Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 3, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥ÉÆ°Ã¸ï £ËPÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 2/12/15 gÀAzÀÄ 1020 UÀAmÉUÉ ºÀ¼É ¥Éưøï oÁuÉ »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36 n©-7790 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆ°PÁgÀgÉÆA¢UÉ DªÀgÀtzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀ ªÁVzÀÝ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¸ÀÄwÛzÁÝUÀ  ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ 45 ªÀµÀð ¸Á: EzÀ£Á¼À vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¢ÝÃj ¥ÀgÀªÁ¤UÉ, gÁAiÀÄ°Ö PÀnÖ¢ÝÃgÁ JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ KgÀÄzsÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ J¼ÉzÁr ±Ànð£À UÀÄAr ºÀjzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 306/15 PÀ®A 504,353 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃeÁ @ ºÀjPÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 24 ªÀµÀð eÁvÀÄ PÀªÀiÁä G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÀÄAqÉÃPÀ¯ï vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¹Û ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ J- 1)ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ PÉÆÃmÉñÀégÀ gÁªï 30 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw PÀªÀiÁä ¸Á:ºÀÄAqÉÃPÀ¯ï vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f¯Éè AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ eÉÆvÉ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 5-6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ J-1 EvÀgÉà DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý C£ÀĪÀiÁ¤ ¸ÀÄvÁÛ  zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¬ÄAzÀ E£ÀÆß 2 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr UÀ©üðt EzÁÝUÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÁðPÀªÁV  C£ÀªÁAmÉqï ªÀiÁvÉæ £ÀÄAV¹ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 2£Éà ¸Áj UÀ¨sÀðzsÀj¹zÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃr PÉƼÀîzÉà EzÀÝjAzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ°è KgÀÄ¥ÉÃgÁVzÀÄÝ, J-1 QæPÉmï ¨Áån¤AzÀ vÀ¯É, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 28/10/15 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¯Á¸Àå ¨sÁUÀð« EªÀ¼À£ÀÄß PÁj£À°è PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ   ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 209/15 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/15 PÀ®A 498(J),323, 504,506, 312,313 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3, 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 24/11/15 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀ®ÌA¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥ÉAqÉPÀ¯ï 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À«.EªÀgÀ£ÀÄß 1)£ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÉAqÉPÀ¯ï £ÁAiÀÄPÀ 2)ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà qÉÆüÀÄî eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉà 13 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 24/11/15 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁgÀ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 321/15 PÀ®A 143,147,504, 323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ &  3(i)(x)J¸ï¹ J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಜೋಗಮ್ಮಳು 55 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ .ಜೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಬೂದಿವಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ , ಬೂದಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 03-12-2015 ರಂದು 00.30 ಎಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ದಡೇಸೂಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಬೂದಿವಾಳ ಸೀಮಾ, ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಯಾವುದೋ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ತನದಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೋಗಮ್ಮಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದು, ಮೆದುಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ CA§tÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÉ¨Áâ¼À 55 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 329/15 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            
                ದಿನಾಂಕ 02.12.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೌಡೂರು-ಗುರಗುಂಟಾ ರಸ್ತೆಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಆಟೋ ನಂ ಕೆ. 36/7102 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದನಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದನದ ತೊಡೆಯ ಭಾಗವು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 14 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: «zsÁåyð ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁAqÁ.FvÀ£À ಎಡ ತೊಡೆಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ತೊಡೆಯ ಎಲುಬು ಮುರಿದಂತಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2015 PÀ®A. 279, 338 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 01-12-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀÆ£Á £ÁAiÀÄÌ vÁAqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃgÀ¥Àà ªÀ:25 eÁ:®ªÀiÁt G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;¥ÀÆ£Á£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ £ÁzÀ¤ ±ÁgÀzÀªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ 1)FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ®¥Àà ¥ÀªÁgï2)dĪÀÄäªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄ®¥Àà ¥ÀªÁgï  E§âgÀÆ eÁw      ®ªÀiÁtÂ. ¸Á:¥ÀÆ£Á£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ.ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dl DqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KPÉ PÀÆr¹¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁzÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 261/2015 PÀ®A. 504,323,325,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ : 02/12/15 ರಂದು 17-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗನಾದ ವೀರಕೃಷ್ಣ ಈತನು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಲೂ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಸಾದಾಪೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿ: 01/11/15 ರಂದು 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದವನು. ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನಅಳಿಯ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರುಗಳಾದ ರಾಯಚೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ನವಲಕಲ್ , ಗಿಲ್ಲೆಸೂಗೂರು, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಆತನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕನನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಆತನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ  ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪುಸಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ವೀರಕೃಷ್ಣ ಈತನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.320/2015 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ F½UÉÃgï, ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:PÉÆüÀ¨Á¼À, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ.   FvÀ£ÀÄದಿನಾಂಕ:01-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೋಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ  ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಸೆಟರ್ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಕಳುವು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಪ್ಪ ಇತನು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿತನು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ತಂದಿದ್ದ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆರೋಪಿತನು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಆತನು ಕೋಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದವನಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮೇಲಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
        
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2015 gÀAzÀÄ 23 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5300/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2015 PÀ®A. 87 Pɦ DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 02/12/2015 gÀAzÀÄ   12 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À ªÁqÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݧUÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ 1360 £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2015 PÀ®A:  506, 504, 448 149, 147, 148, 354, 323, 324 :- ¢£ÁAPÀ 02-12-2015 gÀAzÀÄ 6 ¦.JAPÉÌ oÁuÉUÉ ²æà ªÀÄ»§Æ§ C° ¹¦¹ 252 PÉA¨sÁ« oÁuÉAiÀÄ gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥ï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ eÁ±ÀV ¦AiÀiÁ𢠣ÀA§gÀ 69/2015 £ÉzÀÄÝ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ಅಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆನಂಬರ 249 ಮತ್ತು219  ನೆದ್ದು  ಹೊಲವಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಸದರಿ ಹೊಲದ ಸಬಂದ ಮೌಲಾಸಾಬ ತಂದೆ ರಾಜೆಸಾಬ ನದಾಪ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು 8 ಜನರು ಕೂಡಿ ತಮಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಲದ ವಾಟನಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 18-10-2015 ರಂದು 3 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹುಸೇನಬಿ ಗಂಡ ಹುಸೇನಸಾಬ ಇವರಿಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ.CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2015 PÀ®A 506, 504, 448 149, 147, 148, 354, 323, 324 £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 301/2015 PÀ®A 324.326.448.504.506.¸À»vÀ 34 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ:02/12/2015 ರಂದು 1205 ಎ.,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇರ್ಪಾಪೂರ ಿವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:01/12/2015 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಻ಣ್ಣ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೀಡಲು ಹೋಗಿ ಕೇನಾಲ ನೀರನ್ನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ 1900 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಇಡಬೇಡ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹಾಗು ಕಾಲಿನ ತೊಡೆಯ ಬಾಗಕ್ಕೆ, ಎಡಬುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ:301/2015 ಕಲಂ:324.326.448.504.506. ಸಂ: 34 ಐ.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 348/2015 PÀ®A; 109 ¹.Dgï.¦.¹  :- £Á£ÀÄ ¸ÀÄzsÁPÀgÀgÉrØ ¹¦¹ 211 ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀgÀ¢ K£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/12/2015 gÀAzÀÄ 05:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀĺÉÃAzÀæ ¹¦¹ 347 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 33 f 143 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀwÛPÀÄt PÁæ¸ï zÁn ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À C¸ÁàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV M§â£ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á, PÀAzÀPÀÆgÀ CAvÁ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÀÛ ºÉýzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ ¸Á, ZÁªÀÄ£À½î CAvÁ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ ºÉýzÀ£ÀÄ. E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉüÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄvÉÛ ¥ÀÄ£ÀB PÀÆ®APÀµÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀA 1} ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ, 23 ªÀµÀð, eÁ, ¨sÀdAwæ, G, PÀÄ® PÀ¸ÀħÄ, ¸Á, ªÀqÀUÉÃgÁ vÁ, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, f, AiÀiÁzÀVj 2} ±ÀQî ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ zÀĨÉÊ ªÀÄ»§Æ§ ªÀAiÀiÁ, 19 ªÀµÀð, eÁ, ªÀÄĹèA, G|| J¯ÉQÖçòAiÀÄ£ï, ¸Á|| ¯ÁqÉÃdUÀ°è AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 50:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ.  ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 02/12/2015 gÀAzÀÄ 05:30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 348/2015 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2015 PÀ®A 323.324.504.¸À»vÀ 34 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 02/12/2015 ರಂದು 01-15 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ. ಶಹಾಪೂರು ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಬಗ್ಗೆ ಪೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸೂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸೂಗೂರು ಸಾ|| ಸಗರ (ಬಿ) ಈತನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 02-30 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 302/2015 ಕಲಂ 323.324.504.ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 303/2015 PÀ®A 297.304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 02/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 ¦JA PÉÌ oÁuÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀaiÀÄ|| 59 ªÀµÀð G|| UÀĪÀiÁ¸ÀÛ  ¸Á}} wªÀiÁä¥ÀægÀ ¸ÀægÀ¥ÀægÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MazÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À Adr¹zÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉazÀgÉ £Á£ÀÄ UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ|| 59 G|| UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á|| wªÀiÁä¥ÀÆgÀ vÁ|| gÀAUÀA¥ÉÃoÀ ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ vÁ|| ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVÃgÀ F ªÀÄÆ®PÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆÃqÀĪÀzÉ£ÉAzÀgÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw «ÃgÀ¨sÀzÀæªÀÄä C½AiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁ|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀtð UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀtð EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀºÀ£Á vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 2 wAUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀtð EªÀ½UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 25/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä Hj¤AzÀ CAzÀgÉ wªÀiÁä¥ÀÆgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt¢AzÀ ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ rÃ¥ÉÆÃzÀ (¸ÀUÀgÀ£ÁqÀÄ) J£ï.E.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-32-1678 gÀ°è PÀĽvÀÄ PÀ®§ÄgÀVUÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀtð ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ£Á£À£ÀÄß vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §¹ì£À ¨ÁV°UÉ £ÉÃgÀªÁV SÁ° EgÀĪÀ D¸À£ÀzÀ°è PÀĽwzÀݼÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ D¸À£À ©lÄÖ PÀĽwzÉݪÀÅ. £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl §¸Àì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §¸Àì£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÉÆêÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ£Á EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À §mÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁrzÀ PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆêÀÄäUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ¤AvÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ºÀwÛgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃqÀ®Ä ¥Àæ¬ÄÛ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß PÉÆAUÀAr ©æqÀÓ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÉÆÃqÀ ¨ÉæPÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀzÉ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQ §¸Àì£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÀmï ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀtð ºÁUÀÆ ªÉÆêÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ£Á E§âgÀÆ DAiÀÄ vÀ¦à £ÁªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¹ì£À ªÉÄnÖ°¤AzÀ eÁj ©zÀÄÝ §¹ì£À ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÝjAzÀ vÀ¯É PɼÀUÁV ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ §¹ì¤AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝgÀÄ. DUÀ £ÁªÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆêÀÄäUÀ¼ÀÄ ©zÀÝgÀÄ CAvÀ agÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©Ã¹zÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50-60 Cr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀÆ PÉüÀV½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀtð EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ»AzÉ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ½UÉ ¥ÀæeÉÕ EgÀ°®è. CzÉà jÃw ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¸ÀºÀ£Á EªÀ½UÀÆ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©¢ÝvÀÄÛ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12-15 ¦,JA DVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ C¯Éè EzÀÝ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CgÀ«AzÀ n.¹.£ÀA 921 CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ ¤ªÁðºÀPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ WÀ£ÀÄß gÁoÉÆÃqÀ n.£ÀA 1000 ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ §¸Àì r¥ÉÆ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÉà §¹ì£À°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛUÀÆqÀÄgÀ ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzɪÀÅ. C°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ aQvÉì ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀuÁð¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzɪÀÅ. ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ£Á¼À£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ SÁ¸ÀV zÀªÁSÁ£É dAiÀÄ «dAiÀÄ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÉÆr¹ E§âgÀ£ÀÄß E£ÀÆß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ DA§Äå¯É£À¸À£À°è PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ UÀAUÁ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ¸ÀÖgÀ°è C°èAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÉ CAvÀ ºÉý £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä 100000-00 gÀÆ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt ¨sÀj¹j ªÀÄvÀÄÛ ¢£Á®Ä 30 jAzÀ 40 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt RZÁðUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ wý¹zÀgÀÆ DUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ E£ÀÄß fªÀAvÀ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß dªÀiÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÀ £ÁªÉ®ègÀÆ MAzÀÄ SÁ¸ÀV DA§Äå¯É£Àì£À°è ªÀÄgÀ½ °AUÀ¸ÀÆgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå CAzÀgÉ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ£À-Hj£À ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 10.30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ£Á C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ wªÀÈvÀgÀªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉnÖ¤AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀݼÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 11.15 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀtð EªÀ¼ÀÄ C¥sÀWÁvÀzÀ°è vÀ¯ÉAiÀÄ»AzÉ DzÀ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉnÖ£À ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ »ÃUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ®ègÀÆ E§âgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä C½AiÀÄ£À HgÁzÀ PÀgÀqÀPÀ®è UÁæªÀÄ vÁ|| °AUÀ¸ÀÆjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E§âgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÀqÉ PÀÄt vÉÆÃr JgÀqÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ªÀÄtÄÚ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ.
    £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ C¥sÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ zÀÄBRzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ »ÃUÁ¬ÄvÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À fêÀ£À CAvÀ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄÈvÀ ¸ÀĪÀuÁð¼À E£ÉÆßç⠪ÀÄUÀ £ÁzÀ ¥Àædé® vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ|| 5 ªÀµÀð ¸Á|| PÀgÀqÀPÀ¯ï EªÀ£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ aAvɸÀÄvÀÛ £À£ÀUÉ K£ÀÄ vÉÆÃZÀzÉ zÀÄBRzÀ°è ºÁUÀÆ £ÀªÀÄUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁÕ£À E®èzÀ PÁgÀt £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä C½AiÀÄ£À HjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄtÄÚ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ F §UÉÎ ¥Éưøï oÁuÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁgÁzÁgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆÃA¢UÀÆ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ £À£ÀUÁzÀ zÀÄBRzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁrgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/12/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà PÀgÀqÀPÀ®è ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ£Á EªÀ¼À ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀ J£ï.E.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ-32-1678 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CgÀ«AzÀ n.¹-£ÀA 921 ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀÀ WÀ£ÀÄß gÁoÉÆÃqÀ n.£ÀA 1000 ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ §¸Àì r¥ÉÆ vÁ|| ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVÃgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw. CAvÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 303/2015 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 271/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 02/12/2015 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀ®Ä ¥ÉæÃgÉÃ¥ÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1860/gÀÆ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£Àß, 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.