Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 31, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಅನಂತ @ ಆನಂದ ತಂದೆ ಕಿಶನರಾವ ಉಟಗಿ ರವರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ 1208 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ 10-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ ಬ್ರೀಜ್ದಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯ ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ ಬ್ರೀಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಹಂಪಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಕೀಶನರಾವ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣರಾವ ಉಟಗಿ ಸಾ: ಗಾಬರೆ ಲೇಔಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 138/2011 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 30-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ 1] FgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ DgÉÆæ £ÀA1 jAzÀ 4 gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB CvÀÛ£ÀÆgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ©r¸À®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀÄvÀÄÛ 5 jAzÀ 13 gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°, ZÀ°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ & DAd£ÉAiÀÄå EªÀjUÉ ¸ÀºÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2011 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7 (1) (r) ¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁ vÀÄAUÁ-¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀt PÁ®ÄªÉ £ÀA 40 gÀ ¤Ãj£À°è C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV vÉð§A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀªÀzÀ ¹Üw-UÀw £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀ§ºÀÄzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà ¤ÃgÁªÀj ¤ÃjPÀÑPÀgÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À . gÀªÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA 24/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 30-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ PÀıÁ® vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ gÁzsÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¸Áé«Ä.ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, ©r¸À®Ä §Az, ¥ÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¦æAiÀiÁAPÀ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA, 70/2011 PÀ®A 504,448, 354, 323, 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄãÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¦£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §æºÀä£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÁUÀÄ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á«° «ÃgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ PÁ®ÄªÉ zÀAqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1550-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 5 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãï UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 4000/- ºÁUÀÆ 3 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 57000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ 357/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2011 gÀAzÀÄ 190 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,800 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-10-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-10-2011


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 498(J), 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/05/2006 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ ªÉAPÀl ªÀÄ®PÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EPÉUÉ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄ®PÉ ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀPÁÌV 1 ®PÀë 60 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ºÁAqÉ ¨ÁAqÉ, ¥À®AUÀ, C®ªÀiÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20/01/2008 jAzÀ 28/10/2011 gÀªÀgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ºÉý JgÀqÀÄ ¸Áj 50-50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ MªÉÄä 10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä vÀj¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ EzÀÄ ºÉÆmÉÖ £À£Àߢ®è CAvÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl, CvÉÛ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä, £Á¢¤ aªÀÄä¨Á¬Ä CªÀ¼À UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ gÀmÉÖ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ gÀªÉÄñÀ ²PÀëPÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ C°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ CzÀÄ ªÀÄUÀÄ £À£Àߢ®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ CPÀÌ aªÀÄä¨Á¬Ä EªÀ¼À ®UÀßzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £Á£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀgÀzÀQët QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30-10-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À«ÄAiÀiÁå ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ a¢æ gÉÆÃqÀzÀ°è EgÀĪÀ JªÀÄ.r eÁ¥sÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ DgÉÆæ £À¬ÄªÀÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¨Ál®ªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ JqÀUÀ®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÀªÀiÁgÉ T¯Á¥sÀ PÉÆlð ¸ÁQë ¢ÃAiÀiÁvÀÆ vÉÃgÉPÉÆ RvÀªÀÄ PÀgÉzÉvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29, 30.10.2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ®è¥Àà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ£ÉÆÃgï, ªÀaiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÆUÀzÁ¼À gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-10-2011 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄÄvÀÛªÀé UÀAqÀ ¦ÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ.®ªÀiÁt G.ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÉ. §ÆzÀÆgÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀÀ PÁæ¸ï¢AzÀ MAzÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĵÀÖVUÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä gÁ.ºÉ.-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀªÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀªÀzÀ ZÁ®PÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄvÀÛªÀé¼À£ÀÄß E¯ÁdPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï §gÀĪɣÀÄ CAvÁ ºÉý ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gï ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢°è ºÁUÀÆ D ªÁºÀ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉ §tÚ ºÀ¼À¢ PÀ®j£À¢zÀÄÝ, ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀÄÁå¢ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 32 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 30-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà UÀrØ EªÀgÀ ¥Á£ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆÃvÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà §Ar ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀ±Àð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£ï ±Á¥ï ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 2)¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀA¢ gÀAUÀ£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV 3) ¹gÁeï vÀA¢ ºÀĸÁä£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 4) ªÉÆãɱÀ vÀA¢ gÁªÀÄtÚ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á: PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºïwÛgÀ PÁgÀlV, 5) ªÀÄÄPÉñÀ vÀA¢ ªÀiÁAV¯Á¯ï UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÉʵÀÚ« ¸Á: ªÉÄãï gÉÆÃqï PÁgÀlV, 6) zÀÄÄgÀUÀ¥Àà vÀA¢ gÀAUÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀdgÀ PÁ¯ÉÆä PÁgÀlV, 7) ªÀĺÉñÀ vÀA¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀ±Àð eÁ: dAUÀªÀÄ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 8)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 9) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà CgÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀ±Àð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄr wªÀÄä¥Àà PÁåA¥ï PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw, 10) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj°AUÀ¥Àà ºÀĽ̺Á¼À ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀ±Àð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À, 11) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ CªÀÄ£ï ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð G: ªÉ°ØAUÀ PÉ®¸À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 12) ¹qÁÝgÀrØ vÀAzÉ a£ÁßgÀrØ CuÁÚ§ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,520=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಡಗಿ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ರಾತ್ರಿ 8 -00 ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ CHESSI NO:MD2DHDKZUCF43902 ENGINE NO: DKGBUF58923 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 137/11 ಕಲಂ: 279 .338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗುರುಪುತ್ರ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಯರಗಲ್ ಸಾ|| ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:29/10/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ ವರ್ಕ ಶಾಪ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ ದಿನಾಂಕ:30/10/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟಾರ ಮಶೀನ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ ಮಶೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಕಡಿಗಳು, ಗ್ರಾಂಡರ್ ಮಶೀನ್ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು 10,750/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಲತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:118/2011 ಕಲಂ:457,380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಮೂಲಗೆ ಸಾಃ ಬೆಳಕೋಟಾ ಪುರ್ನವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಲಾಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ಸಂಗೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ದಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಾಗಮ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಂಗೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಮಲಾಪೂರ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಸ್ಸ ಹತ್ತಿಸಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹನುಮಾನದ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ:32, ಎಂ:5513 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಚೋಳಪ್ಪಾ ನಂದಿ ವಯ: 51 ವರ್ಷ ಸಾಃ ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಈತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಗಮ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 134/2011 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ. ದತ್ತಾತ್ರೀ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಶ್ರೀಮಾಳೆ ಸಾಃ ಹಲಬರ್ಗಾ ತಾಃ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿಃ ಬೀದರ ರವರು ನಾವು ಹೊಸ ಹುಂಡಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಕಾರ ನಂ. ಎಂಹೆಚ್:24, ವಿಃ4415 ನೇದ್ದನ್ನು ಖರಿದಿ ಮಾಡಿರುವದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಲು ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರಕ್ಕೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗು ನನ್ನ ಭಾವನ ಮಗ ಮಚೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಮುಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಸೇತುವೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಗೋ ಕಾರ ನಂ.ಎಪಿ:10,ಎಕೆ:6517ನೇದ್ದು ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಡಾ|| ಜಯವಂತ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಾವ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾಃಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಃಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಃಬೀದರ ಹಾಃವಃಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದ (ಎಪಿ) ಕಾರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ . ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ . ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 135/2011 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


 

Sunday, October 30, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

  FUÉÎ PɼÀ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ 48 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÃj¸ÉÆÃV vÁAqÀ ¸ÀÄ®zÀUÀÄqÀØ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄzÉå ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ ¦ÃvÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà 55 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ-27/09/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÀÛgÉ JAzÀÄ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:146/2011 PÀ®A- 323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ


 

  ¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 ªÀÄzÁåºÀß 3;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ©üêÀĪÀÄäUÀAqÀ ¸ÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ;65eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ;70 G;MPÀÌ®ÄvÀ£ÀeÁ;PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ KPÁKQ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÀÆ®ªÀ£ÀÄß ©wÛzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÀqÉ PÉqÀ« PÁ®£ÀÄßPÉʬÄAzÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀÄߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©ÃªÀĪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2011 PÀ®A.325. 504.506. L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 ªÀÄzÁåºÀß 4;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æøÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ºÀÆ® ©wÛzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ UÀÄzÀÝ° vÀƪÀĤAzÀ vÀ¯ÉUÉ qÀħâPÉÌ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀƽ¹ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2011 PÀ®A.324. 504.506. L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:29-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå.36 £ÁAiÀÄPÀ ¸Á.¨sÀĪÀÄ£ÀUÀÄAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀA¥À¸Émï PÀÆr¹ ªÁ¥À¸ÀÄì §¸ÀªÀgÁd vÀAzÀ ©ÃªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀAzÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw AiÀÄAPÀªÀÄä E§âgÀÆ vÀqÉzÀÄ ¤®è¹,J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝPÉÌ AiÀiÁPÉà ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉüÀÄwÛ,¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ CAzÀÄ AiÀÄAPÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ C®èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁdgÀªÀj PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .245/2011 PÀ®A 341.504.324.506 R/W 34 .L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

£ÀfÃgïCºÀäzï vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ,UÀÄqÉØÃPÀ¯ï ªÀAiÀÄ:45ªÀ, G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï, ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¸ÀÄlÖ KjAiÀiÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PɼÀzÀ wAUÀ¼ÀÄ JzÉ£ÉÆêÀÅ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ , EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ PÀĹzÀÄ PɼÀUÉ MgÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀgÀ«Ã£ï UÀAqÀ £ÀfÃgïCºÀäzïgÀªÀj PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/11 , PÀ®A 174 ¹Dg惡 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

. ±ÀºÀeÁ¢ UÀAqÀ UÀ¤¸Á§ ZË¢æ, 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA (RÄgÉö) PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁQÃgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð,. FPÉAiÀÄ£ÀÄß 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À DAiÀÄƧ vÀA: UÀ¥ÀgÀ¸Á§ £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ 50,000/. ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ 25,000/. gÀÆ¥ÁG¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÄß 25,000/. gÀÆ¥Á¬Ä £ÀAvÀgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ±ÁQÃgÀ½UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ, MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ , ®UÀߪÁV MAzÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MvÉÛ ElÄÖ ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁÀ ¦Ãr¹zÀÝjAzÀ 1. 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, ªÀÄvÀÄÛ 25 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MvÉÛ ElÄÖ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ 40,000/. gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ DzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀ½UÉ ªÀgÀ¢PÀëuÉUÉ MvÁ۬Ĺ QjQj PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-10-11 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉUÉ MvÁ۬Ĺ ±ÁQÃgÀ½UÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ CAvÁ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.182/11 PÀ®A.498(J),304(©),302 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦qÀ§Äèöår PÁåA¦£À «oÀ¯ï ¸À¥ÀèAiÀÄgïì »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ºÁUÀÆ ¹.¦.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1)¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï ,2) ªÀÄj¸Áé«Ä , 3) ªÉAPÀmÉñï , 4) ²ªÀ¥Àà , 5) ªÉÆúÀ£ï , 6) §¸ÀªÀgÁd , 7)«dAiÀiïPÀĪÀiÁgï , 8) gÁPÉñï , 9) gÀWÀÄ£ÁxÀ¸Á , 10) ²æÃzsÀgï¸Á , 11) £ÁUÀgÁd , 12) ²æÃPÁAvï , 13) SÁzÀgÀ¨ÁµÁ , 14) gÀ« , 15) ªÀĺÉñï , 16) £ÁUÀgÁd , 17) ªÀĺÀäzï C° , 18) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.67,595/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.181/2011 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.10.2011 gÀAzÀÄ 236 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 38500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-10-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ PÉÊPÁr ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ PÉÊPÁr ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÁUÀ, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-10-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀ« vÀAzÉ ²ªÀUÉÆAqÀ ®zÉÝ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: UÀr PÀıÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¯ÁqÀÓ gÉÆÃA. £ÀA. 104 gÀ°è G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj PÉÆuɬÄAzÀ ¨É¯ï ªÀiÁrzÀ ºÁUÉ DVgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj gÀ« FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¨É¯ï ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj gÀ« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÀÆA ¤AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¸ÁѨsÁ«PÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-53/E-8930 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »A¨sÁUÀ E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß (ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè) PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ-©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀ£ÀUÀgÀ JgÀ¥sÉÆøÀð PÁél¸Àð ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÁAiÀÄqÀgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è, JqÀ ªÀÄÆVUÉ, JqÀ UÀ®èPÉÌ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: a¢æ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ, vÁ¬Ä dªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ 3 d£À ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ Hl ¤ÃqÀÄ ¨Á £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ºÀ¹ªÁVzÉ CAvÁ CAzÁUÀ vÁ¬Ä £À£ÀUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè ¤Ã£É ¤ÃrPÉÆ CAzÀ¼ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¤Ã£É ¤ÃqÀÄ CAvÁ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ JzÀÄÝ KPÉ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÀÄ DUÀ ¥ÀÄ£ÀB Hl §r¸ÀÄ ¨Á CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ ¸Áj ºÉýzÀgÉ Pɽ¸ÉƯÁè CAvÁ CAzÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ »ÃUÉPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB CzÉà §rUɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁ±ÀvÀ© UÀAqÀ ¢.vÁ£ÁªÀ° ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÀƪÀÄÄgÀ, vÁ: zÉUÀ®ÆgÀ, f: £ÁAzÉqÀ (JA.J¸ï.) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀjÃ¥sÁ© EªÀ½UÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á gÀªÀjUÉ PÉÆÃlÄÖ zsÀªÀÄð ¥ÀzÀÝw ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ JgÀqÀÄ d£À UÀAqÀÄ, JgÀqÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ, CvÉÛ gÁ±ÀzÀ©, ªÀiÁªÀ ªÀi˯Á J®ègÀÆ MAzÉ PÀqÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ PÀÄrzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ 3-4 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §½ §AzÀÄ G½zÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À C½AiÀÄ£ÁzÀ C«ÄãÀ¸Á§ EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä gÁ±ÀzÀ© ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CPÀÌ RweÁ UÀAqÀ ªÉÄʧƧ¸Á§, ªÉÄʧƧ© UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ ªÀi˯Á vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À HjUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀjÃ¥sÁ© EªÀ¼ÀÄ ¤£Éß gÁwæ 11 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ E°èUÉ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À HjUÀÆ §A¢gÀ°è¯Áè, DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛ ºÀwÛgÀĪÀŢݯÁè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ZÀºÉgÉ ¥ÀnÖ F PÉüÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ;35 ªÀµÀð UÉÆâü §tÚ, GzÀÝ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä £ÉlÖUÉ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¹gÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ¨ÉÆèÃeï EvÀÄÛ JAzÀÄ CªÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á EªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÁAw EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©®UÀÄAzÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 10 d£À J®ègÀÆ ¸Á: eÁAw, EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄvÀÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÄ ¨É®Ö »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ ¨É®Ö¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 212/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, 143 eÉÆvÉ 149 L¦¹ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EPÉUÉ 2009 £Éà ¸Á°£À°è ®ÄA©tÂà £ÀUÀgÀzÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ 40,000/-gÀÆ¥Á¬Ä, 5 UÁæA. §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ 11 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ£ÁzÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ UÀdgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, ¨sÁªÀ£ÁzÀ Q±À£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ºÁUÀÄ £ÉUÉt °Ã¯ÁªÀw UÀAqÀ QñÉÆÃgÀPÀĪÀiÁgÀ, £ÁzÀ¤ ¸ÀjÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ®ÄA©t £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ²¯Áà ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ®ÄA©t £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁPÀ 29-10-211 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è ®ÄA©tÂà £ÀUÀgÀPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÁ §A¢gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÀÆ PÀÆqÁ vÀA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ¸ÀÛVj vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á¨ï ±ÉÃPï ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÁr EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄdÄ£ÀÄ«ÄÃAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ RAqÁ¼É ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, MwÛ »rzÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ §rUÀqÀ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶಂಕರರಾವ ತಂದೆ ಬುದಪ್ಪ ಹುಲಿ ಸಾ|| ಪ್ಲಾಟ ನಂ 44 ಜಾಧವ ಲೇಔಟ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿ:29.10.11 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1000 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊರಂಟಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ 38 ಜೆ 7887 ಸ್ಪೆಲೆಂಡರ್ ಅಕಿ 25000 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 193/11 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿರಾದರ ಉಃ ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾಃ ಹಣಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಣ್ಣೆಮ್ಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಾವು ದಿಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಊರಿಗೆ ಹೊಗಿದ್ದರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ.28/10/2011 ರಾತ್ರಿ 09-00 ಗಂಟೆ ಸೂಮಾರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಮಾರಿಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಅ.ಕಿ. 23,000/- ರೂ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ 151/2011 ಕಲಂ 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಡಾಃ ಸೈಯದ ಹುಸೇನ ಖಾದ್ರಿ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಸುಲ್ತಾನ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಃ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋರಾಟ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎಸ್. 2332 ನೇದ್ದನ್ನು ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಖರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ದಿನಾಂಕಃ 30/01/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 07:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 9:30 ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕಃ 02/09/2011 ರಂದು ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಆರೀಪ್, ಮಹ್ಮದ ಶಫೀ ಹಾಗು ಅಸ್ಮತ ಅಲಿ ಇವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:152/2011 ಕಲಂ 379 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿ:ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಉದನೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಉದನೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಎ 32 ಬಿ-4944 ಕಾರು ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ & ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದನು. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಮ್ಮ: 321/2011 ಕಲಂ. 279, 429 ಐಪಿಸಿ ಸಂ/ 187 ಐಎಂವಿ ಎಕ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


 

Saturday, October 29, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ AiÉÆúÀ£À EvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉjUÉ DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä fÃ¥À £ÀA. PÉJ-23/JA-4132 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¨É¼ÀUÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fæUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀ mÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÝjAzÀ fæ£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀÄ §¸ÀÖð DV ZÁ®PÀ¤UÉ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À VqÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉà CAvÁ AiÉÆúÁ£ï ¸Á. AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2011 PÀ®A. 279, 338, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:29-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è D£Àéj UÁæªÀÄzÀ £ÀAzÀAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ PÀ¸ÀºÁPÀĪÀ w¥ÉàAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÀ ªÀÄgÀt ºÀÆA¢zÀ ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀ£ÀÄß £ÀAzÀAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ PÀ¸ÀºÁPÀĪÀ w¥ÉàAiÀÄ°è ©¸ÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ . D zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÀA¢UÀ¼ÀÄ w£ÀÄߪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî ªÀAiÀiÁ; 45 eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ G;.¥sÉÆÃlÆUÁæ¥sÀgï.¸Á;D£ÀéjUÁæªÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ºÀA¢UÀ½AzÀ ©r¹. £ÀAvÀgÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2011 PÀ®A 318 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ d¯ÁAzÀgÀ, J¸ï.¹. 28 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: eÁVÃgÀ¥À£ÀÆßgÀÄ FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃuÉ EzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÁUÀÆå ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 28/10/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fGUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CAiÉÆÃr£ï OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæU¤¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/10/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ r. ZÀAzÀÄæ vÁ¬Ä ªÀĺÁ®Qëöä, J¸ï.¹. ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 42/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-27-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAqÀgÀV vÁAqÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt FPÉAiÀÄÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃgÀlUÀ CzÉà vÁAqÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄt 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä E§âgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀÄä¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤Ã°¹ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J¼ÉzÀr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrgÀÄvÀÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀªÀÄä¼ÀÄ °TvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£À£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/ 2011 PÀ®A- 341,323, 504 s¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28/10/11 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAlUÉ ¹vÀªÀÄä vÁAqÀzÀ°è CzÉ vÁAqÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉêÀÄtÚ 32 ªÀµÀð ºÉÆÃmɯï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀÀPÀÌgÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ¥ÀÆr vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ «gÀÄ¥ÀtÚ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á.vÀĪÀÄä£ÀªÀÄgÀr FvÀ£ÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß ¤®è¹ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨Á¬ÄUÉ,vÀnUÉ,ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Àß £ÀA.243/2011 PÀ®A 341.504.324 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28/10/11 gÀAzÀÄgÁwæ 19-30 UÀAmÉUÉ ¸Á¹éUÉÃgÁ PÀjªÀÄgÀr ºÀwÛgÀ N§tÚ vÀAzÉ ZÀÄPÀÌ¥Àà 28 ªÀµÀð eÁw. ®ªÀiÁt G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- ¸Á¹éUÉÃgÁ PÀjªÀÄgÀr FvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ZÀÄPÀÌ¥Àà¤UÉ C¥ÀjavÀ PÉ. J--26/6064 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀļÀÄ«£À ªÀÄUÀ N§tÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2011 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JA « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-30 UÀAmÉUÉ vÁÀ£ÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ DgÉÆæ ¨ÉAUÁªÀ®Ä PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀAzÁå£ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ M¼À ±ËZÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀ £ÉÃ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ªÀÄAUÀªÀÄä ªÀÄ.ºÉZï.¹. gÀªÀjUÉ eÉÆÃgÁV £ÀÆQ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CvÀÛ EvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄAUÀªÀÄä ªÀÄ.ºÉZï.¹. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2011 PÀ®A 224 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

  ¢£ÁAPÀ:- 27-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄz ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà 25 ªÀµÀð ¨ÉÆë ºÁUÀÆ EvÀgÉ 34 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ. ¸Á: dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 31,550/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2011. PÀ®A:-87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢: 28-10-11 gÀAzÀÄ 10-15 ¦.JªÀiïUÉ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À LzÀ£Á¼À ±ÀgÀt¥Àà£À §mÉÖ CAUÀr ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ²æÃPÀȵÀÚ DUÉÆæà KeÉ¤ì ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÉAPÀmÉñÀ gÉrØ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ: 21, PÀªÀiÁä G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ & EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4200/-gÀÆ, ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/11 PÀ®A .87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

    ¢: 29-10-11 gÀAzÀÄ 01-15 J.JªÀiïUÉ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ¨Á¯Áf ªÀPïìð ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÀ¨É C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 25, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ & EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 21700/-gÀÆ, ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/11 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ 127 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-10-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : ¢£ÁAPÀ 29-10-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. KPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§ÝgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ É PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁwðPÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð E£Àß;H 9 d£À J®ègÀÆ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆqÀA§® JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 3620/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2011 PÀ®A 143, 323, 504, 498(J) eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. 3& 4 r.¦.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á PÉÆüÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ DgÉÆæ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 0CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÆÝ® gÀºÉêÀiÁ£À vÀAzÉ EµÁä¬Ä® ¸Á§ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉî¸À ¸Á ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨ÁA¨É ©®ØrAUï PÀqɬÄAzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉUÉ M§â ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-6326 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®Ä CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÀÄÄUÉÊUÉ, JqÀPÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2011 PÀ®A PÀ®A 504, 506, (II), eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ɹPÀ¯Á UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ C¯ÉÝ 30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¹¹ð (J) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd @ ¨Á§Ä vÀAzÉ CqÉ¥Áà C¯ÉÝ ºÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ vÉeÉ¥Áà C¯ÉÝ EªÀgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 175, 324- 305 £ÉzÀgÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-16 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹«® £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ¸ÀºÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd @ ¨Á§Ä vÀAzÉ CqÉ¥Áà C¯ÉÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ vÉeÉ¥Áà C¯ÉÝ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 305 gÀ°è eÉÆüÀ ©vÀÄÛwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 323, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/10/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ vÀgÀ£À¼Éî, ¸Á ºÀÄtf(PÉ) EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀªÉð±À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀiÁ°¥Án¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À@C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà §§bÀr E§âgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è¬ÄzÀÝ PÀ§Äâ PÀqÉAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¸ÀªÉð±À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀÄd, gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ AiÉÄ®è¥Áà PÉÆêÀiÁj ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀªÀiÁ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀzÀå : ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¸ÀAPÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀªÀiÁ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨Á®åzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁj ©zÀÄÝ CªÀ¼À ªÉÄzÀ½£À°è UÁAiÀĪÁV CªÀ¼ÀÄ CgÉ ºÀÄZÀѼÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26/10/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʪÀAvÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà MAmÉ ¸Á: ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¥ÀvÀ @ ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ eÁÕ¤ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è £ËPÀj ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® n.«.J¸ï £ÀA§gÀ PÉ.J 39/ F 1018 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ºÀ©Ã§«ÄÃAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀiÁ¹ªÀĸÁ§ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® n.«.J¸ï ¸Á: ¨Á宺À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ mÉÆÃAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §® mÉÆÃAPÀPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀAZÁ®À ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀAZÁ¼À G: §rUÉvÀ£ÀÀ ¸Á: qÉÆÃAUÀgÀV EªÀgÀÄ ªÀiÁåQÀìPÁå§ PÉ.J-28/1909 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ C°AiÀÄA§gÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQÀìPÁå§ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÁAiÀÄUÉÆÃAqÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: UÉÆAqÀ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQÀìPÁ姣ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ°è MªÉÄä¯É ªÀiÁåQPÁå§ ªÉÃUÀzÀ°è ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ªÀiÁåQìPÁå§ MªÉÄä¯É ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §®UÉÊ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQnÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzÀ SÁ¯ÉR vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 50 ºÁUÀÆ EPÀ£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2750/- gÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀಮತಿ ಮರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣಮರೆಪ್ಪ ಪೋತರಾಜ ಸಾ: 8 ನೇ ಕ್ರಾಸ ತಾರಫೈಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೋಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಯಪ್ಪ, ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಪೋಷಪ್ಪ, ಮುತ್ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಪೋಚಪ್ಪ, ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಾಮಿ ಅಮಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಯಪ್ಪ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಮಲಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಮಲಪ್ಪ, ಹಾಗೂ ಸೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಯಾಕೇ ಬೈಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಮ್ಮ ಇವರು ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೂ ಸಹ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 191/2011 ಕಲಂ :143, 147, 354, 323, 324, 506, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಾಮಿ ಪೋತರಾಜ ಸಾ: 8 ನೇ ಕ್ರಾಸ ತಾರಫೈಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಮರಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಮುಂದಿನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ದುರ್ಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯರ್ರಪ್ಪ ಪೊತರಾಜ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ಕೂಡಿ ಬಂದವರೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಅಮಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಇವರು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಕೈಯಿಂದ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 192/2011 ಕಲಂ :143, 147, 504, 354, 323, 506, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 22/10/11 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಹಿಟಕರ್ ವ:40 ಜಾ: ವಡ್ಡರ ಉ:ಖಣಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮದಕಲ್ ತಾ:ಸೇಡಂ ಮನೆಯಿಂದ ಮದಗಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಶಹಾಬಾದದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊದವನು ಮದಗಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಹಿಟಕರ್ ಸಾ:ಶಿಬರಕಟ್ಟಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 160/11 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ :

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಪಾಪುಲರ ಪ್ರಂಟ ಆಫ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಸೀರ ಹುಸೇನ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 100-150 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಷರ ಜೀಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಹುಮನಿ ಕೋಟೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಜಮಾಯಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಡೆದು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಭಿಮಾಶಂಕರ ಕಣ್ಣಿ ಸಾಃ ಭಾರತ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 224/2011 ಕಲಂ 143,147,447,283,341,149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ §AiÀÄ®Ä §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ¥Àà vÀAzÉ dUÀzÉêÀ¥Àà J°ÃUÁgÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¹éÃ¥ïÖ PÁgï £ÀA. PÉJ-37/JA-4484 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÇzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¼ÀPÀÄ EgÀĪÀ ºÉqï ¯ÉÊmï£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É eÉÆÃgÁV PÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß §®UÀqÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®ªÀÄUÀ먀 vÉVΣÀ°èzÀÝ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À §® JzÉUÉ, §® ¸ÉÆAlPÉÌ, §® vÉÆqÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀiÁvÁðAqÀ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §qÉUÉÃgÀ ¸Á: ºÀÄ®UÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀgÁzÀ ºÀÄ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ GªÉÄñÀ ºÁUÀÄ §¸À°AUÀAiÀÄågÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 37-PÉ- 7019 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄtÚ£À PÁAiÀÄð ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÉÎ ¸ÀAeÉ 18-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¢AzÁ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÉÎ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 1/2 Q.«Ä. CAvÀgÀ EgÀĪÁUÉÎ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÁ lA.lA. ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 37-6738 gÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀå §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÁºÀ£À JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ CUÀ ªÁºÀ£À »A¨sÁUÀ ¨ÁrAiÀÄ ¨sÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §®UÀqÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ DV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ±ÉÃR ªÀÄ»ªÀÄƧ J.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ.ಓಂಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ನೂರಂದಪ್ಪNN ಮಲಕೊಡ ಸಾ|| ನೇರು ಚೌಕ ಆರ್,ಬಿ.ರೋಡ ಶಾಹಾಬಾದ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 20/08/2011 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮತ ಹೊಟೇಲ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಲ್ 4264 ಅ||ಕಿ|| 30,000/- ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಮತ ಹೊಟೇಲ ಒಳಗಡೆ ಹೊಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 204/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯೋಗ; ಶಿಕ್ಷಕ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರ ವಿಳಾಸ;-ಅವರಾದ (ಬಿ) ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸದ್ಯ|| ವಿಠಲರಾವ ಜೈಶಟ್ಟಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ.27-10-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ. 28-10-2011 ರಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಣು ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ನಗದು ಹಣ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 320/2011 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಳಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಲೆಂಡೆ ಸಾ: ಜವಳಗಾ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾನು ಉಮರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಖಸಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಕುಳಿತ ಬಸ್ಸು ಲಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ನ ಡಿಗ್ಗಿ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಹಾಗು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಬಂದು ಬಜಾಜ ಎಂ80 ಸವಾರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಗಾತ ಮಾಡಿದನು ನಾವು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಜಾಜ ಎಂ80 ವಾಹನ ನಂ ಎಂಹೆಚ್-12 ವಿ.ಎ-1397 ಇದ್ದು ಅದರ ಸವಾರ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಡಕಲೆ ಇದ್ದು ಅಪಗಾತದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ತಕರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ-32, ಎಕ್ಸ್- 6096 ಇದ್ದು ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರರುತ್ತವೆ. ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನನೆ ನಂ: 250/2011 ಕಲಂ 279, 337, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Friday, October 28, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:27/10/2011 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ, JJ¸ï.L.«ÃgÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ¦.¹.157, gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀ§ÆâgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀĹÃzÀ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ PÀÆæµÀgÀ fÃ¥ÀÄ £ÀA J.¦.21 JPïë 2607 £ÉÃzÀÝgÀ°è mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À »A¢£À ¥sÀÄmïgɸÀÖ ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ.ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2011 PÀ®A:- 279, 336 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:27/10/2011 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ, JJ¸ï.L.«ÃgÀ£ÀUËqÀ ¦.¹.157, gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀ§ÆâgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀĹÃzÀ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥ÀÄ £ÀA PÉ.J.33 JªÀiï.881 £ÉÃzÀÝgÀ°è mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À »A¢£À ¥sÀÄmïgɸÀÖ ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ.ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2011 PÀ®A:- 279, 336 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°èÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ RƧ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48, eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà vÁAqÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw: ®ªÀiÁt EªÀgÀÄ ªÀiÁªÀ C½AiÀÄjzÀÄÝ CªÀÄgÉñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À«zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ D eÁUÀzÀ°è PÀ®Äè ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è PÀ®Äè ºÁPÀÄwÛà CAvÁ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ CªÀÄgÉñÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƸÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 244/11 PÀ®A. 504, 324, 506 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À UÉÆ«£ÀzÉÆrØ PÁåA¦£À PÉñÁå@PÀAoÁå vÀAzÉ ¢Ã¦¯Áå ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ ¥Á±ÀÑðªÁAiÀÄÄ gÉÆÃUÀ §A¢zÀÄÝ, CA¢¤AzÀ ¤vÁætUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ: 27/10/11 gÀAzÀÄ ¤ÃgÀªÀiÁ£À«AiÀÄ AiÀÄ®èªÀÄäzÉëAiÀiÁ PÁwðPÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ ¥ÁqÀåzÀ ¤«ÄvÀå zÉëAiÀÄ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ ªÀÄzsÀå PÀÄrzÀÄ zÁjAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀ®ä¯Á ¥ÀÆeÁj FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ E½zÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÁUÉÎ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ FdÄ ¨ÁgÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.41/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀĵÀà UÀAqÀ £ÀªÀåQæµÀÚ @ £ÀªÀå ªÀAiÀiÁ 25. ªÀµÀð.eÁ:-F½UÀ, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:-£ÁgÁAiÀÄt£ÀUÀgÀ PÁåA¥À. FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1-ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ.ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 3-wAUÀ¼ÀzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ «£ÀPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÉUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ E£ÀÆß PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉüÀÄwÛzÀÄÝ PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåAiÀÄÄåvÀÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-26/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÉ®ègÀÆ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀ°PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀÆ¼É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉåUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥ÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-27/10/2011. gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:

173/2011.PÀ®A.498(J),323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ : 26-10-2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀA/ §¸Àì¥Àà FPÉAiÀÄÆ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §zÀæAiÀÄå vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ® ¸ÀªÀð £ÀA.41 (C) £ÉÃzÀÝgÀ°è eÉÆüÀ©wÛzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÀÄAmÉ ºÉÆqÉzÀÄ £Á±À¥Àr¹zÀÝjAzÀ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ºÀ£ÀĪÀÄAw ºÁUÀÆ CPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ zÀgÀzÀgÀ£É ºÉ¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAw gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.AiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2011 PÀ®A: 143, 147, 323, 447.427, 504, 506 R/w 149 IPC £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

«dAiÀÄ ®Qëöäà FPÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ PÀªÀÄ®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï 45 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: gÀªÀiÁPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀw ®QëÃAiÀÄÄ ¸À£ï 2010 £Éà ¸Á°£À°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÁ DvÀ£ÀÄ ®QëöäÃUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÉÆlÖ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ vÉUÀ¢PÉÆà £À£Àß «gÀÄzÀÝ ¸ÁQë ºÉüÀ¨ÉÃqÀ E®è¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß eÉÊ°UÉ ºÉÆUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉèÃr¤AzÀ PÀÄwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ®Qëöäà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 353/2011. PÀ®A. 309 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 27/10/11 gÀAzÀÄ vÀ£Àß §¸ÀªÀ²æà PÁ¤é¹AUÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/JPïë-5009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ PÉÊ ªÀiÁr EArPÉÃlgï£ÀÄß ºÁQ wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA.PÉJ-16/J-7307 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀiÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ §®§ÄdPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ºÉýÃPÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄß PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 245/11 PÀ®A 279 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 27-10-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA PÉÌ ºÀA¥À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀA;©üÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ;45 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÀA¥À£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 1) §¸ÀìtÚ @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA;§¸ÀìtÚ ªÀAiÀiÁ;45 2) §¸ÀªÀgÁd vÀA;§¸ÀìtÚ ªÀAiÀiÁ;40 3) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀA;§¸ÀìtÚ ªÀAiÀiÁ;38 4) ©üÃgÀ¥Àà vÀA;§¸ÀìtÚ ªÀAiÀiÁ;34 5) §¸ÀìtÚ vÀA;§¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ;68 J¯ÁègÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á;ºÀA¥À£Á¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ F »AzÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DªÀgÉ®ègÀÆ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉAqÀÄ §AzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉÉ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr C®èzÉ ¨Á¬ÄAiÉƼÀV£À ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2011PÀ®A 143, 147.148.323.324.326 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ «µÀAiÀĪÁV ZÀ®ÄªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAzÀªÀgÀÄ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2011 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á. ¢¤ß EvÀ£ÀÄ ªÀÄZÀðmÁ¼À PÁæ¸ï£À°ègÀĪÁUÀ ) ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå, 27 ªÀµÀð, eÁ- ªÀiÁ¢UÀ, G-PÀÆ°, ¸Á. ¢¤ß ºÁUÀÄ EvÀgÉà 10 d£À PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ±ÀgÀt¥Àà£À vÀAzÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUÉ & PÀ®Äè ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀgÀt¥Àà ¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À

ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2011 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 326 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.10.2011 gÀAzÀÄ ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁ¢UÀ & ZÀ®ÄªÁ¢ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ ZÀ®ÄªÁ¢ d£ÀgÀÄ oÁuÉUÉ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀ¹zÀÝjAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 2 d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2011 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸Àj¥Àr¹PÉƽîj CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÀÄ ZÀ®ÄªÁ¢ d£ÁAUÀzÀ ©üêÀÄ¥Àà, UÉÆëAzÀ, ±ÀAPÀæ¥Àà NAPÁj, ªÀÄ®è¥Àà, ¥ÀæºÁèzï, ©üêÀÄ¥Àà, CAd£ÉÃAiÀÄ, wPÀÌAiÀÄå, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ. gÁªÀÄ¥Àà, gÁªÀÄ¥Àà PÉ®ÆègÀÄ, ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà, ªÀÄÆPÀ¥Àà, gÀAUÀ¥Àà, §ÄqÀØ¥Àà, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, ©üêÀÄ¥Àà AiÀÄgÀUÉÃgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ¸Á. ¢¤ß FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀ ±ÁAvÀ ªÀÄÆwð CrªÉ¥Àà, dAiÀÄå¥Àà, azÁ£ÀAzÀ EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɤAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2011 PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.10.2011 gÀAzÀÄ ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÀjd£À ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®ÄªÁ¢ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2011 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á. ¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ ¥À¸À®¢¤ß PÁåA¦£À°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÉÆç, 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 3) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ, 4) ºÀÄ°UÀ¥Àà PÀ®ÆègÀÄ 5) gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, 6) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 7) £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà, 8) ©üêÀÄ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå, 9) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ-ZɮĪÁ¢ ¸Á: ¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ mÁmÁ J.¹. DmÉÆÃzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà gÀªÀÄ¥Àà£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÌtÚ £À 2 ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3500/- PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2011 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 324, 504, 506 379 gÉ/« 149 L¦¹..£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà vÀA;©üÃgÀ¥Àà ¸Á;ºÀA¥À£Á¼À EvÀ£ÀÄ CAiÀÄåªÀÄä¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀA;©üÃgÀ¥Àà, »gÉà ¤AUÀtÚ vÀA;©üÃgÀ¥À, zÀÄgÀÄUÀÄ¥Àà vÀA;©üÃgÀ¥Àà, ºÉƸÀUÉÀgÉ¥Àà vÀA;ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁw;PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á;ºÀA¥À£Á¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAiÀÄåªÀÄä½UÉ ¦ümïì PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 8 ªÀµÀðªÁzÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁV®è CPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QjPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðªÁzÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÃj¹ PÉƼÀî¯ÁgÀzÀÝPÉÌ CAiÀÄåªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆzÀgÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2011 gÀAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ CPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÉUÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2011PÀ®A 143, 147. 498 J 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢.28-10-11 gÀAzÀÄ 10-00 J JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-M¼À§¼Áîj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®§£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §Æ¢ªÁ¼ÀzÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä¼À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉ J¸ï Dgï n ¹ §¸À £ÀA. PÉJ 36 J¥sï 492 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß M¼À§¼Áîj PÀqÉÄAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ PqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ §¹ì£À ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §¸Àì£ÀÄß gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ:24ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ & EvÀgÉ 13 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °AUÀ¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 354/2011. PÀ®A. 279,337, L¦¹ zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28/10/11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ zsÀªÀÄðAw 30 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ 30 ªÀµÀð ¸Á|| vÀ¯ÉSÁ£ï vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ

vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà UÀzÀænÖV £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| vÀ¯ÉSÁ£ï EvÀ£ÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ°èUÉ ºÉÆÃV FPÉ ºÉÆzÀÄÝPÉÆAqÀ ZÀzÁgÀªÀ£ÀÄß dVÎ DPÉUÉ ¤Ã£Àß ªÉÄ¯É ªÀÄ£À¸ÁìVzÉ. £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉüÀUÉ PÉqÀªÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉ. DPÉUÉ £Á£ÀÄ E°èUÉ §AzÀ «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÀzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤Ã£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉäßUÉ §qÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 212/11 PÀ®A 354.323.504.506 L,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.27/10/2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ ªÀÄÄRªÁVzÀÝ ªÀĺÁAvÉñÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À²Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ CºÀäzï ºÀĸÉãï 38 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.9,550/-UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/11 PÀ®A.87 PÀ. ¥ÉÆà PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 27-10-11 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¦£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà D£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 180 JA.J¯ï.£À 30 Njd£À¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 1200/- UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 30 ªÀµïð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÉAPÀlVj PÁåA¥ï[¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.] £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀuÉÚ¥Àà 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï £ÉÃzÀݪÀ½AzÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß RgÀ¢Ã¹ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÁV w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ oÁuÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 352/2011 PÀ®A. 32, 34 PÉ. E. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.27/10/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è SÁ¢æ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À²Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ £ÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV gÀ« vÀAzÉ §¸À¥Àà fÃr 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. ¹PÀÄÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50,505/-UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Éqï ²Ãl£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ 9 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/11 PÀ®A.87 PÀ. ¥ÉÆà PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ zÁ¸À¥ÀàUËqÀ PÁA¥ÉèÃPÀì ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÀÆqÀVgÀĪÁzÁV RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁVÀ gÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ;30 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ ¸Á;ªÀÄAQUÀÄqÀØ ºÁªÀ:ºÀnÖUÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 14 d£ÀgÀÄ ¸Á; ºÀnÖUÁæªÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.10.070/-ºÁUÀÆ 11.ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 00;30 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ªÁ°äÃQ £ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ mÉîgÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÀÆqÀVgÀĪÁzÁV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÀnÖ, ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1)ªÀÄAdÆgÀÄ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj¸Á§ ªÀAiÀiÁ;27 ¸Á;ºÀnÖUÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11 d£ÀgÀÄ ¸Á;J¯ÁègÀÆ ºÀnÖUÁæªÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.3.150/-ºÁUÀÆ 6 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 28-10-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ ªÀiË£ÉñÀ EªÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ CqÉØAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ £À²Ã§zÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨ÁwäªÉÄgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ªÀiÁr »rAiÀįÁV gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå PÀqÀPÀ¯ï 24 ªÀµÀð PÀ¨ÉâÃgÀ PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3560/- dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/11 PÀ®A. 87 PÉ,¦, AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2011 gÀAzÀÄ 230 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 45,000 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಗೈರೆ ವಶ ಓರ್ವ ಕಳ್ಳನ ಬಂದನ.

ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರ ಅನ್ವಯ ಈ ದಿವಸ ಸೇಡಂ ರೋಡಿನ ಗೋಪಾಲ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಓರ್ವ ಮನೆ ಕಳವು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೊಪಿತನಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ತಾಮ್ರದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೇಬಲ್ ವಾಯರ ವಗೈರೆ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದವರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

     ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೊಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ ಸಿಪಿಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಸ್ಲಂ ಬಾಷಾ ಪಿಐ ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿವಿ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಗುರುಶರಣ ಹೆಚ್.ಸಿ, ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಶೋಕ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಅರ್ಜುನ, ಮಶಾಕ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮುರುಡ, ಬಲರಾಮ ರಜಪುತ ರವರು ಖಚತಿ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 28/10/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇಡಂ ರೋಡಿನ ಗೊಪಾಲ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಿಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಶಾಹೀರ ಉಪಾಧ್ಯಯ ವಃ 18 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಬಾಪು ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಕೂಲಂಕೂಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆರೊಪಿತನು ಈಗ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಜಾಪುರ ಜಿಡಿಎ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ (ಬಿ) ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಆರೊಪಿತನಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ\ ಆಭರಣಗಳು, ತಾಮ್ರದ ಬಾಂಡೆ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಕೇಬಲ್ ವಾಯರ ವಗೈರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ

ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆಸ್ಕಂ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮ ರವರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬುಗ್ಗೋಜಿ ಇತನು ದಿನಾಂಕ: 27-10-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಆಫೀಸಿನ ಶೇಟರ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಓಳಗೆ ಇದ್ದ ಆಲಮಾರಿಯ ಕೀಲಿಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 110/2011 ಕಲಂ 454, 380 511 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ&ಸು) ಆಳಂದ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 28/10/2011 ರಂದು ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣಾ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ 1289 ಶೇಖ ಮಹಿಬೂಬ, ಪಿ.ಸಿ 61 ಸಿದ್ದಾರಾಮ, ಪಿ.ಸಿ 1280 ಗುರುಶಾಂತ,ಪಿ.ಸಿ 731 ಶಬ್ಬೀರ ಮೀಯ್ಯ ಇವರನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಮಿತ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಜವಿ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆ ಹೋರಟಾಗ 12.30 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಬಸ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಎದರುಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ದಟ್ಟಣೆಯಾಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಿತ ಕೆಳಗಿಳಿದು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.ಎ-39-1350 ನಿಂತಿದ್ದು ಸದರ ಲಾರಿಯು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಚಾಲಕ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದನು ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಯಶ್ವಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಸಜ್ಜನ ವ:- 51 ವರ್ಷ ಉ;- ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಜಾ:- ಹರಿಜನ ಸಾ:- ನಾಗನಳ್ಳಿ (ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ) ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 249/2011 ಕಲಂ 283 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ :
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಆಳಂದ ರವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಲುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಆಡೆ ಸಾ:ತೀರ್ಥ ತಾಂಡಾ ರವರ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ತಾಂಡಾದ ಪೊರಮನ್ನ ತಂದೆ ಸೋಮ್ಲು ಪವಾರ ಇತನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೊದಾಗ ಪೊರಮನ್ನ ಕಡೆಯವರಾದ ಸಂಜು ಪವಾರ, ರಾಜು ಪವಾರ, ಅನೀಲ ಪವಾರ , ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಪವಾರ, ಸುನಿತಾ ಪವಾರ ಜಗುಬಾಯಿ ಪವಾರ ಸುರೇಖಾ ಪವಾರ ಶಿವಬಾಯಿ ಪವಾರ ಸೋಮು ಪವಾರ ಎಲ್ಲರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೋಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೋಳಿಸಿ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಫಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಇವಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಾಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 238/11 ಕಲಂ 143,147,148,323,324,341,504, 506,363.366[ಎ]ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ಧಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸದರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ ಅಲಿಯಾಸ ಪೊರಮಿನ ತಂದೆ ಸೊಮ್ಲು ಪವಾರ ಇವರು ಅದೆ ದಿನ ದಿನಾಂಕ 08/10/2011 ರಂದು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಕಡೆಯಾದ ಮಾನು ಆಡೆ, ಸಂತೊಶ ಆಡೆ, ಚಂದು ಆಡೆ, ಶಂಕರ ಆಡೆ, ಇವರಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕೊಲೆ ವಿಷಯದ ದ್ವೇಶದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಜು ಇತನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಆಳಂದ ಠಾಣೆ ಗು.ನಂ 239/11 ಕಲಂ 323,324,504,ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ಧಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಿತರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಕೊಲೆಯ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣದ ಮತ್ತು ಅದೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಗಡದವರು ದ್ವೇಶ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೇಲೆ ಧಾಖಲಾದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಎರಡು ಪಂಗಡದವರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಶಬಾವನೆ ಸಾದಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದೂರು ಧಾಖಲಿಸುವ ರೂಢಿಗತ ಮಾಡಿಕೋಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದ್ದಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಯಾವದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಿ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗು ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರಣ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಎರಡು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಠಾಣಿ ಗು.ನಂ 248/11 ಕಲಂ 107,ಸಿ.ಆರ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-10-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉJ-32/JªÀiï—2909 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÉÆmÉð ªÀaiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ÆègÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ£ÁßxÀ PÉƪÀÄlUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd QtV ªÀaiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ®ÆègÀ EvÀ£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, Hj£À ²ªÀ¥ÀÄvÀæ, FgÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀj§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ FgÀuÁÚ EªÀgÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27-10-2011 gÀAzÀÄ eÉƼÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-346 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÆgÀqÁUÀ DgÉÆæ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ aªÀiÁäf ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV §¸Àì£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: ¤ªÁðºÀPÀ J£ï.E.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¸Á: GZÁÑ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ KPÉ §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹gÀÄªÉ CAvÀ PɼÀ®Ä, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PɼÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ ªÀiÁr ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç ºÀj¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 207/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/10/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀÈ¶× DUÉÆæà ¥sÀnð¯ÉÊdgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±Á°ªÁ£À 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 3) «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ 4) CAPÀıÀ 5) gÁdPÀĪÀiÁgÀ 6) ¹zÁæªÀÄ 7) ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ 8) gÁd±ÉÃRgÀ 9) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà 10) ¨Á§ÄgÁªÀ 11) GªÉÄñÀ 12) £ÁUÀ£ÁxÀ 13) ªÀiÁºÀzÉêÀ 14) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà 15) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ 16) CgÀ«AzÀ J®ègÀÄ ¸Á: WÉÆÃgÀaAZÉÆý ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁUÀÄ CªÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ¯ÁzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt 5700=00 gÀÆ, 2) 52 E¹àÃl J¯É, 3) ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 12 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 4) 4 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£À © ªÀÄoÀ¥Àw ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.