Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 5, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 05-02-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-02-2012


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2012 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¥sÀAiÀÄÄåªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸À°A zÀfð ªÀAiÀÄ : 31 ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÉ DgÉÆæ ¸ÀgÀvÁd vÀAzÉ R°Ã® gÁeɨsÁ¬Ä ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr CªÁZÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀiÁvÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ Q¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2012 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-02-2012 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ²æêÀÄAUÀ® ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁgÀ¨ÁgÀ G: ¨ÁgÀ¨ÁgÀ PÉ®¸À ¸Á vÁd¯Á¥ÉÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ ¸ÀzÀå ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä zÉêÉAzÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ²æêÀÄAUÀ® ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁgÀ¨ÁgÀ G: ¨ÁgÀ¨ÁgÀ PÉ®¸À ¸Á vÁd¯Á¥ÉÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ¨ÁqÀðgï PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ ªÀiÁ¼ÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 379, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2012 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ PÀ¼ÀªÀiÁ¸É ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð G: J¥sï.r.J. eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ ¸ÀzsÀå ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/04/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¤Ã¯ÁA©PÁ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgï ¥Àè¸ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J.56/F 1266 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. 06J¯ï16J¥sï22055, EAf£ï £ÀA. 06J¯ï15F02362, £ÉßÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-2-2012 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ªÀÄÄTzÀ vÀAzÉ JA.J.ºÀ¦üÃd ¸Á:£ÁgÁAiÀÄtSÉÃqï (J.¦) EªÀgÀÄ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À £ÀA. J.¦. 23-JZï 3220 £ÉÃzÀgÀ C.Q. 30,000=00 gÀÆ ¢£ÁAPÀ 31-1-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¢AzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279,338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-02-2012 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ fêÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ QÃtV ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð G:«zsÁåyð ¸Á ºÉÆãÀßr EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ¥ÀÄgÀ vÁAqÉ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤®è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁDV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2012 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ zÉêÀgÀªÀĤ, 27 ªÀµÀð, J¸ï.¹ (ºÉƯÉAiÀÄ), qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á: «ÄgÁUÀAeï vÁ: f¯Éè ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀwõÀ E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ eÁë£À ¸ÀÄzsÁ ±Á¯É PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉJ33/1272 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ ²æà ±ÀgÀt¥ïà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á «ÄÃgÁUÀAeï. EªÀgÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ ¨ÁV°¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁåQì PÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2012 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ ¸Áé«Ä JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ ÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á CºÀäzÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 150/-gÀÆ. ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q-200/-gÀÆ. ºÁUÀÆ J®ègÀ ªÀÄzsÉå dÆeÁlPÉÌ EnÖzÀÝ 500/-gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಮಾದಾರ ಸಾ:ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಹಾ:ವ:ಪ್ಲಾಟ ನಂ.16ಗಣೇಶ ನಗರ ಹೊಸ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:01.02.2012ರಂದು ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ನಂ.14/2012 ರ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಆರ್-4339 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೋರ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಜಾಮೀನುದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಾಮೀನು ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಅದೇ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:01.02.2012 ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಜೇಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಮುಂದೆ ದಿನಾಂಕ:03.02.2012 ರಂದು ನನಗೆ ಜಾಮೀನು ದೊರೆತು ಅಂದೇ ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಜೇಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ತರಲು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ವಾಹನವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.13/2012 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಲಿಂಬಾಜಿ ತಂದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಿಟೋಬನೆ ಸಾಅಣೂರ ಹಾವಹೊದಲೂರು ರವರು ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊದಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಬನಶಟ್ಟಿ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಒಕ್ಕಲೂತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆ. ದಿನಾಂಕ 05/02/2012 ರಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು ಕಬ್ಬಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕಿದ್ದು, ಮುಳ್ಳು ಸರದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಪೈಪು ಕುಡಿಸಲು ಹೋಗಿ ಪೈಪ ಕುಡಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಕಬ್ಬು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ರೋಡಿನಿಂದ ಅಂದಾಜು 30’ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಆಕಡೆ ಇಕಡೆ ಸರದಿದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಶವ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿ ಶವ ಬಿದ್ದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ ಮಾಲೀಕರ ಅಣ್ಣ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಬನಶೆಟ್ಟಿರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಶವ ನೋಡಿ ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ಪೋನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮೈತನ ಎರಡು ಕೈ ಬಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ, ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಡಾಗ ಸ್ಕ್ವಾಡ ಕರೆಯಿಸಿದಾಗ ಡಾಗ ಸ್ಕ್ವಾಡ ಬಂದು ಹುಡುಕಾಡಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಶವದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ತೆಗೆಯಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಲ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿದಿದ್ದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮಾಂಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಎಡಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೂಗಿನ ವರೆಗೆ ಕಂದುಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ತೆಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗು ಇತರೇ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೈತ ಸದರಿ ಮನುಷ್ಯನ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 35-40 ವರ್ಷದವನಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿಯವನ ಮೈಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ ದರಿಸಿದ್ದು ಶವವು ಬಲ ಮಗ್ಗಲಾಗಿದ್ದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಗೊಣಿ ಚಿಲ ಹತ್ತಿದ್ದು ರಕ್ತ ಹತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಶವವು ಯಾರದು ಎಂಬುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಗೊಣಿ ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 27/2012 ಕಲಂ 302, 201 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 04-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ røɯï mÁåAPÀgï £ÀA.J.¦.02AiÀÄÄ.4892 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ J.ºÉZï.ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ J.ºÉZï.¥ÀæºÁèzÀ 31 ªÀµÀð ¸Á|| w®PÀ£ÀUÀgÀ UÀÄAvÀPÀ¯ï f¯Áè|| C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J.¦) FvÀ£ÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ ªÁ°äQ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁåAPÀgï UÁrAiÀÄ Zɹì, PÁå©Ã£À ºÁUÀÆ mÁåAPÀ dPÀA UÉÆAqÀÄ mÁåAQ£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 jAzÀ 1500 °Ãlgï røɯï ZÉ°è ®ÄPÁë£ÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ J¸ï.ªÉĺÀ§Æ§ ¥Á±À @ ¨ÉÊ¯ï ¥Á±À vÀAzÉ £À©¸Á¨ï 38 ªÀµÀð ªÀÄĹèA røɯï mÁåAPÀgï £ÀA.J.¦.02AiÀÄÄ.4892 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á|| ¨ÁUÀå£ÀUÀgÀ UÀÄAvÀPÀ¯ï f¯Áè|| C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/12. PÀ®A 279 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸À¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60, eÁw: G¥ÁàgÀ, ¤ªÀÈvÀÛ ¯ÉÊ£ïªÀiÁå£ï ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ¢£ÁAPÀ: 04.02.2012 gÀAzÀÄ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ §eÁgï ªÀAiÀiÁ: 58, eÁw: G¥ÁàgÀ, ªÁlgï ªÀiÁå£ï (n.JªÀiï.¹) ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-AiÀÄÄ-4038 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀÄgÉñÀégÀ¢AzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÄ¥ÀàtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ ©zÀÄÝ §¸À¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÀÄ¥Àà£À JqÀvÀ¯ÉUÉ, »AzɯÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/12 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ


 

¢£ÁAPÀ.04-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÁwðPï ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÈvÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀAn ªÀAiÀiÁ: 45 ¸Á:ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà eÁ®ºÀ½î 34 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÀ£ÁߥÀÆgÀºÀnÖ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J.42/ J¥sï-632 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¤AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀAn FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®Q« »AzÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖV ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀAn FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/12 PÀ®A. 279,304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ;03-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀUÀgÀ£Á¼À -UÀÄAqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀUÀgÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ UÀÄqÀÆgÀÄ ªÀ: 35, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ J¸ï.eÉqï.Dgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 36 ªÉÊ 954 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄAd½î PÁåA¥À¢AzÀ-ªÀUÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀjeÁ° VqÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §® vÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀ ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2012 PÀ®A 279, 337. 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:04/02/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ D±Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À F½UÉÃgÀ ©üêÀÄtÚUËqÀ EªÀgÀ PÁA¥ÉèPïì d£ÀvÁ PÁélðgïì ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀ:28 ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:qÉæöʪÀgÀ ¸Á:C®ÆÌgÀÄ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36/J-1714 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æà vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀ:19 ªÀµÀð eÁw:ªÀqÀØgÀ G:«zÁåyð ¸Á:¥ÀÄgÀw¦è AiÀÄgÀUÉÃgÁ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÁAiÀÄ¥Àà£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉà jÃwAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀiUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ vÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A 279, 338.L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀB04-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ VjZÀAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 20 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-¥ÀèA§gï PÉ®¸À, ¸Á:ºÀ¼É ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÁPÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ dA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉUÀÄÎ vÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀuÉñÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà E°è AiÀiÁåPÉ vÉUÀÄÎ vÉÆÃqÀÄwÛÃj £ÀªÀÄä UÉÆÃqÉAiÀÄ §Ä£Á¢ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀgÀÄ CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä vÉUÀÄÎ vÉÆÃrzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ K£ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉüÀ®Ä ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ VjZÀAzÀæ£À JqÀUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ dA§tÚ£À JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹¸À®Ä §AzÁUÀ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÁåPÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÀįÉà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁUÀªÀÄä¼À §®UÁ°UÉ MUÉzÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹£ÀÄ DUÀ £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ CqÀØ §AzÀÄ ©r¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ EAzÀÄ G½¢gÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ VjZÀAzÀæ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖl zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 26/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ


 

¢£ÁAPÀ: 04.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «gÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå @ PÀjAiÀÄtÚ ¸Á: ZÀAzÀæªÀAqÁ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA®UÉÃgÁ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ZÀAzÀæ§AqÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ »AzÀÄ UÀqɬÄAzÀ CmÉÆà £ÀA: PÉ.J. 36 J 2176 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjªÀÄzÀ «gÉñÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÀ «gÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2012 PÀ®A: 279 338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ :04-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAm ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀ:32 eÁ:G¥ÁàgÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤AUÀªÀÄä½UÉ PÀ¸À UÀÆr¸ÀĪÀ ¨ÁjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý CAvÁ J¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ vÀ¯É §Vι ¨ÁAzÀ JqÀV« PɼÀUÉ PÀaÑzÀÄÝ, EzÀjAzÀ Q«AiÀÄ PɼÀ¨ÁUÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤AUÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A. 323,325,504,L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 01/02/2012 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉÉ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸Àì¥Àà zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ ºÁUÀÆ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà 50 ªÀµÀð E£ÀÆß½zÀ 8 d£À DgÉÆæUÀ¼ÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01/02/2012 gÀAzÀÄ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ «£ÁPÁgÀtªÁV gÀAUÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ & DvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÀjUÉ ZÀ¥Àà°¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

gÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A-143,147,341,323,355,504,506 gÉ/« 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.02.2012 gÀAzÀÄ 27 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6700/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ ಪೋಲೀಸ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಶೇಳಗಿ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 04/02/2012 ರಂದು 8-30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೇಳಗಿ ಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಗೆ ಕುರಿ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಬಜಾಜ ಕೆಎ 32 ವೈ 9362 ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಬೆಳಗಿನ 8:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಟವರಸ ಲಾರಿ ಕೆಎ 32 ಬಿ 2857 ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಡಿ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:36/2012 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ