Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 29, 2015

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported CrimesAiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 249/2015 PÀ®A 384 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 28/08/2015 gÀAzÀÄ 12:45 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà J£ï PÉAZÉUËqÀ G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 2015 £Éà ¸Á°£À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ²æà R°Ã® ¹.Dgï.¦ vÀr©r vÁ|| ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß F PÀbÉÃjUÉ ¢£ÁAPÀ 25/07/2015 jAzÀ 31/07/2015 gÀªÀgÉUÉ ¤AiÉÆÃd£É ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. DzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸ÀzÀj zÁR¯ÁwUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÀ ¤zÉñÀPÀgÀÄ PÉÃA¢æPÀÈvÀ zÁR¯Áw WÀlPÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¸À°è¸À¯ÁVvÀÄÛ, vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ½AzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁzÀåªÀÄ zÀȱÀåªÀ½AiÀÄÄ ¹rAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¹.Dgï.¦ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV gÀªÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ §®zÀUÀȺÀt ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 249/2015 PÀ®A 384 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

   
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 250/2015 PÀ®A.78(3) :-  ¢£ÁAPÀ:27-08-2015 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-08-2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ:49 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á: »gÉêÀqÀUÉÃgÁ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ f: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§ÀgÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: UÁA¢ZËPÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.84.50 ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.45 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 2900/- gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt  JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAl ¥É£ï EªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28-08-2015 gÀAzÀÄ 2-15 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.250/2015 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2015 ಕಲಂ. 279..304() ಐಪಿಸಿ :- ದಿನಾಂಕ  2380/8/2015 ಮದ್ಯಾಹ್ನ  02.00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ   ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಶ್ರೀ ಮಶಕಾಸಾಬ ತಂದೆ ರೇಹಮಾನಸಾಬ ನಾದಪ್ ಸಾ|| ಮರಕಲ್ ಕೊಳ್ಳುರು  ( ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ)  ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ರೆನಂದರೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  28/08/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  09.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಮತ್ತು  ಆತನ ಮಗಳಾದ ಹಸೇನಬೇಗಂ  ,ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮನಾದ ರಾಜಬಕ್ಷ ಮೂವರು ಕೋಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ 33.3123 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಕುಳಿತು ಶಹಾಪೂರ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕಟ ಬಂದು ತರಕಾರಿ ತೆಗದುಕೊಂಡು  ಮರಳಿ ಎಮ್ ಕೊಳ್ಳುರು  ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಯಸುತ್ತಿದ್ದ  ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ  ರಾಜಬಕ್ಷ ಈತನು  ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು  ಶಹಾಪೂರ ಹತ್ತಿಗೂಡುರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ   ಹತ್ತಿಗೂಡುರು ಕೆ,ಇಬಿ ಹತ್ತಿರ  ಅತೀವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಟೋವನ್ನು ಚಾಲಯಸಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ  12.00 ಗಂಟ ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿ  ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ   ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ  ರಾಜಬಕ್ಷನಿಗೆ   ತೀವ್ರಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತ ಗಾಯ  ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ವಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯಾವದ ಗಾಯವಾಗಿರುದಿಲ್ಲಾ ನಂತರ   ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ 12.30 ಪಿ,ಎಮ್ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ   ಅಳಿಯ ರಾಜಬಕ್ಷ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಸೀನಬೇಗಂ ಇವಳು ದವಖಾನ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ  01.20  ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಅಪಘಾತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೆಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  198/2015 ಕಲಂ  279.304 (ಎ)  ಐ,ಪಿಸಿ   ನೇದ್ದರ  ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು                                                                                                      
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2015 PÀ®A: 279.337 ಐಪಿಸಿ  :- ದಿನಾಂಕ  28/08/2015 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಲ  16.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ  ಮುದ್ನಾಳ ಸಾ|| ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರ ಜಿಲ್ಲಾ  ಯಾದಗಿರಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ    ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪಮಾಡಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ  26/08/2015 ರಂದು   ನಾನು ಮತ್ತು  ಯಾದಗಿರಿ  ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವು ಮರೇಪ್ಪ ಹಣಮಂತ  ಮೂವರು ಕೂಡಿ   ಪೋಸ್ಟರ ಅಂಟಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ  ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ 331694 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬರುತಿದ್ದಾಗ ಶಹಾಪೂರ  ಯಾದಗಿರಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ   ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ  ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಲ  05.30 ಗಂಟೆಗೆ   ವಾಹನ ಚಾಲಕನು  ಅತೀ ವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಸಿಕೊಂಡು  ಹೊಗಿ  ರೋಡಿನ ಬಲ ಬದಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ   ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ  ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮರೇಪ್ಪನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಹಣಮಂತ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವದೇ ಗಾಯವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  199/2015 ಕಲಂ  279.337 ,ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು                               

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2015 ಕಲಂ. 143,147,148,323,324,341,354,504,506 ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ :- ದಿನಾಂಕ:28/08/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಜಿಜಿಹೆಚ್ ಯಾದಗಿರಯಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ೆಮ.ೆಲ್.ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್.ಸಿ 95 ರವರು ಯಾದಗಿರ ಜಿಜಿಹೆಚ್.ಹೋಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೋರನಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ  18.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.200/2015 ಕಲಂ. 143,147,148,323,324,341,354,504,506 ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ೊ್ಕರಾ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
  
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2015 PÀ®A: 498 (J) 323, 504,¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA1 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27/08/2015 gÀAzÀÄ 7:30 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015 PÀ®A 143,147,447,341,323,324,325, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ.27.08.2015 ರಂದು 5.00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಸುಲಾದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮಡೆಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಸಿ-88  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಾಳು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಂಗಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಜುಲಬೆ ವಯ;25 ವರ್ಷ,ಜಾ; ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಅರಕೇರೇ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ. 27.08.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ್ಹ 1.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಳೆ ಹೊಡೆಯವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೊಪಿತರೆಲ್ಲರು ಕುಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದ ಮ್ಯಾರಿ  ಹೊಡೆದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಳೇ ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ,ಬಲ ತಲೆಗೆ, ಕೊಡಲಿ ಕಾವನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ , ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆ- ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಮೈಮೇಲೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಮರಳಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ.28.08.2015 ರಂದು 12.10 ,ಎ.ಎಮ್ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಗುರುಮಠಕಲ ಫೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.121/  2015 ಕಲಂ.,143,147,447,341,323,324,325,504,506  ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2015 PÀ®AB 279, 337,338 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ.28.08.2015 ರಂದು 1.30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುರುಮಠಕಲದಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾದ ಮೇರಗೆ ನಾನು ಪಿ.ಎಸ್,ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೂಳೆಪ್ಪ  ಬುರ್ರಾ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಎಸ್.ಸಿ ಉ: ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ: ಯದ್ಲಾಪೂರ ತಾ; ಜಿ; ಯಾದಗಿರಿ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಖ.283.08.2015 ರಂದು  12.00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಮುತ್ಯಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬುರ್ರಾ ,ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಚಂದಾವಳು ಇವರು ಬಜಾಜ ಪ್ಲಾಟಿನಮ   ಮೋಟಾರ ಸಯಕಲ ನಂ, ಎಪಿ-09, ಬಿ.ಜೆ-4707 ನೇದ್ರ ಮೇಲೆ 3 ಜನ ಕುಳಿತು ಯದ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಗುರುಮಠಕಲಗೆ  ತರಕಾರಿ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ತರಲು ಹೊರಟಾಗ   ,ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಚಂದಾವಳು ಈತನು  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಹಿಂದುಗಡೆ ಮುತ್ಯಾಲಪ್ಪ ಈತನು ಕುಳಿತು ಹೊರಟಾಗ ಚಪೆಟ್ಲಾದ ಯದ್ಲಾಪೂ ಗೇಟ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ  ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಈತನು ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಿಡಿದಾಗ  ಸಮಯ 12.30 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು 3 ಜನರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ಯಾಲಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿದ್ದು, ಮೈಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ಹತ್ತಿದ್ದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮುತ್ತಾಲಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ತಂದು ಗುರುಮಠಕಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಯಸಿದ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಇದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಮರಳಿ 2.30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ, 122/2015 ಕಲಂ.279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು..
©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2015 PÀ®A323,324,354,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 28/08/15 10-45 ¦JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ eÉmÉÖ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ªÀ|| 40 eÁ|| ªÀiÁzÀgÀ G|| PÀÆ° ¸Á|| ªÀÄzÀæQ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/08/15 gÀAzÀÄ 11 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆægÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E°è gÀ¸ÉÛ3 EgÀĪÀ¢®è KPÉà ¸ÀĪÀÄä£É wgÀÄUÁqÀÄwÛj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÁ¼À DVzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ dmÉÖ¥Àà EªÀjUÉ JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀqÀzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ JzÉUÉ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¼À ¸Éƹ E§âgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÀzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É FUÀ EµÀÖPÉÌ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ E§âgÀÆ PÀÆr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÉÊzÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆÃV vÀqÀªÁV §A¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2015 PÀ®A 323,324,354,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.Raichur District Reported Crimes

                                                                                              
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ-28/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è   PÀ¨ÉâÃgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1 £ÉÃzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1)£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå PÉÆvÀÛzÉÆrØAiÀĪÀgÀÄ, 2)DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 3)CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 4)fãÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 5)C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå, 6)©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 7)AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: fãÀ¥Àà, 8)gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ: ©üêÀÄAiÀÄå, 9)w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd, 10)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 11)CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 12)ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå, J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉʵÀªÀÄå«lÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ¸Á§AiÀÄå PÉÆAr, 21ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. FvÀ£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä¥Àà ©qÀÄwÛgÉ£ÀÄ E¯Áè¯ÉÃ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÀÆ PÀÆqÁ  PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁw£À°è £ÀªÀÄä ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ©lÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.207/2015 PÀ®A. 143,147,148,341,323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.  
              ¢£ÁAPÀ-28/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: fãÀ¥Àà PÉÆvÀÛzÉÆrØAiÀĪÀgÀÄ, 50ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. FPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1 gÀ d«ÄãÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ¸Á§AiÀÄå, 2) ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå,3) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå PÉÆAr, 4) gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå PÉÆAr, 5) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå PÉÆAr, 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: gÁªÀÄAiÀÄå PÉÆAr, 7) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Àà PÉÆAr, 8) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ: ¸Á§AiÀÄå PÉÆAr, 9) §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ: ©üêÀıÀ¥Àà PÉÆAr, 10) ®Qëä UÀAqÀ: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉÆAr,  11) AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ: gÁªÀÄAiÀÄå PÉÆAr,ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßnÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÁªÀÅ Rjâ¹zÀ ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ©qÀ¢zÀÝgÉ EªÀvÀÄÛ E¯Áè £Á¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2015 PÀ®A-143,147,148,504,323,324,354,355,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.  
       CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ : 29-08-2015 ರಂದು  08-20 .ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ವಿನಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 01 ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹಿಂದ್ರಾ 475 DI ಇಂಜಿನ್ ನಂ.NCBO1217      ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕನೇದ್ದವನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ-NCBO1217  ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಆರ್.ಭೂಸರೆಡ್ಡಿ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾ.ಸು) ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಂಧನೂರು. gÀªÀರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ, ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮರಳು ಸಮೇತ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಆರೋಪಿ 02{ ªÀiÁ°ÃPÀ}ನೇದ್ದವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 169/2015, ಕಲಂ: 379 .ಪಿ.ಸಿ & ಕಲಂ 43 OF KARNATAKA MINOR MINIRAL CONSISTANT RULE 1994 & 15 OF ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .      
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 28/8/15 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ PÀj«ÃgÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ zÁj AiÀÄ°è §rUÉÃgÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ GzÁÝ£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹.JA. gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä anVªÀÄoÀ 51 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀiï G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAzÉ ¹.JA.gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀAiÀÄå anVªÀÄoÀ 72ªÀµÀð dAUÀªÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ FvÀ£ÀÄ ªÁQAUïUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀjd£À ºÀjd£À ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 55 ªÀµÀð ¸Á: ©.JA.¸ÀÆUÀÄgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ:¹gÀÄUÀÄ¥Àà. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÀ£ÀߣÀÄß ºÉÆ® °ÃfUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ zÉéõÀ ºÉÆA¢  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆrè¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ, ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/15 PÀ®A 302, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä ©üêÀĪÀé eÁw ªÀiÁ¢UÀ 65 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ±ÁSÁ¥ÀÆgÀ vÁ:ªÀiÁ£À«.FvÀ£À  ªÀÄvÀÄÛ 1)±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 55 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:±ÁSÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ .EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÁådå«zÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¢£ÁAPÀ 28/8/15 gÀAzÀÄ  0830 UÀAmÉUÉ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà£À QgÁt CAUÀrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ PÉÊ UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ zÀÄrzÀÄ FUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÉAzÀÄ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄwÛÃgÉãÀ¯É M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß fêÀAvÀ ¸ÀÄqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.168/15 PÀ®A 143,147,323, 504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3(i)(x) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ-1989.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 27/8/15 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÀAPÀ 28/8/15 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀ®Uï UÁæªÀÄzÀ ¨sÁUÀåªÀAvÉ ªÉÊ£ï±Á¥ï£À ªÀÄÄA¢£À UÉÃnUÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÁå±À PËAlgï£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,37,370/- ºÁUÀÆ 19 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ CA.Q.gÀÆ. 54,210/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 1,91,580/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ¨sÉÆÃqÀAiÀÄå 40 ªÀµÀð eÁw F½UÉÃgï ¸Á: ¤ÃgÀ ªÀiÁ£À«. vÁ:ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.114/15 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ:  27.08.2015 gÀAzÀÄ 6-30 UÀAmÉUÉ  ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉʨsÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  JªÀiï.J¯ï ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 520/- gÀÆ ªÀÄlPÁ aÃn CQgÀÆ E®èMAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï CQgÀÆ E®è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು,  ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದ, ಇದ್ದುದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 27/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 28.08.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 06.02.1993 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð® UÀAqÀ gÀªÉÄñÀégÀ ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ºÀ.a.UÀ £ËPÀgÀ¼ÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 5/23 J ¯ÉÊ£ï UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï ªÉÆ.£ÀA 9964440534 FPÉAiÀÄ  ಗಂಡ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ£ÁxÀ ZÉÆé ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¹¤ªÀiÁ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, ಮರುದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸಂಬಂದಿಕರು  ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಆತನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆತನ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ  ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಇವತ್ತು ಬರಬಹುದು ನಾಳೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಾಪಾಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2015 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ದುರ್ಗಾಂಜನೇಯಲು ತಂದೆ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ, ವಯ:45, :ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:ಮುದೆಟನೂರು, ತಾ:ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ.FvÀ£ÀÄ  ಕಣ್ಣೂರು ಸೀಮಾ ಸರ್ವೆ ನಂ.5/1-ಬಿ ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕನಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 01 ರಿಂದ 03 ನೇದ್ದವರು ಮದ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ .ಎಸ್ ನಂ.381/14 ಪ್ರಕಾರ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದು, 1)  .ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ತಂದೆ ಸೂರಣ್ಣ , 2) .ಮೋಹನರಾವ್ ತಂದೆ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ , 3).ಸೂರಿಬಾಬು ತಂದೆ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಹೆಡಗಿಬಾಳ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರೋಪಿ 02 ನೇದ್ದವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:11-06-2013 ರಂದು ಸುಳ್ಳು ಖರೀದಿ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ   ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಹಿಯನ್ನು ಸಹ ತಾವೇ ಖೊಟ್ಟಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 4)ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ ಸಾ: ಕಣ್ಣೂರು, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು, 5)ವಿ.ರತ್ನಮ್ ಸಾ: ಸಿಂಧನೂರು ರವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸುಳ್ಳು ಖರೀದಿ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೈಜವೆಂದು ದಿನಾಂಕ:11-02-2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ವಿರುದ್ದ .ಎಸ್ ನಂ.485/2014 ಪ್ರಕಾರ ದಾವೆ ಹೂಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂ.144/2015 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 167/2015 ಕಲಂ:420,468,470,471 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦üAiÀiÁ𢠪Á»ÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀªÀÄäzï ±ÉÆÃAiÉĨï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï, ªÀAiÀÄ:23ªÀ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:ºÀQêÀiï ºË¸ï ºÉqï ¥ÉÆøïÖ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ºÁ.ªÀ:ªÀÄ»§Æ©AiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   AiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀĺÀªÀÄäzï ±ÉÆÃAiÉĨï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ d«ÄÃgï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï,FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2,00,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 2 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ 2,00,000/- ºÀt vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ Qj Qj ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:26-12-2014 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:   29-03-2015 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ 01 jAzÀ 05 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1) ªÀĺÀªÀÄäzï ±ÉÆÃAiÉĨï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ d«ÄÃgï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï,  2)dA§ÄæzÁ°AiÀiÁ UÀAqÀ d«ÄÃgï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï, 3)CAdĪÀiï UÀAqÀ ¨ÁµÁ , 4)±À¦ü Ggï gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ d«ÄÃgï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï, 5)D¹Ã¥ï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ d«ÄÃgï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï J®ègÀÆ ¸Á: ºÀQêÀiï ºË¸ï ºÉqï ¥ÉÆøïÖ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À   £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À  vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ E¯Éèà ¸ÉÃj¢Ý CAvÁ  ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 2,00,000/-gÀÆ vÀAzÀgÉ ¸Àj E¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA. 147/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.170/2015 PÀ®A. 498(J), 504, 506, 448 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2015 gÀAzÀÄ  87 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    13,800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.