Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 24, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ,35ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: UÉƧâgÀPÀ®è vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ) ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:UÉƧâgÀPÀ®è FvÀ£À ¸ÉÆ¼É EzÀÄÝ, £ÉzÀݪÀgÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà UÉÆgÁå¼À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ °AUÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¸Á: UÉƧâgÀPÀ®è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À vÀAVAiÀÄA¢jzÀÄÝ, CªÀgÀ UÀAqÀA¢gÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ UÉÆgÁå¼À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ wgÀÄPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á: UÉƧâgÀPÀ®è vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è CªÀgÉ®ègÀÆ ¥Á®Ä PÉýzÀÄÝ, PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 08-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CvÀPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DPÉUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà £ÀªÀÄUÉ ¨sÁUÀ PÉÆqÀÄ JAzÀgÉ ¨ÁåAQ£À ¸À® PÀnÖzÀgÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛÃAiÉÄãÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ , PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ EzÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 384/2011 PÀ®A.147,148, 447, 323,504, 506, 354, gÉ.«. 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¢£ÁAPÀ 22-11-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄFvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ½î PÁåA¥À zÁn CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁn vÀ£Àß §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-36-JA-8808 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀnÖ PÁ湤AzÀ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ M§â ªÀåQÛ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÀÄÄA¢£À ¨Ár ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊqï ¨Ár dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨sÁUÀ¥Àà, 24 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ, ¸Á: ªÀĺÉçƧ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 386/2011 PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¢£ÁAPÀ 23-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAl ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁd¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:»gÉúÀtÂV ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀĪÀÄ¥Àà @ ®ZÀĪÀÄ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ºÀjd£À ¸Á: »gÉúÀtÂV vÁ : ªÀiÁ£À« E§âgÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ FvÀ£À vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è ®ZÀĪÀÄ¥Àà£ÀÄ gÁd¥Àà¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÁªÀ£Éà vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà PÉqÀ« ºÁQ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ. ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖ UÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ gÁd¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:141/2011 PÀ®A: 323.324.504.355,506 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁV


¢£ÁAPÀ 23/11/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÉÆãÁégÀ, 22 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¨ÉlzÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À »nÖ£À VgÀt ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, CUÀ¸Àgï, ¸Á: ¨ÉlzÀÆgÀÄ.& ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà CUÀ¸Àgï ¸Á: ¨ÉlzÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ K£À¯ÉÃHgÁUÀ ¤AzÀÄ ¨Á¼ÁUÁåzÀ £ÀªÀÄä «gÀÄzsÀÞ PÉÆÃnð£À°è PÉøÀÄ ºÁÀQâ CAvÁ CAzÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ£ÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀ¥Á¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß §®ªÁV wgÀÄ«zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAUÉÊ PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgɪÀÄä¼ÀÄ F £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀ ¸ÀļɪÀÄPÀ̼ÀzÀÄ HgÁUÀ ¨Á¼ÁUÁåzÀ CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 262/11 PÀ®A 323,326,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹. & 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2011 gÀAzÀÄ 118 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24700/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಒಂದು ಸಾವು:

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಭೀಮಬಾಯಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಭೀಮನಳ್ಳಿ ಸಾ: ಕುರಕುಂಟಾ ತಾ: ಸೇಡಂ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನ ಇತರೆ ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀಮನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮರಳಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಜೀಪ ನಂ-ಎಮ್ಎಚ್‌-02, ಜೆ-5753 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾಮವಾರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಕೊಡ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ನಂ-ಕೆಎ-05,ಸಿ-6208 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಸುಮೋವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀಪಿನ ಮದ್ಯದ ಸೀಟಿನ ಬಲಗಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಚಾಲಕ ಜೀಪಿಗೆ ಅಫಗಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಲಗಾಲಿಗೆ, ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಲಗೈಗೆ ತರಚಿದ ಹಾಗು ಗುಪ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಚಾಲಕ ಅಫಗಾತ ಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸ್ಳಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಬರ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಸಾ|| ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇಡಂದ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 207/2011 ಕಲಂ-279,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ,187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದುಮತಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾಳಗೆ ಸಾ:ವರನಾಳ ಗ್ರಾಮ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ವರು ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ; 23/11/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೀಲಿ ಕೈ ಮುರಿದು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಹಾಗು ಸೀರೆಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 10500/- ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ; 144/2011 ಕಲಂ 457. 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮದನಾ ಸಾ||ತುನ್ನೂರ, ತಾ|| ಸೇಡಂ. ರವರು ನಾನು ದುಗನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಕರ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲದೇ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ದುಗನೂರ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ದೇವನೂರ ಇವರು ನನಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ 15 ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ 15 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತ್ತು. ನಂತರ 15 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚ ಆಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಹಣ ಕೊಡು ನಾನು ರಾಜಿನಾಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವೈಮಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತ್ತು ದಿ:23-11-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದುಗನೂರ ಪಂಚಾಯತ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕೊಂಡಮ್, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಕರ ರವರು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಕಾಲರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ತಂದು ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಕರ್ ರವರ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ವರೆಗೆ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಓಯ್ದು ಬೈದು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆನಂ.208/2011 ಕಲಂ. 365, 511 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2011

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/11/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁZÀªÀiÁä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ gÁªÀ ªÀÄqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: §PÀÌZËr UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: §PÀÌZËr EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨É¼ÉUÁV ¦.PÉ.¦.J¸À ¨ÁåAQ¤AzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉUÁV 50 ¸Á«gÀ gÀÆ ¸Á® vÉUÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ «£ÉÆÃzÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ UÉÆvÁÛV ªÀÄPÀ̼ÁzÀ NAPÁgÀ, ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ gÉÆaÑUÉzÀÄÝ gÉÃtÄPÁ ºÁUÀÆ «£ÉÆÃzÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁr eÉÊ°£À°èzÀÝ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁr ªÀÄPÀ̼À ªÀÄÄA¢£À ¨sÀ«µÀå ºÁUÀÄ ¨ÁåAQ£À ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ ±ÁæªÀt vÀAzÉ ²ªÀgÁd GqÀvÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀzÀä±Á¯É, ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà EvÀ£À UɼÉAiÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ PÉÆÃZÀ£À EªÀ¤UÉ DgÉÆæ 1) ¨Á¯Áf @ ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ NuÉAiÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÉÆAqÁ J®ègÀÆ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ PÉüÀ®Ä ±ÀAPÀgÀ §qÀUÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf E£ÉÆߧâ DgÉÆæ 2) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀj§âgÀÆ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ²æäªÁ¸À EvÀ£À eÉÆvÉ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛj ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ EªÀjUÉ C£Àß ºÉZÁÑVzÉ EªÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ §®PÉÆgÀ½£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 178/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ð ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ G¸Àä£Á¨ÁzÀ ¨ÁåAPï£À vÀ£Àß SÁvɬÄAzÀ gÀÆ 4,47,130/- UÀ¼ÀÄ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è gÀÆ 3,50,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÁå±ï¨ÁåUï ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ rQÌAiÀÄ°èlÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgï ¥ÀAZÀgï DVzÀÝjAzÀ E½zÀÄ ªÉƨÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ rQÌAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ 3,50,000/- eÉÆvÉUÉ ¥Á¸ï §ÄPï ªÀÄvÀÄÛ ZÉPï §ÄPïÌ EzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 23/11/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁèzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Áé«Ä mÉAl ºË¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/3773 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ EvÀ£ÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqÀ¢AzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ 39/4418 £ÉzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁr ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ fïÁ¤«ÄAiÀiÁå §qɸÁ§ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ ±ÉÆmÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ°ÃPÀ «ÄeÁð¥ÀÄgÀ, ¸ÀzÀå: £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀÄjUÉ ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-6704 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ a¯ÁÌgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ ±ÉÆmÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ°ÃPÀ «ÄeÁð¥ÀÄgÀ, ¸ÀzÀå: r¹¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éà ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀÆA gÉrØ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹Ìqï DV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 498(J), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ£ÀÆß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C«ÄÃ£ï ¸Á§ ¥ÁqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: aîªÀAvÀªÁr, vÁ: ¤Ã®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ, gÁdå JªÀiï.J¸ï EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ¹èêÀiï¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ 11 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ jdªÁ£À¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ FvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ¹èêÀiï¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ 2 d£À UÀAqÀÄ 2 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, FUÉ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃ¸É jdªÁ£Á¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¤®AUÁzÀ AiÀiÁ¹äãï eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ½UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÉĺÀ§Æ§ EvÀ£ÀÄ ®UÀß DzÁV¤AzÀ CAzÀgÉ 2 ªÀµÀð¢AzÀ vÀ¹èêÀiï EªÀ¼À UÀAqÀ£Á DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj, CvÉÛ ©eÁ£À©Ã £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ ±À¨Á£Á ¨ÉÃUÀA, ºÁUÀÄ gÀĩãÁ ¨ÉÃUÀA, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤£Àß CtÚ JgÀqÀ£Éà ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ jdªÁ£Á EªÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀUÉÊgÉ CAvÀ «£ÁB PÁgÀt QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ ªÉĺÀ§Æ§ EvÀ¤UÉ JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw¬ÄAzÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ DVzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä CtÚ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¢zÀÝgÉ jdªÁ£Á¨ÉÃUÀAUÉ ªÀÄUÀÄ DUÀÄwÛvÀÄÛ CAvÀ CAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 23/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ PÀÄrzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 23-11-2011 gÀAzÀÄ CUÀ¼ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁPÀðAqÀ¥Àà EªÀgÀ PÁA¥ÉèPÀì ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ²æÃ. «.PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ M¼ÀUÉ ªÀiÁPÀðAqÀ¥Àà EªÀgÀ PÁA¥ÉèPÀì »AzÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÁA¥ÉèPÀì ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CAUÀ drÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 440=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 299/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw qÁ: a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà «. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÀD: PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-11-2011 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ «. ºÀjPÀȵÀÚ ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀÄwÛUÉ ªÀiÁqÀĪÀ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA§gï: PÉ.J-35/ J-9015 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JwÛ£À §ArUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ZÉ¥ÀàAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ E§âgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛêÉ. ²æÃ. ²ªÀ§¸À¥Àà ºÉZï.¹. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀÛAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 29 G. PÉ.E.© £ËPÀgÀ ¸Á. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ PÉ.E.© AiÀÄ°è £ËPÀgÀ¤zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 23-11-2011 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ§ArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¦ü±À ¥sÁgÀäzÀ°è PÀgÉAmï PÀA§zÀ°è rªÀ¯ï ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÀgÉAmï ±ÁPï DV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ wgÀĪÀįÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀÛAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 32 G. L.Dgï.© AiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆêÀgï PÉ®¸À ¸Á. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ²æà gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಸಾವು:

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಅಲಿಂ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ ಸಾಃ ಮಿಜ್ಬಾನಗರ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 23-11-2011 ರಂದು 4-20 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮೃತ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ ಇತನು ಗಂಜ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಎಮ.ವಾಯ.ಎಲ್ 5280 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಬ್ದುಲ ಸಮದ ಈತನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಲಾರಿ ಸ್ಥಳದಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 75/2011 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವರದಕ್ಷೀಣೆ ಕಿರುಕುಳ:

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಸನ ಫಾತಿಮಾ @ ರಾಘಸಿಂಧೂ ರವರು ದಿನಾಂಕ 05-11-2011 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರ ನಗರ ಗಿರಿನಗರದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸೈಯ್ಯದ ಮಿಂಗಜುಲ್ಲಾ ಹಸೇನಿ ಎಂಬಾತನು ಫೋನನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂದು ನಾನು ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೆನೆ ಮದುವೆಯಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ದಿ. 22-10-2009 ರಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿಸಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದ 50,ಲಕ್ಷ ರೂ ನಗದು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ 38 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಯ ಒಡವೆಗಳು ಷೇರು ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 3 ಮೊಬೈಲಳನ್ನು ಆತ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಹುಸೇನಿ , ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೀನಾ ,ಸೈಯ್ಯದ ಸಂಶಲನ್ ಸಲೀಂ ಎಂಬುವವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂನಾ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ ನನಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹಣವನ್ನು ತರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು. ಆತನ ತಂದೆಯಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ದಿವಸಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಕ್ರಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೂರು ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಿರಿನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿರಿನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ 1 ನೇ ಇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಬಳಿಮನೆ ನಂ.813 ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವು ಹೆಚ್.5-995 ಚುನ್ನಭಟ್ಟಿ ಮೀರಜ ಮಸೀದಿಯ ಎದುರು ಮಕ್ಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾವಾಗಿದ್ದು , ಸದರಿ ಸ್ಥಳವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 270/11 ಕಲಂ 498(ಎ) , 419, 420, 506, 344, 114, 120(ಬಿ) ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿ ಪಿ ಎಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಕಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಸೊಮಶೇಖರ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ ಮಸ್ಕಿ ಸಾ: ಮಸ್ಕಿ ಹಾ.ವ: ರಾಮನಗೌಡ ಮುದ್ನಾಳ ರವರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರಾದ ಧರ್ಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮುರೇಗೇಪ್ಪಾ ಮಾಗಣಗೇರಿ ಇತನು ತನ್ನ ಅರ್ಜಂಟ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಗಲು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್‌ ಹೇವಿಡ್ಯೂಟಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ 32- JPïì 9679 ನೇದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 05/09/2011 ರಂದು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಘಾಟಗೇ ಲೇಔಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ದಿ: 06/09/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೊಡಲು ಗಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 126/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಾಜು ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಣ್ಣಾ ಕುಂಬಾರ ಸಾ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗೆಳೆಯ ಪುಂಡಲೀಕ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ:ಎ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಎ 32 ಎ 3124 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ರಾಮ ನಗರ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಅಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ವಿ.ಕೆ.ಜಿ. ಶೋ ರೂಮ್ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರುನಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಪ್ರಭು ಇಬ್ಬರು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾವೆಂದು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 349/2011 ಕಲಂ 279,337 ,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.