Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 5, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 29 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À3) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À4) ¤gÀÄ¥ÁzÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 40 ªÀµÀð £ÁAiÀÄÌ ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-07-2014 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ   ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ CzÀȵÀÖzÀ £À¹Ã§zÀ DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¹§âAzÀ¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 5750/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¸ÉÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  155/2014 PÀ®A. 87s PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
   gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄPÁåA¦£À ¥ÀzÀägÁªïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉ.ªÀÄ®èPÀ®Äè vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ; £ÁAiÀÄPÀ    G: mÁæPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á; gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï & EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ:- 04-07-2014 gÀAzÀÄ  5-30 ¦.JA PÉÌ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 05 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 3100/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹/ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ-25 eÁw-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ°   ¸Á|| UÁtzÁ¼À vÁ||zÉêÀzÀÄUÀð ಹಾಗೂ ಇತರೆ 11 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಡದನಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಐ.ಸಿ. ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಬಂಡೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಈಗ್ಗೆ 45 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಗಾಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದು  ಎಂದಿನಂತೆ ¢: 04-07-14 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀÄ  10.30 UÀAmÉUÉ UÀÄqÀzÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è  ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ-1 ±ÀgÀt¥Àà  CAPÀıÀzÉÆrØ ನೇದ್ದವನು  ನೀವು ಸರಿಯಾ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನೀವು ಗುತ್ತೆದಾರರನ್ನು ಕೆಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹಾ ಕೇಳದೇ ಆರೋಪಿತನು ತಮ್ಮೂರಿನವರಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾ ಆವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಂದ, ರಾಡಿನಿಂದ , ಸಲಕೆ ಕಾವಿನಿಂದ,  ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಹೊಡೆದು , ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದುದ್ದಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ  ಲಿಂಗಸೂಗುರು ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಅವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರಿ  ಅಂತಾ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿರ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇಳದೇ ಅವರ ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಾರದು ಕಂಡರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ  ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/14 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 504, 323, 324,  355, 354, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.3(1) (10) J¸ï ¹ J¸ï n DPÀÖöå-1989     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁð¢ ಗಾಯಾಳು  ಮಹ್ಮದ್ ಶಾಲಂ @ ಮಕ್ಬೂಲ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ: 3-12-63 ಬೇರೂನ್ ಖಿಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ನಜರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ @ ಲಾಲಾ ಖಾನ್ ಇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಫಿದಾ ಮೊಹಮದ್ ಖಾನ್ , ಫೈಜಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಇವರು ತನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 04-07-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಜಾ ಮತ್ತು ಫೈಜಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇರಂ ಆಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಆದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾನು  ಆತನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ: 04-07-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಜಾ, ಮಹೆಬೂಬ್ ಪಾಷ ಮತ್ತು ಸಾಧೀಕ್ ಪಾಷ ಸೇರಿ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಹೋಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫೈಜಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಈತನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿದಾ ಮೊಹಮದ್ ಖಾನ್ ಈತನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಚಹಾದ ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಫೈಜಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕೌಂಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ರೀಜ್ ಗೆ ಹೊಡೆದು ಅದರ ಗ್ಲಾಸ್ ನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರರು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು " ಬೇ ಸಾಲೇ ಆಜ್ ತುಮಾರೇ ಕೋ ಖತಂ ಕರ್ ದೇತೆ " ಅಂತಾ ಬೈದು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವನ್ನು ತೆಗೆದು ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದವರು ಸಹ ತಮಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯ್ಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:141/2014 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 504, 307, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಫಿರ್ಯಾದಿ ¦üzÁ ªÉƺÀäzï SÁ£ï vÀAzÉ £ÀfÃgï ªÀĺÀäzï SÁ£ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÁgï ZÁ®PÀ, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 3-1-40 ¨ÉÃgÀÆ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ತಮ್ಮನಾದ ಫೈಜಲ್ ಮಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಈತನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:-04.07.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ್ ಖಾಜಾ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೇ ದ್ವೇಶದಿಂದ ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಹ್ಮದ್ ಖಾಜಾ, ಮಹೆಬೂಬ ಪಾಶ, ಸಾಧಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇತರೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫೈಜಲ್ ಮಹ್ಮದ್ ಖಾನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ  ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಬೂಲ್ ಇವರ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ನಾನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫೈಜಲ್ ಮಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಈತನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಓಡಿ ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಹೊಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಹ್ಮದ್ ಖಾಜಾ ಈತನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಹೋದ ನನಗೆ ಮಹೆಬೂಬ ಪಾಶ ತನು ಬಲ್ಲೀಸಿನಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸಾಧಿಖ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗೆರು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮೈಕೈಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲೆದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8.15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 142/2014 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

              
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.07.2014 gÀAzÀÄ 83   ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,500 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.