Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 30, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 28-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁw ¦AeÁgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ  gÀÄPÀĪÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁw  ¦AeÁgÀ  GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £É®Äè gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä gÁ² «ÄÃ±É£ï §A¢zÀÝjAzÀ, vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÁ«£À «µÀzÀ ¨ÁzɬÄAzÀ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ£ÁVzÀÝjAzÀ HjUÉ §AzÀÄ SÁ¸ÀV OµÀ¢ü PÉÆr¹zÀÄÝ, C°èAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯ÁfUÁV  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-45 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ 35 ªÀµÀð ¦AeÁgï ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ  ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 17/2013 PÀ®A;174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ¢:29/11/13 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ UÀ®UÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CAiÀÄåtÚ UËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁmÉïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À AiÀÄÄ.PÉ.¦ PÉãÁ°£À zÀqÀzÀ ªÉÄïɠ ªÀÄÈvÀ ¸Á§tÚ£ÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄ PÀÄ¥Éà ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄtÂÚ£À ¢¨ÉâÃUÉ ¥Àr ElÄÖ vÉÆqÀĪÁUÀ,À ªÉÄïɬÄzÀÝ ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¸Àr®ªÁV DPÀ¹äÃPÀªÁV ªÀÄÈvÀ ¸Á§tÚ£À ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊ gÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄtÂÚ£À°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀzÉ,¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ, ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ²æà JA.r D°ÃªÀÄ J.J¸ï.L eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄß ¦¹-356 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:    24/2013 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è     ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 29-11-13 gÀAzÀÄ CªÀÄgï ¹AUï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦ 26 J£ï-1171 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ «£ÉÆÃzÀgÉrØ  gÁdPÀªÀįï. EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ UÉÆÃgɨÁ¼À¢AzÀ ¸ÀvÀåªÀw PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ºÉÆgÀmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgï £ÀA PÉJ 37 9942 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀæµÀgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ JzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgï¹AUÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, CªÀÄgï ¹AUÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ. «£ÉÆÃzÀgÉrØ FvÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ ºÀÄ©âUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, gÁdPÀªÀÄ®£À  ªÀÄÄA¢£À ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÉÊ CAUÉÊ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ  ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²æà ±À²zsÀgÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀÄ gÉrØ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÄ G: £É®Äè gÁ²«Ä±À£À ZÁ®PÀ ¸Á: «qÀªÀ®ÆgÀÄ vÁ: f¯Áè £É®ÆègÀÄ ( J¦) 08008627566 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðÃAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 299/2013 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ: 23.11.2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತIÄCzsÀ 1] ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ :22 ವರ್ಷಾ 2] ಆಂಜಿನೇಯ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ :20 ವರ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ 3] ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕಬ್ಬೇರ : 28 ವರ್ಷಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಜೆ.ಮಲ್ಲಾಪೂರು EªÀgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ªÀ: 27 ªÀµÁð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:eÉ. ªÀįÁè¥ÀÆgÀ FvÀ£À ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ಮತ್ತು ಈತನ ತಂದೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸದರಿ ಜಾಗೆಯು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತಗೆದು ಏನ್ರಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು ಅಂತಾ ಊರು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೆನಲೇ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 285/2013 PÀ®A: 323,341,504,506 L¦¹    CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ

              ದಿನಾಂಕ:28.11.2013 ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮಹಿಬೂಬ ಗಂಡ ಹುಸೇನಸಾಬ : 48 ವರ್ಷಾ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮರ್ಚೇಡ FPÉAiÀÄÄ  ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ  ತನ್ನ ಸಾಕು ಮಗ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಸಾಬೀರ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ :40 ವರ್ಷಾ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾ: ಮರ್ಚೇಡFvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತಗೆದು ಆಕೆಯ ತವರು ಮನೆಯ ಆಸ್ಥಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆನಂ:110 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4 ಎಕೆರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/2013 PÀ®A: 341,504,506,323, ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

      ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.11.2013 gÀAzÀÄ   87 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-11-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-11-2013

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 302/2013 PÀ®A 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫. ¸ÀwµÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸ÀgÁªÀ ªÉA¥Án ªÀAiÀÄ 21 G ¸ÀºÁAiÀÄPÀ jAiÀiÁPÀÖgÀ C¥ÀgÉÃlgÀ eÁw PÀªÀiÁä ¸Á: ¹zÁÝgÁªÀÄ ªÀÄAqÀ® ¸ÀvÀå¥À°è vÁ RAªÀiÁä (J¦) ¸ÀzsÀå £Ë¨ÁzÀ AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß © ¹¦Ö EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÀ ¥ÀæzÉñÉzÀ°ègÀĪÀ CeÁPÉêÀiï (AZAKEM LABS  PVTLTD) PÀA¥À¤UÉ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛªÉ © ¹¦Ö ªÀÄzÀåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ PÀA¥À¤AiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁVgÀĪÁUÀ  PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉî¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹¤AiÀÄgÀ  jAiÀiÁPÀÖgÀ C¥ÀgÉÃlgÀ f. ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄqÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉî¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀgÀÄ EªÀgÀ C¢üãÀzÀ°è £ÁªÀÅ PÀA¥À¤AiÀÄ°è  C¥ÀgÉlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¹¤AiÀÄgÀ jAiÀiÁPÀÖgÀ C¥ÀgÉÃlgÀ f ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmɬÄAzÀ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ  ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è  jAiÀiÁPÀÖgÀ ªÀĹ£ï C¥ÀgÉÃlgÀ ªÉÄÃ¯É Distillation ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ PÁå«ÄPÀ¯ï ¹rzÀÄ jAiÀiÁPÀÖgÀ ªÀĹ£ï MqÉzÀÄ ¨Áè¸ÀÖªÁV f ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÁå«ÄPÀ¯ï ¹rzÀÄ ªÀÄÄRzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ jAiÀiÁPÀÖgÀ ªÀĹ£ï MqÉzÀÄ ¨Áè¸ÀÖ CVzÀjAzÀ £Á£ÀÄ(¦üAiÀiÁð¢) ºÉÃzÀj Nr ºÉÆÃVgÀÄvÉÛ£É EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÉÊUÉ ¸Àé®àUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁUÉÆÃAqÀ  f ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀÄA¨Á UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß «PÀëuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ ©.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀªÀÄzÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ PÁj£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ£À ²æà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉÃaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀPÉÌ MAiÀÄĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è  f ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ . F WÀl£É dgÀÄUÀ®Ä £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀĪÀgÁzÀ © ¸ÀwõÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ CeÉPɪÀiï ¯Áå§ì ¥ÉæöʪÉl °«ÄmÉqÀ (AZAKEM LABS  PVTLTD)   PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ÁèöåAl EAZÁdð EªÀgÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃj¹ PÀA¥À¤AiÀÄ jAiÀiÁPÀÖgÀ ªÀĹ£ï ¸ÁÖlð ªÀiÁr¹zÀjAzÀ PÀA¥À¤AiÀÄ jAiÀiÁPÀÖgÀ ªÀĹ£ï MqÉzÀÄ ¨Áè¸ÀÖ CUÀ®Ä EªÀgÉ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÀ ¥ÀæzÉñÉzÀ°ègÀĪÀ CeÁPÉêÀiï (AZAKEM LABS  PVTLTD)  PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 28-11-2013 gÀAzÀÄ s¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmɬÄAzÀ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀiÁzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ f. ¥Àæ¸ÁzÀ EvÀ¤UÉ  ºÉÃaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 29-11-2013 gÀAzÀÄ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¸À®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÁÛzÉ. PÁgÀt PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀ ¥ÁèöåAl EAZÁdð ©. ¸ÀwõÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: ¥ÁèöåAl EAZÁdð ¸Á: PÁPÀgÀ¯Á¥À°è ¸ÀvÀÄ¥À°è ªÀÄAqÀ®, RAªÀÄä f¯Éè [J¦] ¸ÀzÀå zÉëPÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/11/13 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á// d«Ä¸ÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/11/13 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁr zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30/11/13 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0200 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CqÀQ¯ï UÀqÀVAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ CzsÀð vÉÆÃ¯É UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ CBQB 12000/- gÀÆ. 2) ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£ÀÄ CAzÁdÄ 20 vÉÆÃ¯É CBQB 10,000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 3) ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀAzÀÄPÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀzÀj ¸ÀAzÀÆPÀÄUÀ¼À°è JµÀÄÖ ºÀt EvÀÄÛ J£ÀÄߪÀzÀÄ UÉÆwÛ®è.  £ÀAvÀgÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ w½¸ÀÄvÉÛãÉ.  ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¨É½UÉÎ £ÁªÉ®ègÀÆ 0600 UÀAmÉUÉ JzÁÝUÀ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/2013 gÀAzÀÄ 08:20 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ±ÉÃPÀ gÀ¸ÀÆ®SÁ£ï vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀÄå ¸ÀÆÌ® §¸ï £ÀA. PÉJ38/6914 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©ÃzÀgÀzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ gÉʯÉé UÉÃl PÀqɬÄAzÀ KgÀ ¥sÉÆøÀð ªÉÄãÀ UÉÃl PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ºÁPÀ PÁél¸Àð ºÀwÛgÀ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀzÉà M«Ää¯Éè §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ §¸ï »A§¢ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. JªÀiïºÉZï15JJ¥sï4160 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀħ¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà DUÁæ, ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, KgÀ¥sÉÆøÀð £ËPÀgÀ ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ. ºÁ° ªÁ¸À KgÀ¥sÉÆøÀð ªÀ¸Àw UÀȺÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ §® ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, §® ªÉƼÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ & vɯÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÁAwAiÀiÁVzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ rQÌ¥Àr¹zÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2013 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀB-29/11/2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁªÀĸÀ£ï vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁåw Qæ±ÀÑ£À GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ FUÀ CAzÁdÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C¯Áè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ vÁ®ÆPÁ (J¦) §¸À¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÀªÀÄä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1) ²®égÁd ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð 2) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 3) QgÀtPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 6 ªÀµÀðzÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 28/11/2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÁgÀzÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ CvÉÛUÉ ºÉAqÀwAiÀÄ §UÉÎ PÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄA¨ÁgÀ ¥ÉÊQ ®UÀß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £À£Àß ªÉÆêÀÄäPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ±ÁgÀzÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݼÀÄ. CªÀ¼ÀÄ CAzÁd 1700 UÀAmÉUÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ, PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌPÀ ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀjUÉ ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ±ÁgÀzÀªÀÄä¼À AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. F ªÉÆÃzÀ®Ä ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÁgÀzÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀB-02/08/2013 gÀAzÀÄ EzÉ jÃw ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ AiÀiÁgÀzÉÆà eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀݼÀÄ.  DUÀ ¸À»vÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÉ£ÀÄ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£À jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ EvÁå¢ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2013 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/2013 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ð  ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®QëöäÃt gÁªÀÄeÉ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ  vÁ.OgÁzÀ(¨Á) EªÀgÀ CuÁÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÄnÖAiÀĪÀ¼ÀÄ ¨sÁAqÉ wPÀÄ̪ÁUÀ ²æÃzÉë gÁªÀÄeÉAiÀĪÀ¼ÀÄ E°è ¨sÁAqÉ wPĄ̀ÉÃqÀ E°è JPÉ ¨sÁAqÉ wPÀÄÌwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ DPÉUÉ J¼ÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ ©r¸À®Ä ¦üAiÀiÁ¢üð ºÉÆzÁUÀ C¯Éè EzÀÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CªÀÄÆævÀ gÁªÀÄf, §¸ÀªÀgÁd   EªÀgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ ¤£Àß §°è JµÀÄÖ vÀAiÀiÁåj EzÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ feÁªÀÄĶתÀiÁr E§âgÀÄ PÀÆr PɼÀUÉ PÉqÀ«zÁÝUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ£ÀÄ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä PÉÆmÁÖUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ  ²æÃzÉëAiÀÄÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÀUÁ¢AiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd gÁªÀÄeÉ , £ÀgÀ¸ÁgÀrØ vÀAzÉ ®ZÀªÀiÁgÀrAiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/11/2013 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ð ²æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Áà gÁªÀÄeÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G// CAUÀ£ÀªÁr ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á// AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ EªÀgÀÄ CAUÀ¼ÀÄ GqÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ , «oÀ®, ²ªÀgÁd, £ÁUÀ£ÀxÀ gÁªÀÄeÉgÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ J gÀAr ¤Ã£ÀÄ CAUÀ¼À GqÀÄUÀĪÀzÀÄ EzÀÝgÉ ¨ÉÃUÀ£É GqÀUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ feÁªÀÄÆ¶× ªÀiÁrzÀÄÝ «oÀ®£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CzÉà PÀ°è¤AzÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÁUÀ£ÁxÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj AiÀÄ®ègÀÄ gÀAr E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸À® ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ CAUÀ¼À GqÀÄVzÀÝgÉ ¤£ÀßUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 408/2013 PÀ®A 307, 341 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/11/2013 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ® ªÀ»ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ®PÀtÄ 60 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 1) EªÀiÁæ£À  22 ªÀµÀð  2) E¥sÁð£À 20 ªÀµÀð JAzÀÄ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ªÀÄ®AUÀ ±Á J£ÀÄߪÀªÀgÀ ºÉÆ® vÉÆÃr¬ÄAzÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°è vÀgÀPÁj ¨É¼É¹ G¥ÀfêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ EªÀiÁæ£À ºÁUÀÄ E¥sÁð£À gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ËzsÀÝ PÁA¥ÉèÃPÀì£À°è UÁå¸À ªÉ°ØAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 30/11/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁ ©Ã EªÀ½UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹ ¨É¼ÀUÉÎ 0720 UÀAmÉUÉ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E¥sÁð£À FvÀ¤UÉ ¤£Éß ºÉÆ®zÀ°è vÉUÉ¢lÖ vÀPÀgÁj PÀnÖ ªÀiÁPÉðlUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É. £ÀAvÀgÀ 0745 UÀAmÉUÉ ¨ÉÃgÉ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ E¥sÁð£À EgÀ°®è DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ  J°èUÁzÀgÀÄ ºÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½zÀÄ vÀgÀPÁj ¨É¼É £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ºÉÆ®zÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÉ£ÀÄ. DªÁUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ ¨ÁdÄ PÀ§gÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ E¥sÁð£À FvÀ£À WÉÆgÀ WÉÆgÀ   JAzÀÄ ±À§Ý §gÀÄwÛvÀÄÛ DUÀ £Á£ÀÄ ±À§Ý §gÀĪÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è  E¥sÁð£À FvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. DªÁUÀ E¥sÁð£À FvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑzÀÄÝ vÉgÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ¥sÉë QéÃPÀ PÀªÀgÀ ©¸ÁrzÀÄÝ ªÀÄUÀ£À ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¥sÉë QéÃPÀ ºÁQ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑgÀÄvÁÛgÉ. C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ CzÀPÉÌ gÀPÀÛ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà MwÛ »rzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¥sÉë QéÃPÀ ºÁQ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ PÀ°è¤AzÀ  ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¸ÀgÁ¬Ä UÀ°èUÉ gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ G¸Áä£À«ÄAiÀiÁå . CfÃd vÀAzÉ G¸Áä£À«ÄAiÀiÁå £À£Àß ±ÁqÀÄ ±ÁºÀ¨ÉÆâݣÀ gÀªÀjUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì ZÀªÀrªÀgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°è vÀÄvÀÄð aQvÉì ¤Ãr¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛªÉ. C°è ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¹Üw  aAvÁd£ÀPÀªÁVzÀÝjAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ E¥sÁð£À FvÀ¤UÉ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ EªÀiÁæ£À  ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ CºÉªÀÄzÀ, eÁ¥sÀgÀ, ±ÁºÀ¨ÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ §A¢gÀÄvÉÛ£É. ¢£ÁAPÀ : 30/11/2013 gÀAzÀÄ 0730 ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ E¥sÁð£À FvÀ£ÀÄ  ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¥sÉë QéÃPÀ ºÁQ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaѹ PÉƯÉAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

Gulbarga District Reported Crimes

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗೆರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ವೈಜುನಾಥ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಾ||ಬಾತಾಂಬ್ರಾ ತಾ||ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ|| ಬೀದರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 28.11.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವಾಡಿಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್.ಪಿ.-09/ಹೆಚ್.ಎಫ್.6710 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 470 ಚೀಲ ಸಿಮೆಂಟ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಶಹಾಬಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ 00.15 ಎ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಾಟಿ 1 ಕಿಮಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚಡಾವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನ ನನ್ನ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಿ  ಲಾರಿಯ ಎದರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ  4 ಜನರು ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನನಗೆ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಚಾಲಕನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬಾಯಿಲ ಅ.ಕಿ. 1000/-ರೂ.& 15500/-ನಗದು ಹಣ , ಚಾಲಕನಿಂದ ಲಾರಿ ಅ.ಕಿ. 5,00,000/-ರೂ ನದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 93,500 ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಸಮೆಂಟ ಸಮೇತ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 29-11-13 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ರಂದು ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಮಲ್ ಪಾರ್ದಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತೀರ ಬಂಗಾರವಿದೆ , ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿದೆ, ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂಗಾರದ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಬ್ಬಾ ಎ. ಜಮಾದಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು.) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ  ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪುರದಲ್ಲಿಯ ನಾಗುಶೇಠ ಕಡಗಂಚಿ ಇವರ ತೋಟದ ಹತ್ತೀರ ಇರುವ ಗಿರಿಮಲ್ ಪಾರ್ದಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಮನೆ ಎದರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ  ನಮೂದಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ತುಕಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಇದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿದೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಕೊಂಡು ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಸಾಲೆ ಪೊಲೀಸ್ವಾಲೆ ಆಗಯೆ ಮಾರೋ ಸಾಲೋಂಕೋ, ಅಂತಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪೈಕಿ ಇದ್ದ ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿಸಿ:  261 ಹಣಮಂತ ಇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ  ಚಾಕುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದವನೆ ಹಣಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೈ ಅಡ್ಡ ತರಲು ಸದರಿ ಚಾಕು ಹಣಮಂತ ಪಿಸಿ ಇವರ ಎಡಗೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು ತೀವೃ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರ ಹತ್ತಿತು . ಸದರಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹಣಮಂತ ಇವರಿಂದ ಕೊಸರಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಂಗಶೋಧನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ  ಮಾಡಲು ಸುಮಿತ್ರಾ ಪವಾರ ಎಂಬುವವರ ಹತ್ತೀರ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ತುಕಡಿ ದೊರಕಿದ್ದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಬಂಗಾರದ ತುಕಡಿಯು ರಾಜು ಬೋಸ್ಲೆ ಈತನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ಕಳವು ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು  ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕೂಡಲೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ನಮೂನೆಯಿದ್ದ ಅಂದಾಜ 4.5 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವುಳ್ಳದ್ದು ಅಂದಾಜ ಬೆಲೆ 13,000/- ನೇದ್ದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ದುರುದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಲೋಕ ನೌಕರಾದ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಬೆದರಿಸಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ  ಸಿಪಿಸಿ 261 ಹಣಮಂತ ಇವರಿಗೆ ತೀವೃ ಗಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.