Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 24, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

§¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà UÉÆâ 30 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉƪÀįÁ¥ÀÆgÀ FPÉUÉ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CA¥ÀtÚ UÉÆâ 32 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: PÀAzÀUÀ®è FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÉ «£ÁPÀgÀt ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄî«¢®è CAvÁ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉƪÀÄ®¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 22.07.2013 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ PÉƪÀÄ®¥ÀÆgÀPÉÌ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ DPÉUÉ K£À¯Éà ¨sÉÆøÉÆÃr ¸ÀƼÉà JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ. ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2013 PÀ®A. 498(J),323,504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà zÉêÀgÀªÀÄ£É ªÀAiÀÄ: 32 PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À s¸Á: ªÉÄÃUÀ¼À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀĸÁj d«Ää£À°ègÀĪÀ MAzÀÄ ¨Éë£À VqÀ ºÁUÀÆ §¤ß VqÀªÀ£ÀÄß MlÄÖ 4000/- gÀÄ: UÀ½UÉ ªÀiÁjPÉÆArzÀÝ£ÀÄ.¢£ÁAPÀ: 23.07.2013 gÀAzÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁjzÀ zÀÄqÀØ£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉýzÀÄÝ,¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁjzÀ 4 VqÀ gÀÆ: 20,000/- UÀ¼À ¥ÉÊQ £À£ÀUÉ 10,000/- gÀÆ; UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ JgÀqÀÄ VqÀ ªÀiÁjzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ D¬ÄvÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄA¢UÉ PÀgɸÀÄvÉÛÃ£É UÀÄr ºÀwÛgÀ ¨Á CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ ¨É®UÉÎ 10.03 UÀAmÉUÉ UÁå£À¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà zÉêÀgÀªÀÄ£É ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÉÄÃUÀ¼À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïgÀªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2013 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

FUÉÎ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà zÉêÀgÀªÀÄ£É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÄÃUÀ¼À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£À ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ EgÀĪÀ JgÀqÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ PÀrzÀÄ ªÀiÁjzÀÝjAzÀ EzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ:23.07.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ UÁå£À¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁå£À¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄĪÀÄzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ VqÀ ¤Ã£ÀÄ PÀrzÀÄ 4000/- gÀÆ UÀ½UÉ ªÀiÁjPÉÆArzÀÝ ºÀtzÀ°è CzsÀð ºÀt £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀÄ JA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà zÉêÀgÀªÀÄ£É ªÀAiÀÄ: 32 PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÉÄÃUÀ¼À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÁ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2013 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 22.07.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢
²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà lUÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀÄð 5 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß dAw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¼ÀĪÀ ±À§ÝPÉý JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ¼À PÁ°£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÀļÀ PÀAqÀ ºÁUÉ CVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¢Ã¥À ºÀaÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ ºÁªÀÅ E¢ÝvÀÄÛ PÉÆqÀ¯Éà CzÀ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÁªÀÅ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆìÄvÀÄ PÀvÀÛ®°è PÁt°®è. ªÀÄUÀ¼À JqÀUÁ°£À ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀrzÀ PÀ¯É EzÀÄÝ PÉÆqÀ¯Éà E¯Áeï PÀÄjvÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.07.2013 gÀAzÀÄ 115 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-07-2013

 
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-07-2013

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¯ÁzÁ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ PÉÆüÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÉÆüÁgÀ(PÉ) §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-732 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆüÁgÀ(PÉ) §¸ï ¸ÁÖ¥ïzÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwzÀÝ ¥ÁzÁZÁj ±ÉÃSï C° vÀAzÉ ±ÉÃSï ±ÁTÃgï C° ¸Á: GzÀVÃgÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå) EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ±ÉÃSï C° EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ CmÉÆÃjPÁëUÁV zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DmÉÆãÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀĺÉZï-04/©ºÉZï-8030 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಅಪಘಾತ ಅಪರಿಚಿತ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನ ಸಾವು

            ಇಂದು ದಿನಾಂಕ. 23-07-2013 ರಂದು 7-00 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಅವರಾಧ ಸೀಮಾಂತರದ ದರ್ಮಾ ಹೊಡೆಲ ಇವರ ಹೊಲದ ಎದರುಗಡೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಹಾಜರಿದ್ದ  ಶ್ರೀ ಅಜ್ಮೀರ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಕಣಜಿ ವಯ;24 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ;ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ;ಕ್ರೋಜರ ಚಾಲಕ  ಸಾ;ಅವರಾದ (ಬಿ) ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ.ಇತನು ಕೋಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶ ವೆನೆಂದರೆ.
ದಿನಾಂಕ. 23-7-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಎಂ.ಹೆಚ.13 ವಾಯ-189 ನೆದ್ದರ ಸವಾರನು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೋಜರ ಕೆ.ಎ.32 ಬಿ-2266 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ  ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಅಜ್ಮೀರ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಕಣಜಿ ಸಾ;ಅವರಾದ (ಬಿ) ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

        ಮೃತ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೃತನು ಅಂದಾಜು  25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಿದ್ದು. JvÀÛgÀ 5 ಅಡಿ 6  ಇಂಚು, ಗೋಧಿ ಮೈಬಣ್ಣಾ, ಕೋಲು  ಮುಖ, ನೇರವಾದ  ಮೂಗು ತೆಳ್ಳನೆಯ ಸದೃಡ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೈಮೇಲೆ ) ಒಂದು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆವುಳ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೇಟ , 2) ಒಂದು ಬಿಳಿ ಲೈನ್ಸವುಳ್ಳ ಶರ್ಟ3)  ಒಂದು  ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬನಿಯನ 3) ಒಂದು ಮೆಹೆಂದಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ  ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.ಮೃತನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಾರಸುದಾರರ ಬಗ್ಗೆ  ಎನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ 9480803553,9986487025, ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ 9480803530, ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. (ಗ್ರಾ) ಉಪವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ ರೂಮ 08472-263604 ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ .