Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 20, 2009

Bidar District Daily Crime Update 20-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-10-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/09/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAfªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀ/22 ªÀµÀð G/MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ/PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À vÀ£Àß ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄʬĸÀ®Ä CqÀ«AiÀÄ°è ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆ¥Á£À vÀAzÉ AiÉıÀéAvÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÉÆ¥Á£À ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À, «£ÉÆzÀ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆ¥Á£À ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÁ EzÀÝ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà PÉÆÃj ºÁUÀÆ E£ÀÄß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 810 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ gÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4200 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Àà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 550 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ 2250 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ QgÁuÁ CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÁ¼É ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ QgÀuÁ CAUÀr JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2070 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ 0150 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¼ÀvÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¼ÀvÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj §¼ÀvÀ (§) UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät ±ÉÃlUÁgÀ ºÉÆÃl® JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1015 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ°è 2 PÀqÉ E¹àÃmïdÆeÁl, 11 d£ÀgÀÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 9368/-gÀÆ:d¦Û :

²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ,¢£ÁAPÀ: 19.10.2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRåPÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀzÀ UÁåAUïªÀÄ£ï PÉÆoÀr ¥ÀPÀÌzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ¥ÉÃAlgï, 2) ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ªÉÄPÁ¤Pï, 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÉ®Ögï,4) ªÀĺÀ§Æ¨ï¥ÁµÁ vÀAzÉ ºÀ¸À£ï¸Á§ PÀĵÀ£ïPÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ PÁ¹ÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà UÁåAUÀªÀÄ£ï J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:4074/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ, 2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà eÉÆÃV£ï, 3) ¥sÀQÃgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄAzÉ¥Àà, 4) ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 5) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 6) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨ÁUÉÆÃr EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 5294/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, gÉÊvÀ£ÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁUÀ®¥À«ð UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, SÁ¹ÃA vÀAzÉ ªÀÄAzÁ¸ÀÆgï 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ vÀ£Àß JgÀqÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ JPÀgÉ ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À & E£ÉÆßAzÀÄ JPÀgÉ d«Ää£À°è ¨sÀvÀÛ £ÁnªÀiÁrzÀÄÝ EwÛÃZÉUÉ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄ £Á±ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d«Ää£À ªÉÄÃ¯É ªÀ®ÌA¢¤ß «.J¸ï.J¸ï.J¸ï.J£ï ¨ÁåAPï£À°è gÀÆ:20,000/-¨É¼É ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¨É¼É £ÀµÀÖªÁVzÀÝjAzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.10.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁgÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, AiÀÄĪÀwAiÉÆêÀð¼ÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¹zÀÝ°AUÀªÀÄä-ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÀA¥ÀwUÀ¼À ¥ÀÄwæ UÀAUÀªÀÄä 18 ªÀµÀð EªÀ½VzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.10.2009 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄUÀ°zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ±À§ÝPÉý ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¹, PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¹zÀÝ°AUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢B1910/09gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0300 UÀAmÉ ²æà zsÀ£ÀÄß vÀA ªÁ®Ä ¥ÀªÁgÀ ¸Á:ªÉÆÃj¸Á§ vÁAqÁgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀ¸ÁävÁV ¨ÉAQ ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 12 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zÀªÀ¸À zÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ gÉñÀ£À PÁqÀð, ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁqÀð, ¥ÀvÁæ¸À ºÁUÀÄ J¯ï.L.¹ ¨ÁAqÀUÀ¼ÀÄ C®èzÉ ¢£À¤vÀåzÀ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 55 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉ zsÀ£ÀÄß ªÁ®Ä ¥ÀªÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÁ®Ä ¥ÀªÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀºÀ CzÉ ¨ÉAQ «¸ÀÛj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¢£À¤vÀåzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ zÀªÀ¸À zÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ gÉñÀ£À PÁqÀð, ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁqÀð, ¥ÀvÁæ¸À ºÁUÀÄ J¯ï.L.¹ ¨ÁAqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è D¸ÀQäPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÀvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢-19/10/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ®QëöäÃPÁAvÀ ¸Á:¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ±ÀºÁ§eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ f.r.J PÁ¯ÉÆäAiÀÄ UÉÆÃPÀÄ® £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁWÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀ M§â ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁgÀªÀgÀ PÉÆÃgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ CªÀgÀ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÝ 25 UÁæA£À §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q. 25000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ®PÀëöät ¥ÀªÁígÀ ¸Á:¯Á®ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ dUÀzÀA¨Á UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ:¢:19/10/09gÀAzÀÄ ²æà ¤eÁ£ÀAzÀ vÀA ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ £ÁUÀÆgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀl ¨É£ÀÆßgÀ ºÁªÀ: §A§Ä §eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ §A§Ä §eÁgÀ¢AzÀ J.¦.JªÀiï.¹ D¦Ã¸À ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀPÀð®zÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÊvÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA JªÀiïJZï02/J£ï7146 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ²æà ¤eÁ£ÀAzÀgÀªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÁj£ÉÆAzÉÆUÉ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ. 19-10-2009 gÀAzÀÄ »mÁß¼À- CUÀ¼ÀPÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ«£À vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ «ÄoÁ¬Ä ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ 7-00 ¦JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß n.«.J¸ï. «PÀÖgï JA.¹ £ÀA. PÉ.J 37 J®- 824 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁt

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 265/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 19-10-2009 gÀAzÀÄ ºÀÄ°VAiÀÄ°è ²æà ºÀĸÉãÀªÀÄä CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3025=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ.ªÀw¬ÄAzÀ ²æà ªÉÊ.¦.²ªÀ°AugÁzsÀå ¦.L.PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-10-2009 gÀAzÀÄ ¢ªÀlgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 10 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6940/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî d¥ÀÄÛªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.