Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 16, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDTE 16-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw CgÀ¥ÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-12-2012

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2012, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁåªÀÄvÀC° vÀAzÉ RÄgÀĹzÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ (JA) EªÀgÀ CuÁÚ£ÁzÀ DgÉÆæ eÁ«ÄzÀ vÀAzÉ RÄgÀĹzÀÝ«ÄAiÀiÁå ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ(JA) EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï8957 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ K¸ÀÄzÁ¸À @ eÉƸÉÃ¥ï vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-31/JZï-2501 £ÉÃzÀ£ÀÄß EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©ÃzÀgÀ-§UÀzÀ® gÀÆqÀ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ ¹ªÁgÀzÀ PÁ¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ, eÉƱÀ¥sï @ K¸ÀÄzÁ¸ï EvÀ£À vÀ¯É ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAR 15-12-2012 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/2012, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ªÀÄÄRå UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdzÀ »AzÉ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ZÀQvÉìAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/2012, PÀ®A 379, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GzÀAiÀÄPÁAvÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀzÁ¸À zÀUÀvÀįÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: QæòѣÀ, ¸Á: §ÄzÀªÁgÀ ¥ÉÃl J PÁåA¥À ºÀwÛgÀ PÀ£ÀÆð® (J.¦.) EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-21-J¯ï-4234 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁºÀ PÀÆrAiÀÄ®Ä gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°è®è, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°è®è, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ EAf£À £ÀA. 06J08JªÀiï35266 ºÁUÀÆ, ZÉ¹ì £ÀA. 06J09¹25666 ºÁUÀÆ C.Q 25,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ dgÀÆj PÉ®¸À«zÀÝ PÁgÀt PÀ£ÀÆð®PÉÌ ºÉÆÃV §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) fÃvɱÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì, 2) C±ÉÆÃPÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì, 3) ¸À°A ¸Á: ¤lÆÖgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/2012, PÀ®A 366 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æAiÀiÁAPÁ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë «zsÁå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è CAwªÀÄ ©.J ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦æÃAiÀiÁAPÁ EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 14-12-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw ¥ÉæêÀÄ JAzÀÄ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ  15-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ jºÁ£Á© UÀAqÀ ªÀÄĸÁ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀt EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CgÀªÀiÁ£À EªÀ¤UÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ²ªÀt PÁPÀ£Á¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £À©¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ «J¸ïJ¸ïJ£ï ¸ÀƸÉÊnAiÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CgÀªÀiÁ£À EvÀ£À §®UÁ°£À UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀjzÀAvÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ¸ÉÆAlzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiËTPÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2012 PÀ®A. 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢: 15-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¨sÀÆvÁ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ £ÁªÀÅ MlÄÖ 9 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀ°è 3 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ 5 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀ°è ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ 4 d£ÀjzÀÄÝ CªÀgÀ°è 1] §¸ÀªÀgÁd 2] £ÁUÀ¥Àà 3] zÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ 5] qsÁPÀtÚ CAvÁ »ÃUÉ EgÀÄvÉÛêÉ, £ÀªÀÄä vÀªÀÄäA¢gÀÄ J®ègÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÉÝêÉ. £À£Àß 3 £Éà vÀªÀÄä zÉêÀ¥Àà ¨sÀÆvÁ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¦.qÀ§Æèöår PÁAmÁæöåPÀÖgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ºÁUÀÆ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è DzÀ±Àð ¯ÁqÀÓ ªÀiÁ°ÃPÀ¤zÀÝ£ÀÄ. DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À §£À±ÀAPÀj UÀÄrAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ¢: 15-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÞUÀ £À£Àß ¸ÉÆ¸É FgÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà ¨sÀÆvÁ EªÀgÀÄ ªÉƨÉʯï UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉÃ, "£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ £ÀªÀÄÆäj£À £ÁUÀgÁd ¸ÁéV ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀÆV J©â¹ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ UÀÄgÀÄgÁd EªÀ¤UÉ DzÀ±Àð ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ºÉý DvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÛ £ÁUÀgÁd£ÀÄ ªÁ¥Á¸À §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ¨Áj¹ £À£Àß UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ PÀÆV w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ ¨sÀAiÀĪÁV ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ°®è" CAvÁ ºÉý £À£ÀUÉ §gÀ®Ä w½¹zÀ¼ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß vÀªÀÄä zÉêÀ¥Àà£À ªÉƨÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ£À ªÉƨÉʯï jAUï D¬ÄvÀÄ PÀgÉ ¹éÃPÀj¸À°®è. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ, ±À²zsÀgÀ EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä zÉêÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzɪÀÅ. DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è FgÀªÀÄä½UÉ PÀÆV J©â¹ «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°è £ÁUÀgÁd ¸ÁéV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ°®è. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ, ±À²zsÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ gÀ« ¥ÀgÀV EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ gÀ« FvÀ£À PÁj£À°è ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ¢AzÁ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 2-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ £ÀUÀgÀzÀ ¥Á£ÀWÀAn PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr gÀ« FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀPÉÌ ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ©¢ÝzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀªÀÄä vÀªÀÄä zÉêÀ¥Àà£ÀzÉà EvÀÄÛ. DUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¢AzÁ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¥ÀƪÀðPÉÌ £À£Àß vÀªÀÄä zÉêÀ¥Àà£ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃr ©¢ÝzÀÝ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä zÉêÀ¥Àà¤UÉ J©â¸À®Ä DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®è. DvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. DvÀ£À ªÀÄÄR, ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÆ §mÉÖUÀ½UÉ gÀPÀÛ ºÀwÛvÀÄÛ. £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£À ±ÀªÀ¢AzÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ Cr zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ZÁPÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ zsÀé¤ PÉý ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨sÀƹ DAd£ÉÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ «µÀÄÚ PÀÆqÁ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 01-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉÊPï ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C°è 3 d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ, NªÀð£ÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ¨ÉÊPï ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ, E¤ß§âgÀÄ PÀvÀÛ®°è ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ºÉÃUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ PÁt°®è. JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß vÀªÀÄä zÉêÀ¥Àà¤UÉ £ÀªÀÄÆäj£À £ÁUÀgÁd ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÁ CªÀ£À£ÀÄß ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «dAiÀÄ. ©gÁzÁgÀ. ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgï, £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 311/2012 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 15/12/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ªÀÄ°èPÁdÄð£À £À¹ðAUÀ ºÉÆêÀÄ¢AzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¥ÁåjªÀiÁ UÀAqÀ SÁzÀgÀªÀ° 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ£ÀªÀÄ£ÀºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ: 15-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀnÖUÉ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀrØ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÀnÖUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ K®PÀÆgÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è UÀAUÁªÀw-ºÀÄ®V ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ§¢AiÀÄ°è PÀnÖUÉ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¹A¨É PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß JwÛPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ ºÀÄ®V PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ CAUÁvÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÉÝãÀÄ. EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß J©â¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃr PÉ.J-35/J-9658 EArPÁ PÁgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CzÉà PÁj£À°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ £À£ÀߣÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À £À¹ðAUÀ ºÉÆêÀÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr aQvÉì RZÀÄð PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÀt vÀgÀĪÀzÁV ºÉý vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §gÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝzÀjAzÁ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV F zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2012 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 15.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃn - PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÄlUÀªÀÄj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀAiÀÄå ¥Á¥À£Á¼À PágÀ £ÀA: PÉJ 29/JA7145 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA PÉJ 29/JA-7145 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¥ÀÄlUÀªÀÄj PÀqɬÄAzÀ §ÄqÀPÀÄAn PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 Dgï-2278 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆ/¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ªÀ:38 ¸Á|| AiÀÄ®§Äwð EªÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

4) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ : 15-12-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ¤qÀ±Éù ªÀ:55 eÁ||UÁtÂUÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| aPÀ̪ÀÄ£ÁߥÀÆgÀ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 05-12-12 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É HjUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 10-12-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄgÀfð ªÀ¸Àw ±Á¯É ¨ÉêÀÇgÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ aPÀ̪ÀÄ£ÁߥÀÆgÀzÀ°è ªÀĺÉñÀ¤UÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä PÀÄjvÀÄ §¹ìUÉ ºÀwÛ¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀĺÉñÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ §A¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀzÉà ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆVzÀÄÝ C®è°è ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ ºÀÄqÀÆPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಪುರಶೋತ್ತಮ ಸಿಂಗಿ   ಸಾ: ಮಹೇಶ ನಗರ ಆಳಂದ ನಾಕಾ ಹತ್ತಿರ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ:15-12-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 18=45 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕೆಎ-32 ಡಬ್ಲೂ-1880  ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು  ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ದಿಂದ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್  ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಹಶೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು  ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾರ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಎಮ್-4693 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಡಾ||| ನಾಗಣ್ಣಾ ಗೌಡ ಇತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು  ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 122/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.