀ ªÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á:°UÀA¥ÉÃmÉ, ªÀÄAqÀ¯ï:dmïZÀgÀè, f¯Áè ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ (CAzÁæ ¥ÀæzÉñÀ.) oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA§gÀÄ J¦-02-nJ-3679 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥sÁgÀA PÉÆýAiÀÄ ¥ÀÄqÀØ£ÀÄß ºÀħâ½î¬ÄAzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄÄvÀæªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ-05-ºÉZïºÉZï-8685 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:£ÀA¢ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ oÀPÀÌgÀĪÀiÁrzÀÄÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀÄAqÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹zÀÄÝ £À£Àß ¯ÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà dRA CVgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt F jÃw C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ±ÉõÀVj gÁªï ºÉZï.¹. 143 £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.