Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 3, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 03-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-11-2009

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 01-11-2009 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ zË®¥Áà, 48 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ38/JZï-7481 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉrØ ªÉÊ£ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀ¢AzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 127/09 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ(.) UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 02/11/09 gÀA£ÀzÀÄ 0910 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 (J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 2/11/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè L.©. JzÀÄgÀÄqÀUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ- 39/ºÉZï-1697 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ gÁeÉñÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ PÁlPÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/09 PÀ®A 498 [J], 306, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-11-09 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤®PÀAoÀgÁªÀ ¸ÉÃj vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà ¸ÉÃgÉ 53 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, PÉ£ÁgÁ ¨ÁåAPÀ£À JeÉAl ©ÃzÀgÀ, ¸Á/ «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgï. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 28/04/1996 gÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ½UÉ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J§ÄâªÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÀ£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀ¯ÁåtÂ, ºÁUÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ UËgÀªÀiÁä gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÄÝ CªÀjUÉ ZÀ£ÁßVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §ºÀ¼À ¸À® ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CzÉà vÀgÀºÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt §ÆlÄ UÁ°¤AzÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 02/11/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è NqÀ¤¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 320/09 PÀ®A 320/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 02/11/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸À«ÃvÁ UÀAqÀ CgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ ºÀ½îSÉÃqÀPÀgï ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/11/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ Djâmï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ , vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß CfÓ ¸ÀªÀÄäªÁéUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆ ¼Àî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ü¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 321/09 PÀ®A 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/11/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «gÁ gÉrØ vÀAzÉ £ÁUÁgÉrØ ªÀÀAiÀÄ-55ªÀµÀð eÁ-gÉrØ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÁAfæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ ¸ÀAdAiÀiÁå gÉrØ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¹zsÀÞ gÉrØ , eÉÊ¥Á® gÉrØ ºÁUÀÄ d¯Á® gÉrØ vÀAzÉ ZÀ£ÀßgÉrØ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Á®Ä PÉÆqÀzÀ PÁgÀt CªÀjUÉ ¥Á®£ÀÄß PɽzÁUÀ¯É¯Áè PÉÆqÀÄvÉÛ£É, £ÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ PÉýzÀgÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 02/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£Äß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆV ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ d£ÁzsÀð£À gÉrØ EvÀ£ÀÄ PÀ©âUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt vÉÆlPÉÌ ºÉÆV PÀ©â£À ¸ÀÄvÀÛ®Ä ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¨ÉðAi°è £ÀgÀ¼ÁqÀĪÀ ±À§Þ PÉý ¨Áålj ºÁQ £ÉÆqÀ®Ä C°è ªÀÄUÀ EzÀÄÝ ¸ÀzjAiÀĪÀ¤UÉ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vɯÉAiÀÄ »AzÉ , JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀjAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°¯Áè vÀPÀët CªÀ£À£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯d PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢UÀ½UÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ºÉÆ®zÀ°è M§â£É EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdAiÀiÁå gÉrØ vÀAzÉ UÀÄgÁ gÉrØ ªÀÄÄqÀ© 2) ¹zsÀÞ gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAdAiÀiÁå gÉrØ ªÀÄÄqÀ© 3) eÉÊ¥Á® gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAdAiÀiÁå gÉrØ ªÀÄÄqÀ© 4) d¯Á® gÉrØ vÀAzÉ ZÀ£Àß gÉrØ ªÀÄÄqÀ© J®ègÀÄ ¸Á-ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÉègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛç UÀ¼À£Äß §¼À¹ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ d£ÁzsÀð£À gÉrØ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀwÛgÀ §ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¨ÉðAiÀÄ°è ©¸Ár ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 01/11/2009 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ ²æÃ.¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÀºÁ£ÀªÁ¸À vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ, ªÀAiÀÄ|| 20, ¸Á|| «Ä®vï £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 12/10/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï £ÀA:PÉ J 32 «í. 6795 C||Q|| gÀÆ.48,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ªÀĺɨÁ¸À ªÀÄfÓÃzÀ ºÀwÛÃgÀ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ RjâUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½Ã 4:00 ¦.JªÀiï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°¯Áè. E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/09 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉEAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-10-2009 gÀAzÀÄ 04.00 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ ²æà ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èUËqÀ PÀ¯Á® ¸Á:ºÀÄAqÉÃPÀ¯ï vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F PɼÀV£ÀAvÉ EzÉ. »ÃVzÀÄÝ £À£ÀUÉ £À£ÀUÉ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ M§â¼ÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É.vÀÀ£Àß ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ªÉÄà 2008 gÀ°è AiÀiÁzÀVj vÁ®ÆèQ£À fãÀPÉj UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ «ªÁºÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.vÀ£Àß ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ±ÉÆèÁ EªÀ¼ÀÄ 6 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀj§âgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄììAmÁVzÀÝjAzÀ ±ÉÆÃèsÁ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è »jAiÀÄgÀÄ PÀĽvÀÄ £ÁåAiÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DzÀÝjAzÀ £À£ÀߪÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:27/10/09 gÀAzÀÄ 0400 ¦.JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀªÆäj£À PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¢:28/10/09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DzÀgÉ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀ°®è DzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ fãÀPÉÃj ªÀÄ®èAiÄå¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «ZÁj¹zÁUÀ vÀÀÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå §A¢gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ vÁ£ÀÄ C°è E°è ©ÃUÀgÀ £ÉAlgÀ HgÀUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉýzÀgÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¥ÀvÉÛ ºÀZÀѨÉPÉAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ oÁu
¢£ÁAPÀ 01-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ ¢Ã¥ÀPÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ±ÉÆÃgÀƪÀÄ¢AzÀ ªÀĺÀä¢ ¥ÀAPÀë£ï ºÁ® ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÀgÀvÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥ÀqɬĹ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¢£ÁAPÀ 01-11-2009 gÀAzÀÄ «±ÀégÁzsÀå PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ²æà ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå ¤Ã¯Á ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ ¨ÁVÃ®Ä ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ, ¢£ÁAPÀ 02-11-2009gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ1-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAzÁdÄ 25 jAzÀ 30 ªÀAiÀĹì£À E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄ®VzÀ ¨ÉqïgÀƪÀiï£À ¥ÀPÀÌzÀ gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. C°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀ ªÀÄÄjAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀj§âgÀ°è M§â£ÀÄ £À£ÀUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ¤UÉ £Á£ÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄZÀÑ¢AzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä £Á£ÀÄ PÉÊ CqÀØ vÀAzÉ£ÀÄ. D KlÄ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ©vÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ KlÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ©¢ÝvÀÄ. DUÀ gÀPÀÛ §gÀºÀwÛvÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ §A¢zÁÝgÉ, PÀ¼ÀîgÀÄ §A¢zÁÝgÉ CAvÀ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÁr JA§ ºÀÄqÀÄUÀ §AzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ 108 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉݪÉ. PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-11-09 gÀAzÀÄ 11 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ²æêÀÄw £ÀÆgïdºÁ£ï¨ÉÃUÀA UÀAqÀ gÉÊ¸ï ªÀĺÀªÀÄzï ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á|| ZÀA§Ægï ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèõÀ£À°è §gÉÀzÀ ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30-10-2009 gÀAzÀÄ 6.30 ¦.JªÀiï PÉÌ £À£Éß UÀAqÀ£ÁzÀ gÁ¬Ä¸ï ªÀĺÀªÀÄzï ¸ÉÊAiÀÄzï EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý £ÀªÀÄä ¸Á̦ðAiÉÆà UÁr £ÀA JªÀiï.ºÉZï 43 Dgï 4436 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ DV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÉÌ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CzÀPÁÌV £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑPÉÆqÀ¨ÉÃPÀAvÀ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/09 PÀ®A ªÀÄÄ£ÀĵÀåPÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crime

: £Á«PÀ£À ¤®ðPÀë, ªÀÄƪÀgÀ ¸ÁªÀÅ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ºÀgÀUÉÆÃ®Ä (§ÄnÖ) £ÀqɸÀĪÀªÀ£ÀÄ ºÀgÀUÉÆ°UÉ ¸ÀtÚ gÀAzsÀæ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ºÀgÀUÉÆð£À M¼ÀUÀqÉ ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÁ ¢£ÁAPÀ:02.11.2009gÀAzÀÄ 1330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀqÉØ SÁzÀgï ¥ÁµÁ zÀUÁðPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ºÀgÀUÉÆð£À°è ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¤ÃgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÀgÀUÉÆÃ®Ä ªÀÄļÀÄV, ºÀgÀUÉÆð£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ±Á»Ã£ï¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¨sÁµÁ¸Á§ 25 ªÀµÀð, ¸Á: DzÉÆä, 2) ±ÀºÀ£Áeï¨ÉÃUÀA vÀAzÉ gÀ¦üÃPï 2 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼ÀÄ & ±Á»zï¨sÁµÀ vÀAzÉ ªÁºÀ¨ï 3 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: DzÉÆä EªÀgÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ±Á»Ã£ï¨ÉÃUÀA EªÀ¼À ±ÀªÀ zÉÆgÀQzÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ §¶ÃgïCºÀäzï vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ¸Á: DzÉÆä, ºÁ:ªÀ: ¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ««zÉqÉ E¹àÃmï dÆeÁl, 18 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 12,745/- gÀÆ. d¦Û :

²æà ºÉZï.DAd£ÉÃAiÀÄ rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ & ²æà f.Dgï.²ªÀªÀÄÆw𠹦L °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà GzÀAiÀÄ gÀ«, ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.11.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹÌvÁAqÁzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà & EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 11,100/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà GzÀAiÀÄ gÀ«, ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.11.2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄzÀQ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, 1) gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®APÀ¥Àà, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 3) eÁ¤ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt: 250/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §fÓ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ J¯Áè £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼À oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.11.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁeÁ vÀAzÉ ®PÀëöät¹AUï ¸Á: PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt: 1395/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl, NªÀð ªÀÄ»¼É §AzsÀ£À, 5 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä d¦Û :

²æà ªÀiÁgÀÄw J¸ï.UÀļÁîj, ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.11.2009gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄlÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁw PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹, ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ PÀÄ¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà @ «ÄøÀ §¸À¥Àà gÁA¥ÀÆgÀÄ, ¸Á: ªÀÄlÆÖgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, 5 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ, 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà dAiÀÄgÁA £ÁAiÀÄPÀ -UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢: 02-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ DzÀªÀiï ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸Á; dPÀÌ° vÁ: gÉÆÃt E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ UÁèªÀÄgï ¨ÁèPï PÀ®gï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-29/ PÀÆå-8381 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÀÄ°VAiÀÄ°è PÁ¬Ä PÀ¥ÀÆðgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DzÀªÀiï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀªÀiï£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉà EArPÉÃlgï£ÀÄß ºÁPÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ DzÀªÀiï£ÀÄß »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DzÀªÀiï¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ ¥ÀmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA§gï: £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-28/ J-5509 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ C°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ w½¹zÀÄÝ, DUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è DzÀªÀiï£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁQ £Á£ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqÀ¬Ä¹ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DzÀªÀiï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 02-11-2009 gÀAzÀÄ 00-30 J.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÉUÉ¥Àà ¨Á«PÀnÖ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉ.J-25 J£ï-7577 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §ÆzÀUÀÄA¥ÁzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÁgÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA. J.¦-22 AiÀÄÆ-2423 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð G. ºÀªÀiÁ° ¸Á. ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ 2) CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ªÀÄÄA¢£ÀªÀÄ£É ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ 3) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ¸ÀÆr ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. §£ÀßnÖ EªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,490=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.