Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 30, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-11-2009
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/09 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ºÁ®¨sÁ« ªÀAiÀÄ : 49 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ G: §¸Àì PÀAqÀPïÖgï ¨Áåd £ÀA 482 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì r¥ÉÆà ¸Á// ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÁzÀ «gÀuÁÚ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ §¸Àì £ÀA PÉJ 38-J¥sÀ 183 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ J®ªÀÄqÀV £ÉÊl ºÁ®Ö PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è §¸Àì ¥ÀAZÀgÀ dÄqÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÀÛj ªÀiÁUÀðªÁV 15 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆA¢UÉ AiÀÄ®ªÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄĸÀÛj zÁn ªÀÄĸÀÛj ²ªÁgÀzÀ ¨ÉAPÉ¥À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁwæ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀìZÁ®PÀ£À »A¢£À ¹n£À ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ 2 ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §¸ÀìZÁ®PÀ¤UÉ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹Ö® £ÀªÀÄÆ£É ¦¸ÉÆÛ® ºÀaÑ §¸Àì ¤°è¹zÁUÀ »A¢£À ¨ÁV°£À ¹n£À°è PÀĽwzÀÝ E§âgÀÆ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ “PÉÆ¬Ä CªÁd £À» PÀgÀ£Á CAvÁ” ºÉzÀj¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ 1) SÁ¹ªÀÄC° EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 4000=00 gÉÆ¥Á¬Ä 2)vÀÄPÀ̪ÀÄä gÀªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ fgÁªÀÄt 3)UËgÀªÀÄä AiÀÄ®ªÀÄqÀV EªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ vÁ½ UÀÄAr£À ¸ÀgÁ ¨ÉAqÉÆ° 1 vÉÆ° 7 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀ 4)ªÀÄqÉ¥Áà EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢AzÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆ£À 600=00 gÉÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 1200/- gÀÆ 5)±ÉgÀt¥Áà EªÀjAzÀ 300=00 gÉÆ¥Á¬Ä 5) ²ªÀgÁd EªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ 800=00 gÉÆ¥Á¬Ä MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆ£À C.Q 800/- 6)«gÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå EªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ 550=00 gÉÆ¥Á¬Ä MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆ£À C.Q 800/- 7)ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjAzÀ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆ£À C.Q 600/- ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ 2073/-»UÉ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ 8923=00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆ£À CAQ 2800=00 gÉÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É 2 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ C.Q 26400=00 gÉÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 38123=00 gÉÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ C¥ÀjavÀ 4 d£À ¸ÀÄ°UÉPÉÆgÀgÀÄ §®ªÀAvÀªÁV PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA - 348/09 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ fAiÀiÁªÀÅ®è ºÀPïÌ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ @ §§®Ä ºÁUÀÄ DvÀ£À UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ C§ÄÝ® ¥sÀjzÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï £ÀA: PÉJ-37/ºÉZï-9791 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄqÀV PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀgÀ £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-04/J.J¯ï-9997 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ £ÀAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ïì £ÀA PÉJ-32/J¥sï-1282 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ïì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É F ªÉÆÃzÀ¯Éà C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝ E§âjUÉ ¥ÀÄ£ÀB rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ C§ÄÝ® ¥sÀjzÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ §§®Ä EvÀ¤UÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ @ §§®Ä EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28/11/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ eÁ°AzÀgÀ aAUÀ£À¥À½î 25 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£Àß½ PÉgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà 60 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ D¨ÁÓgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ ¤uÁðªÁ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¤Ãj£À £À¼À ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/11/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ¼ÉA§ÄgÀ ªÀ 28 G PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw ªÀqÀØgÀ ¸Á dvÀ£Á PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÉÆÃ¥ÀvÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð 2)£ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä EªÀjUÉ F »AzÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀt PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ 1815 ¦üAiÀiÁ𢠫ªÉÃPÀ gÀrØ vÀAzÉ eÁÕ£À gÀrØ ¸ÁB §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ CºÀäzÀ vÀAzÉ CfÃd «ÄAiÀiÁå vÀ£Àß ªÁºÀ£À mÉÆÃAiÀiÁl PÁé°¸À ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀÄ.JZÀ. - 04 J.qÀ§Æèöå-2516 £ÉÃzÀÄÝ CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ºÀwÛgÀ J£À.JZÀ.-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÀÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀÄð¢UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 25/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 31/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ²ªÁf£ÀUÀgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁå¸ï ºÉÆwÛ¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÁå¸ï ¸ÉÆÖà ¹rzÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01/09/2009 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÀUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï aPÀ®UÀÄqÁØ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 535/09 PÀ®A 174, ¹.Dgï.¦.¹. £ÉßÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹.¦.¹. 1014 dUÀ£ÁßxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 390/ºÉÆÃgÀ/¨sÁ.UÁæ. oÁuÉ/09 ¢£ÁAPÀ 28/11/2009 £ÉßÃzÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀiÁ»w. ¨Áwä, ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/09 PÀ®A 143.147.323, 325. 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸À¬Ä®© UÀAqÀ §AzÉ£ÀªÁd dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ¸Á// ºÀ½îSÉqÀ (PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ J«ÄäUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÁUÀ DgÉƦvÀ£ÁzÀ gÁeɸÁ§ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 £d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á// ºÀ½SÉÃqÀ (PÉ) FvÀ£À JªÉÄäUÀ¼À PÀÄ¹Û ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉƦvÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ DPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±É§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀĪÉÄ¯É MzÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 158/09 PÀ®A; 447, 435 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/09 gÀAzÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29/11/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀªÁgÀ, ¸Á PÉÆAUÉêÁr vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, CzÉà PÁgÀt¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ PÀtQAiÀÄ §tªÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ. §tªÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. §tªÉAiÀÄ°è ºÉÊ©æqÀ PÀ¼ÀQ EzÀÄÝ MlÄÖ 3000 PÀ¼ÀQAiÀÄ ¸ÀÄqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q. 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀè¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 261/09 PÀ®A 324, 354, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/11/09 ªÀÄzsÁå£À ¦ügÁå¢AiÀÄ ²æÃ. ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀ 30 G¼À ªÀÄ£É PÉ®¸À Qæ±ÀÑ£À ¸Á ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ UËvÀªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ UÉÆÃqÉUÉ EzÀÝ PÀtV®UÉ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄnÖ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ. ¸ÀzÀj PÀtV® ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ªÀ 25 eÁåw ºÀjd£À G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “ K ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä UÉÆqÉUÉ ¨ÉAQ AiÀiÁPÉà ºÀaÑ¢AiÀiÁå CAvÀ CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ “£À£Àß UÀAr¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆqÁ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉåñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr vÀ£Àß mÉÆAPÀPÉÌ EzÀÝ ¨É¯ïÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :


 

     ¢£ÁAPÀ 29.11.2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁtzÁ¼À ¥ÀAZÀªÀÄÄT ªÀÄzsÀå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ºÁUÀÄ DvÀ£À ¸ÀAUÀzÀ N§¼ÉÃE§âgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É V¯Éè¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀAvɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA.J.¦.-21/JPïì-8043£ÉÃzÀÝ£ÀÄß JzÀÄj¤AzÀ CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀ¤UÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ PÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, E§âgÀÀ §AzsÀ£À, 45 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà gÀd§° J.J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.11.2009 gÀAzÀÄ 12.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå 42 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ 2) DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ªÀ; 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á.. ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 45 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

AiÀÄĪÀwAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ : ²æà zÁªÀįÁå vÀAzÉ zÉñÁå gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ©ÃgÀ£ÀPÀ¯ï vÁAqÁ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÉÆ£ÀߪÀÄä½UÉ 1.¸ÀĤïï vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ZÀªÁét ºÁUÀÆ EvÀgÀ LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-11-09 gÀAzÀÄ mÉÃPÀgÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀj ºÀ¼ÀîzÀÝ ©æeï ºÀwÛgÀ CªÀgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆãÀߪÀÄä½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ºÉÆ£ÀߪÀÄä½UÉ PÀæµÀgÀ fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.