Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 20, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಗುರಣ್ಣ ಶೇಗಜಿ ಸಾ|| ಕೋಗನೂರ, ತಾ||ಅಫ್ಜಲಪೂರ, ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಾ||ವ||ದೇವಿ ನಗರ ಅಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 20-09-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-32 ವಿ-95 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕರಿವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 74/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               zÀÄUÁðPÁåA¥ÀzÀ°è£À zÀÄUÁðzÉëUÀÄrAiÀiÁ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ²ªÀ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ;41 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À 2) ©üªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ UÀqÉÃzï ªÀAiÀiÁ;34 eÁw; °AUÁAiÀÄvï G; Cgï,JA,¦ qÁPÀÖgï ¸Á;PÉÆrºÁ¼À vÁ;ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ 3) ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÉÊ ªÀÄÄ¢Ý ªÀAiÀiÁ;50 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; eÁ°ºÁ¼À,EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¹,¦,L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 3 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 62250-00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ  ºÁUÀÆ 9 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÁUÀÆ E£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè,   £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:129/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ :19-10-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À ¥ÉÆøïÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà ºÀĸÉãï¥Á±Á vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÀ:38 eÁ:ªÀÄĹèA G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ n £ÀA:7118 ¸Á:Dgï.Dgï.PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ PÀA¥À¤ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÄð£À ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á:UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 AiÀÄÄ-7828 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2012 PÀ®A. : 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

           

               ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JPïì J¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ºÉ«qÀÆån ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-ªÉÊ-0407 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Áå±À£À¯ï zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¨ÁAqï PÀ°èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¹ÌqÁØV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ PɼÀUÉ, ªÀÄÆVUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀªÉÆt PÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ü ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 298/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


                18/10/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ Hn UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼Àî zÁnzÀ£ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ  ¸Á§tÚ vÁ¬Ä wgÀÄPÀªÀÄä 22 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄ¢UÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-Hn UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ læPÀÖgï £ÀA§gï- PÉ.J-36 n.©-7959 £ÉÃzÀÝgÀÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è G¼ÉîUÀqÉØ ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀĪÀ ¸ÀA§AzÀªÁV mÁæPÀÖgÀUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ Hn UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ Hn UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Àî ºÀwÛgÀzÀ°è mÁæPÀÖgÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÝjAzÀ vÀVÎUÉ mÁæPÀÖgÀ ©¢ÝzÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀ£À mÁæ°£À°è PÀĽwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ CvÀ¤UÉ §® JzÉUÉ ¨ÉäUÉ ,¸ÉÆAlPÉÌ ,JqÀ ªÉÆtPÉʬÄUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄß E¯ÁdÄUÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ eÁ®ºÀ½îUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄUÁV gÁAiÀiZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆUÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ, ¤£Éß ¢;-18/10/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉzÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ C°èAzÀ £ÉÃgÀªÁV CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ oÁuÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-95/2012 PÀ®A-279.304[J]L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA,« PÁAiÉÄÝAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ:19/10/2012 gÀAzÀÄ  ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ¸Áé«Ä,56ªÀµÀð,eÁ:dAUÀªÀÄ,¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ¸Áé«ÄAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á FPÉAiÀÄÄ ¯ÉÆà ©.¦.AiÀiÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ºÉÆvÁÛzÀAvÉ®è ªÀÄÈvÀ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀ UÀÄgÀÄvÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁgÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ¸À¢æ ªÀÄÈvÀ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á FPÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀÄÈvÀ¼À vÀªÀÄä ²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå ¸ÀªÀiÁ¼ï ªÀ: 46 eÁ: dAUÀªÀÄ G: Pɦ¹ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀ ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ   FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ   °TvÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.22/2012 PÀ®A: 174 (¹) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          FUÉÎ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ²æà ¥Á®ªÀÄĤ vÀAzÉ ªÀÄÄvÁå® zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ PÉgÉAiÀÄ°èAiÀÄ eÁ° PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆæ CrªÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀr¹¢Ý CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ CrªÉ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2012 gÀAzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆlªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ ºÀĸÉä ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ DvÀ£À  ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀºÀ DvÀ¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÀnÖUÉ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2012 PÀ®A: 143 147 148 323 324 326 504 506 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄåÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀPÀÌ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ ºÉÆmÉïï DAf£ÀAiÀÄå EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ zÉÆqÀØ ªÀÄÄvÁå® DAf£ÀAiÀÄå EªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ  ¤£Àß ªÀÄUÀ CrªÉ¥Àà J°è  EzÁÝ£É £ÁªÀÅ PÀnÖUÉ PÀrzÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀjUÉ ºÉýzÁÝ£É CªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr  DvÀ£ÉÆA¢UÉ  ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2012 PÀ®A: 143 147 148 323 324 326 504 506  ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄ®èlzÀªÀgÀÄ  eÁwB ªÀqÀØgÀÄ ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß  FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ«ÄvÀæ FPÉAiÀÄÄ ¢.18-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ°è UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁݼÉAzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁt¸ÀÄwÛ®è CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý PÉýzÁV¤AzÀ CAzÀgÉ ¤£Éß ªÀÄzÁåºÀß 2-00UÀAmɬÄAzÀ EA¢¤ªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ¥ÉÆãÀÄ ªÀiÁr PÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁrzɪÀÅ £À£Àß  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ«ÄvÀæ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆnÖgÀĪÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2012 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ.08-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.16-10-2012 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zË®vïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀqÀªÀqÀV ªÀAiÀÄ.42 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÀ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ ¸Á.ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ.ªÀ.£ÁUÀgÁ¼À  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èlÖ C®ªÀiÁjAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß «ÄÃn §Vι ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ §AUÁgÀ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ & EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ: C.Q.gÀÆ.1,96,450/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢: 19.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/12 PÀ®A.457.454,380 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2012 gÀAzÀÄ 79 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-10-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-10-2012

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 69/2012 PÀ®A: 435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/10/2012 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©d®ªÁqÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ G: «µÀAiÀÄ vÀdÕgÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 125 gÀ°èAiÀÄ 4 JPÀÌgÉ 36 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀzÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀè° §tªÉÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 18/10/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï §t«ÄUÉ ¨ÉAQ ElÄÖ ¸ÉÆAiÀiÁ©£ï ¨É¼É CAzÁdÄ 60 QéAmÁ® ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï PÁqÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,50,000/- gÀÆ £ÀµÀÄÖ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉAQ ºÀaÑ £Á±À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 26/2012 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 :-           
ªÀÄÈvÀÛ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¢Ã¥ÀPÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁdPÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV G½zÀÄ 15 ¢ªÀ¸À »AzÉ EªÀ¼À ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E¯ÁèzÀ PÁgÀt UÀAqÀ£ÁzÀ ¢Ã¥ÀPÀ EvÀ£ÀÄ EªÀ¼À CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ; 18-10-12 gÀAzÀÄ C¤ÃvÁ EªÀ¼À vÁ¬ÄUÉ DgÁªÀÄ E¯ÁèzÀ PÁgÀt EªÀ¼À CPÀ̼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀÛ C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£É «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ. CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ. ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18-10-12 gÀAzÀÄ gÁwæ. 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಸಂ: 178/2012 ಕಲಂ :279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ:-          
ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ ಮದಾರಿ ವಯ 50 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಸಸ್ತಾಪೊರ ರವರು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಎನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 18/10/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಸಸ್ತಾಪೊರದಿಂದ ಬಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಟೆಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಾಲರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ವಯ 50 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ರಡ್ಡಿ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಸಸ್ತಾಪೊರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮೂಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ: 56 ಈ: 2864 ನೇದ್ದನ್ನು ಸ್ವತ್ಹ: ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಮ್ನಾಬಾದದ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಮ್ಮರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬುಲೇರೊ ಗೊಡ್ಸ ಪಿಕಪ್ ಜೀಪ ನಂ. ಎಪಿ: 23 ವಾಯ್: 7124  ಚಾಲಕ ಮಿರ್ಜಾಪೊರಂ ಯಾದಗಿರಿ ತಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ ವಯ 27 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಮಾಲಾ ಸಾ: ಭೀಮನಗರ ಕೊಹೀರ (ಎಪಿ) ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ತನ್ನ ವಾಹನ ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡದೆ ಸದರಿ ವಿಜಯರಡ್ಡಿ ರವರ ಮೂಟರ ಸೈಕಲ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದನು ನೋಡಲು ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯರಡ್ಡಿ ಇವನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ  ಎಡಗಡೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲ ಮೂಣಕಾಲ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ತರಚಿದಗಾಯಗಳಾದವು. ನಂತರ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಅರವರನ್ನು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಕ್ರಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಲ್ಲಾಪೊರದ ಯಶೋಧರಾ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸದರಿ ವಿಜಯರಡ್ಡಿ ಸಾ: ಸಸ್ತಾಪೋರ ರವರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 19/10/2012 ರಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಯಾಗದೆ ಮುಂಜಾನೆ 1015 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊಲ್ಲಾಪೊರದ ಯಶೋಧರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 102/2012 PÀ®A: 302, 201 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 19/10/2012 ರಂದು ²æà ±ÀjÃ¥sÉƢݣÀ vÀAzÉ G¸Áä£ÀC° ¦AeÁgÁ 35 ªÀµÀð, VqÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ, ªÀÄĹèA, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½îgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÉÄ£ÉAzÀgÉ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರಾದ ಆರೀಫಾ ಗಂಡ ಅಜಿಮೊದ್ದಿನ ಪಂಜಾರಾ ಇಕೆಯು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ CªÀgÀ ಜೋಳದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷನ ಶವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಳು ತಕ್ಷಣ ¦üAiÀiÁð¢ ಮತ್ತು ಸಲಾವೊದ್ದಿನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಿಂತಲಗೇರಾ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರೋಡ ರೋಡಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊಲದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಜೋಳ ಮತ್ತು ತೊಗರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಶವವು ಬೊರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆತನ ಮೈಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಫ ಶರ್ಟ ಒಂದು ಚಾಕಲೇಟ ಬಣ್ಣದ ಬನಿಯಾನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಚಪಲ್ಲಿಗಳು ಇದ್ದವು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕರಿ ಕುದಲು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಕರಿ ಕಡ್ಡ ಇದ್ದವು ಇತನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಲು ಕಂದು ಕಟ್ಟಿದ ಗಾಯ ಇದ್ದು ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಎಳೆದು (ಬಿಗಿದ್ದು) ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆತನ ಸರಿ ಸುಮಾರು ವಯ 20-25 ಇರಬಹುದು ಸದರಿ ಕೊಲೆಯು ಬೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆ ನಾಷ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಶವವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಯಾರೊ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 195/2012 PÀ®A: 143, 147, 148, 427, 307, 120(©), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 ¦.r.¦.¦ JPïÖ  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 353 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt J¸ï.JZï-11 gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ¥sÉÆÃmÉÆ ºÁQ PÀmÉÖ PÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ¥sÉÆÃmÉÆà ºÁQ MAzÀÄ PÀmÉÖ ºÁQzÀÄÝ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¹.¦.L. ªÀÄAoÁ¼Á, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ J®ègÀÆ ¸ÀzÀj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀmÉÖ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ F PɼÀPÀAqÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀmÉß 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¤qÉÆÃzÉ 3) C¤Ã® vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨sÀĸÁgÉ 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀmÉß 5) gÀ« vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà zsÀ¨Á¯É 6) ¥À¥ÀÄà@¸ÀÄ¢üÃgÀ PÁqÁzÉ 7) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁgÀPÀÄqÉ 8) gÀAfÃvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 9) «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: CAvÀgÀ ¨sÁgÀw xÁAqÁ 10) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÉÆ£ÁgÀ 11) ZÀAzÀÄæ gÁoÉÆÃqÀ 12) «µÀÄÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî 13) ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ PËoÉ 14) ZÀAzÀæPÁAvÀ zÉmÉß 15) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀAoÉ¥Áà UÀÄvÉÛzÁgÀ 16) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀUÉÎ 17) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥ÁgÀ±ÉÃnÖ 18) PÁ¹£ÁxÀ EeÁgÉ 19) §¸ÀªÀgÁd dqÀUÉ 20) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁ PËoÉ 21) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á®PÀÄAzÉ 22) §¸ÀªÀgÁd CzÉ¥Áà 23) §¸ÀªÀgÁd PËoÉ 24) AiÀÄĪÀgÁd PËoÉ 25) §¸ÀªÀgÁd ªÀÄmÉÖ 26) gÀ« ¨sÉÆ¥À¼É 27) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¨sÉÆ¥À¼É 28) §¸ÀªÀgÁd gÉÆÃ¼É 29) £ÁUÀ¥Áà ¸ÉÆãÁ¼É 30) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀÄqÀĪÀįÉè 31) dUÀ£ÁßxÀ ¥sÀįÁj 32) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀÄ dªÀiÁzÁgÀ 33) ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆêÀÄr¨Á PÉÆý 34) ®PÀëöät vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á PÉÆý 35) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 36) ²ªÀgÁd vÀAzÉ Cfð£À PÉÆý 37) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 38) ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 39) ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Áà vÉð 40) UÀÄgÀÄzÉêÀ vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÉ 41) UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà a®èUÉð 42) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd JPÀ®ÆgÉ 43) ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ UÉÆ¥À£É 44) ªÀÄUÀzÀƪÀÄ zÁªÀ®f 45) «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ªÀqÉØ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 20 d£ÀgÀÆ gÀªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ PÁqÁ¢ gÀªÀgÀ »nÖ£À VgÀt ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ C¯Éè EzÀÝ C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©¸ÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀ®Äè ©¸ÁrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ fÃ¥ï £ÀA PÉJ-38 f-188 £ÉÃzÀPÉÌ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÀwÛ ¸ÀzÀj fæ£À »AzÀÄUÀqÉ UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj ªÀ¸ÀÛUÀÄ«UÉ ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¨ÉÃgÉ E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁ¤ ºÁUÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ©¸ÁrzÀÄÝ CzÀ®èzÉ C¢üPÁjUÀ½UÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è CrØ ¥Àr¹ C¢üPÀÈvÀªÁV ¤«Äð¹zÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¸ÀªÉÇðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¤«Äð¸À®Ä C£ÀĪÀÄw EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w¼ÀĪÀ½PÉ PÉÆnÖzÀÝgÀÆ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤ªÀÄä C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr D PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽzÉ ºÁUÉ EqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄ£ÀB PÀ®è£ÀÄß ©¸Ár C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÀ®èzÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÁzÀ PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀPÁðj D¹ÛUÉ ºÁ¤ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 162/2012 PÀ®A: 454,380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤±ÁAvÀ vÀAzÉ ¢: ¸ÀÄgÉñÀ ¨Á§Ä ¥Án¯ï ªÀ: 21 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: «zsÁåyð ¸Á: £ÀÆå PÉE© PÁ¯ÉÆä ¥Áèl £ÀA. 144 UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-10-12 gÀAzÀÄ. 1300 UÀAmÉUÉ UÁA¢üUÀAd oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt zÀ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ¨Éqï gÀƪÀÄ£À°èzÀÝ 2 C®ªÀiÁjUÀ¼ÀÄ MqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgïzÀ°èzÀÝ 1) 30 UÁæA. JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ C.Q. 90,000/- gÀÆ. 2) 8 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆÃvÉ Q«AiÀÄ N¯É C.Q. 24,000/- gÀÆ. 3) 6 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ©½ ºÀ¼ÀîzÀ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ C.Q. 18,000/- gÀÆ. 4) 2 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ C.Q. 6,000/- gÀÆ. 5) 1 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ C.Q. 3000/- gÀÆ. 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 1,52,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.15 J.JªÀiï.PÉÌ ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉAzÀæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÆ aQvÉìUÁV §AzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á:PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ UÀzÀUÀ FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 01.00 J.JªÀiï.¢AzÀ 02.00 J.JªÀiï.zÀªÀgÀUÉ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 3.00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï ¦.J¸ï.UÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 19.10.12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉUÉ dUÀ¢Ã±À ºÀÆ°, EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J 22/J-422 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀzÀUÀ J.¦.JªÀiï.¹.¬ÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀzÀUÀ-PÉÆ¥Àà¼À J£ï.ºÉZï.-63, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁjUÉ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï L.©. ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÀgÀ«AUï ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ Nr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ 108 CA§Äå¯Éãïì£À°è aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ®è¥Àà, ºÉZï.¹.-42. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2012 PÀ®A. 341, 323, 324, 504, 392 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁ.¨ÁæºÀät G.ªÀQîgÀÄ ¸Á.UÉÆÃvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÁgï £ÀA. PÉ.J.37/JA-5176 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆÃvÀV¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ 1) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À 2) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ 3) DeÁªÀ° vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sï 4) ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è Cfð ºÁQ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀjPÉÆAw¯É ¨ÉƸÀÄrPÉ JAzÀÄ ¨Á¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ MzÀÝ£ÀÄ, DeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ, ¯Á®¸Á§ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀgÀ¸À¥Àà, UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÀÄ DUÉÎ DeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ J¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ ¯Éà JAzÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ §®UÀtÂÚUÉ eÉÆÃgÁV PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ, DUÀ C¯Éèà EzÀÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ºÀ£ÀªÀĪÀé, J®èªÀé EªÀgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÄ, F dUÀ¼À wPÁÌlzÀ°è £À£Àß ¥ÁåAn£À »A¢£À eÉç£À°èzÀÝ ¥À¸Àð£ÀÄß ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À FvÀ£ÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ ¥À¸Àð£À°è 30,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, F »AzÉ £Á£ÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É §UÉÎ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ ºÁQzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ »A¢¤AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £À£ÀUÉ £À£Àß ºÀt zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£Àß ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 392 ¸À»vÀ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 01-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.UÉÆÃvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ ºÁeÁªÀ° vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sï, ¯Á®¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÀÆr UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªï zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ PÁj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj¤AzÀ E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ DUÀ ºÁeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÀ, £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃV ¤Aw, ºÁeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ ºÀt PÉýzÀ DUÀ DvÀ£ÀÄ JzÀgÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÆøÀÄrPɪÀÄUÀ CAzÀ DUÀ £Á£ÀÄ D jÃw AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃj zÀuÉÃgÀ CAvÁ CAzÉ DUÀ CªÀgÀÄ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÉüÀPÀ §A¢¯Éà ¨Áåqï ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝgÀÄ, £À£Àß ¥ÁåAn£À eÉé£À°èzÀÝ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 20 £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß eÉé¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ PÉƸÀgÁqÀ¯ÁV £É®PÉÌ PÉÊ EmÉÖ DUÀ CªÀ£ÀÄ §Æl PÁ°¤AzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀĽzÀ£ÀÄ DUÀ ºÁeÁªÀ°, ¯Á®¸Á§, ¨Á¼À¥Àà ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ, DAd£ÀAiÀÄå zÁ¸ÀgÀ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ, DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt £À£ÀUÉ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà £À£Àß°èzÀÝ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA.PÉ,J-35/J¸ï-7020 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ 2 £Éà ©æÃqïÓ£À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J-34/J-0492 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ JqÀUÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ gÀ»ªÀÄvÀįÁè EªÀjUÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2012 PÀ®A. 392, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀ©Ã§ ºÀĸÉä vÀA/ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±À©âÃgÀ ºÀĸÉä ªÀAiÀiÁ 28, eÁ. ªÀÄĹèA. G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààgï ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸Á. vÉVΣÀPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.37/J.1343 £ÉÃzÀÝgÀ°è a®ÄªÁqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦.qÀ§Äè.r E¯ÁSɬÄAzÀ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤ PÉ®¸À £Á¯ÉAiÀÄ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ n¥Ààgï ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ n¥Ààgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ½£À §UÉÎ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ ZÁ®PÀ dgÁPïì PÁ¦ vÉÆÃj¹zÀÄÝ, 2000=00 gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ ZÁ®PÀ E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ¹-1 (CA.Q. 2700=00 gÀÆ) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ zÁR¯É ¸ÀªÉÄÃvÀ n¥Ààgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ §Ä¯ÉgÉÆà fÃ¥ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ r.JA.f D¦üùUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ UÉÆvÁÛV «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï EªÀjUÉ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ J¸ï. JA. GzÀAiÀıÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÄð£ÀAvÉ ²æà «.PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ:
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸಾಹೇಬ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ ಪಟೇಲ  ಸಾ|| ಅಮೀನಾ  ಬೀ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಇಸ್ಲಾಂಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ರಾಬೀಯಾ ಬೇಗಂ ಇವಳಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೂಡು ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ಅಮೀನ ಪಟೇಲ್ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ  ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ 25 ಸಾವಿರ ರೂ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಿಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.ಗೂಡು ಪಟೇಲ್ ಇತನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತಾ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ನೋಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ದಿನಾಲು ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಾ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದೇವು. ಮಗಳು ರಾಬೀಯಾ ಬೇಗಂ ಇವಳು 7 ತಿಂಗಳ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ದಿನಾಂಕ: 18.10.2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಅಳಿಯ ಗೂಡು ಪಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು  ನಾನು ಮತ್ತು  ನನ್ನ  ಹೆಂಡತಿ ಸಾಬೇರ ಬೇಗಂ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತಾ  ಹೇಳಿದರೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಗಂಡ ಊಟ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮಗಳು ರಾಬೇಯಾ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಾ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮದ್ಯ ತಕರಾರು ನಡೇದಿತ್ತು ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ  ವಿಷಯ ಇರುತ್ತದೆ . ಅಂತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆವು. ನಂತರ 9.00 ಗಂಟೆ  ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಮಲಗಿರುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಬೇರ  ಮಗ ಹಬೀಬ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಮಿನ ಒಳಗಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮಗಳ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಅಳಿಯ ಕೂಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತನು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾರಿಸಿದೇವು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ  ಹೋದನು. ನಾವು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ರಾಬೀಯಾ ಇವಳಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದೇವು ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಆಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತಾ  ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಮಿರಜ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಹೇಬರ ಮತ್ತು ಮಗ ಹಬೀಬ ಪಟೇಲರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನು. ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಗೂಡು ಪಟೇಲ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮೈ ಮೇಲೆ  ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:74/2012 ಕಲಂ 498(ಎ),307 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದೋಣಿ ಮುಗುಚಿ 9 ಸಾವು:
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಾನ ಸಾ: ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಹಜ್  ಕಮೀಟಿ ದಿನಾಂಕ:19/10/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಬಿಲಕಿಸಬಾನೂ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಾದ ಉಜ್ಮಾ ಬೇಗಂ ಶಮಾ ಅಫ್ರೀನ ಹಾಗೂ  ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ನಾಸಿರ ಖಾನ ತಂದೆ ರಹೀಂ ಖಾನ , ಮಹ್ಮದ  ಅಲ್ತಾಫ, ಮಹ್ಮದ ಅಶ್ಪಾಕ, ನಿಖಿತ ಸೂರಯ್ಯ, ಮುನ್ನಾ, ಆಯೇಶಾ, ರಹೇನಾ, ಗಂಡ ಶಬ್ಬರ ಖಾನ ಸನಾಬಾನು ತಂದೆ ಫಿರೋಜ ಅಲಿಶಮೀನಾ ಬೆಗಂ ಗಂಡ ನಾಸೀರ ಖಾನ ಅನೀಸ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮುನ್ನಾ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ತಂದೆ ಮುನ್ನಾ  ನೇಹಾ ತಂದೆ ಹಾಜಿ ಅಲಿ  ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆಗೆ ಪಿಕನಿಕ್ ಅಂತಾ ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ಕೆರೆಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಊಟ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಉಟ ಮಾಡಿದೆವು.ನಂತರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ತೆಪ್ಪ (ದೋಣಿ) ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಆ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದು ದೋಣಿ ನಾವಿಕನಿಗೆ ಕರೆದು ನಮಗೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ  ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ  ಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಕನು 300/ರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೋಣೀ (ತೆಪ್ಪ) ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ  ತಿರುಗಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ  ನಾವು 200/ ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ  ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಮೀನಾ ಬೇಗಂ ಮಹ್ಮದ ಅಲ್ತಾಫ , ಮಹ್ಮದ ಅಸ್ಪಾಕ , ನಿಖಿತ ಸೂರಯ್ಯಆಯೇಶಾ  ಸೂರಯ್ಯ, ಮುನ್ನಾ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು  ಒಂದು ಸಲ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿಕೊಂಡು  ಬಂದನು.ನಂತರ ಎರಡನೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರಿದ್ದೆವೆ ಈಗ 5 ಜನರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ನಂತರ 3 ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಾ ನಾವಿಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಲಕಿಸಬಾನೂ, ಉಜ್ಮಾ ಹೂರಾ ಬೇಗಂ  ಅನೀಸಾ ಬೆಗಂ ಖಾಜಾಮಿಯಾ , ನೇಹಾ , ಆಯೇಶಾಸನಾಬಾನೂ, ಶಮಾ, ನಾಸೀರ, ರಹೇನಾ ಮತ್ತು ಹೂರಾ ಬೇಗಂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು  ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ (ದೋಣಿ) ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ನಾವಿಕನು ಹೊರಟಾಗ ದೋಣೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರ ತಾಳದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಳಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಾವಿಕನಿಗೆ  ಬೇಡ  ಮರಳಿ ವಾಪಸ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ  ಅವನು ನಮ್ಮ  ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ  ಆಗಲ್ಲ   ಅಂತಾ ಹೇಳಿ  ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ  ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದೋಣಿ ಮುಗುಚಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಲಕಿಷ್ ಬಾನು, ಹೂರಾ ಬೆಗಂ , ಅನೀಸ ಬೇಗಂ, ಖಾಜಾಮೀಯಾಆಯೇಶಾಸನಾಬಾನು , ಶಮಾ, ನಾಸೀರ, ರೆಹಾನಾ ಗಂಡ ಶಬ್ಬೀರ ಖಾನ , ಇವರೆಲ್ಲರೂ  ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಿಗಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು  ನೇಹಾ  ಇಬ್ಬರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ  ತೆಪ್ಪ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನೀರು ಕೂಡಿದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನೇಹಾ ಇವಳು ನೀರು ಕುಡಿದು ಬೇಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ.  ಅಲ್ಲದೆ  ಬಿಲ್ಕುಷ ಬಾನೂಹೂರಾ ಬೇಗಂಅನೀಸ ಬೇಗಂ, ಖಾಜಾಮೀಯಾ. ಇವರುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಶವಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೇರೆ ನಾವಿಕರು ಹೋರತಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು,ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಿಗಿದ್ದ ಆಯೇಶಾ ನಾಸಿರ ಹಾಗೂ ರೆಹನಾ ಈ ಮೂವರ  ಶವಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತವೆ ಸದರಿ ನಾವಿಕನು ದೋಣಿ ಮುಳಿಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ದೋಣಿ ಚಾಲಕನ ಮೆಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು  ದೂರು ನೀಡಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:253/2012 ಕಲಂ 280, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ ಸಾ|| ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕಮಾರಿ ಅನಿತಾ ವಯ|| 15 ವರ್ಷ ಇವಳು ಈ ವರ್ಷ ಎನ್.ಇ.ಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತಿದ್ದು,ದಿನಾಂಕ:09/10/2012 ರಂದು 12-00 ಗಂಟೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೆಳತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿನೆಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಯಾದರು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಿ ನೋಡಿದೆವು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಇತನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ತಂದೆ ಶೇಷಪ್ಪ. ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ. ಅಜ್ಜಿ ಚಂದಮ್ಮ ಹಾಗು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸೋದರ ಮಾವರಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೀಮಣ್ಣ ಬಡೀಗೆರ. ಸಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ ಬಡಿಗೆರ ಸಾ|| ಇಬ್ಬರು ಬಾಚವಾರರವರ ಕುಮ್ಮಕದಿಂದಲೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:96/2012 ಕಲಂ 366 (ಎ) 109, ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.