Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 4, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-09-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-09-2018

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄuÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ CgÀ½ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©), ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ CªÀgÀÄ ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ gÀªÀjUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, CªÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀºÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ¸Àé®à ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁVAiÀÄÄ ¸ÀºÀ C¸Àé¸ÀÜgÁVzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02-09-2018 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-09-2018 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉy ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå alUÀÄ¥Éà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÁzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀjUÉ DgÁªÀÄ ¸ÀºÀ EgÀzÀ PÁgÀt CªÀgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 274/2018, PÀ®A. 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-09-2018 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ gÉêÀt¹zÉÞñÀégÀ ¯ÉÃr¸ï ¥sÁåµÀ£ï ºÁUÀÆ d£ÀgÀ® ¸ÉÆÖÃjUÉ ¸ÉAmï Rj¢¸ÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¥sÁUï ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¬Ä®Ø ¸ÉÆÖÃ£ï ¥ÀgÀ¥sÀÆåªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃPÀ¥À Qmï MlÄÖ 465/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¸ÁªÀÄVæ Rj¢¹ 500/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÆÃlÄ ¤Ãr PËAlgï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀwõÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ CªÀjUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt UÀ¯Áè ¥ÉnÖUɬÄAzÀ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀvÀÄÛ »rzÀÄ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUɬÄAzÀ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 500/- gÀÆ. £ÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉAmï ¨Ál¯ï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÀPÉÌ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 141/2018, PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀ¨ÉÃPÁ UÀAqÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì E§âgÀÄ ¦æw ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆèÃj EªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, E§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ¨sÁ°Ì G¥À £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 10-08-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, E§âgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr G½zÀÄ C°èAzÀ FUÀ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 13-08-2018 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃlzÀ°ègÀĪÀ ¨Á§Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2018 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ CxÀªÁ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁr vÀ£Àß UÀAqÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, »ÃUÁV UÀAqÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2018 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁgÀuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 103/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 03-09-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಅಗಸೆ, ವಯ: 52 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯ, ಸಾ:  ಕಮಠಾಣಾ, ತಾ: ಜಿ: ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-27/ಹೆಚ್-7536 ನೇದ್ದರ ಹಿಂಭಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗೌತಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಅಗಸೆ ವಯ 40 ವರ್ಷ, ರವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸಾಧನಾ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಸಾ: ಮೈಲೂರ ಬೀದರ ಇಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹುದ್ದೆಯ ಡಾಕುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತದ ಮೂಲಕ ಕಮಠಾಣಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಬೇಡ್ಕರ ವ್ರತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದಾಥ ಕಾಲೇಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ಎಮ್.ಪಿ-09/ಹೆಚ್.ಎಪ್-8371 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಫಿಯಾದಿಯವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಲಾರಿಯ ಚಕ್ರ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 154/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 03-09-2018 ರಂದು ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕಲಿಮ ಇವರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಕುಶನೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಕಲಿಮ ಇವರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಠಾತನೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ನಾಸೀರ ತಂದೆ ನಜಾಜೋದ್ದಿನ್ ಶೇಕ್ ವಯ: 29 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, 2) ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥ ಬೆಳಕುಣೆ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, 3) ಸಂಜು ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಡಬ್ಬೆ ವಯ: 33 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕೋಳಿ, 4) ಅಫ್ರೋಜ್ ತಂದೆ ಅಜೀಜ್ ಶೇಕ್ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, 5) ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಡಬ್ಬೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕೋಳಿ, 6) ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಬಿರಾದರ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ ಹಾಗೂ 7) ದಯಾಸಾಗರ ತಂದೆ ಪ್ರಭುರಾವ ಖಂಡೆ ವಯ: 46 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಮುಧೋಳ(ಬಿ) ರವರುಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 1,400/- ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಹಾಗು 52 ಇಸ್ಟೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 156/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊgÁd vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà NvÀV ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà aAZÉÆýPÀgÀ E§âgÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »¯Á®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtPÉÌ PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §gÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ Dgï.f »¨ÁgÉ ¥À©èPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁ£ÀðgÀ£À°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀ£Àß ¸ÉÊrUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, »AzÀÄUÀqÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà aAZÉÆýPÀgÀ EªÀgÀÄ  PÀĽwzÀÄÝ, »ÃUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-56/0092 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ C° vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ ªÀÄAmÉÆÃ¼É ¸Á: KtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ£ÀðgÀ£À°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆýPÀgÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖt¢AzÀ »¯Á®¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ gÁd¥Áà CªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr E§âjUÀÆ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.