Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 18, 2010

Bidar District Daily Crime Update 18/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18/02/2010.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 23/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ: ¨Á§¥Áà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, PÉ®¸À ¸Á/ PÀÄA§gÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä CªÀįÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-38/JZï-4897 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á§Ä FvÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ¨Á§Ä FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 05/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ: ºÉÊAiÀiÁvÀ C° §qɸÁ§ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á/ §gÀÆgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¹gÁeÉÆ¢Ýãï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 19/2010 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAP:À 17/02/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ jAiÀiÁd vÀAzÉ: G¸Áä£À¸Á§ RÄgɲ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð ¸Á/ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 16/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ HjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ:16-17/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀAzÀÄQ£À°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ, 2-UÁæA Q«AiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ jAUÀ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. MlÄÖ gÀÆ. 22,200/- ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀŪÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 20/2010 PÀ®A: 341, 324, 504, 355 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 16/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ aªÉÄäUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Àà ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀzÀå aªÉÄäUÁAªÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è NA ±ÁAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAz: ¹zÁæªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á/ aªÉÄäUÁAªÀgÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÁà EªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è NA ±ÁAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ KPÉ £ÀqɸÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛÌUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 59/2010 PÀ®A: 504, 324, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ: ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥Á±Á «ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð ¸Á/ £ÀÆgÀ SÁ£À CSÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ: ±ÉÃR ZÁAzÀ ¨Ál®ªÁ¯É ¸Á/ £ÀÆgÀ SÁ£À CSÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀģɫzÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ SÁ° ¨Ál®UÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£Á®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀÄr ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀjAzÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®èjUÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨Ál°¢AzÀÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆÃgɨÁ¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ 17 ªÀµÀðzÀ «zsÁåyð¤AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â¼É EgÀĪÁUÀ CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀðºÉÆA¢, F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛVzÀÝ jAzÀ £ÀqÉzÀ WÀl£É §UÉÎ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹, ¢£ÁAPÀ:17.02.2010 gÀAzÀÄ CvÁåZÁgÀPÉÆ̼À UÁVgÀĪÀÅzÁV «zsÁåyð¤AiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ WÀlPÀzÀ°è ¤ªÁðºÀPÀ£ÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ PÉñÀtÚ 39 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, «ÃgÀ±ÉʪÀ PÁ¯ÉÃeï£À G¥À£Áå¸ÀQAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄzsÀå¥Á£ÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, ªÀÄzsÀå¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ ¥ÀwßAiÀÄÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÀÆ §AzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ:17.02.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀmÉïï gÀ¸ÉÛAiÀÄ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÉAPÀmÉñÀ vÁ¬Ä zÁåªÀªÀÄä EªÀ£ÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. 2-3 ªÀµÀð UÀ½AzÀ ªÀÄzsÀå¥Á£ÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, ªÀÄzsÀå¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ:16.02.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ UÀȺÀtÂUÉ CPÀÌ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà¼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀÅ¢®èªÉ£ÀÄ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.02.2010 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.36, PÉ.7852 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ªÀÄ®PÀAoÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 23 ªÀµÀð & CA§tÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 25 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è JªÉÄäUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©¢ÝzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CA§tÚ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀiÁ£À« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:17.02.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ªÀÄ®PÀAoÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 2£ÉÃ¥ÀÄlPÉÌ..


 

¢£ÁAPÀ:16.02.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀtÚ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ¨Á§Ä 25 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ-eÁUÀlUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝ jAzÀ, »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀzÀݪÀÄä¼ÀÄ ºÉUÀÎqÀ¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ©zÀÄÝ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝ®èzÉ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ§A¢gÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ:17.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

¢£ÁAPÀ:04.02.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ vÀªÀÄätÚ GzÁÝgï 35 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀÝ ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊPÉʸÀÄlÄÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:17.02.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ©ÃgÀ£Á¼À ¸Á: zÉêÀgÀUÀÄqÀØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:17.02.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ FgÀªÀÄä UÀAqÀ a£ÀߥÀà 50 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ §Ä¢Ý¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ £À²¥ÀÄr JAzÀÄ w½zÀÄ E°¥ÁµÀt CxÀªÁ ºÉä£À ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ wQÌPÉÆArzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1]UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/10 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹, & 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 17-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-4079 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀtªÁ¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è 3 d£ÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ¤UÉ JqÀUÁ®, §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀÄnUÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è EzÀݪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr «ZÁj¸À®Ä (1) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, 20 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, (2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, 20 ªÀµÀð ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á FvÀ¤UÉ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÀA§gï EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/10 PÀ®A : 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦.L.£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀ 5.00 ¦.JªÀiï,PÉÌ J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 2 Q.«ÄÃ. ¥ÀƪÀðPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA : JªÀiï.ºÉZï.23/3217 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÉVΣÀPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°ègÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ E£ÀÆß ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß KjPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/10 PÀ®A : 279, 337 L.¦.¹. gÉ/«. 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 17.02.2010 gÀAzÀÄ 9.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀįÉèñÀégÀ gÁªï 56 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ïè PÁåA¥ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè ºÁ.ªÀ. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀ 6.40 ¦.JªÀiï,PÉÌ ºÀ¼É f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛ oÁuɬÄAzÀ 1 1/2 Q.«Äà ¥ÀƪÀðPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §eÁeï PÁå°§gï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37/PÉ.2862 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J.37/Dgï.1567 (¸ÀzsÀå DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UárUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ eÉÆÃ¹ß EªÀ¼À §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt

4]UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ºÉƸÀPÉÃgÁ 'J' PÁåA¥ï£À°è ¸ÀªÉð £ÀA:zÀ 158 gÀ°è MAzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ C. £ÀA: 1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼ÀÄ PÀnÖ¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼À »A¨sÁUÀzÀ°è JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀtÚ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV eÉ.¹.©. UÀ½AzÀ vÉUÀΣÀÄß PÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉUÀÄÎ PÀrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ HgÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä UÉÆÃqÁ£ï ¥ÀPÀÌ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä 12 Cr ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýPÉÆArzÀÄÝ, F PÀgÁgÀÄUÀ½UÉ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀjUÉ F «µÀAiÀĪÁV ¥ÀÄ£À: AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁåA¥ï£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆPÀÛ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãr PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ FUÀ ¥ÀÄ£À: JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ M¦àPÉÆAqÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¥ÀÄ£À: M§âjUÉƧâgÀÄ EzÉà «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÀÛgÉ. EAzÀÄ ¢:- 17-02-2010 gÀAzÀÄ ºÉƸÀPÉÃgÁ 'J' PÁåA¥ïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, PÁåA¥ï£À°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉA§®PÁÌV UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀÆqÀ¯Éà JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁ£É J¥sï.J. £ÀA: 01/2010 PÀ®A : DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄzÀgï gÁªÀiï vÀAzÉ PÀÄPÀÌgÁd ¥Ánïï 25 ªÀµÀð eÁ: ZËzsÀj G: ªÉÄÃtzÀ §wÛ ªÁå¥Áj ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 16.02.2010 gÀAzÀÄ 2.00 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ Nd£À½î gÉÆÃqÀ oÁuɬÄAzÀ 4. 1/2 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ ªÉÄÃtzÀ §wÛUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ zÁgÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ªÉÄÃtªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ gÀÆ«Ä£À vÀÄA§ ºÀgÀr C.Q. 10 ®PÀë ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ