Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 26, 2008

Bidar District, Daily Crime Update : 26-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2008

 dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £Á®égÀ zÀ¸ÀÛVj 

 ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 25/12/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä £ÀªÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä ©dÓ®ªÁqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 2640/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ  ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÁ¸ÀÖ¯ï ¸ÀÄ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ£Àß : CrUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A  457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24-12-08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ D¹Ã¥ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ£ÀÄ ªÉÄxÉÆÃÃr¸ÀÖ UÀ®ð¸ï ºÁ¸ÀÖ® ©ÃzÀgÀzÀ ºÁ¸ÀÖ® ¸ÀÄ¥ÀjAmÉAqÉAl gÀªÀgÀ  CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV C®Æå«Ä¤AiÀÄA CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 1140 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

MªÀð£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ DgÀÄ d£ÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 143, 148, 323, 324, 341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸ÀPÉÌ §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥À¸À PÉÆlUÁå¼ÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄRzÉêÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á vÀ¼ÀªÁqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ»¼ÉUÉ ¨ÉÊPï rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

 ¢£ÁAPÀ 25/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ : ²æêÀÄw PÀÄAw¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÀgÀqÁå¼É ªÀAiÀÄ 40 eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì  gÀªÀgÀÄ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀAeÁ PÀZÉÃj PÀqɬÄAzÀ M§â »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39/8895 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦ÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

 

±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV MqÁqÀÄwÛgÀĪÀ MªÀð£À zÀ¸ÀÛVj.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt 195/2008 PÀ®A. 41,(r) 109 ¹.Dgï.¦¹ 

 ¢£ÁAPÀ 25/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹-1357 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÁ¼ÀÄ gÁwæ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁr gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ 0200 UÀAmÉUÉ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå £ÀªÀÄä ¥Éưøï fæUÉ £ÉÆÃr ªÀÄÄRªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ NqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨É£ÀÄߺÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ R°Ã¯ï  vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ±ÉÃSï ¸Á; SÉÃqÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ JªÀiï.N.©. EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes: ¥ÀævÉåÃPÀ 2 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ºÀ®ªÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:25.12.2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ CQÌ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ßUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,eÉ.1386 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-V¯ÉèøÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÁd®§AqÁ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.36,J¯ï.1978 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¥Ánïï, 38 ªÀµÀð,¸Á: dÆPÀÆgÀÄUÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 299/2008 PÀ®A:279,337 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.12.2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 19 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ D¥É DmÉÆøÀA:PÉJ.36,6034 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀªÁV ZÀ¯ÁĸÀÄvÀÛ PÁå¢UÉÃgÁzÉÆrØ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ D¥É DmÉÆà ¸ÀA:PÉJ.36,6035 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqïPÉÆqÀĪÀAvÉ ºÁ£Àð ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¥ÀPÀÌPÉÌ §AzÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÁzsÀªï, 50 ªÀµÀð ¸Á: ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯ÁĹzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ DmÉÆÃUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ vÀgÀÄaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå 46 ªÀµÀð, ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÀØ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉÃAiÀĪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 202/2008 PÀ®A: 279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£É ºÁªÀÅ PÀaÑ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ :
¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÀwÛUÀÄqÀØUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÀĪÀiÁj §¸ÀªÀÄä vÀAzÉ ¢:²ªÀ§¸À¥Àà 17 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:25.12.2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ »gÉèÉÃjVUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà vÀÄ«ðºÁ¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÀÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÁAiÀÄ£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:56/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ UÉÆgÉèÁ¼ÀPÁåA¥ï¤ªÁ¹, F.gÁªÀÄÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ 37ªÀµÀðEªÀ£ÀÄ,¢£ÁAPÀ:25.12.2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆgÉèÁ¼ïPÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅPÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉìPÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ F.¸ÀĨÁâgÁªï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:56/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: zÀĵÀÌ«ÄðUÀ½AzÀ ±Á¯ÁPÉÆoÀrUÀ½UÉÉ ¨ÉAQ, ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt,zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¨sÀµÀä,
DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

¢£ÁAPÀ: 22.12.2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¢zÀÝV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆoÀrUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆÃzÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ, ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.QgÀÆ:30,000=00 gÀÆ¥ÁÄ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É ¢zÀÝVgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 161/2008 PÀ®A: 436 ¨sÁzÀA.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


RAichur

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 24-12-08 gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ C£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÀÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ £À£ÀߣÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄí CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 25-12-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è dUÀ¼À vÉUÉqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧr ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄí CzÉ. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/08 PÀ®A. 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 25-12-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è dUÀ¼À vÉUÉqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧr ªÀiÁr zÀÄR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄí CzÉ. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/12/2008 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ºÀ©Ã§¸Á§ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¦Vä KeÉAmï PÉ®¸ÀzÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: FzÁÎ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ FzÁÎ »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ 2 gÀnÖ£À CA. 7 CAUÀÄ®zÀ aÃnUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, CzÀgÀ°è MAzÀ£ÉAiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆzÀ®£É CPÀëgÀ 95-10 EzÀÄÝ, PÉÆ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀ 55-25 JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®£É CPÀëgÀ 95-210 PÉÆ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀ 05-25 CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,340-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/08 PÀ®A 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦. DåPïÖ:

¢£ÁAPÀ 25/12/2008 gÀAzÀÄ 15-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ f¯Á¤ vÀAzÉ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ¸Á: ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©.J¸ï. PÁA¥ÉèPÀì£À J¸ï.Dgï. PÀ®gï ¯Áå¨ï ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ²æà ZÀAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 29 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 332, 355, 56, 20 gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ (01) PÉ.E.ºÉZï. - 1950 ºÉÊ ¥ÀªÀgï CAvÁ EgÀĪÀ MAzÀÄ PÁgÀ mÉÃ¥ÀjPÁqÀðgï CA.Q.gÀÆ.1,000-00 ºÁUÀÆ (02) ¥ÀAiÀĤAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ 02 ¹àÃPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CA.Q.gÀÆ.500-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 45/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ eÉÊ£À¥Àà EAzÀgÀV, 18 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/12/2008, 5 ¦.JA. jAzÀ 25/12/2008, 12.30 ¦.JA. CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉà FPÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï. £ÀA 42/2008 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¥ÉÆÃvÀgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: UÀAUÁªÀÄvÀ¸ÀÜgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¸À¯ÁV UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. DvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ wêÀæ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É §gÀÄwÛzÀÄÝ, PÉÊAiÀÄ°è ºÀt E®èzÉà aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä DVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 25-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 6.35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

8] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-12-2008 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ²æÃ. gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀE§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 118, 303 gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉùAzÉÆÃV, ©¸ÀgÀºÀ½î ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£À½î UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉn PÉÆlÄÖ ªÁ¥Á¸ï ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄÊ£À½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄvÁÛ PÉÆ£ÉUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÁgÉ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| £ÁUÀgÀ½î vÁ|| ªÀÄÄAqÀgÀV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£À CAUÀdrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À £ÀqÀÄ«£À°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉà ElÄÖPÉÆAr¢Ý ºÁUÀÆ E°èUÉ AiÀiÁPÉà §A¢¢Ý CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀĪÀ£ÁUÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ CzÉ.

9] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-12-2008 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ²æÃ. C§ÄÝ® gÀeÁPÀ J.J¸ï.L ºÁUÀÆ ºÉZï.¹-113 ºÁUÀÆ ¦.¹-290 gÀªÀgÉÆA¢UÉ C¼ÀªÀAr ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀªÀAr §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï »zÀÄUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À PÀ« £ÉgÀ½£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄvÁÛ PÉÆ£ÉUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¥ÀÆeÁgï, ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á|| £ÁUÀgÀ½î vÁ|| ªÀÄÄAqÀgÀV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£À CAUÀdrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À £ÀqÀÄ«£À°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉà ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ E°èUÉ AiÀiÁPÉà §A¢¢Ý CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀĪÀ£ÁUÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ CzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: J¹qï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ 24.12.2008 gÀAzÀÄ §¸ÉéñÀégÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà SÁeÁ£É C¢üÃPÁj UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà J¹qï ºÁQzÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ¯ÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÛwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt DvÀ£ÀÀ ºÉAqÀw ²æêÀÄw ¹zÉÝñÀéj gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįÁV vÀªÀÄä ºÉý¯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 24-12-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ D¦üøÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ajzÀ ±À§Ý PÉý ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É J¹qï JgÀa ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DUÀzÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÉÄÃ¯É J¹qï JgÀa CAUÀ G£À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ F jÃw J¹qï JgÀagÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî®VzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ :
¢£ÁAPÀ: 25/12/08 gÀAzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ²ªÀ¥ÀæPÁ±À ¦.¹ 1243 gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl, ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀ, ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr, ªÀÄÆ®PÀ wgÀAzÁd mÁQÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÀAvÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ²æà ±À²PÁAvÀ ¦.¹ 1293 gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ gÁt¥Àà F§wÛºÀ½î, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ ªÉÄÃvÁÛgÀUÀ°è UÀÄ®§UÁð CAvÀ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ WÉÆÃgÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®VzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :
¢£ÁAPÀ:25-12-2008gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¥sÁð£ï C° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ:43 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀÆgÁ¤ªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:24-12-2008gÀAzÀÄ ²æà E¥sÁð£ï C° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ ¸Á: £ÀÆgÁ£ÀÄ ªÉƺÀ¯Áè gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ ªÀÄ®V PÉÆArzÁÝUÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄðAzÀ §AzÀÄ ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À ¨ÁV® PÉÆAr vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C®ªÀiÁgÁzÀ ZÁ« vÉgÉzÀÄ 1 vÉÆ°AiÀÄ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ Q«AiÉÆïÉ, CzsÀð vÉÆ°AiÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄAUÀÄgÀ C.Q. 13,000/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 23,000/-gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄ°è£ÁxÀ ºÉZï.¹:330 gÉÆÃeÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉ : zËdð£Àå PÁAiÉÄÝ :
¢£ÁAPÀ 17/12/08 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| ¸ÀÄA§qÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©Ã¼ÀÄ ©zÀÝ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉÃ¼É ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ¥ÀÆeÁj eÁ|| PÀÄgÀħgÀ ¸Á|| ¸ÀÄA§qÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è eÁ° VqÀ PÀr¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉ: zËdð£Àå PÁAiÉÄÝ:
²æà ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà dªÀÄRAr eÁ|| ºÀjd£À ¸Á|| ºÀAUÀgÀUÁ (PÉ)gÀªÀgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 118 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 2005 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥Á®PÉÌ ªÀÄqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼É ©wÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 29/11/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà UËqÀ ¸ÀA: 6 d£ÀgÀÄ mÁæPÀÖgï £ÉÃV°¤AzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼É ºÉÆqÉzÀÄ £ÁµÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ K ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É F d«ÄãÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆlÄÖ Rjâ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.