Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 7, 2017

Yadgir District Reported Crimes

Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2017 PÀ®A  L¦¹   PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) JªÀiï JªÀiï Dgï r gÀƯï ;- ¢£ÁAPÀ 07/02/2017 gÀAzÀÄ 8.45 J.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ²æà gÁuÉÆÃf  J J¸ï L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À®è¹zÉÝãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-00 UÀAmÉ J£ï Dgï ¹ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦ L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà ¦¹ 252 ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃPÀÄ® ºÀĸÉãÀ ¦¹ 172 ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) CRAqÀ¥Àà vÀA/ ªÀÄ®ètÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ|| 41 G|| ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ eÁ|| »AzÀÄ  °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| AiÀÄQëAw ªÀÄvÀÄÛ 2) ¸Á§tÚ vÀA/ ªÀÄgÉ¥Àà ºÉÆgÀ¥ÉÃl ªÀAiÀÄ|| 25 ªÀµÀð G|| ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ  eÁ|| ¥À. eÁw ¸Á|| AiÀÄQëAw gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆr oÁuɬÄAzÀ 05-30 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀlÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV  gÉÆÃr£À ªÉÄïɠ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAeÁ£É 06-45 UÀAmÉUÉ ¤AwzÁÝUÀ ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ §gÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß £ÁªÉ®ègÀÆ vÀqÉzÀÄ  ¤°è¹ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ»AzÁæ 475 PÉA¥ÀħtÚzÀ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA  PÉ J 33 n J 4667 CA.Q: 1,00,000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. EAf¤UÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæ° EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ £ÀA PÉ.J 33 n.J 6325 EzÀÄÝ CA.Q 50,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CA.Q 1500=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ [gÁAiÀÄ°Ö]  vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ªÀÄ®èAiÀÄå §ÄqÀZÁ¢æ ªÀ|| 28 G|| mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ eÁ|| »AzÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| AiÀÄQëAw vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄgÀ¼ÀÄ J°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ¤UÉ ºÉüÀzÉ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉUÉ  ¨ÉƪÀÄä£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀ¼ÀîzÀ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 07-15 J.JA ¢AzÀ 08-15 J,JA zÀ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §gÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀ ºÁUÉ ªÀiÁr mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¤zÁ£ÀªÁV mÁåPÀÖgÀ ¤°è¹ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ »A¨Á°¹zÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨ÉÃgÉ ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAeÁ£É 08-45 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¤®è¹zÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ  ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¦AiÀiÁð¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉ JªÀiï JªÀiï ¹ Dgï gÀÆ® £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2017 PÀ®A  323.504.506. ಸಂ  34 .ಪಿಸಿ;- ¢£ÁAPÀ  07/02/2017 gÀAzÀÄ  ¨É½îUÉÎ 10.00 UÀAmÉ  ¦gÁ墠 ²æà ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ  C£ÀAvÀgÉrØ ªÀÄÆqÀ§Æ¼À ¸Á: ¨Á¥ÀÆUËqÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀzÉ£ÀAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÉƸÀ vÀºÀ²¯ï JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉøÀÄ£ÁAiÀÄPï ZÀªÁít ¸Á|| ZÁªÀÄ£Á¼À vÁAqÁ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ zÉøÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ZÀªÁít E§âgÀÄ ºÁ||ªÀ|| ºÉÆøÀ vÀºÀ²¯ï JzÀgÀÄUÀqÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉ® ElÄÖPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. »VzÀÄÝ gÀ« vÀAzÉ zÉøÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ZÀªÁít EvÀ£ÀÄ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ gÀrØ EªÀ£À UÉüÉAiÀÄ ¤gÀÄvÁÛ£É DzÀjAzÀ gÀ« EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä zÉë¨Á¬Ä EªÀ½UÉ £À£Àß C½AiÀÄ£ÀÄ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÉÊUÀqÀzÀ ºÁUÉ ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É.   ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 06/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÉƸÀ vÀºÀ²¯ï JzÀgÀÄ UÀqÉ EgÀĪÀ ºÉÆÃmÉ®PÉÌ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀgÀrØ EªÀ£ÀÄ zÉë¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ gÀ« EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ EUÀ DUÀĪÀ¢®è E£ÀÆß 2-3 ªÁgÀUÀ¼À°è ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛªÉ FUÀ DUÀĪÀ¢®è CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖPÉÌ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁۣɠ    ¢£ÁAPÀ: 06/02/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 07:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1) gÀ« vÀAzÉ zÉøÀÄ£ÁAiÀÄPÀ, 2) zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉøÀÄ£ÁAiÀÄPÀ, 3) zÉøÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ 4) ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ eÁzÀªÀ ¸Á|| ¹.© PÀªÀiÁ£À ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ J®ègÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä C½AiÀĤUÉ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ« vÀAzÉ zÉøÀÄ£ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ J gÀrØ ¨ÉÆøÀr ¸ÀļɪÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆÃmÉ®PÉÌ §AzÀÄ ºÀt PÉüÀÄwÛgÁ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß C½AiÀĤUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. zÉë¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆÃmÉPÀ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ gÉÆÃPÁPÉüÀÄvÁÛgÉ EªÀ¤ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ CAvÁ £À£Àß C½AiÀÄ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ »UÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj PÉÆlÖ ºÀt PÉÆlÖgÉ LvÀ®è CAvÀ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ zÉøÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ZÀªÁít EvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ¤AiÀiÁPÉ ºÉüÀ°PÉ §gÀÄwÛ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV»rzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ ªÉÄÃWÀgÁd eÁzÀªÀ EvÀ£ÀÄ F ªÀÄPÀ̼À ¸ÉÆPÀÌ §ºÀ¼ÁVzÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀUÉ £À£Àß C½AiÀĤUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, CµÀÖgÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É §gÀÄwÛzÀÝ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ fêÀ£ÀgÁªÀ PÀÄ®ÌtÂð EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÃWÀgÁd eÁzÀªÀ EvÀ£ÀÄ J¯É ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É E£ÉÆßêÉÄ £ÉÆrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è ¤ÃªÀÅ ºÀt PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ CAfPÉ ºÁQ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ J®ègÀÄ ºÉÆzÀgÀÄ. £ÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢®è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄ eÉÆÃvÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ «£ÀB PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀĤUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw.  CAvÁ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2017. PÀ®A 323,504,506 ¸ÀA 34 L.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ  
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2017 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPïÖ;- ¢£ÁAPÀ 06/02/2017  gÀAzÀÄ 6 ¦.JA PÉÌ ±ÉlUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàtÚ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß  ¥ÉæÃgɦ¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è  vÉÆqÀVzÀÝgÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ gÀÆ.2320/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß , MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ 500/- £ÉzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ 07/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 J.JA.PÉÌ ZÁªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J-32-nJ-1126 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉ.J.-32-nJ-1128 £ÉzÀgÀÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-02-2017


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-02-2017

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/17 PÀ®A PÀ®A. 448, 295(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/02/2017 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁuÉÆf ¨ÉÆjªÁqÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: U˽, G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj ¥ÀæªÀzsÀð ¸ÀA¸ÉÜÃ, ¸Á: M®Ø ¹n ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ   oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ©ÃzÀgÀ ¥ÀæªÀzsÀð J£À.f.M. ¸ÀA¸ÉÜÃAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj CAvÁ PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ  ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀgÀÄ   ¸ÀA¸ÉÜÃUÉ J¯ï.L.¹. PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÉÃð £ÀA. 48/J©/1,2,3,4,5,6 £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÀ°è 810.25 ¸ÁÌAiÀÄgï «ÄÃlgÀ eÁUÀ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è   ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 06/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ    ¸ÀA¸ÉÜÃAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¤ªÀiÁðt ºÀAvÀzÀ PÀlÖzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §ÄzÀÝ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£Àß £ÉnÖzÁÝgÉ CAvÁ ªÁZïªÀiÁå£ï ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV   ¸ÀA¸ÉÜÃAiÀÄ eÁUÀzÀ°è §ÄzÀÝ ªÀÄÆwð PÀÆr¹gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AvÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ©ÃzÀgÀ£À £ÁUÉÃAzÀæ zÀAqÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÀ PÀ§½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV £ÀªÀÄä ¤ªÀiÁðt ºÀAvÀzÀ PÀlÖqÀzÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr d£ÀgÀ ªÀÄwÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ CWÁvÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/17 PÀ®A PÀ®A 341, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/02/2017 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠²æà eÁdð vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁªÀqÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 24 ªÀµÀð eÁ|| Qæ±ÀÑ£À G|| PÀÆ° PÉ®¸À  ¸Á|| ZÀl£À½î  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ §ÄqÀ£ÉÆÃgÀ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ   ¨ÉAd«Ä£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁf vÀAzÉ C§ÄÝ® ±Á gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §mÉÖ vÉƼÉzÀ ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¨sÁUÁ¢ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁªÀqÉ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÁf ±Á vÀAzÉ C§ÄÝ® ±Á, ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ±Á, SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C§ÄÝ® ±Á ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQïï vÀAzÉ C§ÄÝ® ±Á J®ègÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ¤UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ ¸Àj dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÁf ±Á EvÀ£ÀÄ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É F dUÀ¼ÀzÀ°è ¤£ÉÃPÉ ªÀÄzÀå §gÀÄwÛ¢ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ±Á EvÀ£ÀÄ ¤£ÀßzÀÄ HgÀ°è eÁ¹Û DVzÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ  ±ÀQî ±Á EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2017 PÀ®A 143, 147, 148, 308, 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 06/02/2017 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ ¦ügÉÆÃeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ £À¬ÄªÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ «zÁåyð ¸ÁB©ºÉZïJ¯ï  ¤AUÀªÀiï¥À½î ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ  vÀAzÉ PÀvÁgÀ zÉñÀzÀ°è  qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ PÀvÁgÀ¢AzÀ §A¢zÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÁeÁ §PÁì zÀUÁðzÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ mÉÆAiÀiÁmÁ PÁé°¸ï ªÁºÀ£À £ÀA nJ¸ï 12/EE-5770 £ÉÃzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ CªÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä P˸ÀgÀ©Ã, vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £À¹ÃªÀiÁ¨ÉÃUÀA, CªÀ¼À ªÀÄUÀ ªÀĺÉçƧ, vÀªÀÄä ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ ºÁUÀÄ ªÀĺÀäzÀ gÀ»ÃªÀÄvÀ, CtÚ ªÀĺÀäzÀ ¸À«ÄÃgÀ J®ègÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À«ÄÃgÀ FvÀ£ÀÄ   PÁé°¸ï ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀ®ÆègÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 06/02/2017 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ56JªÀiï1010 ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀ PÁj£À ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ PÀmï ºÉÆqÉzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¦ügÁå¢ CtÚ ªÀĺÀäzÀ ¸À«ÄÃgÀ FvÀ£ÀÄ PÁåfà zÉÃRPÉ ZÀ¯Á£ÉÃPÉÆ £À» DvÁ PÁå CAvÁ CAzÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ ¤°è¹ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉZÁÑVzÉ £ÀªÀÄä Hj£À°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÁgÀÄ £ÉÆÃr ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¸À«ÄÃgÀ£À CAV »rzÀÄ PÁj¤AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ K¼ÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr CªÀ£À PÀqÉAiÀÄ 10-12 d£ÀjUÉ PÀgɬĹ  KPÉÆÃzÉÝñÀ ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ºÉæqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ  ¤ÃªÀÅ E°è ªÀÄvÉÛ PÀAqÀgÉà ¤ªÀÄUÉ PÀrzÀÄ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 14/17 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಮ್ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿ:06/02/2017 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯಾ ಪುರಾಣಿಕ ವಯ:44 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮಿ :ಒಕ್ಕಲುತನ   ಸಾ:ಹುಡಗಿ  ತಾ|| ಹುಮನಾಬಾದ   ರವರು ಹುಮನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅಡತಿಗೆ ಬಂದು ತೊಗರಿಯ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನಗೆ ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈ ನಂ ಕೆಎ.39.ಎಲ.6205 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ ನಂ ಎಪಿ.22.ಟಿಎ.6750 ನೇದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊ.ಸೈ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ರಾಜಶೇಖರವರಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ತುಟಿಗೆ ಬಲಗೈಗೆ ಮುಂಗೈಗೆ ಎರಡು ಭುಜಕ್ಕೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯಾ ಪುರಾಣಿಕ ವಯ:36 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮಿ :ಒಕ್ಕಲುತನ   ಸಾ:ಹುಡಗಿ  ತಾ|| ಹುಮನಾಬಾದ   ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/17 PÀ®A 174 s¹.Dgï.¦.¹ ;-
¢£ÁAPÀ 06/02/2017 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà aªÀÄPÉÆÃqÉ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ zÀÆgÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  FUÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁææªÀÄzÀ ²æà £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà aªÀÄPÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, gÀªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ  EªÀgÀÄ  ¹Dgï¦J¥sï £À°è PÁ£À¸ÉÖç¯ï CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 20-01-2017 gÀAzÀÄ 30 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ  2 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ  ªÉÄÊAiÀÄ°è ZÀ½ dégÀ GAmÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 05-02-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀªÀjUÉ ZÀ½ dégÀ ºÉZÁÑV vÀ¯É £ÉÆêÀÅ ¸ÀºÀ GAmÁV £ÀqÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¨ÉAQ ºÀaÑ PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ M«Ää¯Éà ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à £É®PÉÌ ©zÀÝgÀÄ. K£ÀÆ ªÀiÁvÁqÀ°¯Áè DUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄzÀUÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ aQvÉì ¤Ãr PÉ®ªÀÅ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÄîÝeÉð D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄå®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £À£Àß CvÉÛ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Áà ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £Á¢tÂAiÀÄ UÀAqÀ£ÀªÀgÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆr UÀÄzÀUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ CA§Æå¯É£ïì£À°è  ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjªÀÄzsÉå gÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.  
          

Kalaburagi District Reported Crimes.

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ: 06/02/2017 ರಂದು 9-00 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಮಹಾನಂದಾ ಗಂಡ ಅಂಬರಾಯ ಸಿಂಗೆ ಸಾ||ಜವಳಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಈ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಈ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಈಗ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಘರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಡಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಇದ್ದು ಅವಳ ಹೆಸರು ಅಂಜಲಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅವಳು ಸದ್ಯ ಪಾಲಘರ ನಗರದ ಎಂ ಎನ್ ದಾಂಡೇಕರ ಹೈಸ್ಕೂಲನಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವಳು ಈಗ 16 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಉಟ್ಟಿದ 2 ವರ್ಷದಿಂದಲೆ ಆಗಾಗ ತಲೆಸುತ್ತಿ ಚಕ್ಕರ ಬಂದು ಬಿಳುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ನರತಜ್ಞರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆದರು ಸಹ ಅವಳು ಗುಣಮುಖಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಂಡಾರಿಪೂರ ದೇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಠೋಭ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ದೇವರ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ದಿನಾಂಕ:27/01/2017 ರಂದು ನಮ್ಮೂರಾದ ಜವಳಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಜಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೊದ ಶನಿವಾರ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ವಿಠೋಭ ಮುತ್ಯಾ ರವರ ಹತ್ತಿರ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಮತ್ತೆ ದಿನಾಂಕ:06/02/2017 ರಂದು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ:04/02/2017 ರಂದು  ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಜಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗಾಭರಿಗೊಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ರೀತಿಕಾ ತಂದೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಇವಳು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಏನಂದರೆಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂಜಲಿ @ ಚನ್ನಮ್ಮ ಇವಳು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ (ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ) ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜವಳಗಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾಯ ಸಿರಗಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಾಯಿಯಾದ ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಪ್ಪಾರಾಯ ಸಿರಗಾಪೂರ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಅವರ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ MH-04 CK-5611 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಂಜಲಿಯ ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿಹಿಡಿದು ಅವಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಂಚನಸೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. ನಂತರ ನಾನು ಅನೀಲ ಸಿರಗಾಪುರ ಇವರ ಪರಿವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿ ಯವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿಯ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸದರಿಯವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನೀಲ ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:06/02/2017 ರಂದು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಜವಳಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಯತ ಜಾತಿಯ ಅನೀಲ ಹಾಗೂ ಸರುಬಾಯಿ ಇವರುಗಳು ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶಹೊಂದಿ ನನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳಾದ ಕು:ಅಂಜಲಿ ಇವಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತೋರಿದ್ದು ಸದರಿ ಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಈ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ನಾನು ಶಿವಶಂಕರ ಎಸ್ ಸಾಹು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 16/2017 ಕಲಂ 366 (ಎ) ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 3 (2) (v) SC/ST PA ACT 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 06.02.2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 0745 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯ ಹೆಚ.ಸಿ 324 ಹುಸೇನಪ್ಪ ಇವರು ಯುನೈಟೇಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ,  ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ದಂಡೂ ವ|| 35 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಗುಂಡಳ್ಳಿ(ಬಿ) ತಾ|| ಸೇಡಂ ಇದ್ದು,  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 05-02-2017 ರಂದು ರವಿವಾರ ಸೇಡಂ ಸಂತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ  ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಭೂತಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯಾದ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಮೋಹನ ಇವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಸಾಬಣ್ಣ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸೇಡಂ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮೂರಿನ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾ ಇವರ ಕಮಾಂಡರ ಜೀಪ ನಂ ಎಪಿ 21,ಯು 9439 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳೀತುಕೊಂಡು ಇಂದು ಬೇಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವು ಸದರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತೆ ನಮ್ಮೂರ ಶಿವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹರಿಜನ, ದ್ಯಾವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಬೇಡರ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರರು ಕುಳಿತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುಂಜಾನೆ ಭೂತಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇಡಂ ಸಂತೆಗೆ ಬರುವವರಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪೋನಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೂರ ಕಮಾಂಡರ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ಭೂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತೀರ ಬಂದು ನಿಂತಿರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಪೋನ್ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆನು. ನಾವು ಕುಳಿತು ಹೊರಟ ಕಮಾಂಡರ ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಜೀಪನ್ನು ನೀಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಿಸು ಅಂತಾ ಹೇಳದರೂ ಕೇಳದೇ ಆಗೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಗುಂಡಳ್ಳಿ(ಬಿ) ಯಿಂದ ಭೂತಪೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುಳಿತು ಹೊರಟ ಜೀಪು ಬಂದಿದ್ದು ಭೂತಫೂರ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತೀರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಾನು ಭೂತಫೂರದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತೀರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಜೀಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿದ್ದು ಅವರ ಹತ್ತೀರ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸದರಿ ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಮಾಂಡರ ಜೀಪನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹತ್ತೀರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾವು ಕುಳಿತು ಹೊರಟ ಕಮಾಂಡರ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕನು ಒಮ್ಮಿಲೇ ಜೀಪನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜೀಪನ್ನು ಏರುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಕೆಳಗಡೆ ರಸ್ತೇಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೀಪಿನಿಂದ ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮೇಲೆ ಏಬ್ಬಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬೇವಾಸಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ನಾನು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಸಾಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಾಗಮ್ಮಾ ಹಾಗು ಇತರರು ಸೇರಿ ಸದರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೇಡಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡಾಕ್ಟರ ಹತ್ತೀರ ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಅಂಬ್ಯೂಲೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ. ಸದರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಇಂದು ಬೇಳಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಮಾಂಡರ ಜೀಪ ನಂ ಎಪಿ 21,ಯು 9439 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾ ಸಾ: ಭೂತಪೂರ ತಾ: ಸೇಡಂ ಇವನ ಮೇಲೆ ಕಾನುನು ರಿತೀಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ  ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೆಚ.ಸಿ 319 ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 15/2017 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ 3ನೇ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ.ಸಿ ಕೊರ್ಟ ಕಲಬುರಗಿ ರವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ.ಸಿ 324 ಹುಸನಪ್ಪಾ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 06-02-3017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 1800 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಫೀರ್ಯಾದಿ ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಬನ್ಣಾ ದಂಡೂ ಸಾ: ಗುಂಡಳ್ಳಿ(ಬಿ) ಇತನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಪುರವಣಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆನೆಂದರೆ, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಸುತ್ತಾ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಧೋಳ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ಧಣದ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಾಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣಾ ದಂಡೂ ಇತನು ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆನೆಂದೆನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಇತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈಧ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 1730ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ 15/2017 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ನೇದರಲ್ಲಿ ಕಲಂ 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ  oÁuÉ : ¢;4/2/17 gÀAzÀÄ 7 ¦JªÀÄUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ C¯ÉÆÖà PÁgÀ £ÀA PÉJ 28 J£ï 4657 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉêÀVð¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ®§ÄgÀVUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢: 05/02/17 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀzÀj PÁgÀÄ J£ïºÉZï 218 PÉÃAzÀæ PÁgÁ UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ AiÀÄ ¸ÉƸÉUÉ CªÀgÀ vÀªÀÄä w½¹zÀÄÝ D «µÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÆ¸É w½¹zÀÄÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃr vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À ªÉƨÉÊ°UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉƨÉÊ® ¹éÃZïD¥ï DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁUÀ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄUÀ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ zÀÝjAzÀ ¢:05/02/17 gÀAzÀÄ 1 JJªÀÄ ¢AzÀ 2 JJªÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÁgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F «µÀAiÀÄzÀ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä w½¹zÀÄÝ