Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 10, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-02-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-02-2018

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 32/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2018 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmɬÄAzÀ 1645 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥À¸ÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/J¯ï-8318, C.Q 20,000/- gÀÆ., ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.E.ªÁAiÀiï.¹.ºÉZï.©.75365, EAf£À £ÀA. ºÉZï.J.10.E.J¥sï.¹.ºÉZï.©.70544, §tÚ: PÀ¥ÀÄà & ¤Ã½ ºÁUÀÆ 2012 £Éà ¸Á°£À ªÀiÁqÀ¯ï EgÀÄvÀÛzÉ, £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ªÀÄÄAzɬÄAzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 09-02-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 23/2018, PÀ®A. 66(r) L.n PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-12-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ, ªÀAiÀÄ-58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 19, ªÀÄdUÉ PÁA¥ÉèÃPÀì, ²ªÀ£ÀUÀgÀ zÀQët, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¸Áälð ªÁZÀ £ÉÃzÀ£ÀÄß £Áå¥ÀvÉÆïï PÀA¥À¤AiÀĪÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä §ÄPï ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20-12-2017 gÀAzÀÄ ¥É£ï PÁåªÉÄgÁ §ÄPï ªÀiÁrzÀÄÝ, JgÀqÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀÅ EµÀÖ«®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁå£Àì¯ï ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 02-02-2018 gÀAzÀÄ £Áå¥ÀvÉÆïï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ JAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ dAiÀÄgÁªÀiï JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 7975595102, 7633957563, 9709674809 EªÀÅUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9148145318, 9480105618 £ÉÃzÀªÀÅUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 03-02-2018 gÀAzÀÄ J¸ï.JA.J¸ï ªÀiÁr ¤ªÀÄUÉ gÀÆ. 12,50,000/- gÀÆ. UÀ¼À V¥sïÖ §A¢zÀÄÝ, ¤ÃªÀÅ ªÉÄA§gï CªÀiËAmï JAzÀÄ 8500/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAPï mÁåPÀì JAzÀÄ gÀÆ. 26500/- PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉý CPËAl £ÀA. 20426317278 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 03-02-2018 gÀAzÀÄ CPËAl £ÀA. 20426317278 £ÉÃzÀgÀ°è gÀÆ. 8500/- ªÀÄvÀÄÛ 26500/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ©ÃzÀgÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï, ²ªÀ£ÀUÀgÀ ±ÁSÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ® £ÀA§gÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár £ÁªÀÅ £Áå¥ÀvÉÆÃ¯ï ªÀiÁ°PÀjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CªÀgÀ ¥sÉÆãÀ £ÀA§gÀ PÉÆr JAzÀÄ PÉýzÀgÉ £Á£Éà CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ¤gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ £ÁªÀÅ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ f.J¸ï.n UÉÆøÀÌgï E£ÀÄß 37,500/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖgÉ ªÀiÁvÀæ ¤ªÀÄUÉ 12,50,000/- UÀ¼À V¥sÀÖ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ E®è¢zÀÝgÉà ¤ÃªÀÅ E°èAiÀĪÀgÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ JªÀÄzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, DgÉÆævÀ£ÁzÀ dAiÀÄgÁªÀiï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ £Áå¥ÀvÉÆÃ¯ï ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 7975595102 £ÉÃzÀgÀ §¼ÀPÉzÁgÀ EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £Áå¥ÀvÉÆÃ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï JAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 7975595102, 7633957563, 9709674809 £ÉÃzÀjAzÀ PÀgÉ ªÀiÁr, £ÀA©¹, ªÉÆøÀ¢AzÀ gÀÆ. 35,000/- UÀ¼À£ÀÄß J¸ï.©.L ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA. 20426317278 £ÉÃzÀgÀ°è dªÀiÁ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 09-02-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 18/2018, PÀ®A. 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¥sÁð£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ §zÀgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ºÀ¸À£À ¥ÀmÉî FvÀ£ÀÄ CªÀ£À J.n.JA ¤AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉƸÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À UÉæà PÀ®gÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/J¯ï-9574 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §AzÀÄ J¸À.©.L ¨ÁåAQ£À J.n.JA ¤AzÀ 4000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ «dAiÀÄ ¨ÁåAQ£À J.n.JA ¤AzÀ 500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 4500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÁßJSÉýî¬ÄAzÀ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁPÉÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §ÄzÀÞ «ºÁgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ §ÄzÀÞ «ºÁgÀ ¤uÁð gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ½î ±Ànð£À eÉé£À°è PÉÊ ºÁQzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß eÉç£ÀÄß MwÛ »rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 4500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¥ÉÊQ 1000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® C.Q 45,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÄÝ JvÀÛgÀªÁVzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ vÀªÀÄÆägÀ ªÀi˯Á ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 27/2018, ಕಲಂ. 279. 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-  
ದಿನಾಂಕ 09-02-2018 ರಂದು ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮಂಜುಳಕರ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಪೂಜಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಸಾ: ಮುಸ್ತಾಪೂರ ಪಾಟಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-11/ಎಕ್ಸ-6884 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ತಾಪೂರ ಪಾಟಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಹಣಮಂತ ಮಂಜುಳಕರ ರವರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-17/ಎಮ್-5306 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಹುಮನಾಬಾದ ರಾ.ಹೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೇಯ ಎದುರಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೇ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮಂಜುಳಕರ ಅವನಿಗೆ ಬಲತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚೀದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಪೂಜಾರಿ ರವರಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಮೋಳಕಾಲಿಗೆ, ಬಲಗಾಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಸಂಜು ದಾಡೆಕರ ವಯ: 33 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ವಡ್ಡರ, ಸಾ: ಮುಸ್ತಾಪೂರ ಪಾಟಿ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.