Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 12, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 12-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 12-01-2011
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 11-01-2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj gÉñÁä vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: §ÄzÉÃgÁ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-38/5202 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÉ ¸ÀÆ̯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ ¥À°ÖªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ, JqÀUÉÊgÀnÖAiÀÄ°è ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁUÀgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ CmÉÆêÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 366(J), 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/01/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: »ªÀÄävÀ £ÀUÀgÀ gÁeÉñÀégÀ EvÀ£À ªÀÄÆQAiÀiÁVzÀÝ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ £ÁUÀªÀiÁä vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ : 11 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÉñÀégÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÁ¸É¥Áà ºÉüÀªÁ ¸Á gÁeÉñÀégÀ EªÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆîzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÉÆÃUÀj ºÉÆ®zÀ°è NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10-01-2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÊAiÀħ C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÆìgÀ C° ±ÁºÁ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: WÉÆqÀªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ»ÃªÀÄ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ D¹Ã¥À vÀAzÉ eÁPÉÃgÀ ±ÁºÁ ¸Á: WÉÆqÀªÁr EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆ£À¢AzÀ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj DgÉÆæUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ E£ÀÆß G½zÀ DgÉÆæ 2) SÁeÁ vÀAzÉ ¦üzÁ ºÀĸÉãÀ eÁPÉÃgÀ vÀAzÉ ¦üzÁ ºÀĸÉãÀ ±ÁºÁ ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 11/01/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ ºËVgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁªÀiï vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: C¹¸ÉÖAmï ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgï eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt (©) EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉ 38/eÉ-5661 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ JPÀA¨ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀiï EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ gÁªÀiï EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/1/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üAiÉÆâݣï vÀAzÉ ¹gÁeÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄgÁd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÁ°ÃªÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÀ ¥Áå¸À£ï £ÀA. PÉ.J. 38 PÉ. 9285 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£Àß½ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄPÁgÀrØ £ÁUÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA. JªÀiï.ºÉZï 24. r. 3589 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ »A§¢ ¯ÉÊl ºÁPÀzÉ ¤®ðPÀë¢AzÀ ¤°è¹zÀÄÝ. ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ mÁæPÀÖgÀ »A¨ÁUÀzÀ mÁæ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛuÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÁd EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ°VzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11-01-2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á ±ÁºÀUÀAeï, ¢°Ã¥ï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ DmÉÆà £ÀA:PÉJ-38/5158 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á a¢æ EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄUÀΰUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ GªÀiÁf ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ ºÁgÀPÀÆqÀ eÁvÉæ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆæ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-39-JA-7777 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĪÀiÁj ¦AQ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 323, 504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11-1-2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆ¢£À SÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ SÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄPÀÌzÀÆÝf PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÀnÖUÉ ªÀIJãï CAUÀrUÉ DgÉÆæ jAiÀiÁd vÀAzÉ d«ÄÃgÉÆâݣÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸Àå (UÉÆð UÁåAUÀ ¸ÀzÀgÀ) ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÀð £ÀA. 156 £ÉÃzÀgÀ°è MAzÀÄ ¥Áèl PÀÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/1/10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁQÃgÀ vÀAzÉ ¦üÃzÁºÀĸÉãÀ ±Á ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀUÁð PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÉÊAiÀħ C° vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄìgÀ° ±Á E£ÀÆß 2 E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:11.01.2011gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Éà ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è CgÉÆæ AiÀĪÀÄÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ºÀÄt¸ÀV FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦J¸ïL. ²æà ¤AUÀ¥Àà J£ï Cgï.gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1,970/-, MAzÀÄ ¥sÁ«Äð ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ.500/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¸Á: ºÀnÖ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ EªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CgÉÆæ AiÀĪÀÄÄ£ÀÆgÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

        ¢£ÁAPÀ:11.01.2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ PÉ.E.©.D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀgÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ®APÉÃ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ dPÀÌ®¢¤ß PÀqÉUÉ AiÀĪÀĺÀ PÀæPïì ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 36 PÀÆå 7059gÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼ÉÃgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 330 JAJ¯ï. £ÁPËmï 10 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 90 JAJ¯ï.£À 20 Nn ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 180 JAJ¯ï. £À 20 Nn ¥ËZï, 180 JAJ¯ï.£À 48 Njd£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï PÁélgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ J¯Áè MlÄÖ gÀÆ.3624/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:10.01.2011gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 4.15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ºÁUÀÄ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ mÁmÁ J¹ UÁr £ÀA.PÉJ 36/J-886 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ CgÀPÉÃgÀ-zÉêÀzÀÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §A¢V ¸Á¨ïgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ, ºÀ£ÀĪÀÄAw, FgÀªÀÄä vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

        ¢£ÁAPÀ:11.01.2011gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4.00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ZÁ®PÀ EªÀiÁªÀÄ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ zË®¸Á§ ¸Á:dÄAd£À¨ÉʯÁ vÁ:PÀ®èUÀlV f:zsÁgÀªÁqÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ 25/¹214£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É¬Ä®èzÉà gÀ¸ÉÛUÉ CqÀZÀuÉAiÀiÁV ¤°è¹zÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á:CUÁ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ FvÀ£À ¯Áj £ÀA. J¦29/nJ3753£ÉÃzÀÝPÉÌ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 2£Éà ZÁ®PÀ GªÉÄñÀ 30ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄAUÀr vÁ: gÉÆÃuÁ FvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà C¨Áâ¸À vÀAzÉ zÀĸÁÛ£À¸Á§ zsÁgÀªÁqÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ:10.01.2011gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À-ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¸Á¥ÀÆgÀÄ-vÉÆÃgÀt¢¤ß ªÀÄzsÀå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥ÀàgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 36/8151gÀ°è 12 ªÀµÀðzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¨ÉƯÉgÉÆà £ÀA.PÉJ36/JA3719£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

    PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄ ªÁ¹ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÆãÀªÀÄä 21 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5.1¦üÃmï, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, UÉÆâªÉÄʧtÚ, ¸ÀtÚQ«, ¸ÀtÚ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÀtÚ ¨Á¬Ä, CUÀ®ªÁzÀ ºÀuɬÄzÀÄÝ PÉA¥ÀħtÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀĪÀ FPÉAiÀÄÄ ©J ¥ÀzÀ«AiÀĪÀgÉUÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ FUÉÎ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÉãÀÄ aAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr®è ªÀÄvÀÄÛ J°ègÀÄvÁÛ¼ÀAvÁ EzÀƪÀgÉUÉ w½zÀħA¢®è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.01.2011gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

        UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄ ¸ÀzÀå CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï£À°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.01.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀAvÉPÀ®Æèj¤AzÀ §¸ï £ÀA PÉJ28 J¥sï 1618£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀwÛ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ nPÉÃmï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è J¯Áè ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½zÀgÀÆ FvÀ£ÀÄ E½AiÀÄ¢zÁÝUÀ, ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ªÀiÁvÀr¹zÁUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®èzÀÝjAzÀ vÀPÀët ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄzÁåºÀß 3.50UÀAmÉ vÀAzÁUÀ ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁå£À¥Àà£ÀÄ §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÁUÀ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä @ §Ä¼ÀîªÀÄägÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

        PÉÆmÉÃPÀ¯ï UÁæªÀĪÁ¹ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀägÀAiÀÄå PÀ£Áð¼À, 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ 4 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¢zÀÄÝ vÉÆUÀj ¸ÀjAiÀiÁV PÁ¼ÀÄPÀlÖzÀÝjAzÀ ¸Á® wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀfêÀ£À ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ:10.01.2011gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆmÉÃPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ zÉêÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

        ¢£ÁAPÀ:11.01.2011gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËqÀ£À¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÁåvÀ£ÀnÖ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 23 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊ, §rUÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ²ªÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä, 10ªÀµÀðzÀ ¨Á®Q CA©PÁ¼À£ÀÄß UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà EªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV PÀzÀ ºÁQPÉÆAqÁUÀ CgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ QlQ UÁè¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ PÁgï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß dPÀÌAUÉƽ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.25,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ D®ÆgÀ ¸Á|| ¤Ã®ÆgÀ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¤Ã®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DzÀ dUÀ¼ÀzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢: 11-01-11 gÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ AiÀļÀ¸ÀAV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3-4 d£ÀgÀÄ
§AzÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÁ½UÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÉêÀÇgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀiÁr¹zÀ PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉzÀj¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà PÀ£ÀPÀ ¸Á|| £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 1) 50UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÀ¥À®ºÁgÀ 2) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 3) 10UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ ` 2,09,000/- ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.