Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 21, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 20-08-2013 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉçeÁgï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1]DzÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ:42 eÁ:G¥ÁàgÀ G:CQ̪Áå¥ÁgÀ ¸Á:ºÉZï.©.ZËPï ºÀnÖ UÁæªÀÄ 2)«gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:29 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 780/-2)JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ E¯Áè .3)MAzÀÄ PÁ§ð£ï ªÉÆèÉʯï C.Q 500/-4)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯ÁèE ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄlPÁ ¥nÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA: 03 PÁåAnÃ£ï ªÀÄ»§Æ¨ï ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj) £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ £ÀA:01 ªÀÄvÀÄÛ 02 ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:--

¢£ÁAPÀ: 20.08.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï. CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ vÀÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ C§Äݯï CfÃeï PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¥ÀÄ£À: gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉJ-36-qÀ§Æè-1204 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÁ£Éà £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ n¥Ààgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2013 PÀ®A, 279.338. L¦¹ 187 LJA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

DgÉÆævÀ£ÁzÀ CgÉÆÃd C° vÀAzÉ ¸ÉÊzÀįï gÀºÀªÀiÁ£ï, ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, ¸Á-gÁAiÀiï £ÀUÀgÀ f-ªÀiÁ®zÁ, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À, mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36-n-9124 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ£ÀÆð¯ï AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀiÁUÀðzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĪÀÅ E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q.«Äà ªÀÄÄAavÀ EgÀĪÀ ©æeïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©æeï ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ CgÉÆÃd C° UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EvÀgÀjUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ 108 CA§Æå¯É£ïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ CgÉÆÃd C° FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ §ºÀzÀÆÝgÀ vÀAzÉ D¸ÀÌgÀ C°, ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-gÁAiÀiï £ÀUÀgÀ f-ªÀiÁ®zÁ, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.08.2013 gÀAzÀÄ 167 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-08-2013

 
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-08-2013

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013 PÀ®A 51(1), 63, PÁ¦gÉÊl AiÀiÁPÀÖ 1957:-
ದಿನಾಂಕ 19/08/2013 ರಂದು 2145 ಗಂಟಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಎಸ್.ಬಾಬು ತಂದೆ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇರ ಆಫ್ ಪಿಂಕರಟನ್ ಕಾರಪೋರೆಟರ್ ರಿಸ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 82 ಸೆಕ್ಟರ 44 ಗುರಗಾಂವ ಹರಿಯಾಣ 122022 ರವರು ಠಾಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಾ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯದಿದಾರಾರು ಇನ್ ವೇಸ್ಟಗೇಟರ. ಪಿಂಕರ ಟನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ ರಿಸ್ಕ ಮ್ಯಾನಂಜಮೆಂಟ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಪಿ, ಅನೀಲಕುಮಾರ  ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನೆಂಜರ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟರಾಲ್ ಆಯಿಲ್  ಮಾರ್ಕಟ್ ಸರ್ವ ಕುರಿತು  ಮನ್ನಾಏಖೆಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೀನಕೇರಾ  ಕ್ರಾಸ್ ನ ಆಶಿಫ ಪಾನ ಶಾಪ ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ ಅಟೋ  ಪಾರ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟರಾಲ್ ಆಯಿಲ್  ಕ್ಯಾನಗಳನ್ನು  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಕಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟರಾಲ್ ಆಯಿಲ್  ಕ್ಯಾನಗಳನ್ನು  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕಲಂ 51(1), 63, ಕಾಪಿ ರೈಟ ಯಾಕ್ಟ 1957 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೊರಿಕೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¸ÀA. 15/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÉæ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀ¥Áà ¥Àæ¨sÀıÉÃmÉÖ£ÀªÀgÀ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉ, ºÀgÀt ¨ÉãÉ, ºÁUÀÆ zÀªÀÄÄä PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ 2-¸À® ºÀgÀt ±À¸ÀÛçaQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 18-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÉæ¥Áà gÀªÀjUÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑV CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ, CªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CªÀjUÉ PÀÆqÀ¯Éà 108 vÀÄvÀÄð ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 20/08/2013 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.
        
         £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉ, ºÀgÀt PÁ¬Ä¯É, zÀªÀÄÄä EzÀÄÝjAzÀ CzÀgÀ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¥Àæ¨sÀıÉÃmÉÖ£ÀªÀgÀ,  ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ, G : PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á|| PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ (eÉ), vÁ||f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2013 PÀ®A 279, 337 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20/08/2013 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38/9659 gÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ «zÁå£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ¢: ¸ÀĨsÁµÀ zsÀ£ÀÆßgÀ, 31 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 5£É CqÀØ gÀ¸ÉÛ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¨sÁUÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ PÀÄ. ¤ªÉâvÁ ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¤ªÉâvÁ¼À ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ, JzÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®¨sÁUÀ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀ PÁ® M¼À¨sÁUÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20/08/2013 gÀAzÀÄ 15:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÉʪÀAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà UÀÄqÀUÀÄqÉ, ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£ï, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÉÃPÀļÀV ºÁ° ªÁ¸À £ËªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ J.J¸ï. ¥Ánî D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ38n338 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ºÁUÀÆ  ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §®UÁ® »ªÀÄär ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. mÁæöåPÀÖgÀ »A§¢ EzÀÝ mÁæöå° £ÀA§gÀ £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ 180 DA§Ä¯É£ïìzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2013 PÀ®A 279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಿನಾಬೀ ಗಂಡ ಶಫಿಮಿಯಾ ಮೇತರ ವಯ : 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ : ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ : ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಬೀದರ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದು ಅರ್ಜಿ  ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಮಗ ಅಯಾನ ವಯ:3ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಈತನೊಂದಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ ಬೇಸನಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತನ್ನತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 20/08/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಅಯಾನ 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಇತನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗೆಟ ಹತ್ತಿರ ಅಡುತಿದ್ದನು. ಆಗ ಭಾಲ್ಕಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ಸಿ.ಡಿ ಡೀಲಕ್ಷ ಮೋಟಾರ  ಸೈಕಲ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಕೆ-1609 ನೇದನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಅಯಾನ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅಯಾನ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗಾಲ ಬಲಗಾಲ ಬೇರಳಿನ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಲ ಕೀವಿಯ ಕೇಳಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಟೊಂಕದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಮಹೇಬುಬೀ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭಾಲ್ಕಿ ಜಾಧವ ಅಸ್ಪತ್ರಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ತಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ ರವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ ಸಲುವಾಗಿ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬೀದರದಿಂದ ಮರಳಿ ಜಾಧವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈಗ ತಂದು ಸೇರಿಕ ಮಾಡಿರುತ್ತೆವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟ್ಟ ದೂರು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 427 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ :-
 ¢£ÁAPÀ 20/08/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj JªÀiï.J¯ï.¹ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀj PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ  ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è 4 aïÁ ºÉ¸Àj£À gÁ¹ ªÀiÁr JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ §ArUÉ »AzÉ MAzÀÄ JªÉÄä PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 8: 45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É »¨ÁgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁgÀ £ÀA: JªÀiï.JZï-43 «í 4405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §ArUÉ ºÁUÀÆ JªÉÄäUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 25000/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ JwÛ£À §Ar ¥ÀÆwðAiÀiÁV ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß PÁgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/08/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ªÀwð ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©]  vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉî¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆÃlUÁå¼À zÁnzÀ ªÉÄïɠ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ «±Á® vÀAzÉ PÁªÀÄf qÉÆÃAUÀgÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA E®èzÀÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊqÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠻AzÉ »AzÉ ¸Àé®à CAvÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwzÀÄÝ 17:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÉÃ£É gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA JA.JZï 26 J.JZï 7650 £ÉzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ¨ÁgÁºÀ½î ¸ÀzsÀå ¨ÉÆAw vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀjAzÀ DgÉÆæ «±Á® EªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2013 PÀ®A 279,336  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 192 (J),66(1) L.JA.« AiÀiÁåPÀÖ  eÉÆvÉ 11(1)(J) PÀÆæAiÀÄ°n lÆ J¤ªÀįï AiÀiÁåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/08/2013 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹¦¹ 1375 ¸ÉÆÃ¥Á£À gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ r.J¸ï.¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 59/ºÉÆÃgÀ/ªÉÆ.ªÁ.PÁ/r.J¸ï.¦/¨sÁ/13 ¢£ÁAPÀ 18/08/2013 £ÉzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀvÀæ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/08/2013 gÀAzÀÄ r.J¸ï.¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 1780 UÉÆÃgÀR ºÁUÀÄ ¹¦¹ 906 ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ 1100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛÃgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA JA.JZï 24 J¥sï 6204 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆÃzÀ PÁå©Ã£ï ªÉÄ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ r.J¸ï.¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è 2 JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛÃgÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀĪÀjAzÀ AiÀiÁªÀzÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ E®èzÉ mÉA¥ÉÆÃzÀ°è eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwzÀÄÝ C®èzÉ ªÁºÀ£À PÁå©Ã£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ d£ÀjUÉ C¥ÁAiÀÄ EzÉ CAvÁ w½zÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr PÀ®A 279, 336  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 192 (J),66(1) L.JA.« AiÀiÁåPÀÖ  eÉÆvÉ 11(1)(J) PÀÆæAiÀÄ°n lÆ J¤ªÀįï AiÀiÁåPÀÖ £ÉzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÁUÀÄ ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ªÁºÀ£À d¦Û ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²°¹ PÀ®A 102(3) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¨ËAqÀ ¥ÀqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°PÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ªÁºÀ£À ©qÀÄUÀqÉ UÉÆý¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣಾ ದಂಡಗೊಂಡ ಸಾ: ಹರಳಯ್ಯಾ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದಿನಾಂಕ 18-08-2013 ಮುಂಜಾನೆ ದೇವನ ತೇಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಕೃಷರ ಜೀಪ ನಂ: ಕೆ.ಎ-32/ಎ-2725 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಸದರಿ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದರಿಂದ ಸದರಿ ಜೀಪ ಶಹಾಬಾದದ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜದ ಹತ್ತಿರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ , ಎಡಗಾಲು ಚಪ್ಪೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಜೀಪನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಆನಂದ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಚವ್ಹಾಣ  ಸಾ:ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿಗೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ  ರಕ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆನಂದನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕ್ಕೆ  ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ .      ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19-08-2013 ರಂದು ಪಟ್ಟಿರುತ್ಥಾನೆ.ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 20-08-2013 ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.