Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 31, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ.30-07-2012 gÀAzÀÄ 1.¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯Áj.£ÀA.PÉJ-19-J¹-2349 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV.2.ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå ¯Áj.£ÀA.PÉJ-05-J-3213 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ªÀdÓ¯ï vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è vÀ¯Á JgÀqÉgÀqÀÄ UÁæ£ÉÊmï PÀ®Äè ¢«ÄäUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ/ ¸ÁUÁtÂPÉ(gÀªÁ£É) zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¹ ²æà CgÀÄuï.r.E UÀt & ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀjUÉ °TvÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ  §AzÀÄ ¯ÁjUÀ¼À°èzÀÝ PÀ®Ä被ÄäUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ CAzÁdÄ gÀÆ.1,23,460/-UÀ¼ÀµÀÄÖ gÁdzsÀ£À £ÀµÀÖªÀÅAlÄ ªÀiÁr PÀ®Ä被ÄäUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/12 PÀ®A.379 L¦¹. ¤AiÀĪÀÄ 42, 43, PÉ.JA.JA.¹.Dgï.1994 PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      PÉƯÉAiÀiÁzÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ£À ºÉAqÀw .±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ .¤Ã®PÀAoÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ. 3.²¯Áà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ J®ègÀÆ ¸Á.D²ºÁ¼À. ºÁUÀÆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ ªÀÄUÀ¤UÉ £ËPÀj §gÀÄvÀÛzÉ & 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁj ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ.28-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°Ã ¥Ánïï eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.D²ºÁ¼À. FPÉAiÀÄÄ ©r¸À°PÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DPÉUÉ PÀÆqÁ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ §A¢zÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ CzÉà ¢£À gÁwæ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ DzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ.30-07-12 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä¼ÀÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ±ÉÃRgÀUËqÀ CtÚ£ÀÄ EAf£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è wÃjPÉÆArzÁÝ£É ºÉt ªÁ¸À£É DVzÉ JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄAUÀ¼Á & ªÉƪÀÄäUÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.28-07-12 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ D ºÉtªÀ£ÀÄß EAf£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/12 PÀ®A.302.201 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..
£ÁAiÀÄ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                  ¢£ÁAPÀ :25-07-2012 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀdAwAiÀÄ ²æà ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ:42 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: :AiÀÄgÀdAw ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA:53/¹ gÀ°è AiÀÄgÀdAw ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀ  ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 53/¹ £ÉÃzÀÝgÀè° 2 JPÀgÉ 20 UÀÄAmɬÄzÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÁ£Éà H¼ÀÄwÛzÀÄÝ .CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1)¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ:40 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À2)wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ªÀ:25 eÁ:MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀÄ  CtÚ vÀªÀÄäA¢AiÀÄgÁVzÀÄÝ,  ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ  £ÉÃzÀݪÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ   §rzÀÄ ¸ÁQë £ÀA:01 ªÀÄvÀÄÛ 02 £ÉÃzÀݪÀgÀ G©¸À°PÉÌ §AzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ vÀ½î DvÀ¤UÉ  PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÆøÀrà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà , £Á¬Ä ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ü CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀÄð¢ü ¸ÀASÉå 47/12 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¦¹-16 gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2012 PÀ®A. 143,323,324,447,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
DvÀä ºÀvÉåUÉ  AiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
            ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ vÁ;f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À  FvÀ£À «gÀÄzÀÝ JgÀqÀÄ PÉøÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  PÉÆnðUÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä ºÀtzÀ DqÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á®À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EªÉ®èªÀÅUÀ¼À PËlÄA©PÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 30.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ.  CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012 PÀ®A: 309 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
 £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À gËqÀPÀÄAzÀ UÁæzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ  FvÀ£ÀÄ 2008 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAw FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ E£ÀÄß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉÆzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24-07-2012 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAw  ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr DPÉUÉ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr E£ÀÄß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2012 gÀAzÀÄ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2012 PÀ®A. 498(J),323,504,506,L¦¹ & 3, 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÀAqÀ¤AzÀ QgÀÄPÀļÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:_ 498 (J) L.¦.¹.
                ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 25 , eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: »gÉèÉgÀV ºÁ:ªÀ : ¸ÀĨÁâgÁªï gÉÊ¸ï «Ä¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ªÀ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÀÆ° ¸Á: »gÉèÉgÀV ºÁ:ªÀ : ¸ÀĨÁâgÁªï gÉÊ¸ï «Ä¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , 02 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlÖPÉÌ ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀÄrzÀÄ RZÀÄð ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ DPÉUÉ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ ¢: 30-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀĨÁâgÁªï gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À°è vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ±ÉrØ£À°è EzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè RZÀÄð ªÀiÁr ¸ÀA¸ÁgÀ D¼ÀÄ ªÀiÁrnÖ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÀaÑzÀ a«Ät §ÄrØAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆUÉ¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ°UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨É¤ßUÉ aªÀÄt JuÉÚ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÀuÉUÉ ¨É¤ßUÉ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß 168/2012 , PÀ®A. 498(J) 504 324 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                    ¢£ÁAPÀ 30/07/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀâ 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄzÁâ¼À PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ±ÉÃl¥Àà ®ªÀiÁt ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA PÉJ-33/PÉ-5745 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/PÉ-9675 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¥ÀªÀ£ï vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ 22 ªÀµÀð eÁwB CA©UÉÃgÀ GB QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB £ÁgÁAiÀiÁt¥ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ±ÉÃl¥Àà ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/PÉ-9675 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀjUÉ ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/12. PÀ®A 279.337.338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.07.2012 gÀAzÀÄ  243  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  42,000  /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-07-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀ¼ÀAqÉ ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì, 2) QgÀt vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: ¨sÁqÀ¹AUÁ«, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì, 3) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¢°Ã¥ÀgÁªÀ ¹AzsÉ ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉƽ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ¹zÉÝñÀégÉ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹zÉÝñÀégÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì UÀÄgÀÄ PÉÆïïØ ræAPïì ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÃ¸ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj PÉøï EUÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì PÉÆÃlð£À°è «ZÁgÀuÉUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ¤UÉ PÉÆÃmïð£À°èzÀÝ PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CxÀªÁ gÁfAiÀiÁUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÉzÀj ¢£ÁAPÀ 30-07-2012 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2012 gÀAzÀÄ WÉÆÃmÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉazÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ. UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀtð eÁzsÀªÀ  ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÉÊPÁr, ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸï£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ aîzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 180 JA.J¯ï. £ÀA 31 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1300/- ¨É¯É ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2012 PÀ®A DPÀ¹äÃPÀ «zÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2012 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV UÁ½ ©nÖzÀÝjAzÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À KqÀ¨sÁUÀzÀ°èzÀÝ PÉ.E.© «zÀÄåvÀ PÀA§zÀ MAzÀÄ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀ PÀmÁÖV ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ºÀÄ°è£À aUÀÄgÀ£ÀÄß w£ÀÄßwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÀ¼ÀWÁl, EvÀ£À MAzÀÄ JªÉÄäUÉ ºÁUÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà qÉÆuÉ ¸Á: vÀ¼ÀWÁl EªÀgÀ JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ½UÉ »ÃUÉ MlÄÖ 3 JªÉÄäUÀ½UÉ «zÀÄåvÀ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ 3 JªÉÄäUÀ¼À C.Q MlÄÖ 84,000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ vÁ£Áf xÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀägÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ ±ÁæªÀtzÀ 2 £É ¸ÉƪÀĪÁgÀ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ d£ÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á®ÄÌ d£ÀjUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :- 
¢£ÁAPÀ 25/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ «oÀ×® dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀægÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ ªÉAPÀl dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, G: «zÁåyð¤, EªÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ²æà ²ªÀAiÉÆÃV ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ ¦.AiÀÄÄ.¹. PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃV ¦.AiÀÄÄ.¹. 2£Éà ªÀµÀðzÀ CAPÀ¥ÀnÖ vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, CªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£É CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÀwAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, «dAiÀÄ®Qëöä ªÀÄ£É ©qÀĪÁUÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ (£ÀÆj) ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¥ÉêeÁªÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀ¼À°è 10. UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è 5. UÁæA gÀhÄĪÀÄPÁ EgÀÄvÀÛªÉ, CªÀ¼ÀÄ UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, JvÀÛgÀ 5.2 CAzÁdÄ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ, ಸೋಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಒಡ್ಡರ ಸಾ|| ಅರಳಗುಂಡಗಿ ರವರು ನನಗೆ ರೇಶ್ಮಾ ಅಂತಾ 13 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದು,  ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವನೆಯಾದ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಯಂಕಯ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ ಮನಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು.ದಿನಾಂಕ: 23-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಕುರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಾಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ರೇಶ್ಮಾ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಭೀಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಯಂಕಯ್ಯ ಕಡಕೋಳ, ರಾಜು ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ರವರು  ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ರೇಶ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಯಂಕಯ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ,. ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಒಡ್ಡರ, ಮಾಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಒಡ್ಡರ, ಮಾರ್ಖಂಡಯ್ಯ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಒಡ್ಡರ ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಒಡ್ಡರ ಹೀಗೆಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದವರೆ ರೇಶ್ಮಾ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ರೇಶ್ಮಾ ಇವಳು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಚೀರಾಡಿದರೂ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಣಮಂತನು ತನ್ನ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 73/2012 ಕಲಂ 143, 366 (ಎ) 109 , 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Monday, July 30, 2012

GULBARGA DIST

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸತ್ಯಂಪೇಟ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂದನ .
ಮಾನ್ಯ ಐಜಿಪಿ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ ವಜೀರ ಅಹ್ಮದ ಐಪಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ  ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ ಭೋರಸೆ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ, (ಎ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿಪಿ ಸಿಪಿಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ, ಸಿಪಿಐಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪಿಐಗಳಾದ ಜೆ.ಹೆಚ್ ಇನಾಮದಾರ, ಬಸೀರ ಪಟೇಲ, ಅಸ್ಲಾಮ ಬಾಷ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಹಳಿಗೋದಿ, ಶಾಂತಿನಾಥ ಬಿ.ಪಿ, ಪಂಡಿತ ಸಗರ, ಬಸವರಾಜ ತೇಲಿ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ, ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಬಸವರಾಜ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಶಂಕರಲಿಂಗ, ತುಕಾರಾಮ, ಸುಭಾಷ, ಕಾಳಪ್ಪ, ದೇವಿಂದ್ರ, ಅರ್ಜುನ, ಅಶೋಕ ಹಳಗೋದಿ, ಮಶಾಕ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ, ರಪಿಕ, ರಾಮು ಪವಾರ, ಗಂಗಯ್ಯ, ಚನ್ನವೀರೇಶ, ಅಶೋಕ ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ, ರಾಜಕುಮಾರ ರವರು ದಿನಾಂಕ:29-07-2012 ರ ರಾತ್ರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸತ್ಯಂಪೇಟ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತರಾದ ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ವಃ38  ವರ್ಷ ಜಾಃ ಕುರುಬ ಉಃ ಜೈ ಜವಾನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಎಜೇನ್ಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಸಾ|| ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶಾಮರಾವ @ ಶಾಮ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಃ38 ವರ್ಷ ಜಾಃ ಕುರುಬ ಉಃ ಜೈ ಜವಾನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಎಜೇನ್ಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಾ|| ಕನಕ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳ ಪಡಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರ ತಾಬಾದಿಂದ ಮೃತ ಲಿಂಗಣ್ಣ ರವರ ಸುಲಿಗೆಗೊಳಗಾದ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಪೊನ್, ನಗದು ಹಣ, ಬಸ್ ಪಾಸ್, ಹ್ಯಾಂಡಬ್ಯಾಗ, ಶಾಲು, ಪುಸ್ತಕ, ಬಸವ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ರಿಕೆ ವಗೈರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತರ ತಾಬಾದಿಂದ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮೃತ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸತ್ಯಂಪೇಟ್ ರವರ ಶವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆ ನಾಶ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೃತ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ  ಧೋತಿ ಮತ್ತು ಶರ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದ ಎದುರಿನ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ  ಅಂಗಡಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಒಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸತ್ಯಂಪೇಟ ರವರು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಐದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳ ಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳದ ಸತ್ಯಂಪೇಟ್ ರವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬೇಧಿಸಿ ಸತ್ಯಂಪೇಟ್ ರವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಂದಿತ ಎರಡು ಜನ ಆರೊಪಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು.  
ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ದಯಾನಂದ ಹಾಗೂ ಶಾಮರಾವ ರವರನ್ನು ಪುನಃ ಪೊಲೀಸ ಕಷ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಜಿಪಿ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ ವಜೀರ ಅಹ್ಮದ ಐಪಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ರವರು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದ ತಂಡವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ 25,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು  ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.   
          ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸತ್ಯಂಪೇಟ ರವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸತ್ಯಂ ಪೇಟ ರವರ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಪೊನ್, ನಗದು ಹಣ, ಹ್ಯಾಂಡ ಬ್ಯಾಗ, ಶಾಲು, ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಕೃತಿಗಳು, ಬಸವ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಚಂದಾ ರಸೀದಿ ಪುಸ್ತಕ, ಬಸ್ ಪಾಸ ವಗೈರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èèè 1) gÀAUÁ¸Áé«Ä vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀ: 35, eÁ:ªÀqÀØgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀrØÃUÉÃj Nt ¹gÀÄUÀÄ¥Àà 2) J¸ï. C§Äݯï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ±ÀjÃ¥sï ªÀ: 48, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¦ü±ï ¸ÉAlgï 3 £Éà ªÁqÀð ¹gÀÄUÀÄ¥Àà 3) ¥ÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÉÆAqÀ¥Àà ªÀ: 40, eÁ: PÀÄgÀħgï G: ¸ÉÆÃqÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄgÁp Nt DzÉÆä ¸ÉÃj zÀÄAqÀPÉÌ PÀĽvÀÄ PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ°è vÉÆÃqÀV ¤£Àß ºÀÄAd UÉzÀÝgÉ 100/-gÀÆ, PÉÌ 200/-gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÄÝ  ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ MAzÀÄ ºÀÄAd C.Q 150-00 gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6010-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ:28/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À,30ªÀµÀð,eÁ:PÉÆÃgÀªÀgÀÄ, ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:ºÉÃgÀÆgÀÄ.vÀ£Àß 3d£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÉ¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 23-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ°Ã¯Á FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ DPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À,9ªÀµÀð, FvÀ£À JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ PɼÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ C¸Àé¸ÀÜvÀ£ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2012 gÀAzÀÄ  211  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  41400  /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-07-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 30-07-2012

ಸಂತಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 54/12 ಕಲಂ 457,380,427 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 29-07-2012 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಧನಗರ ಸಾ, ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಸದ್ಯ ಸಂತಪೂರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ತನ್ನ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿಯರ್ಾದು ಕೊಟ್ಟಿದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 27, 28/07/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಬೋರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೋನಪ್ಪಾ ಪಾಂಚಾಳ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಟಾವರ ಕೋಣೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ಆಪರೆಟರ್ ಮಷೀನ್ ಅಂ.ಕಿ 12,000/-, ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂ.ಕಿ 2,500/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 14,500/- ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರಂ ನಲ್ಲಿರುವ ತಾಮ್ರದ ವೈರ ತೆಗೆದು ಬೀಸಾಡಿ ಅಂ.ಕಿ 20,000/- ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 106/12 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ-29/07/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂಬುರ ಸಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿರಲಿಂಗೆಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಭಾಹರ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ನಾಗೂರೆ ವಯ-40 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ಜನರು ಎಲ್ಲರು ಸಾ-ನಿಂಬುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆರೋಪಿತರ ವಶದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3260/- ರೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳು 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಮೂಬೈಲ್ 2 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಅ ಕಿ-25760/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನೀಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 61/2012 ಕಲಂ-279, 338 ಐಪಿ.ಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ-29/7/12 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡೊಂಗರೆಗೆ ಸಾ-ಡಾವರಗಾಂವ ಮತ್ತು ಆತನ ಜೋತೆ ಅಶೋಕ ಡೊಂಗರಗೆ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಡೊಂಗರಗೆ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಡಾವರಗಾಂವ-ಮಾಸಿಮಾಡ ರೋಡಿನಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಾವರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ವಾಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತನಾದ ಅಲ್ಲಾವೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಭಾಷಾಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾವಾಲೆ ಸಾ-ಡಾವರಗಾಂವ ಇತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ-ಕೆಎ-39/ಜ-6519 ನೇದನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಹತ್ತಿ 3 ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯರ್ಾದಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಔರಾದ(ಬಿ) ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 67/12 ಕಲಂ 8 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ: 29-07-2012 ರಂದು 2110 ಗಂಟೆಗೆ ಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಎಮ್ಸಿ ಮಾರ್ಕೇಟನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಸಾ: ತೆಗಂಪೂರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 3050/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 29-07-12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-15  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ರಾಜು ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಎಕಶೇಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಜಯಕಜುಮಾರ ಪರೀಟ್, ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮಾಶೇಟ್ಟಿ, ಗಿರೀಶ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರಯ ನಂದಲೇ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ, ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ ತಂದೆ ಗೋರಬೈ ಸಾ||  ಎಲ್ಲರೂ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಡಬರಾಬಾದ ಈದ್ಗಾ ಹತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ್ರ  ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ, ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದರಾವ ಎಸ್.ಎನ್.   ಪಿಎಸ್ಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆರವರು  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 247/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  

ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಮಗು ಸಾವು:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ದತ್ತಪ್ಪಾ ಅಪಗೊಂಡಿ ಹಟಗಾರ್ ಸಾ|| ಮರಗಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂದಿರಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನಗೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಪೂಜಾ 5 ವರ್ಷ ಎರಡನೆಯವನು ಅಭೀಷೆಕ 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ.29-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ದಿನ ನಿತ್ಯದಂತೆ ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಗಾರೆಮ್ಮ ಇವಳು ನನಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಭೀಷೆಕ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವದಿದೆ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅಭಿಷೆಕ ಈತನು ಆಟ ಆಡಲು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೆಕ ಈತನು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಣಿಯವರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅಭಿಷೆಕನನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೊಣ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ಡಾ|| ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಾವಲೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಇನರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯರು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸಿ ಸದರಿ ಹುಡುಗನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಣಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಚರಂಡಿಯು ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಓಣಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಾಂತಪ್ಪ. ಹಡಪದ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣಪ್ಪ.ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ರವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಅಡಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ  ಅಪಾಯ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು  ಸಹ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಮತ್ತು ಬೇಜವಬ್ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ 1) ಶ್ರೀ.ಸಿ.ನಾಗಯ್ಯ 2) ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸೂಕೂಟಿವ ಇಂಜಿನಿಯರ್  3). ಮಹ್ಮದ್ ಶಮಶೊದ್ದಿನ್ ವಲಯ ನಂಬರ್ 01 ಆಯುಕ್ತರು, 4). ಬಸವರಾಜ.ಪಾಟೀಲ್ ಸೆನೆಟರಿ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:103/2012 ಕಲಂ 149, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Sunday, July 29, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                         ¢£ÁAPÀ: 29.07.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.15 UÀAmÉUÉ ¹.n.£ÁgÁAiÀÄt ¹.L.J¸ï.J¥sï. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ PÉ.¦.¹.¥ÁèAlUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ 8 JA.J¸ï. ¥ÉèlUÀ¼À£ÀÄß«PÁ±À eÁzÀªï vÀAzÉ GªÉÄñÀ eÁzÀªÀ 25 ªÀµÀð G:qÉæöʪÀgï   ¸Á:jPÀëA  vÁAqÀ vÁ:avÁÛ¥ÀÆgÀ f:UÀÄ®âUÁð  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA:  PÉ.J.32 J.7960 £ÉÃzÀÝgÀ mÁåAPÀgÀ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁå±À ¸ÉʯÉÆà ºÀwÛgÀ  ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁåAPÀgÀ£À°è 8 JA.J¸ï. ¥ÉèÃmï C.Q.4000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2012 PÀ®A: 379,L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:-28/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9-00 UÀAmÉUÉ CqÀPÀ®UÀÄqïØ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà zÀåªÀªÀÄä£À ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ 48 ªÀµÀð  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è  . UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå CAd¼ÀzÀªÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð eÁÀ;- £ÁAiÀÄPÀ G;-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;-D£ÀégÀÄ vÀFvÀ£À  DqÀÄ ²ªÀ¥Àà£À Dr UÀÄA¦£À°èzÉ CAvÁ CzÀ£ÀÄߣÀªÀÄä »AzÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆr CAvÁ UÀAUÁzsÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆV PÉý¢PÉÌ UÀAUÁzsÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ PÀÆr ²ªÀ¥Àà£À£ÀÄß    vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2012 PÀ®A. 323 341 504 506 gÉ/« 34 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-                     
                 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÉ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàAiÀÄå ªÀ:40 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ,ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä @ CA§ªÀÄä UÀAqÀ UÀzÉÝ¥Àà ªÀ:35 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÀzÉÃgïzÉÆrØ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ºÁ:ªÀ:D£Àéj FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ºÀt , §AUÁgÀ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, DPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ EªÀgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® zÁA¥ÀvÀå fêÀ£À £ÀqɹzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ    ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ  C£ÉÃPÀ zÀıÀÑlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ  ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ avÀæ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ  FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA:02 ªÀÄvÀÄÛ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DPÉUÉ  vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀA¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉý E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîPÉ M¦àUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ DgÉÆæ £ÀA:02 ªÀÄvÀÄÛ 03 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ F ¸ÀƼÉÃAiÀÄzÀÄ ¨Á¼ÁUÉÊw CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA:04 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ aªÀÄtÂJuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ©rj CAvÁ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 45/12 £ÉÃzÀÝgÀ UÀtQÃPÀÈvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A.498(J),323,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 04 ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤µÉÃzÀ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                     ²æà gÁªÀÄ mÁæ£Àì ¥ÉÆÃlð ¥ÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ ©. vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà 29 ªÀµÀð GB ¥ÉÆæÃqÉPÀÖ JPÀÓPÀÆånAiÀÄÄ ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ FUÉÎ ¢£ÁAPÀ 16/02/2010 gÀAzÀÄ ²æà gÁªÀÄ mÁæ£Àì ¥ÉÆÃlð ¥ÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤ÃAiÀÄ°è C§Äݯï UÀ¥Àgï vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA 135 ªÀÄįÁègÀ Nt ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ JAJ¥ï.mÁ¥Éà mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-36/n-3308 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä 1,00,592=00 gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄÄ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä 1,39,726=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 23 PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸À®Ä M¦àUÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. ¸ÀzÀj DvÀ£ÀÄ wAUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÀAvÀÄ ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EzÁÝUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÁQëzÁgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 16/07/12 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀÄ C§Äݯï UÀ¥sÀgï  FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EzÀÝ PÀAvÀÄUÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ mÁæPÀÖgï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¯ÉÆãÀgÀªÀÄeï ¸ÁBªÀÄ¹Ì J®ègÀÆ vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÀl ªÀiÁrgÀĪÀzÁV w½¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ°è ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w¼À¸ÀzÉ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr¢jÝ CAvÁ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ¯ï ¸À°A vÀAzÉ ¸ÉÃR§Q GBmÁæPÀÖgï ªÉÄÃPÀ¤Pï ¸ÁBªÀÄ¹Ì 3] J¸ï.PÉ.ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ±ÉÃRªÀÄzÀgï¸Á§ ¥ÀnÖ ªÉÄùÛç ¸ÁB ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì [4] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ¸ÁBªÀÄ¹Ì [5] NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¯ÉÆãÀgÀªÀÄeï ¸ÁBªÀÄ¹Ì J®ègÀÆ vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁdjzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, eɦ. & ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV, ¨ÉÊzÀÄ ¸Á® ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀAvÉ E£ÉÆߪÉÄä ªÉÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è zÀÆgÀĸÀ°èzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ zÀÆgÀÄ zÁR°¸À®Ä ¤ÃrzÀ DzÉñÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/12. PÀ®A 406,420,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             CªÀÄgÉñï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 19ªÀ, eÁ; ªÀiÁ¢UÀ, G: ©.J ªÉÆzÀ®£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð , ¸Á; ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï(E.eÉ) , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1) §¸ÀªÀgÁeï UËqÀ£À¨Á« , 2) gÀªÉÄÃ±ï ¸ÁUÀgÀPÁåA¥ï , 3) ±ÀgÀt¥Àà ¢¢ÝV , 4) «ÃgÉñÀ ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï , 5) zÉêÀ¥Àà eÁ®ªÁqÀV , 6) ²æÃzsÀgï ¢¢ÝV , 7) ¤Ã®PÀAoÀ ºÀÄ®UÀÄAa J®ègÀÆ J¸ï.¹/J¸ï.n CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖ¯ï£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¸ï.¹/J¸ï.n CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖ¯ïzÀ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 28-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è CªÀÄgÉñï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà , EªÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CªÀ£À ¹Ã¤AiÀÄgï «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ  CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ  K£À¯Éà PÁ¯ÉÃfUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃV¯Áè CAvÁ UÀzÀj¹zÀÄÝ , DUÀ CªÀ£ÀÄ  ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É CAvÁ CA¢zÀÆÝ ¤Ã£ÀÄ  ¹Ã¤AiÀÄgïìUÉ UËgÀªÀ PÉÆqÀ°PÉÌ DUÀĪÀ¢®èªÉà CAvÁ CAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ, PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ®AUÁ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è ºÉÃUÉ EgÀÄwÛÃAiÉÆà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À   ªÉÄðAzÁ   £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.165/12 PÀ®A. 143,147,341,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                     ¢£ÁAPÀ.27-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÉÆ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-36-qÀ§Æè-7935gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.¥À®UÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CvÉÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄïɠ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎj¤AzÀ ¥À®UÀ®¢¤ßUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÉÊgÀªÁqÀV ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄßCwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà CqÀØ §AzÀ ºÀA¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀªÀÄä½UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2012 gÀAzÀÄ °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ vÀªÀÄä£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 60 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ, ¤ªÀÈvÀÛ «.J ¸Á.¥À®UÀ®¢¤ß ºÁ.ªÀ.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/12 PÀ®A.279,337.338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2012 gÀAzÀÄ  90  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   17700 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ನಿತೀಶ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಘಾಟೆ ಸಾ|| ಶಿವಲಿಂಗ ನಗರ ಅಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-32/ ಕ್ಯೂ-6283 ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 14-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗು ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಬೇಕೆಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 56/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಕು|| ಈಶ್ವರಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಇಂದೂರ  ಸಾ||ತಾಡತೆಗನೂರ ಹಾ||ವ|| ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 23 ಗೊದುತಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:28-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಗೊದುತಾಯಿ ನಗರದ ಗುರುರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ವಾಕಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವನೊ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ 20-22 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಬಂದವನೇ  ಒಮ್ಮೇಲೆ  ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವುಳ್ಳ ಚೈನನ್ನು  ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು  ಓಡಿ ಹೊಗಿ ಎಸ್‌.ಜಿ ಟೆಂಗಳಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ್ತಿದ್ದ. ಒಬ್ಬ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಖ ಚಹರೆ ನೊಡಿದರೇ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೆನೆ. 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಚೈನಿನ ಮೌಲ್ಯ  12,000/-ರೂಪಾಯಿ  ಇರಬಹುದು.  ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು  ಮನೆ ಮಾಲಿಕ ಗುರುರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಐ.ಜಿ ಕೆಂಭಾವಿಮಠ ರವರು ನೊಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.59/2012 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Saturday, July 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-07-2012


ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 28-07-2012

ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 120/12 ಕಲಂ 498(ಎ), 494, 323, 504, 506   ಜೊತೆ 149  ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ ಎಕ್ಟ 1961 :-

ದಿನಾಂಕ 27-07-2012 ರಂದು 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ಮಹೇಶ ಕಾಡವಾದೆ 30 ವರ್ಷ ,ಜಾ|| ಲಿಂಗಾಯತ ಉ|| ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಸದ್ಯ ಬೃಹ್ಮಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ಇವರು ನೀಡಿರು ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂವೆನೆಂದರೆಫಿರ್ಯಾದಿತರ ಮದುವೆಯು ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಾಡವಾದೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ 2007 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿತರಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಭಾವಂದಿರು ಮತ್ತು ನಾದಿನಿಯರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿತರು 2009 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ತವರು ಮನೆ ಬೀದರ ಬೃಹ್ಮಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ  ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಇತನು ಸುರೇಖಾ ಎಂಬ ಇನ್ನೋಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿಯರ್ಾದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವತಾಯಿ ಚೇತನಾ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅತ್ತಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲರು ಬೃಹ್ಮಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಿಯರ್ಾದಿ ಗಂಡ ಮಹೇಶ@ಮಾಣಿಕಭಾವಂದಿರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಿವಾರಾಜ ಹಾಗೂ ನೇಗೇಣಿಯರಾದ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಗುರಪ್ಪಾ  ಹಾಗೂ ನಾದಿನಿಯ ಗಂಡ ಗುರಪ್ಪಾ ಗುರಯ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸವತಿ ಸುರೇಖಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ  ಬಂದುಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ ಕೊಡು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ   ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಚದ್ದನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದುನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಶೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 83/12 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆ 34  ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 28-07-2012 ರಂದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಬಾವುರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಕಾಕನಾಳ  ರವರು ಮೋಟಾರ ವೈಂಡಿಂಗ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಖನಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವೊದೊಗೊಸ್ಕರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಬಿರಾದಾರಮತ್ತು ಆವನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮನಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಲಖನಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ವೈಜಿನಾಥ ಭಾಟಸಾಂಗ್ವೆ ರವರುಗಳು ಬಂದು ನನಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ಎ ಜ್ಞಾನಾ ಸೂಳ್ಳೆ ಮಗನೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸುಮನಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಭಾವ ರಮೇಶ ಇವರಿಗೆ ಎಕೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಯ್ಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದು  ರಮೇಶ ಮತ್ತು ವೈಜಿನಾಥ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಬಲಬಾಗದಲ್ಲಿಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೆರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ: 27.07.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉUÉ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À«  ªÀÄvÀÄÛ  DvÀ£À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ  vÀªÀÄÆäj£À FgÀtÚ vÀAzÉ VgÉ¥Àà G¥ÁàgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸À°AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ wªÀÄätÚ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ £ÀgÉÃAzÀæ E§âgÀÄ £É®è£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©wÛzÀgÉ £Á¼É ¤Ãj£À §¹ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ 1) £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ wªÀÄätÚ 2) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ3) gÀªÉÄñï vÀAzÉ wªÀÄätÚ
4) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà 5) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà 6) wªÀÄätÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà J®ègÀÆ eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå  ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÁªÀÅ ©wÛPÉÆAqÀgÉ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §¹ AiÀiÁPÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
129/2012 PÀ®A 143, 147, 341, 504, 323, 324, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2012 gÀAzÀÄ 31  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪತ್ರ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಮರುಳಾದ್ಯ ಕಿ ರಿ ಯ ಸಹಾಯಕಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಲಿಂಗಾಯತ ಜಂಗಮ ಜಾತಿಯವಳಿದ್ದುದಿನಾಂಕ:23-12-1986 ರಂದು ಮಹಾನಗರ ಸಭೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ  ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ  ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದುಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಕಲಂ:198, 420, 465, 468, 471 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಕಲಂ:3 (1) (9) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಪಿ.ಎ. ಆಕ್ಟ್ 1989 ರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ವೈ ತುರಾಯಿ ಪೊಲೀಸ ಉಪಾಧೀಕ್ಷರು ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 90/2012  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

Friday, July 27, 2012

GULBARGA DIST


ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ
 :: ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳರ ಬಂದನ  ::
ಮಾನ್ಯ ಎಸ.ಪಿ ಸಾಹೇಬರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ, ರವರು, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ್ ಎಸ.ಪಿ ರವರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ತಳಕೇರಿ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ.ಪಿ ಆಳಂದ ಎಸ.ಬಿ.ಸಾಂಬಾ, ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಅಫಜಲಪೂರ ರವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯ ಆರೋಪಿತರ ಮತ್ತು ಮಾಲು ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.,ಎಸ.ಐ. ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ. ಕುಸಗಲ್  ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ  ತಸ್ಲೀಮ್, ಪ್ರಕಾಶ, ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ್, ಗುರುರಾಜ, ಶಾಂತವೀರ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಎಂ.ಡಿ. ರಪೀಕ್ ರವರನೊಳ್ಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ರಚಿಸಿದ್ದು,  ಅಪಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ದಿನಾಂಕ: 26-07-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಜಲಪೂರ ರೋಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೌಡಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರರು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಆಶೋಕ ಪವಾರ ವ|| 30 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಸೋಲಾಪೂರ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಜಮಾದಾರ ವ|| 30 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಗಣೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು 11 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2,50,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಎಸಪಿ ಸಾಹೇಬರು ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ  ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಶಂಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ.26-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ EgÀĪÀ UÁå£À¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ UÁå£À¥ÀàAiÀÄå ¨sÁ«PÀnÖ 40 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FvÀ£À  ºÉÆ®.¸ÀªÉð.£ÀA.567 gÀ°è ºÁQzÀ 2 ªÉÄë£À §t« ªÀÄvÀÄÛ 1 ±ÉÃAUÁ ºÉÆnÖ£À §t« EgÀĪÀ°èUÉ AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆÃPÀgÀÄ CPÀ¸ÁävÁV ©Ãr ¹UÀgÉÃmï ¸Éâ MUÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §t«UÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ C.Q.gÀÆ.50000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ªÉÄêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃAUÁ ºÉÆlÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 07/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ C¥À¥ÀÚ÷Ú £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉUÀÎqÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 07.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£À zÉêÀgÀ GZÁÒAiÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀªÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÁUÀ¯Éà C°èzÀÝ ¤vÀå¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj F »A¢¤AzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀgÀArAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ  DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ªÉÄÊvÁæzÉëUÉ CªÁZÀåªÁV §åzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2012 PÀ®A: 143,147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¥À¹.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 25.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀªÀÄmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è j®AiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ D±ÉÆÃPÀ «. vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä J¸ï.f. ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ.36/«-0101 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¸ÀtÚ ªÉAPÀtÚ£À£ÀÄß PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EAzÀ vÀªÀÄä HgÀÄ ¹AUÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw PÉqɬÄAzÀ ªÀĺÀäzï vÁdÄ¢Ýãï @ §ÄqÁØ CA¨Á¸ÀqÀgï PÁgï £ÀA: PÉJ 36/JªÀiï-5051 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ D±ÉÆÃPÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CªÀÄvÀ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2012 PÀ®A: 279,337,338, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ    
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2012 gÀAzÀÄ 108  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-07-2012ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ : 27-07-2012
ಮಾರ್ಕೇಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 100/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-    
ದಿನಾಂಕ 26-07-2012 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗುರಾವ ಬಿರಾದಾರ ವಯ 32 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮರಾಠ ಉ;ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಮೇಕಾನಿಕ ಸಾ;ಕೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಔರಾದ ಸದ್ಯ ಹೊರ ಶಾಹಗಂಜ ಬೀದರ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಒಂದು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದು ಅದಕ್ಕೆ  ನೀಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ ಇರುತ್ತವೆ ಈ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ನಂ. ಕೆ.ಎ.38-ಎಲ್-4509 ನೇದ್ದು ಇದ್ದು ಇದರ ಅ.ಕಿ.30,000=00 ರೂ ಇರುತ್ತದೆ.  ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 19-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2000 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ರುದ್ರಮಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ;ಕೈಲಾಸ ನಗರ ಗುಂಪಾ ಹತ್ತಿರ ಬೀದರ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಮೇಲೆ ಬೀದರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪಟ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಟಿ.ವಿ.ರಿಮೊಟ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ  ದ್ವಿಚಕ್ರರವಾಹನವನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ  ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.  ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ.ರಿಮೊಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ರಾತ್ರಿ 2015 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲಾ.  ಸದರಿ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಯಾರೂ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರೂ ದಿನಾಂಕ   19-07-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2000 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2015 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಬೀದರ ಮಾಕರ್ೆಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ.100/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಕೇಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 99/12 ಕಲಂ 78 ಕೆಪಿ ಎಕ್ಟ ಜೊತೆ 420 ಐಪಿಸಿ :-                
ದಿನಾಂಕ 26-07-2012 ರಂದು 1145 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸು) ರವರು  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರೇಸ್ ಟೀ ಹೋಟಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1)ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಭಾನು ಉಪದ್ಯಾಯ 2)ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಎಕಂಬರಿನಾಥ 3)ಶೇಕ ಫಿರೋಜ @ ಬಬ್ಯೂ ತಂದೆ ಶೇಕ ಮನ್ಸೂರ  ರವರುಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅರೋಪಿತರು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೊಸ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣ 15,000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 25 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಹಗೂ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
 ಬೀದರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 57/2012 ಕಲಂ: 78 ( ) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ:26/07/2012 ರಂದು 2115 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ(ಕಾಸು) ಬೀದರ ನಗರ ಠಾಣೆರವರು ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬೀದರ ಹಾಗು  ಸಿಪಿಐ ನಗರ ವೃತ್ತ ಬೀದರ ರವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೀದರ ಶಾಹಗಂಜ ಕಮಾನ ಹತ್ತೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ   ಆರೋಪಿತರಾದ ಎ1. ತಹಸೀನ್ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಮೈನೊದ್ದಿನ್ ವಯ 42 ವರ್ಷ ಜಾ// ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ// ವ್ಯಾಪಾರಸಾ// ಮನೆನಂ 1-1-46 ರಾವ ತಾಲೀಮ ಬೀದರ ಇತನು 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80-ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಚಿಟಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನ ವಶದಿಂದ 1)ನಗದು ಹಣ 10,000/-ರೂ. 2) ಎರಡು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚಿಟಿಗಳು 3)ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ್ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೀದರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 185/12 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಮ್ವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 27/07/2012 ರಂದು 13:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಮೃತ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ 54 ವರ್ಷ ಉ: ಮುಖ್ಯ ಉಪಧ್ಯಾಯರು ಸಾ/ ಬೆಥೇಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ಮಂಗಲಪೆಟ ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ38ಹೆಚ್2820 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬೋಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ಫಿಯರ್ಾದಿಯು ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೊಗುವ ಸಲುವಾಗ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ38/6350 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಬಲಕಾಲಿನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಬು ಮುರಿದಂತೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಕಾಲಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ,ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.