Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 25, 2008

Raichur District Police Press Note:

1) E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À zÀ¸ÀÛVj, ºÀ£ÉÆßAzÀÄ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛ (ªÉÊeÁÕ¤PÀ jÃwAiÀÄ°è)

    ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÉÆ.¸ÀA. 21/08 PÀ®A 302 L¦¹ ²ªÀPÀĪÀiÁgï JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀıÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, CªÀ£À §½ EzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ 3000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. vÀ¤SÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹PÀÌ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ, ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¹¦L ªÀĹÌ, ²æÃ. J¸ï.J¸ï. »gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï, ¦¹-277 ºÁUÀÄ ¦¹ 446 EvÀgÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ©eÁ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À vÁ®ÆèQ£À gÀÆqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr F ¢£À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ, DgÉÆævÀgÀ zÀ¸ÀÛVj §UÉÎ eÁ®ªÀ£ÀÄß ©Ã¹zÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà F½UÉÃgï, 2) ®PÀëöät vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÄ ¸Á: gÀÆqÀV UÁæªÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß gÀÆqÀV UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÉÆgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉJ-29/JA-728 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹, ºÀvÀÄÛ PÉƯÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÆÃazÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ¸ÀéRĶ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆævÀgÀÄ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÀUÀÎ, PÀ©âtzÀ ªÀÄZÀÄÑUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ F PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt. ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 17/08 PÀ®A 302 L¦¹.

2) ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 21/08 PÀ®A 302 L¦¹.

¨ÉÃgÉ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3) PÉƯÁígÀ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 19/08 PÀ®A 302 L¦¹.

4) PÉƯÁígÀ oÁuÉ 27/08 PÀ®A 302 L¦¹.

5) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 8/08 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡.

6) PÀĵÀÖV oÁuÉ 42/08 PÀ®A 302 L¦¹.

7) E®PÀ¯ï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 103/08 PÀ®A 302 L¦¹

8) ¨ÁUÉêÁr oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 2/08 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

DgÉÆævÀgÀÄ PÉƯÁígÀ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 27/08 PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è 25,000/- gÀÆ ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ AiÀÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà CAPÀzï ¸Á: £ÀqÀUÀÄA¢ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.


 

    EzÀ®èzÉà PÉƯÁígÀ oÁuÉ, °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ, £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÄgÀ oÁuÉ EªÀÅUÀ¼À ºÀ¢Ý£À°è ¸ÀºÀ ªÀgÀ¢AiÀiÁUÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÉÆ¯É ªÀiÁr ¨sÁV AiÀiÁVgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

    ªÉÄîÌAqÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è E¤ßvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà F½UÉÃgï, 21 ªÀµÀð, ¸Á: gÀÆqÀV, 2) ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà, 23 ªÀµÀð, ZÀªÀ£À¨sÁ«, 3) gÁdÄ @ §¸ÀªÀgÁd ªÀĸÀÆw, 26 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀAzÁ® J®ègÀÆ ªÀÄzÉÝéºÁ¼À vÁ®ÆèQ£ÀªÀgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀå ¥ÀgÁj EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV eÁ® ©Ã¸À¯ÁVzÉ.

    F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉUÁV±Àæ«Ä¹zÀ ²æÃ, ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¹¦L ªÀĹÌ, ²æÃ. J¸ï.J¸ï. »gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï, ¦¹-277 ºÁUÀÄ ¦¹ 446 EvÀgÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄð zÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄaÑ f¯Áè ¥ÉÆ°¸ï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

2) ¸ÀgÀUÀ¼ÀîgÀ zÀ¸ÀÛVj, ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ ¥ÀvÉÛ :-

    2008 £Éà ¸Á°£À°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è 12 ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð §UÉÎ ¥ÉÆ°¸ï E¯ÁSÉAiÀÄ C«gÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢vÀÄÛ, F §UÉÎ f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ZÀÄgÀÄPÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, F ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥sÀ®ªÁV1) ²æÃ.JA.«. ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ¹¦L gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀð ªÀ®AiÀÄ, 2) ©.L. gÉrØ, ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ 3) ²æÃ.ªÀĺÀäzï ¹gÁeï ¦J¸ïL £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, F PɼÀPÀAqÀ CgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

1) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ ±ÉÃRgï. 23ªÀµÀð, fÃ¥ï ZÁ®PÀ, ªÀÄPÁÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

2) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ dA§tÚ, 20 ªÀµÀð, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

3) ªÀÄÄvÀÄÛ @ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà, 29 ªÀµÀð, CPÀ̸Á°UÀ, ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

4) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ zÀÄArgÁªÀiï,35 ªÀµÀð,§AUÁgÀzÀ VgÀ« CAUÀr,¨ÉøÀÛªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

5) ¨sÀgÀvï vÀAzÉ zÀÄArgÁªÀiï, 40 ªÀµÀð, §AUÁgÀzÀ VgÀ« CAUÀr, dªÀºÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

    F DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄßPÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 3 £Éà CgÉÆæ ªÀÄÆ®PÀ, 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 £Éà CgÉÆævÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EªÀgÀÄUÀ¼À ¸Àé RĶ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ 12 ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ.

1) £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ 38/08, 2) 66/08, 3) 107/08,

4) ªÀiÁ£À« oÁuÉ 153/08, 5) 166/08, 6) 181/08, 7) 230/08,

8) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ 109/08, 9) 114/08,

10) ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ 73/08, 11) 93/08,

12) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (UÁæ) 254/08

    DgÉÆæjAzÀ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß, 342 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q. 4,16,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, J¯Áè MmÁÖgÉ gÀÆ 5,11,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

    EzÀ®èzÉà DgÉÆægÀÄ ««zsÀ MA§vÀÄÛ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è CAzÀgÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀvÀå£ÁxÀ PÁ¯ÉÆä, qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ, «zsÁå£ÀUÀgÀ, (£ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÀzÀÄÝ), qÁår PÁ¯ÉÆä (¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ºÀzÀÄÝ), ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ZÀZÀðºÀwÛgÀ (±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÀzÀÄÝ), ªÀiÁ£À« L.©. gÉÆÃqï ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ J¦JA¹ ºÀwÛgÀ (ªÀiÁ£À« oÁuÉ ºÀzÀÄÝ), UÀ¼À°è ¸ÀºÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ, vÁ½¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ. DzÀgÉ F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ oÁuÉUÀ¼À°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è.

    F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉUÁV ±Àæ«Ä¹zÀ ²æÃ, 1) ²æÃ.JA.«. ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ¹¦L gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀð ªÀ®AiÀÄ, 2) ©.L. gÉrØ, ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ 3) ²æÃ. ªÀĺÀäzï ¹gÁeï ¦J¸ïL £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, PÁAiÀÄð zÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄaÑ f¯Áè ¥ÉÆ°¸ï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.

Daily Crime Update-Bidar, 25-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-10-2008

J¯ÉPÁÖç¤Pï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¦æÃAiÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ  : ¨ÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥ÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/08 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 24-10-08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢vÀgÁzÀ ²æà Cgï.PÉ.gÉÆêÉÄAd vÀAzÉ Cgï.PÉ ºÉêÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á; ¯Á®ªÀħÄAUÀ jªÀÄì gÉÆÃqÀ EA¥sÁÀ¯ï ¥À²ÑªÀÄ ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ gÁdå nZÀgÀì PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21-10-08 gÀAzÀÄ 0900  UÀAmɬÄAzÀ 1700  UÀAmÉAiÀÄ   CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ  nZÀgÀì  PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ   ¦ügÁå¢AiÀÄ  ¨ÁrUÉ  gÀƫĤAzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ JgÀqÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥ÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 1,00,000=00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

wæðvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£Éß ªÁZÁªÀÄUÉÆÃZÀgÀ ¨ÉÊzÀ DgÉÆæ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 388/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà CUÀr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ  ¨ÉãÀaAZÉÆýî UÁæªÀÄzÀ «gÀ¥Áà PÉÆÃjgÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¹«® PÉÃ¸ï ¨ÉãïaAZÉÆýî UÁææªÀÄzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆÃj gÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ «gÀ¥Áà£À ¥ÀgÀªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è w¥ÁðVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/10/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¹«® dqÀÓ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà PÉÆÃj EªÀ£ÀÄ £À£Àß «gÀÄzsÀÞ PÉÃ¸ï ºÉÃUÉ w¥ÀÄð PÉÆr¹¢Ý CAvÁ CªÁZÀå  ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.     

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl PÉëÃvÀæzÀ®Æè ªÀÄ»¼É ¨sÁVvÀé : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

 

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 24-10-2008 gÀAzÀÄ  ElUÁ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ AiÀiÁzÀªÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ®Qëöä¨Á¬Ä AiÀiÁzÀªÀ EPÉAiÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²°¹zÁUÀ ¥Áè¹ÖPÀ UÉÆçâgÀ a®zÀ°è MlÄÖ 16 ¨ÉÆä «¹Ì 180 JªÀÄ.J®. zÀÄ ºÁUÀÄ 12 ªÀiÁåfPÀ ¨ÁèqÉqï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® 180 JªÀÄ.J®.zÀÄ  EzÀݪÀÅ C.Q. MlÄÖ 1064=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ®Qëöä¨Á¬Ä vÁ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁjzÀ ºÀt vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ 300=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ »ÃUÉ 28 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

PÀ¼ÀĪÀiÁqÀ®Ä UÉÆÃqÉ ºÀvÀÄÛªÁUÀ¯É »rzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ M¦à¹zÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ           

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  222/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà UÉÆÃmÉð  gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ  gÁwæ CAzÁdÄ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ, PÀ¼ÀîgÀÄ, ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀîgÀÄ §A¢zÁÝgÉ CAvÀ aÃgÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ®£À°è ElÖ r«r ¥ÉèÃAiÀÄgÀ, ©J¸À.J£À.J®. ¯ÁåAqÀ¥sÉÆãï, ¸À£ï qÉÊgÉPÀÖ ¸Émï mÁ¥À ¨ÁPÀì EgÀ°®è. DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À, £Á£Á, ªÀÄvÀÄÛ U˸À EªÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀºÉÆÃzÀj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ªÀÄgÀt¢AzÀ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼ÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/10/2008 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ±Á£ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ PÁ²Ã£ÁxÀ FPÉAiÀÄ CPÀÌ PɪÀ¼Á¨Á¬Ä 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ  ºÁUÀÆ vÀªÀÄä UÉÆ«AzÀ EªÀ£ÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ  ªÀÄĨÉÊAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É wÃgÁ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀÄZÀѼÀAvÉ DqÀÄwÛzÀݼÀÄ ºÁUÀÆ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ : ªÀÄ»¼ÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2008 PÀ®A 504,323,324 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ®PÀé ºÉÆÃqÉzÀÄ DgÁªÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ¤UÉ vÀªÀÄä¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¯Áè CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀ¼ÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, JqÀPÀtÂÚ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ  ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPÀ rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::24/10/08 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r.zÀ¸ÀÛVÃgï ªÀÄvÀÄÛ  DvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ E¨Áæ»ÃA ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ±ÁºÁfzïÝ C©ü  gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ gÁeï §PÁëzÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ïì ¤¯ÁÝt¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 39/5486 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁPÀ®£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è.   CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-10-2008 gÀAzÀÄ  ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà±À ¤AUÀݽ EvÀ£ÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß  vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr    30 ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál¯ï 180 JªÀÄ.J¯ï. EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C.Q. 1140=00 gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ.  ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 4000=00 gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¯ÉêÁzÉë ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2008 PÀ®A 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 24-10-2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÉ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ §qÀÆgÉ ¸Á;¨ÉîÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-10-2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ  ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà PÀÄgÉ, EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ J°è ºÉÆÃVzÁÝ£É ¤£Àß ªÀiÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É E°èAiÀĪÀgÀUÉ PÉÆqÀ°¯Áè CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ CªÀ¤UÉ w½¹gÀÄvÁgÉ. ¢£ÁAPÀ 24-10-2008 £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Éß gÁwæ ¨ÉÊzÀ §UÉÎ AiÀiÁjUÉ ºÉý¢Ý CAvÀ CAzÀªÀ£Éà PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀiÁªÀ ¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸Àì PÉÆqÀ°¯Áè JAzÀªÀ¼É PÉÆzÀ®Ä »rzÀÄ dVÛ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPÀ rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÁ£À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÀZÉÃjAiÀÄ GzÉÆåÃV wæA¨sÀPÀgÉrØ E§âgÀÄ PÀÆr   »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 39-JZÀ-7818 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì J¸À.©.JZÀ JzÀÄjUÉ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ   gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Daily Reported Crimes

: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ, ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀ¥Àà CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ, 38 ªÀµÀð, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉrØ ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV ²PÀëPÀ£ÁV PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ T£Àß ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ r¸ÉA§gï -2007 gÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ: 24.10.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:196/2008 PÀ®A:ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ CrAiÀÄ°è zÁR°¹¥ÀvÉÛÃUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

: zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ¥ÀvÉÛ :

¢£ÁAPÀ:24.10.2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®ªÉÇAzÀgÀ°è CAzÁdÄ 45-50 ªÀµÀzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ FgÀ¥Àà Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ±ÀªÀ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV ±ÀªÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉvÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À & ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:14/2008 PÀ®A:174(¹) zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: JwÛ£À§Ar ¥À°Ö, ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ :

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ aAvÀ®PÀÄAnUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀÄAPÉÆç£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ 3 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ªÀÄj°AUÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.10.2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ aAvÀ®PÀÄAn UÁæªÀÄ¢AzÀ JwÛ£À§ArAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ aAvÀ®PÀÄAn ¹ÃªÀiÁzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV §Ar ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ §ArAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¹®ÄQzÀ ªÀÄUÀÄ ªÀÄj°AUÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 23.10.2008 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀ£ÀÄAvÀgÁAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:15/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: mÁæPÀÖgï rQÌ, ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:24.10.2008gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¸Á: ªÀiÁåUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀA:PÉJ.36, nJ.7293 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÉÆý¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉPÁëªÀ° PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀA: 147/2008 PÀ®A: 279,037,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 13,335/- d¦Û :

²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AgÀªÁgÀÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.10.2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §®èlV §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀj¨Á§Ä vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 13,335/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.215/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ

PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: UÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀ PÀ¼ÀîvÀ£À: ¢:23&24-10-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà qÁ|| ¥Àæ±ÁAvÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÀgï ¸Á||«oÀ®£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è UÉÃn£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ UÀAzsÀzÀ VqÀªÀ£ÀÄß (6 EAZÀÄ ªÁå¸ïªÀżÀî 6 ¦üÃmï GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÀ ) PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢ : 24/10/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA:181/08 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 86 PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå PÁAiÉÄÝ 1963 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀÄgÀªÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ: DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVj:
UÀÄgÀªÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.153/08 PÀ®A.376 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆævÀ£Á ¸ÁAiÀÄ¥Àà vÀA, £ÀgÀ¸À¥Àà CgÀPÉÃj ¸Á: ZÀAqÀæQ. EvÀ£À£ÀÄß r.ªÁAiÀiï.J¸ï.¦. AiÀiÁzÀVÃgÀ «¨sÁUÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï, ¦.J¸ï.L UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¢:20/10/08 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjPÉë ªÀiÁr¹ £ÁåAiÀÄAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzsÀå £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀzÀ°è EgÀĪÀ£ÀÄ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ: ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ : ¢£ÁAPÀ 24-10-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnPÉÆmÁÖUÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÉêÉAzÀæ vÀA ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ £ÁAiÀÄPÉÆÃr ¸ÀA.4 d£ÀgÀÄ ¸Á|| ²ªÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàtÚ vÀA ©üêÀıÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÉÆÃr ¸ÀA.4 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ²ªÀ¥ÀÄgÀ F JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQ¹zÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ JgÀqÉÆ UÀÄA¦£ÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ gÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ. F JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlĪÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¥Áæt ªÀÄvÀÄÛ D¹Û ºÁ¤ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß 157/08 ªÀÄvÀÄÛ 157/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 229/08 PÀ®A:279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-08 gÀAzÀÄ 5-45 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¤mÁÖ° ¸Á:vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀ¤UÉ «ZÁj¹ CzÀgÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ f. ¨Á®¥Àà, gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀäjUÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁ®vÉñÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ¤AwzÁÝUÉÎ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ-37 J¯ï-1474 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉÃ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ §®UÁ°UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2008 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 353 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:-23-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀiÁl®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦.¹-06 ¥ÀÄvÀgÀ¥Àà ¦.¹-248 ±ÉÃRgÀAiÀÄå gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨ÉêÀÇgÀ 2] CAiÀÄå¥Àà vÀA¢ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨ÉêÀÇgÀ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀiÁl®¢¤ß ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¸ÀªÀÄ ªÀ¸ÀæzÀ°è ¹§âA¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr PÀvÀðªÀå PÉÌ CrØ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà J¸ï.«í ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.198/08 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.DPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è ºÉÆÃV, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ 1] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà, »gÉà £ÀA¢ºÁ¼À, ¸Á: PÁgÀlV, 2] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ºÉÆÃmÉïï, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 290-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆÃqÀÄwÛÃj CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀiÁgÀÄw F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: PÁgÀlV (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2008 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 324, 504, 506, 354 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:24-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨sÀgÀªÀÄtÚ vÀA¢ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À. 2] UÀAUÀªÀé UÀAqÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À. 3] ªÀiÁgÀÄw vÀA¢ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À. 4] »gÉñÀgÀ¨sÀUËqÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀgɪÀÄäUËqÀÄæ. 5] zÉêÀªÀé UÀAqÀ »gÉà ±ÀgÀ¨sÀUËqÀ PÀgɪÀÄäUËqÀÄæ. J®ègÀÆ eÁ: UÁtUÉÃgÀ ¸Á: PÉÆýºÁ¼À. EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æà J¸ï.«í ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.