Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 11, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ  ನಿಲಮ್ಮಾ   ಗಂಡ ಲಕ್ಕಪ್ಪ  ಉ: ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:11-09-2012  ರಂದು 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಆರ.ಟಿ.ಓ.ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ  ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್. ಸರ್ಕಲ್ ಮೇನ ರೋಡಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರಿನ ಮೇನ ಗೇಟ ಎದುರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎ 8612 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ  ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಳದಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಟೋಚಾಲಕ  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 89/2012 ಕಲಂ, 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೋಭಾದೇವಿ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣ ನಿರಾಳೆ ಸಾ|| ನಂದಗೊಕುಲ ನಿವಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ನಿವಾಸ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ.11.09.2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯ ಕಂಪೌಂಡಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೈಕಲ ಮೊಟಾರ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯೆಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರನಿಂದ ಇಳಿದು ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಶೀಲಾ ಮೌಸಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಗೇಟ ತಗೆದು ಹೋರಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಕಿತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರ್ದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಮೊಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಓಡಿ ಹೋದರು, ನಾನು ಕೂಗಾಡುವದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರ ಸೊಸೆ ಶ್ವೇತಾ ಒಡಿ ಬಂದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದರು ಅವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.115/2012 ಕಲಂ.392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-
 zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
                 ¢£ÁAPÀ 10-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà, 42 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ, ¸Á:GqÀªÀÄUÀ¯ï UÁæªÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄlªÀiÁj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É D±Á¥ÀÆgÀÄ eÁ°¨ÉAa UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è CªÀ£À »AzÀÄUÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà DgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® »AzÀÄUÀqÉ ¸Àé®à lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¸À®Ä DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ DgÀÄ d£ÀgÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É DvÀ£À  ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ''K ¸Á¯Éà PÉÆà ªÀiÁgÉÆà ¥ÉºÀ¯Éà '' CAvÁ ºÉý CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹  DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q. gÀÆ. 1000/- PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ, ºÁUÀÆ DvÀ£À  ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8400/- UÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è J¯ÉÆèà ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ, DUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ  JZÀÑgÀªÁzÁUÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ AiÀiÁgÀzÉÆà MAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¥sÉÆä£À ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß DvÀ£ÀÄ  ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DUÀ DvÀ£À  CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ©üêÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAiÀÄ¥Àà §AzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ DvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁPÀÄ PÀÄjvÀÄ CAzÉà gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀA¢£À D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2012 PÀ®A. 395 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ 01-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-15 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è CA©PÁ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà eÁwB ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄB17 ªÀµÀð «zsÁåy𤠸ÁB PÀ«vÁ¼À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁqÀzÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ aªÀÄt ¢Ã¥À ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉÊ vÀ¦à ¢Ã¥À DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ GlÄÖPÉÆArzÀÝ §mÉÖUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà PɼÀUÉ EnÖzÀÝ 2 °Ãlgï vÀÄA©zÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ¨Éâ DPÉAiÀÄ PÁ®Ä vÀUÀÄ° ªÉÄÊUɯÁè ºÀwÛPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 11-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-50 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¯É. FPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
                   ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÉÆ, ¥Á, ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®äAV  EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C²é¤ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ DUÁUÀ C£ÁgÉÆÃUÀå ¦ÃrvÁ¼ÁÀUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÉÊzÀågÀ°è aQvÉì PÉÆr¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C²é¤ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ vÀ¯É, ªÀÄÄR, JzÉ, PÉÊ-PÁ®Ä ¸ÀÄnÖgÀĪÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ 10-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA§gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀ:12, ªÀqÀØgÀ, «zÁåyð, ¸Á: AiÀÄgÀzÉÆrØ EªÀgÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀqÀUÀ° ºÀÄ°UÀÄqÀØ vÁAqÀzÀ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt UÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ, JqÀUÀqÉ ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.AvÁD PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2012 PÀ®A 279, 337.L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.09.2012 gÀAzÀÄ 14 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-09-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-09-12 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï,¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäÃät vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©) EªÀj§âgÀÆ ¤lÆÖgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ PÉÆæÃdgÀ f¥ï £ÀA JAºÉZï-04/ ©ªÉÊ-3766 £ÉÃzÀgÀ°è »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á: ©Ãj (PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß fæ£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ EnÖzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà EvÀ£ÀÄ ¤lÆÖgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É dA¦£À°è fæ¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀ®èzÉ, Q« ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÝjAzÀ ¤lÆÖgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃA ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 6-2-158 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É Z˨ÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹¢ÝvÁ°A PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹¢ÝvÁ°ÃA PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA     PÉJ-38/eÉ-1123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 307, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-09-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ WÁ¼É¥Àà zÉÃUÀ®ªÀÄr ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¥sÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸Àé®à «±ÁæAw PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ±Á¥ÀÄgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ UÀÆ£Àß½ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¤AvÁUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀ£ÁðAr¸ï »¥Àà¼ÀUÁAªÀPÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 19 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁé°¸À UÁrAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀÄ ºÁQgÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨É£ÀßnÖzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ, vÀPÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ತುರಬ ಅಲಿ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಉಸ್ಮಾನ ಅಲಿ ನಾಗೂರೆ ಸಾ:ಎಬಿಎಲ್‌ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸೈಯದ ಯುನೂಸ ಅಲಿ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:10-09-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-15  ಗಂಟೆಗೆ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ  ನಂ: ಕೆ.ಎ-32 ಕ್ಯೂ-1130 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶಹಾಬಾದ ದಿಂದ ಬಂಕೂರದ  ಶಾಂತನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎ.ಬಿ.ಎಲ್. ಗೇಸ್ಟ್ ಹೌಸ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ: ಎಮ್.ಎ.ಚ್.  10 ಜೆಡ್ 948  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ಬಲಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಸಂಗಡ ಲಾಲ ಅಹ್ಮದ ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರವರು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:119/2012 ಕಲಂ, 279, 338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ಯಾರಿ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಹನೀಫ ಸಾ:ರಾಮಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ  ಶಹಾಬಾದ ರವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:10/09/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೀನಾ ಪರ್ಮಮ ಹಾಗೂ ತಸ್ಲೀಮಾಬಾನು  ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಹನೀಪ ಇತನು ಬಂದು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ : 118/2012 ಕಲಂ: 498(ಎ),323,324,504,506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.