Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 31, 2012

Raichur District Reported Crimes


 ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 65 ªÀµÀð, eÁ:-PÀ¨ÉâÃgÀ.G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ.ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 38 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ¸ÀA§AzsÀ E§âgÀ°è ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-29/05/2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ
dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ §UɺÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl zÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¤AUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À®Ä PÀ©ât gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀªÀÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¥ÁªÀðvɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¤AUÀ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012.PÀ®A.143,147,504,341,323,324, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ªÀ: 25, eÁ:°AUÁAiÀÄvï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ¤UÉ ¦ümïì PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ ¢£Á®Ä ºÀUÀ®Ä gÁwæ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl«zÀÄÝ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀzÉà ¦ümïì PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ZÀl¢AzÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉVAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è °AUÀgÁeï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ®ÄAV §mÉÖ¬ÄAzÀ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ²ªÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà J¯ÉPÀÆqÀèV ªÀ: 45, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ¸ÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:35 eÁ:CA©üUÉÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ltªÀÄPÀ¯ï FvÀ¤UÉ »ÃUÉ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ, J°èAiÀÄAzÀgÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ, K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ,ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ½UÉ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ ºÉZÁÑV ¢ : 29-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 30-05-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ£ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ltªÀÄPÀ¯ï ¹ªÀiÁzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

UÁAiÀÄwæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄr vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ²¥sïÖªÀiÁr PÁgï £ÀA PÉ.J-32-JªÀiï-9666 £ÉÃzÀÝgÀ°è D¥Á¢vÀ ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄrUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 31-05-12 gÀAzÀÄ s ¨É¼ÀV£À 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ- UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánïï eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: £ÀA¢ºÁ¼À vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ (ªÀÄÈvÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dA¦£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ºÉÆÃV §¤ßVqÀPÉÌ rüQ̺ÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÁgï£À°èzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAzÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/12 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2012 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 

 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-05-2012

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ÷ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ QgÀt G: fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/JªÀÄ-126 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄvÀÛAV §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ fÃ¥ï£À°èzÀÝ ¤eÁªÉÆâݣï FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉ£ÁßgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ PÀgÀPÀ£À¼ÉîgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄmÁn gÀrØ, ¸Á: vÁzÀ¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆýî, f: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2012 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29, 30.05.2012 gÀ 2000-0800 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀ« vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥Ánî, 2) gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀiÁ±ÉnÖ, 3) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ J®ègÀÆ ¸Á: gÁZÀÑ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁ±ÉnÖ  ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁZÀÑ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ dUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÁPÀð£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄÄ GvÀÛgÀPÉÌ PÁ®Ä zÀQëtPÉÌ ªÀiÁr CAUÁvÀ ªÀÄ®VzÀÄÝ £ÉÆÃr gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV £ÉgÉ¢zÀÄÝ £ÉÆr C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ¼ÀUÉ ªÉÄÊPÀlÄÖ ¥ÀnÖ ®ÆAV ªÀÄvÀÄÛ ©½ ±Àlð ºÁQPÉÆArzÀÄÝ CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®VzÀÄÝ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀðzÀ ªÀÈzÀÝ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/30-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÁUÀ°è £ÀgÀ¼ÀÄvÀÛ E£ÀÆߪÀÅzÉ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ §ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁgÀzÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DgÉÆÃUÀå ªÀiÁvÁ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀ mÉð¥sÉÆãÀ PÀA§ªÀ£ÀÄß C.Q. 2000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ©.J¸À.J£À.J®. PÀbÉjAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-11/«-7974 £ÉãzÀgÀ°è ¹ªÉÄAl ¥ÀvÀæ ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ©lÄÖ ¨ÁA¨ÉUÉ  gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÉÆøÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2012 PÀ®A. 366(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 30/05/2012 gÀAzÀÄ ªÀäzsÁåºÀß 12 UÀAmÉgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀAiÀiÁ 36 ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉazÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀj PÀÄ: eÉÊ£Á©Ã vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°èAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀÅ EªÀ£ÀÄ PÀÄ:     eÉÊ£Á©ÃEªÀ¼À£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CavÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æÃ. w¥ÀàtÚ gÁoÉÆÃqÀ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀ±ÀÆzÀæ, G: f.JA.Dgï. PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á: JA.©.-97, vÁ: f: ªÀÄ®PÀ£ÀVj gÁdå: Nj¸Áì ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ D¹ÃªÀiï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À gÁdåzÀ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆr J£ï.JZï-13 gÀ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ £Á®ÄÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ, DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀA¢ ZÀ£ÀߥÀà, PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.-04/JA.eÉ-8858 gÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ D¹ÃªÀĤUÉ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, CªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁeÁ¸Á§ J«Ää ºÉZï.¹.-90 PÉÆ¥Àà¼À (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 30-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æà ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà UÁAn ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ :PÀÄgÀ§gÀÄ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á :ªÉÆÃgÀ£Á¼ÀÀ vÁ : f :PÉÆ¥Àà¼À. ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-05-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÀªÀé ªÀiÁUÀ¼ÁzÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ PÁvÀgÀQ-UÀÄqÁè£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ PÁvÀgÀQ UÀÄqÁè£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ GªÉÄñÀ GªÀÄa FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è §ÄrØ ©r¸À®Ä vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J. 37/8207 £ÉÃzÀÝgÀ°è E§âgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÜ ¹Üw-UÀw £ÉÆÃqÀzÉ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÉÃtÄPÀªÀé EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ gÉÃtÄPÀªÀé½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ F WÀl£ÉUÉ GªÉÄñÀ GªÀÄa FvÀ£É PÁgÀt£ÁVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj GªÉÄñÀ GªÀÄa FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ ತಂದೆ ಅಮಿನಸಾಬ ಸಾ|| ಹೀರಾ ನಗರ ಹೀರಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 29/04/2012 ರಂದು 1330 ಗಂಟೆಗೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಗಾರ್ಡನ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹೀರೊಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ ನಂ ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ 3377 ಅ||ಕಿ|| 25,000/-  ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು,   ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 67/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಷುಲಕ್ಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ಮುಗಟಿ ಸಾ|ಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಫೂರ ರವರು ನಾನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಂಬಾಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜು ಉಗುಳಿದಾಗ ಬಾಜು ಮನೆಯ ಬುಜ್ಜಮ್ಮ ಗಂಡ ದಸ್ತಯ್ಯಾ ಈಳಗೇರ ಇವಳು ಏ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಉಗುಳುತ್ತೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸದರಿಯವಳು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮರೆಪ್ಪ ಇತನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕ್ಎ ಬೈಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಬುಜ್ಜಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಕೆ ಗಂಡ ದಸ್ತಯ್ಯಾ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ ಈಳಗೇರ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಡಕಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದನು ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟನು. ಅವನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಚಿತ್ತಾಫೂರ ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಟಂಟಂ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಾಫೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದೆವು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮಗ ಮರೆಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ದಸ್ತಯ್ಯಾ ಈಳಗೇರ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬುಜ್ಜಮ್ಮ ಇವರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 54/2012 ಕಲಂ 302,504, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Wednesday, May 30, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ, ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗೇಶ ಅಲಿಯಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗೆ ಸಾ: ಬಂಗರಗಾ ರವರು ನಾನು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆನೆ.ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ  2 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು, ನನ್ನ ಅತ್ತೆ , ನನ್ನ ಗಂಡ  ಜನರು ಇದ್ದು. ನನ್ನ ಗಂಡ ರುದ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಅಪರೇಟರ ಅಂತ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.  ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಮೋಟಾರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ದಿನಾಲು ನನ್ನ ಗಂಡ  ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಬರದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬೀಮಬಾಯಿ ಮೈದುನ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಕಲಕೇರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ  ನಾಟ್ ರಿಚೇಬಲ್ ಅಂತಾ ಬಂತು ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಹುಡಕಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರು ಸುಭಾಷ ಮತ್ತು ದರ್ಮರಾಯ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟೆ: ಎತ್ತರ 5 ಅಡಿ 6 ಇಂಚು ಉದ್ದ, ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಮೈಬಣ್ಣ ಗೋಧಿ ವರ್ಣ. ಸಣ್ಣ ಮೀಸೆ, ಕರೀಯ ಪ್ಯಾಂಟು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಲ್ಲ ಶರ್ಟ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚಪ್ಪಲಿ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಗಾಯ, ಬಲಗಡೆ ಕಾಲು ಕುಂಟುತ್ತಾನೆ. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಖಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 27-05-12 gÀAzÀÄ sgÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ¨sÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ dĪÀiÁä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ DzÉ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ2) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 50, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÀÄAvÀÄUÉÆüÀzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, UÁæA.¥ÀA ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ " J¯Éà ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà UÁr ¤°è¸ÀÄ" CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤°è¹ PÀ©âtzÀ gÁqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ §®ªÁV §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°lÄÖ " J¯Éà ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛãɯÉà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ F J¯Áè WÀl£ÉUÀ½UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/12 PÀ®A. 341, 504, 324, 506, 109, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ©gÁzÁgï , 23ªÀ, PÁgï £ÀA.PÉJ-36/7821 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á; ¥ÁnÃ¯ï £ÀUÀgÀ §²ð gÉÆÃqï , ©Ãqï (ªÀĺÁgÁµÁÖç) , ºÁ.ªÀ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ . FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.72/2012 PÀ®A.279,304(J) L¦¹ gÀ°è DgÉÆæ EzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 05-05-2012 gÀAzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹.¦.L gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ZÁ®£Á ¯Éʸɣïì £ÀA.JªÀiï.ºÉZï-23/02 -11/4969 (J¯ï.JªÀiï.«) n.Dgï ¨ÁåqïÓ £ÀA.JªÀiïºÉZï-23/832 ¢£ÁAPÀ: 05-04-2011 ªÁå°qï C¥ïlÄ 14-02-2014 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®£Á ¯ÉʸÀ£ïì ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Àj²Ã®£É PÀÄjvÀÄ ©Ãqï f¯ÉèAiÀÄ G¥À¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ C¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ°è «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®£Á ¯ÉʸÀ£ïì £ÀA. JªÀiï.ºÉZï2320110004969 (J¯ï.JªÀiï.«) wæà «Ã®gï UÀÆqïì J/.Dgï-13281 £ÉÃzÀÄÝ gÁªÀÄQ±À£ï ¢üÃgÉ vÀAzÉ gÁªï¸ÁºÉÃ¨ï ¥ÉÆøïÖ : ¥Á° vÁ.f.©Ãqï ªÀĺÁgÁµÁÖç EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è EzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ . DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAa¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀļÀÄî ZÁ®£Á ¯ÉʸÀ£ïì zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr ¸ÀļÉîAzÀÄ w½zÀÄ CzÀ£Éßà £ÉÊdªÉAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃqÀzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.117/2012 PÀ®A;419, 468,471 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ FPÉUÉ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑV PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:- 29-5-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À gÉrØ GzÉÆåÃUÀ ªÀPïìð ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:E.eÉ ºÉƸÀ½î , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¨ÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀAvÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/eÉ-3391 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÄʧƨï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/AiÀÄÄ-3127 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÀAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ PɽUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ÀªÀAvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV , £Á°UÉ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ , ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÉÆqÉ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀĪÁV §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §AzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÉÄʧƨï¤UÉ §®UÁ®Ä »ªÀÄär ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚ£À G©â£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2012 PÀ®A.279.337,304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §rUÉÃgï ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ £ÀA¢¤ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CªÀ¼À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ aPÀ̪ÀÄä½UÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÉAPÉÆç EªÀ£ÀÄ E£ÀÄß½zÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ GvÉÛÃd£À¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £A:56/2012 PÀ®A 366, 109 gÉ/« 34 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄ 40 eÁ °AUÁAiÀÄvÀ G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á gÁªÀÄ£ÀºÁ¼À ºÁ ªÀ zÉêÀzÀÄUÀð ü ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ £Á¢ü¤ ¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀtð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²®à EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UËgÀA¥ÉÃmïzÀ ±ÁA¨sÀ« zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 31 PÉ 5774 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á»¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ §¸ÀªÀÄä lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ §®ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢zÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÁAiÀÄ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ PɼÀUÀqÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ©Ã£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 28 eÁ £ÁAiÀÄPÀ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PÀtÆÚgÀÄ vÁ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/12 PÀ®A 279.337,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À°ègÀĪÀ ¥ÀĵÀàªÀw UÀAqÀ eÁ¤QgÁªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA: 1-6-136£ÉÃzÀÝPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ°è UÉÆÃzÉæÃeï C®ägÀzÀ°èzÀÝ 83,000/- 1/2 PÉ.f. ¨É½î C.Q.23000/- ªÀÄvÀÄÛ 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,90,000/- ºÁUÀÆ J¯ï.¹.r. C.Q.32,000/- MAzÀÄ PÀ®gï n.«. C.Q. 10,000/- 2 Kgï PÀÆ®gï C.Q. 8000/-ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸Áå¸ÀAUï PÀnÖUÉAiÀÄ C¯ÁägÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 30.000/- 2 ªÀÄAZÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 30.000/-2 ¦æÃeï C.Q.gÀÆ; 16000/- ºÁUÀÆ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 40,000/- ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q.gÀÆ. 10,000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ: 2.10,000/- C®èzÉ §AUÁgÀ ,¨É½î , £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 4,96,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 E§âgÀÄ PÀÆr ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2012 PÀ®A: 436,427,457.380, ¸À»vÀ 34 ºÁUÀÆ J¸ï.¹. J¸ï.n.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 29-05-12 gÀAzÀÄ 5-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ «£ÁAiÀÄPÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »A¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä 1)£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:22 eÁ:zÁ¸ÀgÀÄ G:PÀÆ° ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀÆ:150/-2)±ÉÃPïªÀÄÄPÁÛgï vÀAzÉ ZÁAzï¥Á±Á VgÀt ªÀ:27 eÁ:ªÀÄĹèA G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀÆ:165/-3)ªÀĺÀªÀÄäzï AiÀÄĤ¸ï vÀAzÉ U˸ï¸Á§ ªÀ:28 eÁ:ªÀÄĹèA G:§¼ÉªÁå¥ÁgÀ ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀÆ:95/-4)PÁ²A vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ªÀ:30 eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ° ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)5)zÁzÀgï¸Á§ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ªÀ:26 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÉÄõÀ£ïPÉ®¸À ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj) ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.410/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉAiÀÄ ºÁgÀÆ£À ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¹PÀAzÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° E§âjUÀÆ ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄ® ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀĹâAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉUÉ ¸ÉUÀt¬ÄAzÀ PÀļÀÄî ºÀZÀÄѪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ 1900 UÀAmÉUÉ UÀAd gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀÄUÁð ¨sÀªÀ£À ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¹PÀAzÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï qÀ©â¬ÄAzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ¹PÀAzÀgï£À JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¹PÀAzÀgï EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ£ÀÄ. ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§ C° @ zÁzÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ:24 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:¹ªÉÄAmï ªÁå¥Áj ¸Á:ºÁgÀÆ£ï ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 31 / 2012 PÀ®A: 302.307 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-29/05/2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ. dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀÄAªÀÄvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ è ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 38 ªÀµÀð, eÁ;-PÀ¨ÉãÃgÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1).ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 2).DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà3).CA§ªÀé UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ;-PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉgÀ,vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ §UɺÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÁj PÉÆqÀĪÀÅ¢®è¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2012.PÀ®A.504,323,324, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2012 gÀAzÀÄ 141 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-05-2012

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2012 PÀ®A 448, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÁoÀPÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 20/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, G: ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀ,  ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-5-48 ¥ÁoÀPÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ, CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2012 PÀ®A 498(J), 504, 324 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀħâªÀÄä UÀAqÀ UËvÀªÀÄ PÀÄAzÀ£ï eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ UËvÀªÀiï vÀAzÉ PÉñÀªÀ PÀÄAzÀ£À eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, F jÃw ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ §AzÀÄ 3-4 ¸Áj  vÀ£Àß C½AiÀĤUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 28/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 ¦.JªÀiï. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ CrUÉ ªÀiÁr¢Ý E®è CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CrUÉ ªÀiÁrzÉÝÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ CrUÉ KPÉ ªÀiÁr¢ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ZÁ¥ÀÄ ªÀÄÆrzÀÄÝ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄïÉ, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É£Àß°è §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2012 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-
PÀĪÀiÁj ªÀÄAiÀÄÄj @ ZÀQÌ vÀAzÉÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ dA§VPÀgï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÉÆý, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ J£À.ªÀiÁqÀ ±Á¦AUÀ ªÀiÁ®£À°è 2 wAUÀ½¤AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É 0900 ¬ÄAzÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÆ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ  ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ dA§VPÀgï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ PÉ®¸À ©r¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä w½¹zÁUÀ 01-05-2012 jAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄAiÀÄÄj EPÉAiÀÄÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ EZÉÒ EzÉ JAzÀÄ ²ªÁ¸Á¬Ä ±Á¦AUÀ ªÀiÁ®UÉ PÉ®¸ÀPÁÌV Pɽ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ಗೊಬರುರಾವ  ತಂದೆ  ಕೃಷ್ಣ ರಾವುತ್ ಸಾ:ಟೀಮನಪೂರ ರಾಯಗಡ ಪೋಷ್ಟಿ ನವರಂಗಪೂರ  ಜಿಲ್ಲೆ  ರಾಜ್ಯ|| ಒರಿಸ್ಸಾ ರವರು  ನಾನು ಕೆಎ-01 ಡಿ-9547 ರ ಬೋರವೆಲ್  ಲಾರಿಯ  ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ.  ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಗುಡರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಲಕ  ಯಾದವ  ಖೇತುರಾಮ ತಂದೆ ಖಟಲಿ ಮಾಲಿ  ಹಾಗೂ ಲಾಲು ತಂದೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ವಡ್ಡೆ  ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಬೋರವೆಲ್ ಲಾರಿ ಮೇಲೆ  ಹೇಲ್ಪರ್  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವೆ. ದಿನಾಂಕ:29/05/2012 ರಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಳಂದ  ತಾಲೂಕಿನ  ಚಿಂಚೋಳಿ  ಗ್ರಾಮದ   ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೊರವಲ್  ಹಾಕಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಲಕೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆವು, ಲಾರಿ ಎಮ್, ಮೋಹನ ತಂದೆ  ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ:ಪಾಳಮೇಡ  ಇತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು .ಮದ್ಯಾನ 2:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಕುಳಿತ ಹೊರಟ ಬೊರವೆಲ್ಲ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ  ಕೆಇಬಿ ಖಜಾನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತು ಕೆಳಗೆ ಆಗದ  ಕರೇಂಟ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಯರ್ ನೋಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಎಮ್. ಮೋಹನ ತಂದೆ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇತನು ಲಾರಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಗಾಗುಡರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಲಕ ಯಾದವ ಸಾ:ಟೀಮನಪೂರ ಇತನಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಶಾಖ  ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ   ವಿದ್ಯೂತ್ ವೈಯರ್ ಶಾಖದಿಂದ  ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಸರಸಂಭಾ ಗ್ರಾಮದ ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರದ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಜೇಸ್ಕಾ ಕೇಂದ್ರದ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಜೋತು ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯೂತ್  ಕಂಬದ ವೈಯರ್ ಜೇಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಕಾರಣ ಜೇಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ  ಗೂಡುರೆ  ಮತ್ತು   ಬೋರವೇಲ್ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ,- ಎ 01 ಡಿ- 9547 ರ  ಚಾಲಕನ  ಮೇಲೆ   ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ  ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು  ಅಂತಾ  ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ  ನಂ 24/2012 ಕಲಂ 285 304 (ಎ) ರ  ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ  ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಶರಣರೆಡ್ಡಿ  ತಂ/ ಅನಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಂಡಿ ಮು:ರಾಘಾಪೂರ ರಾಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಸಫಾರಿ ದಾಭಾದಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡು ತ್ತಿದ್ದು  ನಾನು ದಿನಾಲು  ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ  ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಜೆ 4759  ನೇದ್ದನ್ನು  ಉಪಯೋಗಸುತ್ತೇನೆದಿನಾಂಕ: 26-04-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಫಾರಿ ದಾಭಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ ನಲ್ಲಿ  ಗಾಡಿ  ನಂ ಕೆಎ 32 ಜೆ 4759  ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 12  ಗಂಟೆಗೆ  ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನೋಡಲಾಗಿ  ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇರಲಿಲ್ಲ .ಯಾರೋ  ಕಳ್ಳರು  ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ  ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ  ನಂ: 179/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ  ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Tuesday, May 29, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಇಂಗಳಗಿ ವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳು ನನಗೆ ಸಂಡಾಸ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಳು.ನಾವಿಬ್ಬರೂ  ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮಾ ಅಂತಾ ಚೀರಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನೊಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯ ಪರ್ದಾನಿ ಹೊನಗುಂಟಾ ಮತ್ತು ಮೊನಪ್ಪಾ ತಳಗೆರಿ ಇವರು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದರು ಪರ್ದಾನಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು ಆಗ ನಾವು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದೆವು ಊರ ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೊದರು ನಾವು ಹುಡುಕಾಡಿದರು ನನ್ನ ಮಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೊಡಲಾಗಿ ಅಂಬಿಕಾಳ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಳಿಯನಿಗೆಂದು ತಂದಿರುವ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೆಟ10  ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸ ಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:78/2012 ಕಲಂ 366(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


 

FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀÄgÉÊAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ RÄgÉö ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ ªÀĺÀäzï RÄgÉö FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ 2 wAUÀ¼ÀzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ C°èAiÀÄÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸À»vÀ C°èUÉ §AzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A: 504, 498(J), 323, 114 ¸À»vÀ 149 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£À CtÚ¤UÉ ¢£ÉñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¢£ÉñÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬĪÀÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A: 323,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ ªÀ: 26, FPÉAiÀÄÄ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀ: 49, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À SÁ¸À CtÚ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀ: 49, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ºÉÆ® ¥Á®ªÁmÉßAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ,gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ ªÀ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀ: 40, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀ:28, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 132/1 PÉëÃvÀæ 00-38 UÀÄAmÉ d«Ää£À vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ¸ÀzÀj d«ÄãÀ°èAiÀÄ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀAvÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000/. gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß C£ÀĪÀÄw E®èzÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 58/2012 PÀ®A 447, 323 504, 506 379 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

  ¢£ÁAPÀ 28/05/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÃmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1] gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥À஥ÉÃmÉ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð GB ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À ¸ÁB ªÀiÁZÀ¯Áð [§½UÉÃgÀ], ªÀÄAqÀ®B UÀlÄÖ ,vÁB UÀzÁé¯ï, fB ªÀĻçƧģÀUÀgÀ [D.¥Àæ.]2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ_20ªÀµÀð GB ªÉÄøÀ£ÀPÉ®¸À ¸ÁB ªÀiÁZÀ¯Áð [§½UÉÃgÀ], ªÀÄAqÀ®B UÀlÄÖ ,vÁB UÀzÁé¯ïfB ªÀĻçƧģÀUÀgÀ [D.¥Àæ.] EªÀgÀÄ 2 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÁàzÀªÁV ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ CQ 50,000 ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2012 PÀ®AB 41 [1][r] ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2012 gÀAzÀÄ 156 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,100 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 

 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-05-2012

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/05/2012 gÀAzÀÄ PÉÆüÀÄîgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÉÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ PÀrAiÀÄĪÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÁAiÀiÁªÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ(©) £ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÁå¢PÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 20/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0125 UÀAmÉUÉ ±ÉõÉgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊzÁå£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆüÀÆîgÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì zÁzÀgÀ ºÀwÛgÀ r.PÉ zsÁ¨Á JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA PÉJ-38/795 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆlUÁå¼À ªÁr PÁæ¸ï¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå¨ï£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉJ-38/781 £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁåQì PÁå¨ï£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ G½zÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj §¹ìUÉ »AzÉ qÁåªÉÄÃeï DV »A¢£À UÁè¸ï ¥ÀÆtð NqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁå¨ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/12 gÀAzÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §ÆgÁ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ºÀ¸À£À C° gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Á«AiÀÄ°èzÀÝ ºÉƼÀPÉ vÉÃUÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¨Á«AiÀÄ°è MªÀÄä¯É ªÀÄÄZÉÒð ºÉÆÃV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀåµÁÚ vÀAzÉ CAPÀıÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½î EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀjãÁxÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EvÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃlPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è  PÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉPÀ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ɽUÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁ£ÀÄ PÀnÖzÀ JªÉÄä PÁt°®è, ¦üAiÀiÁð¢ GgÀ°è J¯Áè PÀqÉ ¸ÀÄvÁÛr £ÉÆÃrzÀgÀÄ JªÉÄä ¹UÀ°®è, ¸ÀzÀj JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 27,28/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À zÉÆrØAiÀÄ°è PÀnÖzÀ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ JªÉÄä PÀ¥ÀÄà §tÚ«zÀÄÝ, PÉÆA§ÄUÀ¼ÀÄ »AzÀPÉÌ  EgÀÄvÀÛªÉ, ¨Á® ©½ PÀÆzÀ°¤AzÀ PÀÆrzÀ ZÀAzÀæzÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 35,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2012 PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2012 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¤Ã¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ  dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ. UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 620/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉÃ£ï £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


  

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಅಕ್ಮಲ್ ತಂದೆ ಮಂಜೂರ ಅಹೇಮದ ಶಿವಪುರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ|| ಬೀದರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ ಖಾನ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2:15 ಗಂಟೆಗೆ ತಂಪು ಪಾನಿಯ ಕುಡಿಯಲು ಮಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇವರ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ=32 ಎಇ-9979 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ರಿಂಗ ರೋಡನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಫಕ್ಸನ್ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಟಲಗೆ ಹೋರಟಾಗ ಮಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ, ನಾನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸೈಯದ ಖಾನ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಮಹಮ್ಮದ ರಫೀಕ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.ಇ ಕೆಎ 32 ಎ-7349 ನೇದ್ದರ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ & ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಳಿತು ಹೊರಟ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್‌ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆವು, ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಸೈಯದ ಖಾನನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:178/2012 ಕಲಂ , 279, 337, 338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Monday, May 28, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಕೋರಿ ಸಾಃ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಾಯಿ ಕಾಂತುಬಾಯಿ ರವರು  ದಿಃ 25/05/2012 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಮಲಾಪೂರ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರಾಜನಾಳದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜನಾಳ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-20 ಎಮ್-7865 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಹ್ಮದ ಮೋಹಿನ ತಂದೆ ಸರದಾರಸಾಬ ಸಾಃ ಮರಗುತ್ತಿ ಈತನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಾಂತಾಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ನೋಡಿದವರು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಮಹ್ಮದ ಮೋಹಿನ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.62/2012 ಕಲಂ.279,337 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ: 27.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉ ¹zÁæªÀÄ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀÄ. ®Qëöäà vÀAzÉ §¸À¥Àà FPÉAiÀÄÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ËÖªï ªÉÄÃ¯É CrUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼ÀÄ vÉÆlÖ ®AUÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯Áeï PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁzÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-27/05/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:-28-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ¨ÁV°£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtªÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁUÀ° PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æà ©.FgÀtÚ ¥Àæ¨sÁj ªÀiÁå£ÉÃdgï ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï zÉêÀzÀÄUÀÀð.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2012 PÀ®A:457,380,511 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀtÚ §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: PÉÆgÀ« FvÀ£ÀÄ ¨É¹UÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÀgÀAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AUÁgÀ ¨É½î ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ J®è ¸ÉÃj C.Q. 20.500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2012 PÀ®A: 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w;-

¢£ÁAPÀ:-28/05/2012 gÀ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ
gÁUÀ®¥À«ð PÁæ¸À ¥ÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄzÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà aAZÀgÀQ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð, eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-¥ÀÄ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥ÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2082/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 48-Njf£À¯ï ZÉÆÃAiÀÄì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2012.PÀ®A.32,34 PÀ£ÁðlPÀ JPÉìöÊeï PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ - 169 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,400 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.