Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 29, 2011

GULBARGA DISTIRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರರಕಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಡಾ: ಮುರುಗೇಶ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಪಸ್ತಾಪುರ ಸಾ|| ಭಗವತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಪಸ್ತಾಫೂರ ದವಾಖಾನೆಯ ಜನರೇಟರ್ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಜನರೇಟರ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಂ. 95ಇ01612204ಸಿ10449 ನೇದ್ದು ಅ.ಕಿ. 10,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರರಕಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ|| ಐಯರವಾಡಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಬೆಸ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರಾದ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಅರಳಿಮರ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ ದುತ್ತರಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಅರಳಿಮರ ಇವರು ನಿಂತಿದ್ದು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ರೋಡ ದಾಟಲು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎ-4218 ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಅಲ್ದಿಹಾಳ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:17.08.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 18.08.2010 gÀ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀħâAiÀÄå ¸Á:©© ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¯ï.8899 £ÉÃzÀÄÝ C.Q.gÀÆ:30,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß Qð ºÁQ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:29.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ªÀĺÁzɪÀªÀÄä ¸Á: ZÁUÀ¨sÁ« EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw VjdªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ w¥ÀàtÚUËqÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£Á®Æ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ VjdªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ VjdªÀÄä¼À UÀAqÀ DUÁUÀ §AzÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E®èªÁzÀgÉ E°èAiÉÄà EgÀÄCAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.F «µÀAiÀÄzÀ°è ²gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ªÀĺÁzɪÀªÀÄä ¸Á: ZÁUÀ¨sÁ« EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw VjdªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ w¥ÀàtÚUËqÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£Á®Æ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ VjdªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ VjdªÀÄä¼À UÀAqÀ DUÁUÀ §AzÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E®èªÁzÀgÉ E°èAiÉÄà EgÀÄCAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.F «µÀAiÀÄzÀ°è ²gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÀ ¥Ánïï UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: C°èPÀÆgï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆæ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj «£Á:PÁgÀt ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸Áj ºÉýzÀgÀÆ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ vÀgÀ°®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 28.06.11 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.0611 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ²gÀªÁgÀ - ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÁ¸À¥Àà UËqÀ PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛ DgÉÆæ ( ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV& ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÀ¯É ¨sÁj UÁAiÀĪÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÁºÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ DgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü gÀªÉÄñÀ ¸Á: ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

¢£ÁAPÀ: 28.6.11 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÆÃw¯Á® ®ªÀiÁt ¸Á: UÉÆãÀªÁlè vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀzÀ UÉÆÃ¥Á® FvÀ¤UÉ »ÃUɯÁè SÁ° wgÀÄUÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ §Ä¢Ý ªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀvÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉÆý¹zÀÄÝ F §UÉÎ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÆÃw¯Á® ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                     

¢£ÁAPÀ: 28.0611 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ²gÀªÁgÀ - ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÁ¸À¥Àà UËqÀ PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛ DgÉÆæ ( ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV& ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÀ¯É ¨sÁj UÁAiÀĪÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÁºÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ DgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü gÀªÉÄñÀ ¸Á: ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¢±ÉÃó£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ü zÉëPÀªÀÄä FPÉUÉ DgÉÆæ ©üÃgÀ¥Àà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA:JªÀiï E J¥sï 8177 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄ°è ¹PÀÄÌ dfÓ ªÀÄÄGjzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §ÆvÀ®¢¤ß PÁåA¥ï DgÉÆæ ®PÀëöät ¸Á: ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ.36 n-9765 mÁæ° £ÀA: ¹.J¸ï.Dgï. 6485 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ 7 ªÀµÀð JA§ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28.06.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀȵÀÚ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ «ÃgÉñÀ ¸Á: §¼Áîj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQPÁgï £ÀA: PÉJ. 05 ¦. 144 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqÀ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: EqÀÆègï FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ. 33 eÉ 497 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.6.11 gÀAzÀÄ 23.00UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ,vÁAiÀĪÀÄä ¸Á;AiÀÄgÀUÀÄAl EªÀgÀÄ CzÉà ¦AiÀiÁð¢üAiÀiÁzÀ ®QëöäªÀÄä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀĪÀ£ÀÄß PÉqÀ¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ «ZÁj¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ AiÀÄ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.06.11 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAUÀ¥Àà ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÀjAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå gÁdQÃAiÀÄ zsÉéõÀ«zÀÄÝ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁªÀÄUÁjAiÉÆAzÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¹zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÁVzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:28.06.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÁvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü CªÀÄgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ DzÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄzsÀå gÁdQÃAiÀÄ zsÉéõÀ«zÀÄÝ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁªÀÄUÁjAiÉÆAzÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¹zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÁVzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:28.06.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÁvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ wgÀĪÀįÉñÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ¢£Á®Ä ºÀtPÉÆqÀĪÀAvÉ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:27.06.2011 gÀAzÀÄ 22.40 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ wgÀĪÀįÉñÀ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ F½UÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊUÉ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥Àà ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:29.06.2011 gÀAzÀÄ 04.20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:28.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ PÁ & ¸ÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zsÁ½ªÀiÁr¯ÁV M§â£ÀÄ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgïUÀ½AzÀ DmÉÆÃUÀ½UÉ UÁå¸ï£ÀÄß vÀÄA§ÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§ÄÝ¯ï ªÀÄÄPÁÛ¢Ãgï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉý ¸ÀzÀj ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ ªÁfÃzï ªÀÄvÀÄÛ gÀºÁä£ï EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¦ü°èAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV EzÀÄÝzÁÝV w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 6 EAqÉãï UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zsÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:28.06.2011 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zsÁ½ªÀiÁr ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ E£ÁAiÀÄÄvÀįÁè ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è MlÄÖ 75 °Ãlgï£ÀµÀÄÖ ¸ÉÃA¢ü C.Q.gÀÆ:750/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.06.2011gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :23.500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-06-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
CAzÁdÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄÄzÀQ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ ¢£Á®Ä ©PÉë ©ÃqÉ gÁwæ £Ë¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt°è ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ¼ÀÄ £Ë¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 05:30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj C¥ÀjZÀvÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É ºÁUÀÆ C£Àß ¤ÃgÀÄ ¸Éë¸ÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃR gÀ¸ÀÆ® ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÉ, ¸ÀzÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 309 L¦¹ :-
15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà ¸Á: ZÀlß½ EvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§Ä¯Á® ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ZÀlß½î EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, FPÉÃUÉ HgÀ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉvÀÛ¯É ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CA¢¤AzÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-6-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ E°UÀ½UÉ ºÁPÀĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁUÀÆ §¹ÃgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ ¸Á§ ¥ÀoÁt EªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀå ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè DPÉAiÀÄÄ E° OµÀ¢ü ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 409, 420, 468 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ ©üÃPÀÄ̹AUÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TÃvÀ zÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ CzÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ rVÎ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á¼É gÀªÀgÀÄ 2009-10 ºÁUÀÄ 2010-11 £Éà ¸Á°£À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-09-2010 gÀAzÀÄ ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2010 gÀAzÀÄ gÁeÉÃAzÀæ eÉƤßPÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¥Àæ¨sÁj ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¹ÃgÀ CºÀäzÀ JA.E.J¸ï PÉÆ-Drð£ÉlgÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ rVÎ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß CrÃlUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ rVÎ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÀgÀ ªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀgÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀ 63,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¤¢üUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆÃw UÀAqÀ ¤Ãw£À £ÁlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¤Ãw£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »A¸É vÁ¼Á¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¨ÁªÀ£ÁzÀ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁlPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA²gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹ ¸ÀgÀPÁj 108 CA§Ä®£Àì PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ºÁQ PÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2011 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: FrUÁ, ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ eÉÊ »Azï UÀuÉñÀ vÀgÀÄt ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁVgÀÄvÉÛ£É, ¥Àæw ªÀµÀð UÀuÉñÀ ªÀÄAzÀjzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß UÀuÉñÀ ZÀvÀÄyð ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀgÀÄt ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è vÉUÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, F UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÆeÁj gÀªÉÄñÀ ¸Áé«Ä EzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¢£Á®Æ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ CAzÁdÄ 8000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
DgÉÆæ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®¥Áà ¨sÀÆgÉ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 11-04-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ §ÆgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆæ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À J®ègÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, D£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉjUÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¸À® ºÀÄlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄUÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ, DªÁV¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, »jAiÀÄgÀÄ PÀÆr w½ªÀ½PÉ ¤Ãr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ JzÀÄj£À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QjPÀļÀ ¤Ãr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 341, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É DgÉÆævÀgÁzÀ CuÉ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ §ºÀzÀ£ÉÆÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄĸÀÛj ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²¯ÁzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄj£À gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/PÉ-5703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹zÀjAzÀ ¸ÉÆAlzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ®PɼÀUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ AiÉÆúÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÆ Nt d£ÀgÉÆA¢UÉ ¤lÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÉAl¸ÀÛ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀPÉÌ ªÁ¥À¸À L±ÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉJ-38/5899 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÉÆAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ mÁæ° £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-06/JPÀÆå-7191 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀĤî¤UÉ vÁV¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÀÄAqÉUÉ ºÁUÀÆ §®gÉÆArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀĤ®£À §®PÉÊgÀnÖ¬ÄAzÀ CAUÉʪÀgÉUÉ ZÀªÀÄð ¸À°zÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄjzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ¯Áj mÁæ° ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ɽPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅಂಬಾರಾಯ ಟೆಂಗಳಿ ಸಾಃ ಹಮಾಲವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯತ್ ಸರಭರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಮನೆಗೆ 10 ರೂ. ಅಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದು ಗೌಡ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿಂಗಮ್ಮ ಜಮಾದಾರ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ ಇವರು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಮುದೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮೊಗಲಮ್ಮ ಗಂಡ ದಸ್ತಪ್ಪಾ ಹಯ್ಯಾಳ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಹುಸನೆಪ್ಪಾ ಇತನು ಮತ್ತು ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಟಿ-9104 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಳವಿ ಹುಲ್ಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬುರಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿಂದಮಾದ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಸೆನಪ್ಪಾ ಇತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಪಳಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ
ಅಮರಮೋದಿ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೋದಿ ಸಾ|| ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಠ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎನ.ವಿ ಕಾಲೇಜು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪಾನಪೂರಿ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊರಳಿದ್ದ 60,000-00 ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಮದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲೂ 9436 ಅಥವಾ ಕೆಎ 32 ವಿ- 9436 ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ