Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 6, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-02-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06/02/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À HlPÉÌ ©nÖ¢jAzÀ gÁ. ºÉÃ- 9 ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÉÃPÀ U˸,À «ÃgÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄAqÀ¥Áà vÀļÀd¥Àà ²gÀÆgÀÄ 50 ªÀµÀð, L.©. AiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÉ®¸À, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀ ªÉƪÀääUÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32/JA-7306 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½zÀÄ DvÀ£À C°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ£À ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ, JqÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É »A¨ÁPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀ¹zÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/10 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05/02/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦.J¸À.L. gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©æd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ C§Äݯï RAiÀÄÄåªÀÄ vÀAzÉ dªÀÄÆgÀĢݣÀ ¨ÁgÀ©ÃUÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ/ ªÀÄĹèA G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀµÀzÀ°è EzÀÝ 1) AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JA.J® £À 42 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Qà 2160 gÀÆ. ºÁUÀÄ 2) MAzÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉJ-38/E-2030 CA.Qà 5000/- £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 328 L¦¹. eÉÆvÉ. 32,34 PÉ.E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ; 04-02-2010 gÀAzÀÄ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁWÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ¢AzÀ 2 d£ÀgÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¨ÁåUÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÉÆ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ C§Äݯï PÀjªÀÄ G¸Áä£À RÄgÉʹ ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð G- ºÉÆmÉ®zÀ°è PÉ®¸À ¸Á: SÁ¸À§ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ ¨ÁåUÀzÀ°è £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀgÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä MlÄÖ 117 °ÃlgÀ 100 CAzÁdÄ Q.4680/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁgÁmÁPÉÌAzÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
04/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ ZÀ£ÀªÀÄ®è¥Áà ¹AzÉ 45 ªÀµÀð eÁåw: ºÀjd£À G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ¨ÉÆÃgÀA¥À½î EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ DPÁ±À vÀAzÉ ®PÀëöät ¹AzÉ 14 ªÀµÀð ¸Á// ¨ÉÆÃgÀA¥À½î FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÉÆUÀgÉ ºÉÆlÄÖ vÀÄA§ÄªÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ DPÁ±À£ÀÀ §® PÉÊ ºÉ§âgÀ½£À ªÉÄÃ¯É PÀr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå £Ë¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÁ±À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/10 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05/02/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ. gÁeÉAzÀæPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ D¥ÀgÉõÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä gÉÃtÄPÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd EªÀgÀ£ÀÄß ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “¤£ÀÄ AiÀiÁjUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁå” CAvÀ ºÉý CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-02-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¸ÀAeÉAiÀÄ vÀqÀ¥À½îPÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] §½gÁªÀÄ 2] ¥Àà¥ÀÄà vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ 36 ¸Á: ¤uÁð vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, gÁqÀ ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/10 PÀ®A 435, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä CtÚ£À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄÆgÀÄ JPÉÌgÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ EzÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 170 EgÀÄvÀÛzÉ EzÀÄ ¸ÀzÀå PÁgÀAeÁ qÁåªÀÄ£À°è ºÉÆVzÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¢ü£ÀzÀ°è®gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀÅ ¸ÀAUÉÆý (¹) vÁAqÀzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ JA§ÄªÀgÀ ¥Á®PÉÌ 1/4 ¨sÁUÀPÉÌ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃªÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ¨É¼É ©wÛzÀÄÝ CzÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÉƬĢÝzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 04/02/2010 gÀAzÀÄ PÀqÀ¯É ¨É¼É R¼ÀzÀ°è ºÁQgÀÄvÉÛÃªÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ¨ÉÃUÀ ¨Á CAvÀ ºÉý ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆzÁUÀ R¼ÀzÀ°è MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è®AiÉÄà PÀĽvÀÄPÉÆAzÀÄ £ÀAvÀgÀ R¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ¹Ãn ºÉÆqÉzÀ ±À§Ý PÉý MªÉÄäÃ¯É JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj R¼ÀzÀ°è ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ Hj£À ¢£ÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ »AzÁ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è UÀÄgÀÄw¹gÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ Nr CªÀjUÉ »rAiÀÄĪÀ CAvÀ ºÉÆzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĹ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ PÉÆmÉ 55 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, Qæ±ÀÑ£À ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ fêÀ£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀtzÀ¼À 22 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ZÀZÀðUÉ KPÉ §A¢¢j CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/10 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà fêÀ£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀtzÀ¼À 22 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÀZÀð QðAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¸ÀĹ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ PÉÆmÉ 55 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, Qæ±ÀÑ£À ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ PɽzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ ZÀZÀð Qð PÉÆnÖzÁÝgÉ CªÀjUÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/10 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ®èAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 55 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ EgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§â ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É £ÀªÀÄä eÁUÀ EzÉ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ°AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 01/2010 :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀäªÀiÁgÀÄ 5 CAUÀrUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQUÁºÀÄwAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¨ÉAQUÁºÀÄwAiÀiÁzÀ CAUÀr, ªÀiÁ°PÀ, ºÁUÀÆ ºÁ¤AiÀÄ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.1) §¸ÀaiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw (¦üAiÀiÁð¢) ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¯Áj mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj C.Q. 3 ®PÀë gÀÆUÀ¼ÀÄ2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà gÉÃZÀmÉÖ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ® CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 10 vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 5 ¸Á«ÃgÀ gÀHUÀ¼ÀÄ3) gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà §½UÉnÖ ¸Á: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ® mÉQì CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 20 ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 1.50 ®PàëUÀ¼ÀÄ4) NAPÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 20 ¯Áj ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 90,000 gÀÆUÀ¼ÀÄ5) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÉÃZÀnÖ ¸Á:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÉ°ØAUÀ ªÀIJãÀ25 vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉðØAUÀUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ C.Q.1 ®PÀë gÀÆUÀ¼ÀÄ6) £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ªÉĺÉvÁ§¸Á§ ªÁrªÁ¯É ¸Á:UÀqÀªÀAw EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ VæÃ¸ï ªÀIJãÀ, 25 vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 80,000 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¸ÀälÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.MlÄÖ 7 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ oÁuÁ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå- 01-2010 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 05.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ qÁPÀ¥Àà ªÀÄ¹Ì vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ, ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÀĹÌ-ªÀĹÌvÁAqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ¹Ì ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀAiÀÄå PÀqÀ§ÆgÀÄ, 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀUÀgÀ£Á¼À, ºÁ:ªÀ: ªÀÄ¹Ì EªÀ¼ÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ¨sÁj ¨ÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄwæ ®Qëöäà UÀAqÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå PÀqÀ§ÆgÀÄ, ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¹Ì PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.02.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁ£À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á:ºÀqÀUÀ°, vÁ:ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ, F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¥sï.480 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ¥ÀUÀ¯ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ C§ÄݯïUÀ¤ vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§ UÉÆÃPÀð¯ï EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ ¸Á: UÉÆÃPÀð¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.02.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, PÀÆå.9408 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ºÀÄ£ÀPÀÄAn PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, gÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀ®ÆègÀÄ, ¸Á: PÀÄtÂPÀ®ÆègÀÄ CA§Äå¯É£ïì ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÉÆÃr, aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹gÀĪÀÅzÁV CA§å¯É£ïì ZÁ®PÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆãÁ¼ÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄrºÁ¼ï ¸Á: UÉÆãÁ¼ï EªÀ£À 20 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ,¢£ÁAPÀ:01.02.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §»zÉðµÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ 5' Cr JvÀÛgÀ ¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚzÀªÀ½zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á² §tÚzÀ ¹ÃgÉ, PÉA¥ÀÄ PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹zÀÄÝ vÁ½, Q«AiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆð & §ÄUÀr ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ¥Àw ¢£ÁAPÀ:05.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ®PÀÌA¢¤ßUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À»AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ M§â ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, E¢ÃUÀ 4 wAUÀ¼À UÀ©üðt EgÀÄvÁÛ¼É ¥Àw, CvÉÛ-ªÀiÁªÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ F ¢£ÀzÀªÀgÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÁV UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:05.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀÆå JdåPÉõÀ£ï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉƸÉÊn gÀd¸ÉÖçõÀ£ï DåPïÖ 1960 ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀªÁV, 592 d£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸À£ï 1973 jAzÀ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï ¹zÀÝT ªÀiÁf ¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðEzÀÄÝ CA¢¤AzÀ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ J¯Áè¯ÉPÀÌ-¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÀÛ vÁªÉCzÀgÀ MqÉAiÀÄgÀÄ CAvÁ ªÀwð¹, 2003 gÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄzÉ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉå 592 EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß 588 CAvÁ £ÀªÀÄÆzÀĪÀiÁr,PÉêÀ® 100 d£À¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:21.01.2001 gÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâjUÉ gÀÆ:200/- gÀAvÉ ¸ÀAUÀ滹zÀ gÀÆ:20,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À°è gÀÆ:15,000/- UÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁªÀiÁr, gÀÆ:5,000/- ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆArzÀÄÝ, MlÄÖ 592 ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀÝ 72,200/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀzÀ¸ÀåvÀézÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸Áé¢üãÀzÀ°èlÄÖ PÉÆAqÀÄ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ ¯ÉPÀÌ ¥Àj²Ã®£É PÁ®PÉÌ PÉêÀ® gÀÆ:5,420/- dªÀiÁªÀiÁr, 2002-03 gÀ°è ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ:25,000/- & 2003-04 gÀÀ°è dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¯ÉPÀÌ-¥ÀvÀæ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ gÀÆ:76,200/-gÀ°è gÀÆ:36,620/-dªÀiÁªÀiÁr G½zÀ gÀÆ:48,880/- zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ ¯ÉPÀÌ-¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ wgÀÄa §gÉzÀÄ ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîªÀ ºÁUÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ CfêÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀĪÀ ªÀĺÀäzï R°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï AiÀiÁPÀÆ¨ï ªÀQîgÀÄ, ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ,¢£ÁAPÀ:05.02.2010 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:05.02.2010gÀAzÀÄ17.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D®£ÀUËqÀ vÀAzÉ DzÀ£ÀUËqÀ ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DzÀ£ÀUËqÀ, «WÀßUËqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §Æ¢ªÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §¼Áîj ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, zÁj «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼Á ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ 60 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ JwÛ£À§ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JvÀÄÛ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É NrzÀÝjAzÀ JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉAiÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÀ¥Àà£ÀÄ §Ar¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §ArAiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.02.2010 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀt¸ÀAUÀ滹wÛzÀÝ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ 60ªÀµÀð ¸Á: PÀ«vÁ¼À EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn & £ÀUÀzÀĺÀt:810/- d¦ÛªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ, «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨ÉÆÃVgÁªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ ¸Á:±ÁAw£ÀUÀgÀºÀnÖ EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁaÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:04.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É, zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:9,45,600/- ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀµÀäªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05.02.2010 gÀAzÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ :²æà ¥ÀæPÁ±À vÀA n ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ¸Á|| AiÀÄUÀΣÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÁå¼À£ÀÄß ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ gÁªÀiÁZÁj EvÀ£ÀÄ ¢:02-02-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÁªÁå½UÉ K£ÉÆ PÀzÀÄÝQ«AiÀÄ°è ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä CPÀÌ £À£ÀUÉ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ®Äè, ¨ÉîÆgÀÄ, ºÀ¼É©ÃqÀÄ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè ¢:04-02-2010 gÀAzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉƨÁ¬Ä°UÉ ¥sÉÆ£ÀªÀiÁr £Á£ÀÄ PÁªÁå½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £Á«§âgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ w½zÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ J°èAzÀ ªÀiÁvÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÉƨÁ¬Ä®zÀ°è mÁªÀgÀ KjAiÀiÁ £ÉÆÃr PÉÆrè mÁªÀgÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ HjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ PÁªÁå E§âgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ. PÁªÁå½UÉÉ «ZÁj¸À¯ÁV ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîvÉÛÃ£É CAvÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À®èAiÉÄà £À£ÀßUÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ. £Á£ÀÄ EUÀ UÀ©üðt DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà dªÀiÁzÁgÀ, ¸Á|| ZËqÉñÀéj PÁ¯ÉÆä §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£ÀßUÉ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ºÁUÀÄ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë EªÀ¼ÀÄ zsÁgÀªÁqÀPÀgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DAiÀiÁ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-02-10 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢gÀĪÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄà JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw. ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd dPÁw, ¸Á|| ºÀtªÀÄgÀnÖ, vÁ|| ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®, ºÁ||ªÀ|| PÉ.J¸ï.Dgï.¦ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨É¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð PÉ.J¸ï.Dgï.¦ AiÀÄ°è ºÉqï PÁ£ïìmÉç¯ï CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ vÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CzÀȱÀå¥Àà dPÁw, ¸Á|| ºÀtªÀÄgÀnÖ, vÁ|| ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®, ºÁ||ªÀ|| PÉ.J¸ï.Dgï.¦ PÁåA¥À¸À UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ CqÀZÀuɬÄAzÁV ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸Á® wj¸À¯ÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-02-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉ.J¸ï.Dgï.¦ PÁåA¥À¸À£À°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÉ.©.J£ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ¦æÃAiÀiÁAPÀ UÀAqÀ ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ §§¯ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ J£ïfN zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ 2008 £Éà ¸Á°£À°è vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÉ®¸ÀPÁÌVgÀĪÀ CA¨Á¸ÁqÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ dUÀ£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj JA§ÄªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ £ÀA¢PÀÆgÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è PÁj£À°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ dUÀ£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀÄPÀvÉ CVzÀÄÝ D ºÀtªÀ£ÀÄß vÁªÀÅ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀjAzÀ PÉÆqÀÄ®Ä CVgÀĪÀ¢®è ¢£ÁAPÀ 03-02-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ £ÁUÀ¥Áà PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38-JªÀiï-5400 £ÉÃzÀÝgÀ°è jAUÀ gÉÆÃr£À n.« ¸ÉÖñÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ UÁågÉÃeïUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd ¥ÀÆeÁj ªÀQî ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À vÀªÀÄä ¸ÉÆêÀÄÄ ¥ÀÆeÁj DmÉÆà qÉæöʪÀgÀ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ F ªÉÄð£À dUÀ£ÁßxÀ£À «µÀAiÀÄzÀ°èAiÉÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÁUÀÆ vÀªÀÄä PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ vÁªÀÅ ºÀjd£ÀjzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÆeÁj d£ÀAUÀzÀªÀjzÀÄÝ UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁgÀ£ÀÄß J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 05-02-2010 gÀAzÀÄ ¹.n §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt E®èzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÁUÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ°èPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ C®èzÉ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃw¬ÄAzÀ gËr-UÀÄAqÁ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV C¤® vÀAzÉ zÉëAzÀæ dªÀiÁzÁgÀ, ¸Á|| ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2010 PÀ®A 366, 109, 504 gÉ.«. 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà Dgï. ¸ÀħæªÀÄtå ±ÀªÀÄð vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ ±Á¹Ûç, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: ²æà gÁªÀÄ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀ ¸Á: UÀÆV§Ar PÁåA¥ï ºÁ°ªÀ¹Û: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ UÀÆV§Ar PÁåA¥ï£À°è ²æÃgÁªÀÄ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 29 ªÀÄvÀÄÛ 30-06-2009 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀw UÁAiÀÄwæ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀð« ªÀAiÀĸÀÄì 8 wAUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÀÆV §Ar FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ºÉAqÀw UÁAiÀÄwæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß (1) dªÁé¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA ¸Á: UÀÆV§Ar PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ¢:-30-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ 1512 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ PÀuÁÚgÉ PÀArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀÆV§Ar PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV dªÁé¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (2) dªÁé¢ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, PÁ¥ÀÄ®Ä (3) dªÁé¢ ¸ÀÆAiÀÄðªÀw UÀAqÀ ªÉAPÀlgÀvÀßA, 55 ªÀµÀð, (4) ¨Á©Ó ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ©zÀgÀ½î vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ MªÉÄä¯Éà dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ " ¤£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÁªÉà PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÉÝêÉ, ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ±ÀAoÁ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃ, ªÀiÁrPÉÆà ºÉÆÃUÀÄ" CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹.

ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢:- 12-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå, 55 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄgÀÄ G: ¥ÀÆeÁj ¸Á: ¯ÉÆÃlUÉÃj ºÁ°ªÀ¹Û: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2010 PÀ®A 41(r) gÉ.«. 102 ¹Dgï.¦.¹. gÀ°è DgÉÆæ ²ªÀAiÀÄå EªÀ¤AzÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ UÀÄgÀÄw¹ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå ¸Á: ¯ÉÆÃlUÉÃj vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ºÀtªÁ¼ÀPÉÌ §AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:-19-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 jAzÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ ²ªÀAiÀÄå£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ PÀ¥ÁlzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, 2 dÄ«ÄÌ CAzÁdÄ 2 UÁæA.£ÀzÀÄ, 2 ¨ÉAqÉÆÃ¯É CAzÁdÄzÀ MAzÀƪÀgÉ UÁæA.£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É ºÀtªÁ¼ÀzÀ°è dgÀÄVzÀÝjAzÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ EAzÀÄ ¢:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹.
Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄÄvÀÄðeÁ ©Ã UÀAqÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄ£ÀUÉ®¸À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA ¸Á: gËqÀÆgÀÄ vÁ: DzÀƤ f¯Éè: PÀ£ÀÆð¯ï (J.¦) FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§¤UÉ w½¸À®Ä DªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ «£Á: PÁgÀt QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.
Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2010 PÀ®A 279. 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 05-02-10 gÀAzÀÄ 01-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ mÁmÁJ¹E ªÁ£À £ÀA§gÀ PÉ.J-35/J-628 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è JqÀPÁ°UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ.CzÉ.