Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 2, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-08-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-08-2017

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2017, PÀ®A. 288, 336, 304 L¦¹ & dÆ£Éïï eÉùÖøï DPÀÖ-2016 PÀ®A. 76 ºÁUÀÆ ZÉ樯 ¯ÉçgÀ PÁAiÉÄÝ-2015 PÀ®A. 14 :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠺Á¦üÃeÉÆïÁè vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ°ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §Pï̧AqsÁgÀ UÁæªÀÄ, f: PÉÆÃZï©ÃºÁgÀ (ªÉ¸ÀÖ ¨ÉAUÁ®), ¸ÀzÀå: ±Á»Ã£À PÁ¯ÉÃd ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ PÀ©ÃgÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÉ¸Àé ¨ÉAUÁ® EªÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ©ÃzÀgÀ £ÀUÀzÀ°è MAzÀÄ zÀÆqÀØ ©°ØAUÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ C°èUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ E°è vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §A¢zÀÄÝ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃnUÉ EgÀĪÀ ±Á»Ã£À PÁ¯ÉÃf£À PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä UÀÄvÉÛzÁgÀ£ÁzÀ PÀ©ÃgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß 4-5 d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ°è ªÀiÁfÃzÀįÁè ºÀPÀÌ JA§ÄªÀ£ÀÄ £Á ¨Á®PÀ¤zÀÄÝ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É, ±Á»Ã£À PÁ¯ÉÃf£À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ C§ÄÝ® ªÀÄ£ÁߣÀ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® R¢ÃgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¢£Á®Ä PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀgÀ PÀqÉ ¤UÀ ªÀ»¸ÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ, UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀÄ E§âgÀÄ aPÀÌ ªÀÄPÀ̽UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀZÀѨÁgÀzÀÄ JAzÀÄ UÉÆwÛzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀiÁfÃzÀįÁè ºÀPÀÌ vÀAzÉ C£À¸ÀÀºÁgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, ¸Á: bÉÆÃlPÉøÀj¨Áj UÁæªÀÄ, f¯Éè: PÉøÀºÁj¨Áj PÉÆZï ©ÃºÁgÀ ªÉ¸ÀÖ ¨ÉAUÁ® - 735303 EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-07-2017 gÀAzÀÄ J®ègÀÆ ±Á»Ã£À PÁ¯ÉÃdzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁfÃzÀįÁè ºÀPÀÌ EªÀ£ÀÄ aPÀ̪À¤zÀÄÝ CªÀ¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀZÀѨÁgÀzÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄvÉÛzÁgÁzÀ PÀ©ÃgÀ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃf£À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ C§ÄÝ® ªÀÄ£ÁߣÀ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® R¢gÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀzÀ 4 CAvÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ PÀ©âtzÀ gÁqÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÄgÀPÉÌ E®èzÉ UÉÆqÉUÉ vÀÄVºÁQzÀÄÝ F jÃwAiÀiÁV PÀlÖqÀ zÀÄgÀ¹Û ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CxÀªÁ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀÄgÀÄQëvÀªÁV EqÀzÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉ EnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀiÁfÃzÀįÁè ºÀPÀÌ EªÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃd£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É C®PÀëvÀ£À ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ EnÖzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀ PɼÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁfÃzÀįÁè ºÀPÀÌ EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÉúÉÆñÀ DVzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÀ©ÃgÀ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è G¥ÀZÁgÀ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ CA§Ä¯ÉÊ£ÀìzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄPÀl¥À°èAiÀÄ°èzÀÝ £ÉÆêÀÄ£À D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr ªÀiÁfÃzÀįÁè EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ªÀiÁfÃzÀįÁè ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ZÀPÀ̪À¤zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑ£À DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ©ÃgÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±Á»Ã£À PÁ¯ÉÃf£À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ C§ÄÝ® ªÀÄ£ÁߣÀ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® R¢gÀ ºÁUÀÆ ±Á»Ã£À PÁ¯ÉÃf£À DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ¯É F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2017, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-07-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà £ÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É §ÄzÉÃgÁ, ¸Á: ZÉÆAr UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ®ÄA©t £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è J¯Áè ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÉêÀPÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ±Á¯ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ 27-07-2017 gÀAzÀÄ £ÁUÀgÀ ¥ÀAZÀ«ÄAiÀÄ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀܽAiÀÄ gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ±Á¯ÉUÉ AiÀiÁgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÉêÀPÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ PÉÆuÉ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ vÁªÀÅ ±Á¯ÉUÉ vÀPÀët §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀPÀët C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ PÁqÀªÁzÉ, ¸ÀAUÁgÉrØ ©gÁzÁgÀ, gÀ«AzÀæ gÉrØ, ªÀÄ®¥Áà C¯Éè G¥À¹ÛvÀjzÀÄÝ J®ègÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ PÉÆuÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀPÉÌ ºÁQgÀĪÀ JgÀqÀÄ Q°UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DVgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À°è£À 15 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀÄvÀÛªÉ CªÀÅUÀ¼À C.Q ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 24,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ, ±Á¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 01-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2017, PÀ®A. 380, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ ªÉÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw:  J¸ï.¹, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÉÆøÀ¤ gÉÆõÀ¤ EªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É UÁA¢ü£ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀ¼À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 23-05-2017 gÀAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §A¢gÀÄvÁÛ¼É, vÀ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É 7 UÁæA §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ C.Q. 21,000/- gÀÆ., 2 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ C.Q. 6000/- gÀÆ., ºÁUÀÆ MAzÀÄ UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ C.Q. 3000/- gÀÆ. F MAzÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ EnÖzÀÄÝ C®èzÉ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ DgÀw UÀAqÀ D£ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ ªÉÆgÉ EªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 15 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¯ÁPÉÃl C.Q. 45,000/- gÀÆ. EzÀ£ÀÄß ºÉAqÀw PÉÆgÀ¼À°è ºÁQzÀÄÝ EvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ 10 vÉÆ° ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄAUÀÄgÀ EnÖzÀÄÝ C.Q. 5000/- gÀÆ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ QgÁt CAUÀr EnÖPÉÆArzÀÄÝ ªÁå¥ÁgÀPÁÌV 45,780/- gÀÆ. EªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ EvÀÄÛ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-05-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÉÆõÀ¤ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÉÄʪÉÄð£À 25 UÁæA. §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 10 vÉÆ° ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀPÁÌV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ gÀÆ. 45780/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D£ÀAzÀ£À eÉÆvÉUÉ JªÀiï.ºÉZï-24/8886 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀPÀj¹zÀªÀgÀÄ UËvÀªÀÄ ¨sÉÆøÉè ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥Á UÀAqÀ UËvÀªÀÄ ¨sÉÆøÉè ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ EªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw  gÉÆõÀ¤ EªÀ¼ÀÄ §AUÁgÀ, ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 01-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 93/2017, ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 01-08-2017 ರಂದು ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ ಎದುರುಗಡೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮಲೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಶಿರೋಮಣಿ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಬಂದ ಬಾತ್ಮಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಚನ್ನಬಸವ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಅಟ್ಟೂರೆ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹಾರಕೂಡ ಇತನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 01-08-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಿಟರ್ಸನ್ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಪೆದ್ದಿಂಟಿ, ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕ್ರೀಶ್ಚಿಯನ್, ಸಾ: ರತ್ನಾಪುರ, ತಾ: ಜಹಿರಾಬಾದ, ಜಿ: ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರವರು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪಾ ಪೆದ್ದಿಂಟಿ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕ್ರೀಶ್ಚಿಯನ್, ಸಾ: ರತ್ನಾಪುರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದರದಿಂದ ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೀದರನ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ ಹೋಟೇಲ್ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಎಪಿ-28/ಎಜೆ-2174 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಮಾರುತಿ ಇವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಸುರೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಅಮ್ನೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಸೂದನ ತಂದೆ ತಮ್ಮಣ್ಣಾ ಸಾ: ರತ್ನಾಪುರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೋಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 01-08-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಮಾನೆ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠ, ಸಾ: ತಳಭೋಗ, ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರ ಮಗ ವಿನೋದ ವಯ: 28 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಸೊಸೆ ಪ್ರಿಯಂಕಾ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಈ-4262 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಯರಭಾಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಂಗ್ಲಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರೋಡ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಹತ್ತಿರ ಹೊಂಡಾ ಶೊ ರೂಂ ಎದರುರುಗಡೆ ಹಂಸನಲ್ಲಿ (ಜಂಪನಲ್ಲಿ) ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಸೊಸೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾಳೆ, ಇದರಿಂದ ಸೊಸೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇಕೆಯ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಮೂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ತುಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಮೋಣಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೋಣಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಎಡಗಡೆ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿನೋದ ಇತನಿಗೆ ಯಾವದೇ ಗಾಯವಾಗಿರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2017, PÀ®ªÀÄ. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 01-08-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಖಾನ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಖಾನ ಪಠಾಣಾ, ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಘೊರವಾಡಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಸಿನಾ ಬೇಗಂ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ನಾರಾಯಣಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿನಿಡೋರ ಟಂ.ಟಂ ಅಟೊ ನಂ. ಕೆಎ-38/1493 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಬಿಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ರಾಯಪಳ್ಳೆ, ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಘಾಟಬೋರಳ ಇತನು ತನ್ನ ಅಟೊವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ಕಪಗಂಡ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಮುರಿದ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗ ಸದರಿ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಅಟೊವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 01-08-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ ತಂದೆ ಭಕ್ತಿವಚಲ ವಯ 34 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಜಹಿರಾಬಾದ ರವರು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೇಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಜಹೀರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಫುಲೆ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಅವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಅಪರಿಚೀತ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲ ಕೇಳಗೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2017, PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÉõÁä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ UÀÄqÉØ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ºÀÄZÀPÀ£À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: zsÀĪÀĸÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀÄZÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ zË®¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ Dgï¹¹ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, vÀ£Àß UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¨ÉgÉ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀºÀªÁzÀ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ F jÃw ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ EgÀĪÀzÀÄ ¸Àj E®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤ªÀÄä CtÚ ¤£ÀUÉ KPÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, £Á£ÀÄ 10 ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ PÉüÀ¨ÉqÀ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ, MzÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ K£ÁzÀgÀÆ DzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®è ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀ¢®è £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉƽî CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlPÉÌ ¸ÀºÀ PÉÆqÀÄwÛ®è, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ zË®¥Áà EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÁۣɠ¤Ã£É£ÀÄ PÉüÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀ, vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä, CtÚ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃªÀÄ£ï vÀAzÉÀ PÀ®è¥Áà, ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ F±ÀégÀ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà gÀªÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ£ÀªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zË®¥Áà, 2) zË®¥Áà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà, 2) ªÀĺÁzÉ« UÀAqÀ zË®¥Áà ¸Á: J®ègÀÆ ºÀÄZÀPÀ£À½î ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉýgÀĪÀ¢®è, ºÁUÉAiÉÄà ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ zsÀĪÀĸÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-06-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ, ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ, ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢®è, ¤£ÀUÉ ºÉüÀĪÀªÀgÀÄ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®è CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀƪÀĸÁ¥ÀÆgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 01-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 211/2017, ಕಲಂ. 363, 366, ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 11, 12 ಮತ್ತು 17 ಪೊಕ್ಸೊ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗಳಿಗ ಆರೋಪಿ ಮನೊಜ ತಂದೆ ಮಚಿಂದ್ರ ಸಾ: ನಿಟ್ಟುರ(ಬಿ) ಇತ ದಿನಾಲು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು, ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ದಿನಾಂಕ 31-07-2017 ರಂದು 2300 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೋಜ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಅವಳು ಹೋದ ನಂತರ ಆರೋಪಿರಾದ 1) ಮನೊಜ ತಂದೆ ಮಚಿಂದ್ರ ಸಿಂದೆ, 2) ರೋಹಿದಾಸ ತಂದೆ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಟಿಳೆಕರ, 3) ಸುಮಿತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ, 4) ಮಹೇಶ ಸಿಂದೆ, 5) ದಿಕ್ಸಿತ್ ನಿಲಂಗಾ, 6) ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಕಾಮಣ್ಣನವರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ನಿಟ್ಟುರ(ಬಿ) ಇವರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 01-08-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.