Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 3, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ನೀರಜ ಕುಮಾರ ಜೈನ ತಂದೆ ಪ್ರೇಮಕೂಮಾರ ಜೈನ್ ಸಾ; ಪ್ಲಾಟ ನಂ:ಎಮ್.ಐ.ಜಿ 03 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ನನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಲ್ಸರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ:ಕೆಎ-32 ವ್ಹಿ-2398  ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ:27/04/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11:00 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರಿಗಡೆ ಗೇಟ ಹ್ತತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು,  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4:00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ  ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಕೆಎ-32 ವ್ಹಿ-2398 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ:MD2DHDHZZRCL88700 ಇಂಜಿನ ನಂ: DHGBRL86981  ಅ.ಕಿ 30,000 ರೂ.ಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ವಾಹನ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ..ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 32/2012 ಕಲಂ:379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.30 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è 1) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ2) zÉÆqÀØ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¹gÀæAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ UÉÆÃPÁj, ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ4) £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ UÉÆÃPÁj, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ gÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JvÀÄÛPÀlÄÖªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV¸ÀtÚ UÉÆÃPÁj vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀiÁzÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §ArUÀÆl¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2012 PÀ®A 504, 506, 324 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.30 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è 1) ¸ÀtÚ UÉÆÃPÁj vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀiÁzÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ2) zÉÆqÀØ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ UÉÆÃPÁj, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ3) ¸ÀtÚ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ UÉÆÃPÁj, ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆr gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JvÀÄÛPÀlÄÖªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §ArUÀÆl, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2012 PÀ®A 504, 506, 324 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ¨sÉÊgÉrØUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: QqÀzÀÆgÀÄ vÁ: PÀĵÀÖV, f: PÉÆ¥Àà¼À FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨sÉÊgÉrØUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ ¸ÀtÚUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀAmÁæöåPÀÖgï, ¸Á: QqÀzÀÆgÀÄ vÁ: PÀĵÀÖV, f: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ¢: 28-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §A¢zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ GªÀiÁzÉëAiÀÄ£ÀÄß §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÀÆr¹ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀ¢®è. ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¹QÌjªÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/12 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà §£ÀßAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:J¯ï-247 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁPÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ 21 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E£ÀÆߪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è.J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ°è ²æêÀÄw C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ ¨sÀªÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ£À« EªÀgÀ MAzÀÄ a¥ïì vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀr¬ÄzÀÄÝ, ¢£Á®Ä ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 02-05-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-30 UÀAmÉUÉ DPÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀr ¥ÀPÀÌzÀ PÁA¥ÉèPïì ªÀiÁ®PÀgÁzÀ PÀÈ¥Á¸ÁUÀgÀ ¥Ánïï EªÀgÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, ¤£Àß a¥ïì ¨sÀnÖ CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÉ £Á£ÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ §¤ßj CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ, CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤Ãj¤AzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÁj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°èAiÀÄ a¥ïì vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ a¥ïì ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ±Éqï ªÀÄvÀÄÛ «Ä±À£ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 1,93,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ PÁgÀt F §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 04/2012 gÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀtÚ 55 ªÀµÀð eÁ-PÀĨÉgï ¸Á: ªÀÄÄAqÀjV FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ®Ä ºÉÆlÖÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹zÀÝgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢-29/04/2012 gÀAzÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ §AzÀUÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ vÁ£É ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖÉ £ÉƪÀÅvÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉëzÀÄÝ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀgÉzÉƬÄzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìAiÀÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢-01/05/2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CzÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÉãÀåÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆd¥Àà gÁxÉÆÃqï 40 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt ¸Á-ªÁZÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 25 ªÀµÀðºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ¤£Éß ¢-01/05/2012 zÉãÀå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝUÁ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà£À PÉƽAiÀÄÄ zÉãÀå¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÝUÁ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ PÉƽUÉ ºÉÆqÉzÀjAzÀ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊwÛgÀĪÁUÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÀAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A-143,147,323,324,504,506, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁSÁ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÉÝzÉ


 

¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, Hj£À d£ÀgÀÄ PÉÊPÀ®Äè JvÀÄÛªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ PÀÄA¨Ágï §qÉøÁ§£À ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨Ágï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ PÉʺÁQzÀÝjAzÀ "£À£Àß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É AiÀiÁPÉ PÉÊ ºÁQ¢ÝÃAiÀiÁ" CAvÁ vÀ½îzÀ£ÀÄ. DUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ §qÉøÁ§£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ CtÚ DAd£ÉÃAiÀĤUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ. EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ®ZÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ,ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀĺÁzÉëUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ zÉÆqÀØ ©üêÀÄPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄPÀÌ EªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ PÉÊUÀ½AzÀ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ PÀ®A: 20/2012 PÀ®A 324, 323, 504 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ:-02-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ vÀAzÉ: Df¸Á¨ï, 27ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÁAmÁåçPïÖgï PÉ®¸À ¸Á: UËvÀªÀÄ Nt zÉêÀzÀÄUÀð vÀ£Àß vÁvÀ£ÁzÀ ¢.C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, 1) ²¯ÁgÀĢݣï vÀAzÉ: SÁ¹ªÀiï¸Á¨ï2) ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ vÀAzÉ: ²¯ÁgÀĢݣï3) SÁ¹A¸Á¨ï vÀAzÉ: ²¯ÁgÀĢݣï 4) UÀ¤ vÀAzÉ: ²¯ÁgÀĢݣï 5) jAiÀiÁeï vÀAzÉ: ²¯ÁgÀĢݣï 6) f¯ÉèÁ UÀAqÀ: ²¯ÁgÀĢݣï J®ègÀÆ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ ¥ÉÊQ ²¯ÁgÀĢݣï EªÀ£ÀÄ ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ ¤UÉ `` ªÀiÁ PÁ ZÀÄvï PÁå zÉÃPïvÉ ¨É ¸Á¯É CAvÁ '' CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ MA«ÄäAzÉƪÉÄä¯É UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥sÀ®UÀ, PÀÄAmɪÉÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß fêÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA.62/2012 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÄÃ¯É «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÀUÀ£ÀzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉQÌUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2012 PÀ®A: 448,354 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-02/05/2012 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RaÃvÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï,¦.¸ÁºÉçgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦.L.r.J¸ï ©.WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.11,298,73, ºÁUÀÆ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ©Ãmï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 285 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä zÁ½ PÁ®PÉÌ.£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÀ AiÀÄAPÉÆç CAUÀr 21 ªÀµÀð,£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1).ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1540/-gÀÆ¥Á¬Ä2).MAzÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ PÁ§ð£ï ªÉÆèÉʯï CA.Q.500/-3).MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß CA.Q.E¯Áè 4).ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ zÁ½ PÁ®PÉÌ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ AiÀÄAPÉÆç vÀA ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 48 ªÀµÀð,E§âgÀÄ eÁ;£ÁAiÀÄPÀ,¸Á;-DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ. EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2012.PÀ®A.78(3).PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è .¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀAzÀÄ 167 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 03-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 03-05-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2012 PÀ®A 75/2012 :-

¢£ÁAPÀ 03/05/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ºÀwÛgÀ C¦à CmÉÆà £ÀA. PÉ.J.-39/3847 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹¸À®Ä vÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ £ÀAiÀÄĪÀÄ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ:21 ªÀµÀð ¸Á:±ÁºÁ¥ÀÄgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
      
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ 0040 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀļÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ªÀAiÀÄ 30 G ¥ÉAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀĤî ±ÁºÁUÀAd ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â PÀÆrPÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁeÁf zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ DmÉÆâAzÀ E½¹ DgÉÆævÀgÀÄ C¯Éè ºÉÆ®zÀ°è JzÀÄjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¸ÀĪÀ «µÀaiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 3/5/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁ ªÉÄÃvÉæ ¸Á|| D¼ÀA¢ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ¸ÀªÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ WÁ¼É¥Áà ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÀmÉÖAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ  ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ: 1-1495/41 ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 02-05-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2=30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್.ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಬೇಕರಿ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಬಾಜು ಕಾರ ನಂ: ಕೆಎ 01 ಎಮ್.ಡಿ. 7585 ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಕರಿಯಿಂದ ಕೇಕ ತರುವಾಗ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ:ಕೆಎ 32-5796   ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಿದ್ದಣ್ಣ  ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಇವರು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ   ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ  ಕಾರ ಜಕಂ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 53/2012  ಕಲಂ: 279  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯಂಕ್ಕಂಚಿ ಸಾ|| ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ನಾನು ರಾತ್ರಿ 8-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎದುರಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 30/12 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮಕೈಕೊಂಡೆನು.