Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 22, 2008

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt : ¢:21-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁºÁg¥ÉÃoÀ avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ ²æ £ÁUÀ¥Àà vÀA/±ÀgÀt¥Àà alÖtªÀgÀ ¸Á||¨ÁºÁgÀ¥ÉoÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ SÁeÁ vÀA. ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ «ÄãÀUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ µÀ©âÃgÀ vÀA. ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ «ÄãÀUÁgÀgÀªÀgÀÄ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¢: 22-10-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:341,323,504,¸ÀA:34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©üà UÀÄr ¥ÉưøÀ oÁuÉ :C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :¢: 22/10/08 gÀAzÀÄ ¨É½VΣÀ eÁªÀ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà UÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀÄ®èAiÀÄå §ÄqÀdAUÀªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® jPÁëzÀ°è ²æäªÁ¸À dªÀÄä£ï . UÀAUÀtÚ. dªÀÄä£ï, ®QëöäzÉë UÀAqÀ UÀAUÀtÚ, ¸Á«wæ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À J®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÀÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ UÀÄ®§UÁð ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ©üà UÀÄr ªÀÄtÂPÀAoÀ UÁågÉÃd JzÀÄgÀÄUÉqÉ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À £ÀA PÉ J 03 J£ï 5805 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë PÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁëzÀ°èzÀÝ J®èjUÉÆ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ²æà ¤ªÁ¸ÀÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀiÁgÀw ªÁå£ÀzÀ°è PÀĽvÀ 4 d£ÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ²æà UÀAUÀtÚ vÀA.¥ÀÄ®èAiÀÄå §ÄqÀdAUÀªÀÄ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀĸÀ°è¹zÀÄÝ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£ÉߣÀA.92/08.PÀ®A.279,337,338.L¦¹&134(J&©),187 LJA« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ.: PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À: EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, C¥ÀgÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ r.ªÁAiÀiï.J¸ï.¦ AiÀiÁzÀVÃgÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÀÆeÁj ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æç¸ÀªÀgÁd. ¦.J¸ï.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ,²æñÀAPÀgÀ JZï.¹, ²æøÀÄgÉñÀ ¦.¹,²æùzÁÝgÀÆqÀ ¦.¹,²æÃgÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦.¹ gÀªÀgÀÄUÀ¼À vÀAqÀªÀÅ ¢:21-10-08 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ C¤Ã¯ï vÀAzÉ ªÀįÁèj WÀ£ÁvÉ gÀªÀgÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀÄä UÀA §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼ÀgÀªÀgÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

Daily Crime Update-Bidar, 22-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-10-2008

C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀiÁgÀl eÁ® ¥ÀvÉÛ : ®PÀëUÀlÖ¯É ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÁUÀÄ ¸ÁV¸À®Ä §¼À¸À¯ÁzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À d¦Û 

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ184/08 PÀ®A: 379,381,406,409,413,411 ¸ÀªÁ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 21/10/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ mÁåAPÀgÀUÀ½AzÀ PÉ«ÄPÀ¯ï vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ©ÃzÀgÀ J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ J.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ¹¦L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ ¥ÉưøïgÀ «±ÉõÀ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÁ.ºÉ.9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £À¹Ã¨ï zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ) ¸ÉÊ. vÁeÉÆâ£ï, 2) ¸ÉÊ. JeÁeï, 3) gÀªÀÄeÁ£ï SÁ£ï, 4) ªÀĺÉÃAzÀæ ¹AUï, 5) ¨Á¨Á@U˸ï gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ «ZÁj¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÁªÀÅ vÀªÀÄä mÁåAPÀgïUÀ½AzÀ PÉ«ÄPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ zsÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹, ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ºÉVÓ£ï PÁå«ÄPÀ¯ï C.Q. 30,00,260/- £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzÉñÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤AzÀ rQÌ : ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A 279, 304 [J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ :-                                                       

¢£ÁAPÀ: 20/10/2008 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ C° vÀAzÉ ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-39-E-7769 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É DtzÀÆgÀ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ zÉêÀt ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ  gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ¥sÀjzÁ¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀļÀÄî eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸À°è¹ GzsÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/08 PÀ®A 198,420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(9) J¸À.¹/J¸À.n ¦.N.J. JPÀÖ 1989  :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.£ÁgÁAiÀÄt¥Áà D.G.¤ £ÁUÀjÃPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁf ¨É¼ÀPÉÆÃmÉ ¹¦¹ 1083 UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¸Á/ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ eÁw¬ÄAzÀ ªÀÄÆ®vÀB PÀ§â°UÀ EzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃgÀĪÁUÀ mÉÆÃQæ PÉÆý ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ ¸ÀļÀÄî eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ËPÀjUÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ §UÉÎ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZÀÄѪÀj qÉÊgÉPÀÖgÀ eÉ£ÀgÀ® D¥sÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï £Á.ºÀ.eÁ.¤. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ £Á.ºÀ.eÁ.¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ eÁw «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¸ÀļÀÄî eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸À°è¹ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀjUÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ §UÉÎ zsÀÈqsÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä PÉÆÃjPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ ¦.L £ÁUÀjÃPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁj ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ gÀªÀjUÉ M¦à¸À¯ÁVzÉ.         

UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ : ¹ªÉÄÃJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQUÁºÀÄwAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/08 PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹.:-

MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ£À°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä FPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀ¥Áà, ¨É®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§Ä gÀªÀgÀÄUÀUÀ¼ÀÄ   ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E¯Áè ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä, §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ºÁUÀÄ EvÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À ¸ÉÃªÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ QgÀÄPÀļÀ  vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21-10-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQ PÉÆAqÀÄ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É.   CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀÄzsÀå ¸Éë¹, DmÉÆà ¥À°ÖªÀiÁr : fêÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ  

¢£ÁAPÀ 21/10/08 gÀAzÀÄ  DgÉÆæ C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J. 39/2952 gÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ  ªÉÆÃgÀRArªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ   vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁÌ®fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛÛ CAUÀzÀ EvÀ¤UÉ JzÉUÉ, KqÀUÀqÉAiÀÄ Q«UÉ , vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁV ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤïï vÀAzÉ £Á£ÁgÁªï  EªÀ¤UÉ KqÀUÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÀwÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 138/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.  

¢£ÁAPÀ 21/10/08 gÀAzÀÄ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ±ÉÃRgÀ¹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSɽî oÁuÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ J.J¸ï.¦. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ  ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆû£À vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 48 ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, 36 UÀÄqï qÉà ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. G¼ÀîªÀÅ »ÃUÉ MlÄÖ 84 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ §¼À¹zÀ MAzÀÄ §eÁd JA-80 £ÀA PÉJ-38/988, 2) MAzÀÄ J¯ï.f. ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2230/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 84 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 2800/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå : MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ½UÉ PÉƽî ElÖ DgÉÆæ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.  102/2008 PÀ®A- 436  L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/10/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀgÀªÀnÖ [©] UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢ zsÉÆAr¨Á vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ºÉƤßPÉÃgÉ gÀªÀgÀ  ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 35/1 £ÉÃzÀgÀ°ègÀĪÀ PÉÆnÖUÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 48000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±À¸ÀÄgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ JAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj UÉÆëAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁr¹gÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ JAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄzsÀå D¹ÛUÁV dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå     192/2008 PÀ®A 323, 324, 328, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹   

¢£ÁAPÀ 21/10/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀÄuÁß ¹zÁæªÀÄ¥Áà §UÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ  CtÚ-vÀªÀÄääA¢gÁVzÀÄÝ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 159 ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆîzÀ £ÀqÀÄ«£À §AzÀj ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 168/08 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 14/10/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ r¸ÀZÁdð ºÉÆA¢ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AwgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1730 jAzÀ 1830 UÀAmÉUÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄvÉÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ,PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®A 323,324,328,307,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹  £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                         

ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj MªÀð£À£ÀÄß UÁæªÀÄzÀºÉÆgÀUÀqÉ PÀgÉzÉÆÃAiÀÄÄÝ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

 

alUÀÄ¥Àà  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/08 PÀ®A 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ B 21-10-2008 gÀAzÀÄ UÉÆgÀA¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CqÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæüvÀgÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ  ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃgÀUÀqɬÄgÀĪÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ MAiÀÄÄÝ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ vÉÆgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÀUÉ¥Áà PÉÊPÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ EzÀÝ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ  CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÉÆgÀuÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV  32 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ £ÀA.1 ºÉʪÉà ¥sÉÊ£ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï.   C;Q;1056=00 gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¸ÀgÀPÁj GzsÉÆåÃVUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è CqÉvÀqÉ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/08 PÀ®A 353, 504 L¦¹ ;

¢£ÁAPÀ 21-10-08 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ JªÀiï.r. ±À¦üAiÀÄĢݣï JQìPÀÆånªÀ qÉÊgÉPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¬ÄeÉÆ¢Ý£ï ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ªÁ¯ÉAlj DUÀð£ÉÊeɸÀ£ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «oÀ×¯ï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÀıÀ® C©üªÀÈ¢Ý ¤UÀªÀÄ gÀªÀjUÉ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

»gÉÆ ºÉÆAqÁ ¢é-ZÀPÀæªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 152/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 04-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀªÀgÀ  vÀªÀÄä£ÁzÀ ¢°Ã¥À PÁ¼ÉPÀgÀ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¯Áè¢üPÁj PÀbÉÃjAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹  PÀbÉÃjAiÀÄ°è  ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ  ªÀÄgÀ½ 1130 UÀAmÉUÉ  ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ  §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ  PÀ¼ÀîgÀÄ  ¸ÀzÀjgÀªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-38 ºÉZï.4669 C.Q- 25000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÁ ¢: 21-10-2008 gÀAzÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, UÀȺÀtÂAiÉÆêÀð¼ÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå :

PÀĵÀÖV vÁ®ÆPÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©¸É 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 8 wAUÀ¼À »AzÉ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÉÆÃeÁ¨Á¬Ä-AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¸ÀÄgÀĪÉ, ¸Á: «zsÁå£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV EªÀgÀ 22 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ¸ÀAVÃvÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 3-4 wAUÀ¼À£ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ Nr §AzÀªÀ¼ÀÄ,¤¤ßAzÀ £ÀªÀÄUÉãÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À 4 d£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2008 gÀAzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀwÛUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ªÀÄÄRåPÁ®ÄªÉAiÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¸ÀgÉÆÃeÁ¨Á¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 115/2008 PÀ®A: 498(J), 304(©) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: §¸ï rQÌ, ¥ÁzÁZÁj ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:21.10.2008gÀAzÀÄ 0530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉZï.r.ªÀĺÀªÀÄÆzÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ ±ÉÃRªÀĺÀ§Æ¨ï 32 ªÀµÀð, «DgïJ¯ï §¸ï¸ÀA:PÉJ.25,©.505 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ UËqÀ¥Àà 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ UÁå£À¥Àà @ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀA: 143/2008 PÀ®A: 279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¤AvÀ mÁæPÀÖgïUÉ, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£À rQÌ, 5 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:21.10.2008gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ gÁeÉÃAzÀægÉrØ AiÀÄÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆêÁºÀ£À¸ÀA:PÉJ.36,f.5065 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¥ÉÆÃvÁß¼ïUÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÃvÀĪɪÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉà G¸ÀÄPÀįÉÆÃqï ªÀiÁrzÀÝ mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ mÁæ°UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ gÁeÉÃAzÀægÉrØ ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÊ.ºÉZï.SÁ£ï rJ¸ï¦, rJDgï,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²zÀÝAiÀÄå DgïJ¸ïL, ¥ÀæPÁ±À DgïJ¸ïL, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ¨Á§Ä J¦¹ f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ²zÀÝAiÀÄå DgïJ¸ïL PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀA: 262/2008 PÀ®A: 279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ªÀÄvÀÄÛ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£É E§âgÀ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¹ªÉÄAmï mÁåAPï£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ mÁæPïÖgï£À°è vÀA¢zÀÝ ¹ªÉÄAmï£À mÁåAPï£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:20.10.2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæ°¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹ªÉÄAmï mÁåAPï AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï EªÀ£ÀªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß FgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:31/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¤Ã®PÀAmÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀgɪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà 40 ªÀµÀð,¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.10.2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV eÉÆðºÉÆÃV ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:21.10.2008 gÀAzÀÄ 1725 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÀÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.10.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw ªÀįÉèñÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:13/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 9 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 2999/- d¦Û :

²æà ¸ÀĨsÁµÀÑAzÀæ ¦J¸ïL °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ¥ÀAZÁPÀëgÀAiÀÄå ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 2999=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.246/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTEDE CRIMES ON 21 st Oct 08


UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ: ²æà £ÀÆgÀįÁè ºÀĸÉãÀ ¸ÁºÀÄ ¸Á:UÉÆÃVgÀªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ ¸Àj¬ÄgÀzÀ PÁgÀt C¸Àé¸ÀÜUÉÆArzÀÝjAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è qÁ:C§ÄÝ® ªÀÄfÃzÀ SÁ£À ¹n £À¹ðAUÀ ºÉÆêÀÄ »ªÀiÁAiÀÄÄvï £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ FUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁVzÀÄÝ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÄÝ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀAvÉ ¢:12-10-08 gÀAzÀÄ ²æà £ÀÆgÀįÁè ºÀĸÉãÀ ¸ÁºÀÄgÀªÀgÀÄ M§âgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ §gÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¥sÀeÁð£Á ¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ vÀªÀÄä §AzÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀ°è «ZÁj¹ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ²æà £ÀÆgÀįÁè ºÀĸÉÃ£ï ¸ÁºÀÄgÀªÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ CªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¥sÀeÁð£Á ¨ÉÃUÀAgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-10-08 gÀAzÀÄ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹ PÁuÉAiÀiÁzÀ ²æà £ÀÆgÀįÁè ºÀĸÉãï gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¯ÉʤAUÀ ±Àlð, ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ & »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ F §UÉÎ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2008 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVUÉ

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ:
¢£ÁAPÀ 19/10/08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀA.ZÀAzÀ¥Àà ²æäªÁ¸À¥ÀÆgÀ ¸Á:©eÁ¸À¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄvÁÛ ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ zÉÆÃj ¸Á: ±ÁgÀzÀ½î vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ w£ÀÄßvÁÛ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä¤UÉ PÀ§Äâ w£Àß®Ä ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ w£Àß®Ä PÀ§Äâ PÉÆlÖAvÉ ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÄ¥Àà¸À »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀÄ« d§j ¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁr fªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 21-10-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ²æà §¸ÀªÁd.n.§Ä¢ß ¦.J¸ï.L. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ªÀÄÆPÀ¥Àà zÉÆÃj gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A:376.506.L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À: ¢.21-10-08 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ¦.¹ 26, FgÀtÚ. ¦.¹ 1248, ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±À. ¦.¹ 662 gÀªÀgÉÆA¢UÉ AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉAqÀUÁgÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1.ªÀÄgÉ¥Àà vÀA.£ÀgÀ¸À¥Àà 2.¸ÀÄgÉñÀ vÀA. ©üêÀÄgÁAiÀÄ 3.£ÁUÀ¥Àà vÀA. ²ªÀtÚ 4.ºÀtªÀÄAvÀ vÀA. £ÁUÀ¥Àà 5.wªÀÄätÚ vÀA. ¸Á§tÚ ¸Á: J®ègÀÆ ¸Á: AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ vÉÆqÀV¹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6,100-00 ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.183/08 PÀ®.87 PÉ.¦ DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArjvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21/10/2008 gÀAzÀÄ 07.30 ¦.JA.UÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CA§tÚ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á.PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/ PÀÆå-1824 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄĸÁÛ¥sï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁ»zï ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀégÁd ªÀÄdqÁ PÁåAlgï «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 37/4224 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ CPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸À¢æ CA§tÚ FvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/08 PÀ®A. 498(J) 304(©) L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÀvÀß J£ÀÄߪÀªÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¨ÉgÉƧâgÀ eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÀt vÀgÀ®Ä ¦r¸ÀÄvÀÛzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¢. 20-10-2008 gÀAzÀÄ 6.30 UÀAmÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-10-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀzÀUÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/08 PÀ®A 448, 353, 323, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

²æà f. «oÀ¯ï, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ ²æà ²æäªÁ¸À, QjAiÀÄ EAf¤ÃAiÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ zËdð£Àå ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/10/2008 gÀAzÀÄ 13-20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æäªÁ¸À EªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃj, £ÀA.1 PÁ®ÄªÉ G¥À«¨sÁUÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ïzÀ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ²æäªÁ¸À £ÁAiÀiïÌ @ ¹Ã£ÀÄ. (2) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀbÉÃjAiÉƼÀUÀqÉUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 247/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21.10.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ zÀzÉÃUÀ¯ PÉÆüÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä F JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 168, d«Ää£À 4 JPÀgÉ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ªÉµÀªÀÄå EzÀÄÝ, ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀªÁV F ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À J¥ÀðnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëÃzÁgÀgÀÄ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÇtð EªÀ¼À UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà EvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è £ÀªÀÄUÉ §ºÀ¼À d«ÄãÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ CªÀgÀ°è ªÉʵÀªÀÄå ¨ÉüɢzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÁºÀÄvÀ GAmÁUÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/08 PÀ®A. 41(1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 20.10.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¦.¹. 310 PÀj§¸ÀAiÀÄå EªÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 21.10.2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ §UÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 4 d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯Éà vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ vÀªÀÄä°èzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀzÀj 4 d£ÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV 1] ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀ£ÀPÁ¥ÀÇgÀ 2] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀ£ÀPÁ¥ÀÇgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ¸Á: VtUÉÃgÀ 3] zÉêÀgÁd vÀAzÉ ªÉÄ®¥Àà PÁ¸À£ÀPÀAr ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð ¸Á: VtUÉÃgÀ 4] ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà AiÀįÁè¥ÀÇgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ¸Á: Q£Áß¼À. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀÅ CAzÁdÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 60 PÉ.f ¨ÁgÀªÀżÀî 2 PÀ©âtzÀ DåAUÀÄ®gï ¥ÉèÃlÄUÀ¼ÀÄ CA.Q ¥Àæw PÉ.f UÉ 60 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ MlÄÖ gÀÆ. 3,000=00 DUÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ §eÁd ¹.n-100 PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 37 PÉ-7002 EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ ¸ÀÄdÄQ PÀA¥À¤AiÀÄ¢zÀÄÝ £ÀA§gÀ r.J¸À. 09 ©-6417 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ CåAUÀÄ®gÀ ¥ÉèÃlÄUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§®ºÀð ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr CxÀªÁ ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.