Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 18, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-12-2009
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 307, 447, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ °AUÀ¥Áà ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀÄðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£ÀUÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀzÉë EªÀ¼À UÀAqÀ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀªÉ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É. dUÀzÉëAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ 8 wAUÀ¼À »AzÉ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ ²SÁgÀR¤ UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ©gÁzÁgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÁ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ DUÁUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ¸ÀAVÃvÀ £ÀªÀÄUÉ w½¹ ºÀt PÉÆrj E®è¢zÀÝgÉ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. 5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÀ EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆ®zÀ°è «µÀ PÀÄr¹ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAVÃvÁ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ DAzÀæ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛêÉ. £ÁªÀÅ PÉøÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ PÉøÀÄ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƽèj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ¼À ±ÀªÀzÀ CAwªÀÄ QæAiÉÄ ªÀiÁqÀzÉ EzÀÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀAzÀÄ CAwªÀÄ QæAiÉÄ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ.¢£ÁAPÀ 17/12/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ¼À ¸ÀªÀiÁ¢üUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ dUÀzÉë DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ¼ÀÄ avÀæPÀ¯Á J®ègÀÄ DmÉÆzÀ° ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÁ®Ä JjAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ avÀæPÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉƵÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆwzÀÝgÀÄ. ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼À UÀAqÀ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¨sÁªÀAzÉgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd, PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ dUÀzÉë ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀAqÉgÉ ¨sÉÆøÉØgÉ ¤ªÀÄUÉ J±ÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CAzÀgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁUÀ £ÁªÉÃPÉ PÉÃ¸ï »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¤ÃªÀÅ fêÀAvÀ EzÀÝgÉ vÁ£É F PɸÀÄ VøÀÄ CAvÀ CAzÀªÀ£É D£ÀAzÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ PÉÊ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÁPÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. zsÀ£ÀgÁd PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë EªÀgÀÄ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉëUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ eÉÆvÉ EzÀÝ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆqÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §rUÉ EwÛzÁUÀ £ÁªÀÅ eÉÆÃgÁV aÃgÁrzÀjAzÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÆ ºÁUÀÆ DmÉÆ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÀvÉ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀUÀvÀgÁd EªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä PÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ZÁPÀÄ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/09 PÀ®A 324, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄ UÉÆAqÀ d£ÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀÄæ ¹.gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// UÉÆëAzÀ ªÀÄzÀgÀV vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ J®ègÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ wÃj PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ, vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt J®ègÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉÆ®, ªÀÄ£É ºÀAaPÉÆArzÀÄÝ EzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÉÆÃw¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀÀ £ÁgÁAiÀÄt EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, EªÀgÀ. G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¥Á°£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 61 £ÉzÀÝgÀ°è 4 KPÀgÉ 2 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛêÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉÆnÖzÀ d«Ää£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÁªÀÄt¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥Á® ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¢£Á®Ä dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 17/12/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ EªÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EzÀÄ AiÀiÁgÀ¥Àà£À PÉÆnÖUÉ CAvÀ w½zÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖw¢Ý CAvÀ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw¢Ý £ÀªÀÄä PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖwzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ K£ÁUÀÄwzÉ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ CwÛUÉAiÀiÁzÀ gÀªÀÄt¨Á¬Ä ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr K ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É J¯Áè ¤ÃªÉ w£ÀÄßw¢Ýj CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «£ÉÆÃzÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ vÀA¢zÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀiÁgÀÆt¨Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÉÆw¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ K gÀAqÉÃgÉ ¤ªÉÄä®èjUÉ RvÀA ªÀiÁrzÀgÉ J¯Áè ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CAzÀÄ «£ÉÆÃzÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÀwÛ¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁgÀÆt¨Á¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ CzÉà §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. gÁªÀÄt¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÆt¨Á¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ¨É£Àß°è, PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, «£ÉÆÃzÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt£À §®PÁ°£À vÉÆqÉUÉ PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ gÁªÀÄt¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ F ªÀÄÆ¢ gÀArUÉ PÉÆ°è ºÁPÉÆÃt £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ F ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ CUÀ¸É 22 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. GB ¤gÀÄzÉÆåÃV ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀ Hj£ÀÀ UÀt¥Àw ºÁUÀÄ ¸ÀAVÃvÁ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HjUÉ §A¢zÀÄÝ UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¸ÀÄgÀvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ §ÄzsÀÝ ªÀÄA¢gÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ »AzÉ UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ KPÉ? vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä SÁAzÀ£ÀzÀ ºÀÄqÀÄVUÉ ®UÀߪÁVgÀÄvÉÛãÉ. ¤ªÀÄUÉ K£À ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »UÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ UÀt¥Àw CªÀ£À CtÚ-vÀªÀääA¢gÁzÀ ¥ÀæPÁ±À, ¥ÁAqÀ¥Áà, ºÁUÀÄ dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÉîègÀÄ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ CªÀgÀ°èAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉÀ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ §® ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¥ÁAqÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ d»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉà PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/09 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ElUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, gÀªÉÄñÀ, ºÁUÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ºÀÄqÀÄVUÉ KPÉ ¦æw ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAr¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄ ©zÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/09 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉõÁä UÀAqÀ ªÀĺɧƧ µÁ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À dªÀ¼À vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉýzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ FUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á gÀAr ¨sÀƸÀÄr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ dUÀ¼À ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÀ¼À MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 17-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÁ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺɧƧ µÁ vÀAzÉ ¯Á¯ï µÁ ¥sÀQÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;§AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®UÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 26/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀÆgÀtzÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : ±ÁªÀıÁ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ vÁ: f : ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀð ¢AzÀ ºÀÄZÀÄÑ£ÀAvÉ DqÁØqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F »AzÉ zsÁgÀªÁqÀ ºÀÄZÀÑgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀ« EvÀ¤UÉ vÀ£Àß vÀAV UÀAUÀªÀÄä EªÀ¼À ºÉÆl¯ïzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀzÀ°è EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj gÀ« EvÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 14,15-12-2009 gÀ gÁwæAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°ègÀĪÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánïï EªÀgÀ vÉÆlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/09 PÀ®A 409, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/12/2009 gÀAzÀÄ 1730 oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¸Á/ ±ÉlPÁgÀUÀ°è OgÁzÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, 1998-99 £Éà ¸Á°Ã£À ±Àæ«ÄPÀ ²PÀëQAiÀÄgÀ ªÉÃvÀ£À MlÄÖ gÀÆ, 27520/- G¥À-¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÈwÛ ²PÀët E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8-03-06 gÀAzÀÄ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÄgÀÄ ªÀiÁr ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ PÁwðPÀ ¸Áé«ÄgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÉ ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÉÆàÃlPÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ E§âgÀ §AzsÀ£À, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ §Ar¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå: 27 gÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉƼÀîzÉ PÀ°è£À PÁéjAiÀÄ°è ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆàÃn¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.12.2009 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æà ªÀiÁgÀÄw.J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ gÀªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zsÁ½ªÀiÁr PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆàÃn¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ M§â£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà a£ÁߥÀÆgÀÄ 36 ªÀµÀð, ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï ¸Á: §Ar ¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀ, 2) ©.CgÀļÀzÁ¸ï vÀAzÉ ¥ÀjAiÀiÁ£ÁAiÀÄUÀA CAvÁ w½¹, vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÉÆàÃlPÀzÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®è. C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÁeÁ JA§ÄªÀªÀjAzÀ vÀA¢zÀÄÝ CAvÁ PÀ®ÄèUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÉƧâgÀzÀ aîzÀ°è CAzÁdÄ 6 PÉfAiÀĵÀÄÖ UÀ£ï ¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ:600/-, 17 J¯ÉQÖçPÀ¯ï rmÉÆãÉÃlgïì C.Q.gÀÆ:170/-, JgÀqÀÄ ¸ÀÄgÀ½ ¸ÉæüÖ ¥sÀÆåeï ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 C.Q.gÀÆ:20/-, MAzÀÄ ZËPï ºÁåªÀÄgï C.Q.gÀÆ:2000/-, 3 ræ¯ï ©ÃmïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ:150/-, MAzÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ CmÁè¸ï 175 Kgï PÁA¥ÉæµÀgï C.Q.gÀÆ:50,000/- EzÀÄÝ MlÄÖ ªÀiË®å: 52,940/- EªÀÅUÀ¼É®èªÀÅ C°Ã¥sï UÁæ£ÉÊmïì ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ªÉƺÀäzï EPÁâ¯ï C£ÀÄߪÀªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ E§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, MlÄÖ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÉÄÃPÉUÉ £Á¬Ä PÀaÑzÀÝjAzÀ £Á¬Ä ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, 16 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ :

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¦AeÁgÀªÁr §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ 1) AiÀÄƸÀÆ¥sï vÀAzÉ ºÀĸÉãï£ÁAiÀÄÌ, 2) §ÄrØ UÀAqÀ ¸ÀªÀÄzÁ¤, 3) ¥Á°Ã¸ï §AqÉ ¸ÀªÀÄzÁ¤, 4) ºÁfgÁ vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï, 5) ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÁ¤, 6) ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ AiÀÄƸÀÆ¥sï, 7) £À£ÀÄß vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï, 8) SÁeÁ vÀAzÉ f¯Á¤, 9) gÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ f¯Á¤, 10) SÁeÁ vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï, 11) ¥sÀ«Ãð£ï UÀAqÀ SÁeÁ, 12) ¥sÁwêÀiÁ vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï, 13) UÀÄAqÀÄ vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï, 14) E±ÀÆå vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÁ¤, 15) ±ÉÃgï¨Á£ÀÄ vÀAzÉ f¯Á¤ ªÀÄvÀÄÛ 16) ºÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ f¯Á¤ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.12.2009 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzÉà §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ»ªÀÄÆzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ©.ºÉZï.ªÀĺÀäzï ªÀÄĤÃgï ¥ÁµÁ 45 ªÀµÀð, G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤ªÀÄä £Á¬Ä £ÀªÀÄä ªÉÄÃPÉUÉ PÀaÑzÉ JAzÀÄ CªÁZÀå±À§Ý½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄ»ªÀÄÆzÁ¨ÉÃUÀA G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄðzÀÝ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁVgÀĪÀ ªÀÄ»ªÀÄÆzÁ¨ÉÃUÀA G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: G¢æ PÉÆqÀzÀÝjAzÀ CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ VtªÁgÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.12.2009 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¥Á£ï©ÃqÁ CAUÀrAiÀÄ°è ¹UÀgÉÃmï G¢æ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ G¢æ PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ CªÁZÀå±À§Ý½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ EvÀgÉà £Á®ÄÌ d£ÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÀªÀÄä¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ & PÉÆrèAiÀÄ vÀÆ©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼É UÀAUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÁdQÃAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÁzÀ-«ªÁzÀ, NªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 16.12.2009 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ zsÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ PÀgÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨ÉÊzÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ, 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ 2) ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wPÀÌ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 22 ªÀµÀð, 3) ¨Á®¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà 24 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉƯɨÉzÀjPÉ ºÁQ, M¢ÝzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À PÀÄwÛUɪÉÄÃ¯É PÁ®Ä EnÖzÀÝjAzÀ G¹gÀÄ UÀlÄÖªÀAvÁVzÁÝUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà¤UÀÆ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯Éè UÉƼÀUÁVgÀĪÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï ¢£ÁAPÀ:17.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 16.12.2009 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ°è «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ §UÉÎ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ PÀgÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ «dAiÀÄ vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀAeÉ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ, ºÀ£ÀĪÉÄñÀ£ÀÄ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ°è £ÀqÉzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «dAiÀÄ vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ JA.ªÀĺÁzÉêÀ EªÀjUÉ w½¹zÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQzÀÝjAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁVgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÉÄÃ±ï ¢£ÁAPÀ:17.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 5 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:17.12.2009 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ GzÀAiÀiï vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: CgÉÆð EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, ºÉZï.8890 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁgÉAiÀÄå & ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀÄå ¸Á: CgÉÆð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÀÄrðPÁæ¸ï¢AzÀ PÀÄrð UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.02, ºÉZïE.4821 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀÄrð¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà r¸ÉÆÌÃPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ GgÀĽ©zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£À §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.12.2009 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¢ªÁ£Àgï, 40 ªÀµÀð, ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt £ËPÀgÀ ¸Á:UËqÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¯ï.8510 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ -AiÀÄ®UÀmÁÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà AiÀÄ®UÀmÁÖ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¹Ìqï DV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ: 17.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢. 17-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æÃ.CA¨ÁgÁAiÀÄ JªÀiï.PÁA§¼É, gÁdå ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð qÁ||¨Á§Ä dUÀfêÀ£ÀgÁªÀiï ºÉÆÃgÁl ¸À«Äw UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 18% gÀ CrAiÀÄ°è qÁ||¨Á§Ä dUÀfêÀ£ÀgÁªÀÄgÀªÀgÀ ¥ÀÄvÀܽ ¤ªÀiÁðtzÀ ¸À®ÄªÁV «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÉÃ¸ï ªÀPÀðgï ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ£ÀÄ C£ÀÄavÀªÁV ªÀwð¹ CªÁZÀåªÁV eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ dUÀ¼ÀªÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ¯Áj C¥ÀWÁvÀ ¥ÁzÀZÁj ¸ÁªÀÅ :-

±ÉÆÃgÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 16-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉƨÁ £ÁAiÀÄPÉÆÃr ¸Á: n.¨ÉƪÀÄä£À½î EªÀgÀÄ PÁwðPÀ GvÀìªÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ ¥À®èQÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±É½îV UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ¼É ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄAl¥ÀPÉÌ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÀAUÀqÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀÄgÀ§ÄgÀ, ©üªÀÄ¥Àà vÉPÀgÁ¼À, ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ zÉêÀr E£ÀÆß C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ PÀªÀrªÀÄnÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £ÁªÀÅ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¥À®èQÌ »AzÉ ©lÄÖ £ÁªÀÅ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀl £ÀªÀÄUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ®APÉ¥Àà ªÀiÁ°Ã ¥Ánî FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀ £ÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ : ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á:¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î vÁ||±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. EªÀjUÉ ¢.16-12-09 ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸ÀAUÀqÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. PÀÄr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤ªÀÄä CtÚ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà¤UÉ ºÉÆ® £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ°è ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀÄ CAvÁ CAzÀªÀgÉ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÀzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw dAiÀĪÀiÁ¯Á UÀAqÀ ¢|| «oÀ×®gÁªÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:56, ZËqÉñÀéj UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉZï.JªÀiï.n PÁ¯ÉÆä 3£Éà PÁæ¸ï ªÀÄwÛPÉÃj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ GªÀiÁ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ, EªÀ¼ÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¹.L.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ C¤Ã® JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÄAzÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀîzÀ PÁgÀt 2006 £Éà ¸Á°£À°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼É CªÀ¼À UÀAqÀ¤AzÀ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. DV¤AzÀ®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃVAiÀÄAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, PÀ¼ÉzÀ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉƪÉÄä ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀݼÀÄ.     UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ®UÀß EzÀÄzÀÝjAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 14-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ GªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÄ w½¸ÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.