Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 6, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-07-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 06-07-2018

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 227/18 PÀ®A 302 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 05/07/2018 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D±ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn  ¤Ãr ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪Á°äQ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÉÆ®zÁ¸À ¸Á. PÉÆýªÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ gÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 1] eÉÆåÃw, 2] PÁªÉÃj, 3] gÀÆ¥ÁzÉ«, 4] ¢Ã°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ, 5] ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ, 6] ¢Ã¥ÀPÀPÀĪÀiÁgÀ CAvÁ 3 ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ 3 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ 2003 gÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. FUÀ CAzÁdÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ gÉÃSÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á. a£ÀPÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ gÉÃSÁ EªÀ¼À ºÁUÀÆ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀ ¥ÀjaAiÀĪÁVzÀÄÝ gÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ   ªÀÄUÀ£À »AzÉ ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ   ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ gÉÃSÁ EªÀ½ÃUÉ w½ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PɼÀzÉ   ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ FUÀ CAzÁdÄ 6-7 wAUÀ½AzÀ   NuÉ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è EzÀÄÝ E£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¨ÁrüUÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 27/04/18 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆT£À ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁrAiÀÄ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀºÀ gÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ   ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr CªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ ºÁUÀÆ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzɬÄzÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÁUÀÆ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ¸Á¬ÄAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ CAfUÉ ºÁPÀÄwÛzÀݼÀÄ.  »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 04/07/2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05/07/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ   ªÀÄUÀ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®è  ¢£ÁAPÀ 05/07/2018 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ¢Ã¥ÀPÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 1.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  NtÂAiÀÄ ²æÃPÁAvÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½Ã¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ ZÀPÀÌgÀ §AzÀÄ ©¢ÝzÁÝ£É CAvÁ gÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ   gÉÃSÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C¯Éèà ¨ÉêÉÇøÁVzÀÝ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.   PÀÄwÛwUÉ CAzÁdÄ 2-3 EAZÀÄ GzÀÝ gÀPÀÛ a«ÄäzÀ UÁAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.   ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ gÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ CxÁªÀ «µÀ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrügÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
           
ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 10/18 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. :-
ದಿನಾಂಕ 04/07/2018 ರಂದು ಪಿಎಸ್.ಐ. ರವರು ಠಾಣೆಯಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆನೆಂದರೆ ಅಳಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ ಮೇರೆಗೆ  ಅಳಂದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮ್ರತಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಶವವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮ್ರತಳ ಮಗಳಾದ ಸರೂಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಾಮನರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ/ ಅಳಂದಿ ರವರ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಗೆ ಎರಡು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲಾವತಿ ಅವರ ಪೈಕಿ ಕಲವಾತಿ ವಯ 65 ವರ್ಷ ಇಕೆಯು ಯಾವಗಲು ತಲೆ ಬೇನೆಯಿಂದ ನರಳುತಿದ್ದು ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಗೆಯ ದಂಟಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 03/07/2018 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 04/07/2018 1800 ಮಧ್ಯವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ   ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವೂದೆ ತರಹ ಸಂಶಯವಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 210/18 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 05/07/2018 ರಂದು 1100 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಕೋಟೆ ವಯ:25 ವರ್ಷ ಸಾ; ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದರ  ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ 2012ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೇಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-39 ಕೆ-1711 ನೇದನ್ನು ಖರಿದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 16/05/2018 ರಂದು 1530 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ಊಟಕ್ಕೆಂದು ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-39 ಕೆ-1711 ನೆದ್ದನ್ನು ಮನೆಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಾನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಗುವದನ್ನು ನೊಡಿ ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅಂದಾಜು 24,000/- ಬೆಲೆವುಳ್ಳದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 222/18 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 05/07/2018 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ  ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÉñÀÑgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1700 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UËÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà DzÉÃ¥Àà£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ- 52 ªÀµÀð eÁ/ °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ªÀÄvÀÄÛ QgÁt CAUÀr ¸Á/ UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ PÁlÄð£ÀzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 50 NjfãÀ¯ï ZÁAiÀiïì 90 JªÀiï.J¯ï£À «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. 1 «¹Ì ¨Ál°£À C.Q 29/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 50 ¨Ál® ¨É¯É 1450/-gÀÆ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ fãï 90 JªÀiï.J¯ï. ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 10 EzÀÄÝ 1 fÃ£ï ¨É¯É- 23/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 10 ¨Ál® ¨É¯É.230/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt. 580/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ ºÀt 2260=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.