Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 18, 2010

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ vÀÄgÀPÀnÖ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, «ÄPÉî¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà 48 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ FgÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ eÉÆøÀ¥sï vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 35 ªÀµÀð EªÀ£À ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ «µÀAiÀÄ w¼ÀzÀ FgÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ eÉÆøÀ¥sï vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.04.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «ÄPÉî¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà 48 ªÀµÀð, EªÀ£À PÀÄwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ «gÉñÀ ¢£ÁAPÀ:17.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 17.04.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ªÀAzÀ° EªÀ£ÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À¸ÀASÉå: PÉJ.36,9001 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§gï §gɬĸÀzÉ EgÀĪÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹gÀªÁgÀ-ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £ÁgÀ§AqÁ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁJ¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¨Á£ÀĨÉÃUÀA UÀAqÀ UÀÆqÀĸÁ§ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀ§Æ§©ü UÀAqÀ ªÀi˯Á¸Á§, ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ UÀzÉÝ¥Àà, «dAiÀÄ®Qëöäà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, dAiÀĪÀÄä vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAw vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà, §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀAzÀ° EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ,UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉìPÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄf¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¸À¯ÁVzÉÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á£ÀĨÉÃUÀA PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 17.04.2010 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æäªÁ¸ÀgÁdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ gÁdÄ ¸Á:J¸ï.PÉÆAqÁ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.27,qÀ§Æèöå.6063 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è Kgï¯ÁPïDVzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå:JAºÉZï. 09, 26794 £ÉÃzÀÝgÀ Kgï vÉUÉAiÀÄ®Ä gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ Kgï ¯ÁPï DV ¤AwzÀÝ ¯ÁjAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV MAzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌAiÀiÁV ¤AwzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ Kgï vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzïµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ¨ïµÁ ªÀÄPÀ£ÁßzÁgï & PÁå©£ï£À°è PÀĽwzÀÝ UÀįÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§, gÁeÁ ªÉÆâ£ï¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§, §qÉøÁ§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀ§Æ§ ¸Á§ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzïµÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.04.2010 gÀAzÀÄ 12.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÀgÀ«EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå: PÉJ.36,r.2548 mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36,r.2549 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁqÀVj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£É߸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹, VqÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ 9 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ£À ªÉÄÃ¯É »A¢£À UÁ°ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄf¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 17.04.2010 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D¹Ã¥sï¨ÉÃUï ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgÀĸÀASÉå: PÉJ.04,JAJ¥sï.989 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ PÁgÀÄ ºÉÆPÁætÂ-PÀÄrð PÁæ¸ï ªÀÄzsÀåzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå eɸÁÌA£À°è PÉ®¸À ¸Á:PÉ.ºÉZï.©.PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àwß ®Qëöäà ºÁUÀÆ ¥ÀÄwæ £ÁUÀªÉÃt EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.04.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CA§tÚ vÀAzÉ ¨É£ÀPÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á: aPÀÌgÁAiÀÄPÀÄA¦ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ aPÀÌ gÁAiÀÄPÀÄA¦ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CA§tÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ EµÀÄÖ ºÉÆwÛ£À°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ AiÀiÁPÉ §A¢¢ÝÃgÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.04.2010 gÀAzÀÄ CA§tÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®zÀAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁA¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄzÀ qÁ:ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀģɪÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ VqÀzÀ£ÉgÀ¼À°è ¢£ÁAPÀ: 15.04.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ 60-65 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV ¤±ÀåQÛ ¬ÄAzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CAzÁdÄ 60-65 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ«zÀÄÝ 5'-4" JvÀÛgÀ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, ©½«Ä²ævÀ PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©½AiÀÄ vÀÄA§Ä vÉÆý£À ±Àlð, ©½ ZÀrØ, zÉÆÃvÀgÀªÀ£ÀÄß zsÀj¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ vÀÄ«ðºÁ¼À¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¢£ÁAPÀ:17.04.2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀĪÀ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ vÉð§A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÁåAUïªÀiÁå£ï ¸Á:vÀÄ«ðºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹,vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ AiÀÄÄ.ºÀAa£Á¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¢£ÁAPÀ: 17.04.2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀĪÀ CAzÁdÄ 35-40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ vÉð§A¢zÀÄÝ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀPÀð E£ïì¥ÉPÀÖgï ¸ÀA:4 G¥À«¨sÁUÀ ªÀÄ¹Ì ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

²æÃ
J¸ï.JA.N¯ÉÃPÁgï ¹¦L ªÀiÁ£À« & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.04.2010 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ qÉÆÃtªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÉÆrè & ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀtV E§âgÀÆ ¸Á:qÉÆãÀªÀÄgÀr EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:3750/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÁnUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18/04/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 17/4/10 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÉÊAiÀÄzÀ f¯Á¤ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆmÉ®zÀ°è ¸À¥Áè¬ÄgÀ PÉ®¸À ¸Á ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÁwæ PËrAiÀiÁ¼À PÀqɬÄAzÀ §AUÁè UÀuÉñÀ ºÉÆÃmÉ®PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 2240 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆÃqÀ®Ä ªÀåQÛ CAzÁdÄ 70 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÀĹì£À ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ PÁtĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ PÀAqÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄðAzÀ FUÁUÀ¯É ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ zÉúÀ vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 341. 324. 504. 506eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀįÁè«ÄÃAiÀiÁ aQèªÁ¯É eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: aAvÁQ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä vÁ¬Ä eÉÆÃvÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ C¯ÁèªÀÅ¢Ý£ï ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£À J®ègÀÄ ¸Á aAvÁQ EªÀgÀÄ UÀt¥ÀvÀgÉrØ JA§ÄgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ «£ÁPÁgÀt¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®ègÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÉÄÃwªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ ªÉÄÃvÉæ eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á ªÉÄÃwªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼ÀzÀ ªÀÄzÀå §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, PÀÄAnAiÀÄ PÀ©âtzÀ ¥À®UÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 341,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/04/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁÝxÀð vÀAzÉ «ÄðAzÀ ¥ÁåUÉ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À «zÁåyð ¸Á : ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÁ¼É 2) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà 3) ¦AlÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà 4) CªÀÄ£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ J®ègÀÄ ¸Á : ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¨sÁªÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ §eÁgÉ ªÀAiÀÄ: 38ªÀµÀð eÁw: J¸ïn UÉÆAqÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨É£ÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä fÃ¥À £ÀA. PÉJ24/4545 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨É£ÀPÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ £ÀA§gï PÉJ-38/4568 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ fæUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà n¥Ààgï ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀ¤UÉ §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 442, 350, 506, 463, 464, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩åÁ±Á UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃR C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G; ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á RÄgɹ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä DgÉÆæªÀĺÀäzÀ £À¬ÄêÀÄĢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ PÉÆÃvÀªÁ® ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á «oÉÆèÁ UÀ°è §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ºÀqÀ¥À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ CUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀ£À ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀĪÀ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ DzÀgÉ EAzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ ©½ ºÁ¼É ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ K£ÀÄ §gÉAiÀÄzÉ EzÀÝ ¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸À» ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÉÆÃmïð£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À «gÀÄzÀÞ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 30/2010, PÀ®A:279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 17-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ SÁeÁ¸Á§ mÉîgï EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ¸ÁÖöåAqï£À zÀQët ¨sÁUÀzÀ UÉÃmï ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀªÀÄä DåQÖªï ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-35/PÉ-6014 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀV¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-340 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁ¸Á§ mÉîgï EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ SÁeÁ¸Á§ mÉîgï EªÀj§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆArzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 31/2010, PÀ®A:279, 337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 18-04-2010 gÀAzÀÄ 12-30 J.JªÀiï. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ mÁQÃeïAiÉÆAzÀgÀ°è ¹¤ªÀiÁ £ÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀªÀ£À ¨Ágï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÁªÀÄtÚ¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ £ÀªÀÄä oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2010, PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä DVzÀÄÝ CzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.75/2010 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 15-04-2010 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17-04-10 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð EvÀ£À£ÀÄß CZÀ¯Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ãj®èzÀ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è DvÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ PÀ®Äè JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2010, PÀ®A. 34 PÉ.E. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀtÚ F½UÉÃgÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ïzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉzÀݪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É J.J¸ï.L. ±ÁAvÀUËqÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 180 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©gÀĪÀ (01) 16 Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 615-04. (02) 55 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 2114-20, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 300-00 UÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ CA.Q. gÀÆ.3,029-24 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À°è vÀdÕgÀ ¥ÀjÃPÉëUÁV vÀ¯Á MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉ¢j¹ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É J¸ï.Dgï.ºÉZï. CAvÁ EAVèõï CPÀëgÀ¢AzÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 19-15 UÀAmɬÄAzÀ 20-15 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/10 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 17-04-2010 gÀAzÀÄ 11.00 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÁUÀ¯ÁݼÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ ¥Áèn£À ¸À®ÄªÁV ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Áèn£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è JzÀÄjUÉ §AzÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÉÆgÀ¼À¥ÀnÖ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉmÉÆæ¯ï ºÀaÑ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¯ÁqÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀjUÉ ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ JAzÀÄ zËdð£Àå ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¤A§UÁð oÁuÉ :¢£ÁAPÀB 17-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¹zÀÝuÁÚ ZË® EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 29-ºÉZï-157 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zsÀÄvÀÛgÀUÁAªï UÁæªÀÄPÉÌ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÁ¥À¸À zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ¢AzÀ vÉ®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ zÁn ¹r«Är ºÀ¼ÀîzÀ E½eÁj£À°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 30/6244 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ vÀgÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ ¹zÀÝtÚ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà ZË¯É EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ mÉÊjUÉ ¹QÌ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ lAlA ZÁ®PÀ £ÀA PÉ-J-33-1648 ¸Á: PÁqÀªÀÄUÉÃj vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-4-10 gÀAzÀÄ vÀ£Àß lAlA£ÀÄß ªÀįÁè¨ÁzÀ ¢AzÀ CA§gÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ lAlAPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ PÁgÀ£ÀÆgÀ ¸Á: PÀļÀUÉÃj vÁ: eÉêÀVð    EªÀgÀ PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ
:²æà VÃj¸Áé«Ä ¥ÀªÁígÀ ¸Á: ²§gÀPÀmÁÖ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¹.r qÁ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.32 J 9573 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß Rt PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå eÉêÀVðUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÉÆ£À¸À½î zÁn ¸ÀAUÀuÁÚ ªÀÄqÀUÀÄzÉÝ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹ÌqÁV ©zÀÝjAzÀ §® PÀuÉÚ£À PɼÀUÉ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV MvÁ۬Ĺ ºÉtÚªÀÄUÀ¼À C¥ÀºÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀĪÀiÁj gÁ¢üPÁ EªÀ¼ÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ mÁmÁ ¥ÉÊ£Á£ÀìUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®zÀªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè. ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ mÁmÁ ¥ÉÊ£Á£ïì UÀÄ®âUÁð PÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä CAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¥ÉÊ£Á£ïì §Azï EgÀÄvÀÛzÉ. gÁ¢üPÁ EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw PÀÆr ¸ÀA§AzÀPÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. EAzÀÄ ªÀÄgÀ½ £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ PÉÌ §AzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁ¢üPÁ EªÀ½UÉ £ÀªÀÄÆägÀ ®PÀ£ï vÀAzÉ gÀÆ¥À¯Á® @ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ ¸Á:ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ PÁæ¸À ±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄPÀ̽AzÀ ºÀ¯Éè :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 17-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1.¸ÀĤ¯ï vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà, 2.«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á|| E§âgÀÆ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð. ªÀÄPÀ̽§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀgÉ ºÉÃUÉ K£ÁzÀgÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁr ºÀt ¸ÀA¥Á¢¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄPÀ̽§âgÀÆ MnÖUÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, CªÁZÀå¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.