Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 31, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

  ¢£ÁAPÀ: 29.08.2011 jªÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2011 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.ºÉZï. J.¦.JªÀÄ.¹. AiÀiÁqÀð ¨ÁæAa£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆuÉ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr J.mÉ.JA.zÀ°èAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J.mÉ.JA.£À ªÀÄzÀå ¨ÁUÀPÉÌ PÀ©âtzÀ gÁqï PÀnÖAUï ¦®ègï ¸ÀÆÌç qÉæöʪÀgï ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ J.mÉ.JA.£À°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ J.mÉ.JA.£À ¸ÉÃ¥sï ¨sÁUÀ 4 PÁå±ï mÉæöÊ QèÉÆÃqï ºÁåAqÀ¯ï qÁåªÉÄeï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.EAf¤AiÀÄgï §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¤RgÀªÁV £ÀµÀÖªÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ CAvÁ CgÀ«AzÀ ªÀÄoÀzï vÀAzÉ ©üêÀĸï gÁªï ªÀiÁå£ÉÃdgï J¸ï.©.ºÉZï. J.¦.JA.¹. AiÀiÁqï ðgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà «ÄnÖ vÀAzÉ FgÀtÚ «ÄnÖ 45 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁBCgÀªÀAn §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï CvÀÛ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀaÑzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ] MAzÀÄ ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥Àr C.Q.gÀÆ. 8,000=00 , 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀ ¨ÉAqÁ° C.Q gÀÆ 10,000=00, 8 vÉÆ° ¨É½î PÁ®ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ 6000=00, MAzÀÄ aî CQÌ C.Q gÀÆ. 2,000=00, £Á®ÄÌ aî §vÀÛ C.Q gÀÆ 4000=00ºÁUÀÆ §mÉÖ§gÉUÀ¼ÀÄ ¢£À§¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 5,000=00,»ÃUÉ MlÄÖ C.Q 35,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ §¸ÀäªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀºÁgÀPÁÌV ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.30/08/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À²Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ, ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÉÆüÀ 26 ªÀµÀð ºÉÆmÉÃ¯ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.dÆ®UÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ. ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3280/-UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2011 gÀAzÀÄ 130 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 21,500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸುರೇಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಸಂಗಾವಿಕರ್ ಸಾ:ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ರವರು ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ ಕೂಡಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾಗು ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಸಂಗಡ ಇತರೆ 5 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಭಂಕೂರ ರವರು ಬಂದು ಭಾಗು ಇತನು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಇತನಿಗೆ ಕಟ್ಟೆಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಹಾಗೂ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಹ ಅವ್ಯಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜೂಟಾಟ ಪ್ರಕರಣ:

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:31-08-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌಸ ಮಲಿಕ ತಂದೆ ಲಾಡ್ಲೆಸಾಬ ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಸಂಗಡ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ|| ಸಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ದವರು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ. ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.ಕುಸುಗಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 520 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-08-2011
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-08-2011


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ »gÀUÉ¥Àà£ÉÆgÀ , 21 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁzÀuÁÚ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ 22 ªÀµÀð,eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C¤Ã® E§âgÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁw£À vÀPÁgÁj£À «µÀAiÀĪÁV ªÀÄÆzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ, 24 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨sÁUÁ¢ ¸ÀĤî£ÉÆA¢UÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ »gÀUÉ¥Àà£ÉÆgÀ, 22 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî EªÀ¤UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ EªÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĤî EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ jAPÀÄ @ C«ÄãvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉÉ ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ºÀwÛ ªÀAiÀÄ 36 ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ªÀÄ£É £ÀA 19-6-165 ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¤£Àß UÁr PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀÄð¢ E¯Áè £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀæ UÁr EzÉ J£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/08/2011 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±À¥sÉÆÃð¢Ý£ï vÀAzÉ CfªÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA G:ZÁ®PÀ ¸Á; vÉÆÃ¥À UÀ°è, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, 3 wAUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ fÃ¥À £ÀA§gï . JAºÉZï-12 ¦J-2632 ZÉ¹ì ¸ÀA. 385013J¯ïPÀÆå950293, EAf£À £ÀA. 4830J¯ï41J¯ïJ¸ïPÀÆå ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA.; 1997 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ ¥ÀæPÁ±À EªÀjAzÀ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 30-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ J£ï.JZï-9£À £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀÄzÁ ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¤°è¹ CzÀPÉÌ ¯ÁPï ºÁQ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 31/07/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä & UɼÉAiÀÄjUÉ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ,d»ÃgÁ¨ÁzÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÀÄ®§UÁð, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, £ÁAzÉÃqÀ, ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl, ¸ÉÆïÁè¥ÀÄgÀ, ¥ÀÆ£Á ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ¹UÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹E vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29/08/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀªÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁzÀV, 14 ªÀµÀð, «zÁåyð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ PÀtf EvÀ£ÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÆr ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39 eÉ. 3616 £ÉÃzsÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPï® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ MªÉÄä¯É lgÀ£ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J32 © 4572 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀtÄ EvÀ£ÀÄ fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÄ §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À PÀtf PÁæ¸ï PÉãÁ® ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁr §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ «PÁ¸À, ªÀÄAdÆ£ÁxÀ, ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå, ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ±ÀÈw, ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ±ÀgÀtÄ EªÀjUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÀj gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ «PÁ¸À EªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A. 279, 337,338, L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj gÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÊwæ D¸ÀàvÉæ ZÀAzÁ£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆAzÀ¯ÁgÀzÉ ¢:30/08/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä RavÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÀªÁ¤ UÀÄr JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÁl£ÀzÀ°è C£À¢üPÀæxÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀƽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ gÁd¥Áà ZËzÀj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: EqÀUÀgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹ ElÖ 26 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨ÁqÀ®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiïJ¯ïªÀżÀĪÀÅ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 1065.22 gÀÆ EzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : :   ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಾಟೀಕಾರ ಸಾ: ಮಿಣಜಗಿ  ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ನಾಟೀಕಾರ, ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ನಾಟೀಕಾರ, ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ನಾಟೀಕಾರ ಬಂದವರೇ ವಿನಾಃಕಾರಣ ನನಗೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇವನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಊರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದು ಬಹಳ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೂದಿನಾಳ ವಯ: 31 ವರ್ಷ ಸಾಃಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ||ವ|| ಪುನಾ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ) ರವರು ನಾನು ಕಾರ ನಂ. ಎಂಹೆಚ್:12, ಹೆಚ್ಎಫ್:1245 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನನ್ನ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಳೆಯರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಆನಂದ ನಾನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ದಾಟಿ ಮಹಿಬೂಬ ಸುಬಾನಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೊಡ್ಡು ಏರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 7-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊಂಡೈ ಏಸಂಟ್ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ:38,ಎಮ್:1133 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಸುಧೀರಕುಮಾರ ಸಾಃ ಬೀದರ ಈತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಎದೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಈತನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ, ಗದ್ದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಈತನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ, ಹಣೆಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಂಡೈ ಏಸಂಟ್ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ:38,ಎಮ್:1133 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಡಾ|| ಮನಿಷ ಸಾಃ ಬೀದರ ಈತನಿಗೆ ಎಡ ಕೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಸುಧೀರಕುಮಾರ ಕೋಳಿ ಈತನಿಗೆ ಹಣೆಗೆ, ತೆಲೆಗೆ, ಎಡಗೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ:38,ಎಮ್:1133 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸುಧೀರಕುಮಾರ ಈತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.