Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 26, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 26-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-09-2008
§¸ïì rQÌ : ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/09/08 gÀAzÀÄ 1430 ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ZÁAqÉñÀégÉ ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð ¸Á;rVÎ EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÀÛUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÁdjzÀÝ UÁAiÀļÀÄ«£À vÀAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ C¥ÀàgÁªÀ ZÁAqɱÀégÉ ¸Á rVÎ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/9/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ rVÎ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÀgÁd ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §¸Àì £ÀA JªÀiï.JZï-20/r-6734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ JzÀÄj¤AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄðAzÀ mÉÊgÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dÆdÄPÉÆÃgÀ UÀÄA¦£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøïjAzÀ zÁ½
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 179/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25/9/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À¹©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ 3100/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 6100/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A 87 PÉ.¦. DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
«µÀ ¸ÉêÀ¹ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/09/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÉñÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ªÀiÁAdgÁ £À¢UÉ ºÀwÛ EzÀÝ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 278 gÀ°è ¨É¼ÉzÀ 3 JPÀÌgÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É ºÁUÀÄ 2 JPÀÌgÉ G¢Ý£À ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ «¥ÀjvÀ £À¢UÉ ¤ÃgÀÄ §AzÀÄ ¨É¼É ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀV ºÁ¤AiÀiÁVzÀjAzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV «µÀ ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢: 25-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/9/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà aAvÁªÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á:PÀjA £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/09/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹, ¨ÁåAQ£À°è EzÀÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ C°è CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉƺÉÆAqÀ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ £ÀA PÉ.J.-32 n.Dgï.£ÀA 3380 C.Q. 30,000/- £ÉÃzÀÄ EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/9/08 jAzÀ 25/9/08 gÀªÀgÉUÉ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉƺÉÆAqÀ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ £ÀA PÉ.J.-32 n.Dgï.£ÀA 3380 £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀPÀ¸ÀÛç¢AzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 147, 324, 504, 506 eÉÆvÉ.34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ; 25-09-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉƦvÀgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r.¸À«ÄPï gÀªÀgÀÄ ©gÁå¤AiÀÄ ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃV Hl PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Hl ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVzÉ ºÉÆÃUÀAiÀiÁå CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr UÀÄAqÁ UÀ¢ð¬ÄAzÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À Q¸ÉÃAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ dA¨sÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CqÀØ PÉÊ »rzÀjAzÀ ¸ÀzÀj dA¨sÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯ÉêÁzÉë «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À : ¨sÁj UÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/9/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ¨ÉÆÃV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÀtPÉÆqÀÄ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ PÉýzÁUÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀįÁ§ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PËlÄA©PÀ : PÀ®ºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÀgÁd C¸ÀÆÖgÉ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀw ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆævÀjUÉ DUÀ §gÀzÀ PÁgÀt E§âgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 4 JPÀÌgÉ ºÉÆ® G¥À fêÀ£ÀPÉÌ CAvÁ ©nÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è 2 JPÀÌgÉ vÉÆUÀgÉ ¨É¼É EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/09/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ªÉĬĸÀÄwÛ¢ÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ zÀ£ÀUÀ¼À ©nÖ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ : ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ :²æêÀÄw gÉñÁä¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀÄ ²æà ªÀĸÀÆzÀ ¥ÀmÉîgÉÆA¢UÉ 2005£Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ªÉüÉAiÀÄ°è 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 20,000/- gÀÆ ºÀÄAqÁ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀĸÀÆzÀ ¥ÀmÉî ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ d«ÄãÀÄ ªÀiÁj ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢: 21/9/2008 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀĸÀÆzÀ ¥ÀmÉî ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 147,498(J)323,324, 504,506 ¸ÀA: 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r¦ DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉʯÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀlPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ: zËdð£Àå PÁAiÉÄÝ :¢: 25/9/08 8-00J.JA.PÉÌ ²æà ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀ®V ¸Á|| PÉÆlUÁ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆmÉ®PÉÌ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ZÀºÁ PÉýzÁUÀ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ K ¤ªÀÄä eÁwAiÀĪÀjUÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ EnÖgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀÄ D PÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß ZÀºÁ JwÛ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ »ÃUÉPÉ vÁgÀvÀªÀÄå ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà ºÁUÀÆ 16 d£ÀgÀÄ MªÉÄäUÉ dªÀiÁ»¹ F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢üzÉ CAvÁ M¯ÉUÉ ºÀZÀÄѪÀ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ gÀlPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 143,147,148,504,323,324,506,¸ÀA: 149 L¦¹ 3(1)(10) J¸ï.J¸ï.n ¦.J.DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur district reported crimes: CvÁåZÁgÀ AiÀÄvÀß, AiÀÄĪÀw zÀÆgÀÄ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ avÁ¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀÄ°UÉ¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æñÉÊ® ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄ»¼Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ 24ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀ PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ «zsÁåyð¤®AiÀÄzÀ°è ¸ÉÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É £À£ÀUÉ «zsÁåy𠤮AiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀjzÀzÁgÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉUÉ ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æîQëöäÃzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ E°èUÉ KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ºÀt ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. aÃgÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ ºÉzÀj aÃgÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ¹ÃgÉ »rzɼÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÀÆgÀzÀ°èAiÀiÁgÉÆà §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄߣÉÆÃr,F«µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ ¨ÉÉzÀjPÉ ºÁQ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ AiÀÄĪÀw ¢£ÁAPÀ: 25.09.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 227/2008 PÀ®A: 341, 323, 354, 506 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: §¸ï rQÌë, ¥ÁzÁZÁj ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ: 25.09.2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: »qÀPÀ¯ïqÁåA EªÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð WÀlPÀzÀ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀA:PÉJ.36,J¥sï.629 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV¹, gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj 50 ªÀµÀð, ¸Á: eÁ®ºÀ½î EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¤AUÀ¥Àà£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §¸ï£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½îoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 91/2008 PÀ®A: 279, 337,338, 304(J)¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀtgÀÆ: 1670=00 d¦Û :

²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.09.2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆgÉèÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¤gÀÄ¥Á¢ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼ï & EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt: 1670=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉUÀÄ£É߸ÀÀA.257/2008 PÀ®A:87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ 6 ªÀåQÛUÀ¼ÀÀ §AzsÀ£À, 2 ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ J¯ÉQÖçPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¥ÀA¥ï d¦Û :

²æà C°¸Á§ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.09.2008 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæUÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwægÀĪÁUÀ ¹gÀªÁgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆøÀA: JA.ºÉZï.02,PÀÆå.8703 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ¥Àjòî£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 2 ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ J¯ÉQÖçPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¥ÀA¥ïUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀÝjAzÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ ZÁAzï¥ÁµÁ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ï ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð & DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀÄAPÉÆèÁ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 22ªÀµÀð,±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ 21 ªÀµÀð, ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 19 ªÀµÀð, §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÉÄmÉèªÀgï 18 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á:AiÀĪÀÄ£Á¼À, C£ÀégïC° vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ: 2000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 2 ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ J¯ÉQÖçPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¥ÀA¥ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zɪÀzÀÄUÀðoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA:151/2008 PÀ®A: 41(r) ¸À»vÀ 102 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

CvÀäºÀvÉåUÉAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/08 PÀ®A 309 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2008 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA PÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄð¯Á @ ®Qëöäà UÀAqÀ FgÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀ: 30 eÁ: G¥ÁàgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; ²gÀÆgÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ°®è JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ºÀwÛUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛ ªÀzsÀðPÀ mÁ¤PÀ (JuÉÚ) ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹zÀ EzÉ. ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A 324, 504, 498(J) L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á// vÉÆ¥À®PÀnÖ vÁ// PÀĵÀÖV, CgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà PÀ¼ÀPÀ§Ar 45 ªÀµÀð ¸Á// vÉÆ¥À®PÀnÖ vÁ// PÀĵÀÖV ¦AiÀiÁð¢UÉ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà ¤AzÀ QgÀÄPÀļÀ EvÀÄÛ CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 24/9/08 gÀ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¢£Á®Ä PÀÄrAiÀÄĪÀAvÉ ¢// 24/9/08 gÀAzÀÄ ¸ÀºÀ gÁwæ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ CUÀ ¦AiÀiÁð¢ F jÃw RZÀÄð ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄPÀ̼À ¨sÀ«µÀå ºÉÃUÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CgÉÆæ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr§r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨É¼ÀV£À 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ aÃgÁrzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/08 PÀ®A 379 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 25-09-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-09-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 7-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr ©nÖzÀÝ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J.31 eÉ- 5648 CA.Q. gÀÆ 22,000-00 gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/08 PÀ®A 379 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 23-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÄÊ£À½î ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ PÀA§PÉÌ eÉÆÃr¹zÀ ¦.¹.Dgï PÉç¯ï ªÉÊgï 500 «ÄÃlgï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 3000/- UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà PÉÆlæ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà eÁUÀlUÉÃj, 45 ªÀµÀð, zÀÆgÀªÁt PÉÃAzÀæzÀ°è ¯ÉÊ£ïªÀÄ£ï PÉ®¸À, ¸Á// ªÉÄÊ£À½î ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 323, 324, 341, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¨ÉÃgÀÆgÀÄ ¸Á// ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨ÉÃgÀÆgÀÄ, 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á// ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î, ¢£ÁAPÀ 25-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¨ÉÃgÀÆgÀÄ 2) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¨ÉÃgÀÆgÀÄ 3) UËgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ¨ÉÃgÀÆgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ, NqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀR° ªÀiÁ®Ä vÀAiÀiÁgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/08 PÀ®A 63 PÁ¦ gÉÊmï CåPÀÖ 1957:.

¦AiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀħâgÁAiÀÄ¥Àà 65 ªÀµÀð ¹-3 1 PÀ£ÀÆì¯ÉAmï PÀA¥À¤ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á// ¹APÀzÀgÁ¨ÁzÀ CgÉÆæ 1) §¸ÀªÉñÀégÀ CmÉÆà ªÉÆèÉʯïì ªÀiÁ°PÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt 2) ¥ÁªÀðw CmÉÆêÉÆèÉʯïì ªÀiÁ°PÀgÀÄ f. .JªÀiï. CAUÀr E§âgÀÄ ¸Á// PÀĵÀÖV ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ AiÀĪÀgÀ PÀA¥À¤ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ°£ÀAvÉAiÉÄà £ÀPÀ° ªÀiÁ®Ä vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ PÁgÀt VgÁQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üAiÀĪÀgÀ PÀA¥À¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄÃ£ï ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

7] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2008 PÀ®A 417 L¦¹ ºÁUÀÆ 63 PÁ¦gÉÊmïì DåPïÖ 1957:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2008 gÀAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À°è DgÉÆæ gÉÃtÄPÁ JAlgÀ ¥ÉæöʸÀ¸ï CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: ¨Á£Á¥ÀÄgÀÄ ºÁªÀ: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ
M/s Bosch L.T.D
PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÄÊPÉÆà r¸É¯ï ¦®ÖgÀ E£À¸ÀgÀmï 0.5 °ÃlgÀ PÁèvï £ÀPÀ° GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤UÉ £ÀµÀÖ GAmÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ ªÉÄîÌAqÀ CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EAvÀºÀ ªÉÄîÌAqÀ C¥ÁAiÀÄPÁj reÉÊ¯ï ¦®ÖgÀ PÁèvï£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¯ÉÊmï ¥ÉÆÃgÀ «íîgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÀÆ ºÁUÀÆ ªÁvÁªÀgÀtPÀÆÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À EAd£À ¹Ãd DV C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÉ CAvÀ ²æäªÁ¸À£ï vÀAzÉ ¢: zÉÆgɸÁé«Ä ¥ÉjAiÀÄ¥Àà ªÀ: 48 eÁ: UËAqÀgÀ G: ¹.3L PÀ£Àì¸À®ÖAmï EArAiÀiÁ ¥ÉæöÊ.°.zÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ D¥ÀgÉñÀ£ï 9£Éà ¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸Á: ¥À®ªÀÄ£ÉÃgÀÄ f: avÀÆÛgÀ (J.¦) ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:-¸ÀPÁðj ¸ÀévÀÄÛ ºÁ¤ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ:-¢:24/09/08 gÀAzÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ ¯ÉÊ£ÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÁzÀ C§ÄÝ® ªÁ»¢ vÀA C§ÄÝ® d§âgÀ, «ÄeÁð d«Äïï CºÀäzÀ ¨ÉÃUÀA vÀA «ÄeÁð CºÀäzÀ ¨ÉÃUÀ ¸Á:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ zÁj ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄvÁÛ ªÁqÀð £ÀA:8 gÀ°è zÁj¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ QrUÉÃrUÀ¼ÁzÀ 1.CºÀäzÀPÀ°ÃªÀÄ vÀA C§ÄÝ®ºÀ«ÄÃzÀ ªÀÄįÁè 2.ªÉƺÀäzÀCPÀæªÀiï vÀA d»gÀÆ¢Ý£ï ªÀÄįÁè. 3.ªÉƺÀäzÀ¦gÉÆÃeï vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀE£ÀÆ¸ï ªÀÄįÁè ¸Á:J®ègÀÆ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ©Ã¢¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ«j JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¯ÉÊ£ïªÀÄ£ïUÀ½UÉ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ ¯ÉÊ£ÀªÉÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ²æà J.r.ªÀÄ£ÀUÀƽgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/09/08 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:427,504,506,¸ÀA:34 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :-C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt: ¢£ÁAPÀ:25/09/08 gÀAzÀÄ ²æà ªÉƺÀäzÀ U˸À vÀA £À©ÃgÀ¸ÀÆ® vÁ½PÉÆn ¸Á:zÁåªÀÄ£Á¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ gÀAUÀªÀÄ¥ÉÃlPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CgÀ«AzÀ ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆmÁgÀ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ¸ÉÊPÀ® C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £À£ÀUÉ JqÀUÁ®Ä gÉÆArUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:279,337L¦¹ ¸ÀA;187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀA zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.