Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 11, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ  C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
     ದಿನಾಂಕ. 10.06.2014 ರಂದು 19.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಶಕ್ತಿನಗರ ರಸ್ತೆಯ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ..42/ಎಫ್-1092 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ..36/ಎಕ್ಸ್-8696 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಮೌನೇಶ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್ ಈತನ ಎಡಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಚಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನ್ನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಹಾಗು ಮೌನೇಶ ಈತನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
        ¢£ÁAPÀ: 10-06-2014 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀAPÀgï «ÄµÀ£ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÉÆêÀĹð ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÉƸÀì½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .  FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/qÀ§Æè-9386 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà DmÉÆà £ÀA PÉJ-37/J-4550 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: aPÀ̪ÀÄÄPÀwð£Á¼ï vÁ: PÀĵÀÖV.  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA PÉJ-37/J-4550 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV , §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.130/2014 , PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     B ದಿನಾಂಕ 10.06.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಯ 1) w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ PÀqÀ¥À dA§AiÀÄå eÁ: ºÀjd£À2) DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå eÁ: ºÀjd£À E§âgÀÆ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀgÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು   ಫಿರ್ಯಾದಿ  ²æà PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ ಮತ್ತು ಅವನ ಜನರ ಸಂಗಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಗೋಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ  ತಂಟೆ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   71/2014 PÀ®A:  323, 324. 504. ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
                ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:C«ÄãÀUÀqÀ vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉAqÀw vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï  ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ  «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ  ¢£ÁAPÀ 09-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ¸Á§tÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À  »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ ¸Á§tÚ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ E£ÉÆAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆlqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹  PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ  UÀÄ¢Ý zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄUÉ ¸ÀºÀ E§âgÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 68/2014 PÀ®A: 504.323.324 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ±ÁQÃgÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ¯ï ¸Á§ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð, eÁw|| ªÀÄĹèA G|| ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ದಿನಾಂಕ 09-06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಗಮಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗೆ ಕರೆಂಟ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಮಣಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಹೋದಾಗ ಕೈ ಗೆ ತಗುಲಿ ಚಿಮಣಿ ದೀಪ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಸ್ಟೌವ್ ಬೆಂಕಿ ಸೀರೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರೀಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ  ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ  10-06-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 01-45 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.CAvÁ ²æà JA.r. ºÀ«ÄäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀªÀÄzÀ ¸Á§ ªÀAiÀiÁ|| 60 ªÀµÀð, eÁw|| ªÀÄĹèA G|| ªÀÄįÁègÀ PÉ®¸À ¸Á|| EqÀ¥À£ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 08/2014 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2014 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16.800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-06-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-06-2014

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2014, PÀ®A 308, 323, 324, 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀ NtÂAiÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¯ÁzÁ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ fêÀ£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ¥ÀªÀ£À 21 ªÀµÀð EªÀgÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ D ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À zÉëzÁ¸À PÀÄgÀ¯ÉPÀgï ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©qÀ¸À®Ä §AzÁUÀ EªÀjUÉ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¯ÁzsÁ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊUÀÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ  ¢£ÁAPÀ 10-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä Hj£À ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÁqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¯ÁzÁ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 2) fêÀ£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¯ÁzÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 3) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¯ÁzÁ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ°è DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤AzÀÄgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀÄ̼À ¸Àj dUÀ¼À ªÀiÁrÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯É PÀqÉ ©Ã¹ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ D PÀ®Äè ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À ªÀÄÄA¢£À ªÀÄqÀUÁrUÉ §r¬ÄvÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÁUÀ CzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀwÛ M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉzÀj ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ F «µÀAiÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀZÀ¯Á¨Á¬Ä EªÀ½UÉ w½¹ ¥ÀÄ£À: ¦üAiÀiÁð¢G HgÀ°è §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ªÀZÀ¯Á¨Á¬Ä w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¨sÀ¼ÉÆÃvÁÛzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà EzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃqÁèPÀ HgÁUÀ §gÀĪÁUÀ ¥ÉƸÀÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ ¯ÁzsÁ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 2) fêÀ£À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £À£ÀUÉ J°èUÀ £ÀrÝ¢ ¤AzÀÄgï ¤£ï ¥sÀfÃw ªÀiÁqÁÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ »qÀzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr E§âgÀÄ UÀAqÁ ºÉArÛ HgÁUÀ J°èUï £ÀrÝgï FUÀ ¤£ÀUï ©qÁ® RvÀA ªÀiÁqÁÛ CAvÀ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ²ªÁf ¹. gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV (J) vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj EAzÀĪÀÄw vÀAzÉ gÀ« ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV (J) vÁAqÁ EPÉAiÀÄÄ ±Á¯ÉUÉ 10 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV DPÉAiÀÄÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ D±ÀæªÀÄ ªÀ¸ÀwUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀ¸ÀwAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ qÁæ£ÉÃd£À ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2014, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ gÁdÄ ªÀÄPÁf ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀUÀqÁØ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ gÁdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀÄPÁf ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ ¥Ánî JAJ¯ïJ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÉAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 06-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ PÁgÀ vÀgÀ®Ä UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è, CzÀPÉÌ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9590714666 ªÀÄvÀÄÛ 8058846606 £ÉÃzÀÝÀªÀÅUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¹éZï D¥sï CAvÀ §gÀÄwÛzÀݪÀÅ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁd±ÉÃRgÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¤£Éß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ §A¢®è J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÁgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤d EzÉ, gÁdÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀqÀªÀiÁrzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ PÁgÀÄ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, CªÀ£ÀÄ J°èUÁzÀgÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ §gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UɯÁè ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV UÀAqÀ£À ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É UÀAqÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÆèÉÊ°UÉ EA¢£À ªÀgÉUÀÆ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÆqÁ ¹éZï-D¥sï CAvÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV EA¢UÉ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁzÀgÀÄ PÀÆqÁ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£É JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2014, PÀ®A 304 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 24 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ 1959 :-

¢£ÁAPÀ 10-6-2014 gÀAzÀÄ £ÀA. 917603-6 PÉÆ¥À® J.¦ ¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ 911287J PÉÆÃ¥À® UÀÄ¥ÁÛ J¯ÉÃPÉÖ® J¯ÉÆÖç ¦ül gÀªÀgÀÄ KgÀ¥sÉÆøÀð ¸ÉÖñÀ£À ©ºÉZï¹n «±ÁæAw PÉÆÃuÉAiÀÄ°è J¯Áè ©ºÉZï¹n ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀÆr gÀÆ«Ä£À°è PÀĽvÀÄ n.« £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥À® UÀÄ¥ÁÛ EªÀgÀÄ PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ J.¹ JPÉ ±ÀªÀiÁð EªÀgÀÄ ¨ÉrØ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝgÀÄ PÉÆ¥À® UÀÄ¥ÁÛ EªÀgÀÄ PÉýzÀÄÝ UÀ¤ß£À°è gËAqÀì J°è EgÀÄvÀÛªÉÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ PÉÆ¥À® J¦¹AUÀ CªÀjUÉ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÛ¯Áè CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è C°èAiÉÄà ºÁdjzÀÝ ¨ÉÃgÉ ¹§âA¢UÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ J¹.J.PÉ.±ÀªÀiÁð KgÀ¥sÉÆøÀð ¸ÉÖñÀ£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¥ÀA¥À UÀ£ï vÉÆÃj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÆqÀ¯É UÀ£ï ¥sÁAiÀÄgÀ DV J¯ïJ¹ ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ºÀwÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ UÀ¤ß£À°è fêÀAvÀªÁzÀ gËAqÀì EzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.±ÉÃnÖ ¸ÁÌqÀ£À °ÃqÀgÀ ©ÃzÀgÀ KgÀ¥sÉÆøÀð ¸ÉÖñÀ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Koppal Police Station Gold and Silver RecoveredKoppal District Reported CrimesPÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2014 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ : 10-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-45 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 10-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°èzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA : PÉ.J- 37 / JªÀiï- 6155 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ°AiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°èzÀÝ ªÀµÁð EPÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀµÁð EPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÁÝUÉÎ DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉìUÁV PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÁgÀ ZÁ®PÀ GªÉÄñÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É  PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2014 PÀ®A: 279,337,338, L.¦.¹  ªÀÄvÀÄÛ  187 LJªÀiï,« PÁAiÉÄÝ  
ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮಗಳು ಬೆನಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಫ್ರೀಯಂಕಾ ವಯ: 8 ವರ್ಷ  ರವರು ಕೂಡಿ ದಿನಾಂಕ: 08-06-2014  ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ    6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ತಮ್ಮೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ಧಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ  ಒಂದು ಆರೋಪಿತನ ಹಾಲಿನ ಗಾಡಿ ಬೋಲೆರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತು ಬೆನಕನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಹೋಗುವಾಗ ಸದರಿ ಬೋಲೆರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ಆರೋಪಿತನ  ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಗೊನ್ನಾಗರ ಸೀಮಾದ ಚಿಕ್ಕಗೊನ್ನಾಗರ ಬೆನಕನಾಳ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ  ಚಿಕ್ಕಗೊನ್ನಾಗ ದಾಟಿದ ಅಂದಾಜು 1 ಕಿ.ಮಿ  ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಒಮ್ಮಲ್ಲೆ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಕುಣಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ರೆಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ  ಹೋಗಿ ಎಡಮೊಗ್ಗಲಾಗಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬೋಲೆರೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಭುಜದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ವಾಹನದ ಕ್ಲೀನರ ಕುಮಾರ ಇವನಿಗೆ ಎಡಗಡೆ  ಭುಜದ ಹತ್ತಿರ  ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಮೋಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನ ಬೋಲೆರೋ ವಾಹನದ ನಂಭರ ಇರದೆ ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ: MA1ZP2GLKD3E41452 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ದಿನಾಂಕ: 08-06-2014 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ:- 7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಜರುಗಿದ್ದು  ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತ ಭದ್ರೇಶ ಇತನು ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನಿಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದೆ.
PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/14 PÀ®A:279.337,338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JA« AiÀiÁåPïÖ
¢£ÁAPÀ:10-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ zsÀªÀÄð¥Àwß ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw zsÀgÀt ºÁUÀÆ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¢üæPÁ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÁgï ZÁ®PÀ gÀQëvï vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆmïzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÉƸÉUÉ ºÉjUÉ DVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA PÉJ-02/JA.J-4617 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁUÀ®PÉÆmïUÉ §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¨ÁUÀ®PÉÆmï¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ PÀqÉUÉ E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÀqÉUÉÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ. ¨ÉÆÃzÀÆgÀvÁAqÁ E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ QÃ, «Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ qÀ©â ¯Áj £ÀA ºÉZï.Dgï-47/J-5423 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è JqÀPÉÌ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà vÀ£Àß §®PÉÌ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ oÀPÀÌgï DVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ C®èzÉ PÁgïzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ zsÀgÀt EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀÆ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¯ÁdPÁÌÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉìUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 04-30 ¦.JA.UÉ §AzÀÄ è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 109/2014 PÀ®0  279, 338 L.¦.¹
ದಿನಾಂಕ. 09-06-2014 ರಂದು 11-30 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಸಂಬಂಧಿಕ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ಕೆ.ಎ.37/8694 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರ ಟಿಪ್ಪರಕದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಯಾರ್ಡದಿಂದ ಮೈನ್ಸ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭದ್ರಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಅನ್ ಲೋಡ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಿಣಿಗೇರಾ ಬಗನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕ ಸೈಯ್ಯದ ಇಬ್ರಾನ್ ಈತನು ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರಗೆ ಹಿಂದೆ ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಟಿಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಳಿಯ ಹುಸೇನಬಾಷ ಈತನಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಎಲಬು ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2014 PÀ®A 78 (111) KP ACT
¢£ÁAPÀ :10-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀÀ zÉÆqÀØ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÉÆêÀÄgÁvÀ ªÀAiÀiÁ : 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£ï ±Á¥ï ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlVgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ zÉÆqÀØ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ- 350=00 UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.