Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 29, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

¢.02-05-2010 gÀAzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 29 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÁåAqÀ¨ÁåV£À°è ºÉZï.r.J¥sï.¹ ¨ÁåAPï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁSÉ £ÉÃzÀÝgÀ ZÉPï§ÄPÀÌ£ÀÄß EnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¨ÁèAPï ZÉQÌUÉ ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ PÀÄ®PÀtÂð vÀAzÉ ¸ÀÆgÀå£ÁgÁAiÀÄt gÁªï 30 ªÀµÀð ¸Á.ªÉAPÀmÁ¢æ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÀqÉØ¥Àà ¸Á¹éºÁ¼À 35 ªÀµÀð ¸Á.vÀÄ«ðºÁ¼À. ªÀÄvÀÄÛ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ ¸Á.vÀÄ«ðºÁ¼À.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ ºÉÆA¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ jUÉ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÉQÌ£À°è 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ §gÉzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀjUÉ ¸Á® ¥ÀqÉzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀQîgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÉÆnøï PÉÆr¹zÀÄÝ C®èzÉà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀgÀ «gÀÄzÀÝ J£ï.L PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ ªÀUÉÊgÉ zÀÆgÀ£ÀÄß «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2012 PÀ®A.120(©),193,379,420,465,468,471 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÈvÀ QÀgÀt¹AUï vÀAzÉ ©üêÀĹAUï ºÀeÁj ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð eÁwB gÀd¥ÀÆvÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀÄ¹Ì FvÀ¤UÉ JZï.L.«.(KqÀì) gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ EzÀgÀ ¨ÁzɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:26-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ PÉ£Á®zÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ±ÀªÀªÀÅ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉ£Á®zÀ°è ±ÀªÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÀgÀt¹AUï vÀAzÉ ©üêÀĹAUï ºÀeÁj ªÀAiÀÄB36 ªÀµÀð eÁwB gÀd¥ÀÆvÀ ¯Áj ªÀiÁ°PÀ ¸ÁB ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Æèr PÁåA¦£À UÀÄAqÀªÀÄä PÁ®ÄªÉAiÀÄ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è £À£É߸Á§£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÉÊvÀ £ÀUÀgÀ PÁåA¥sÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃr ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä PÁåA¦üUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ«AzÀæ gÀrØ vÀAzÉ gÀªÀÄt gÀrØ ªÀÄvÀÄÛ gÀWÀĸÁé«Ä gÀrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀrØ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä »A¢£À zÉéñÀ¢AzÀ ¯ÉÆPÉñÀ gÀªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀÄqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÁUÀÄ CAUÉÊUÉ w«zÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÁUÀ ¯ÉÆPÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¯ÉÆPÉñÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ ¯ÉÆPÉÆñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.39/2012 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,307 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 ¢£ÁAPÀ:29/02/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà JªÀiï.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ,38ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ J¸ï.r.JªÀiï.¹ ¸À¨sÉ PÀÄjvÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DzÉ¥Àà£ÀÄ KPÁ KQ ²æà JªÀiï.§¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÀÄ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁr¤AzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ vÀA¢zÀÝjAzÀ PÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÝgÉ, ¤Ã£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉüÀ®Ä £ÁªÉãÀÄ PÀ«Ää EzÉݪÉAiÉÄà JAzÀÄ ºÉý vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ w«AiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, DUÀ DzÉ¥ÀàÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ MAnAiÀiÁV gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹PÀÌgÉ ¤£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÀgÀļÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ EzÉà ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁPÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý, PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2012, PÀ®A.341 504, 324,307, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ 177 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 

Gulbarga Dist Reported Crimesಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈಯದಾ ಪರದ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ಖದೀರ ಖದೀಫ ಉ: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾಮಜೀದ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮಾನ ಇತನ ಮೊಬೈಲ (9686966304) ನೇದ್ದು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊಬೈಲ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷನ ಮಗನಾದ ನವಾಜ ಇತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಅಬ್ದುಲ ಖದೀರ ಇತನು ಮಜೀದ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜಾಮಿಯಾ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಇತನು ನನ್ನ ಮಗ ಮೊಬೈಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ಕೈಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜೊರಾಗಿ ಎಡ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಮೆಲಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷನ ಮಗನಾದ ನವಾಜ ಇತನು ನಾನು ಮೊಬೈಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿ ಮಗನೆ ಅಂಥಾ ಅವ್ಯಾಚ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 23/2012 ಕಲಂ: 323 324 504 506 307 ಸಂ; 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯದ ಭಾಟಲಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ರವರು ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ್ ಓಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪಾನ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಸರಾಯಿ [ಮದ್ಯದ] ಬಾಟಲಗಳನಿಟ್ಟು ಅನಧೀಕೃತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರಾದ ವಸಂತ ಹೆಚ್.ಟಿ ಪ್ರೋಬೊಸನರಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ, ಸಿದ್ದರಾಮ, ರಾಜಶೇಖರ ಸಿಪಿಸಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಜವಿದ್ದಿದ್ದು, ಆತನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಸಾಖಜೂರಿ ಆತನ ಪಾನ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2500 ರೂ ಕಿಮತ್ತಿನ ಸರಾಯಿ [ಮದ್ಯದ] ಬಾಟಲಿಗಳುನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 44/2012 ಕಲಂ 32.34 ಕೆ.ಎ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-02-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤gÀAd£À JªÀiï ¥Ánî ¦L r¹L© WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£À ©ÃzÀgÀ£À ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ CeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ JAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 2500/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ gÀÄzÀæ qÀªÀ®¥Àgïì ¥ÁènAUïzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt CxÀªÁ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀjavÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ ºÁUÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ CAzÀgÉ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ¹UÀzÀAvÉ £Á±À ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄAqÀªÀ£ÀÄß zÉúÀ¢AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¹ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄuÁÚ ¹AzÉÆî ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 341, 354, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ FgÀ¥Áà ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: zÉêÀ£Á¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉUÉ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ zÀvÁÛ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀ£Á¼À, EvÀ£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ F zÁj ¸ÀA¨sÀAzÀ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ, jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, ¤£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¥ÉưøÀgÀÄ £À£ÀUÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà PÀªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á; aPÀÌ£ÁUÁAªÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á; aPÀÌ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ C«Äð£À°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨sÁj ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÀìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-02-2012 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ±ÁAvÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ ZÀlÖzÀ°è £ÉÆAzÀÄ ¸ÀévÀ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28/02/2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ CAzÁdÄ 17-19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NA¥ÀæPÁ±À ºÀAUÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-1-70/1 aªÀÄPÀÄjUÀ°è £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À M¼ÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAl£À M¼À Q¸ÉAiÀÄ°è EzÀÝ 12,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JZÀÑgÀªÁV CªÀ£À »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV DvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtÚ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁgÀ ¥Án® ¸Á: ElUÁå¼À G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀÄAzÁ¼À¢AzÀ vÉUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÉUÀA¥ÀÆgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀQ® vÀAzÉ ±ÁzÀÄ® ¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÉÆçâ E§âgÀÄ ¸Á: vÉÃUÀA¥ÀÄgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ªÀiÁr CPÀæªÀiÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ EA¢gÁ DªÁ¸À AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ªÀÄAdÆgÀÄ DV §AzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ KPÉ ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ ªÀiÁr J®ègÀ ¸ÀºÀªÀÄvÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, ¤Ã£ÀÄ ¨ÉPÀAvÀ¯É £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤Ã£ÀÄ HjUÉ ºÉÃUÉ §ÄgÀÄwÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 498(J), 504, 326 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä M¼ÀTAr eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: §UÀzÀ®, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ 16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÀÄzÁæ¥Áà ªÉÄîPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉêÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ºÉAqÀwUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÁ¬ÄPÉÆrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀzÉ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉAqÀw PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÄqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, PÉÊ PÁ® ªÉÄïÉ, ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ CªÀ¼À ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಸರಗಳ್ಳರ ಬಂಧನ, ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಎರಡು ಅಟೋ ರೀಕ್ಷಾಗಳು ವಶ :
ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರ ಅನ್ವಯ ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಶಹಾಬಾದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಹತ್ತಿರದ ಓವರ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಜರುಗಿದ ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ 5 ಜನ ಸರಗಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಅಟೋ ರೀಕ್ಷಾಗಳು, ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಪೊನಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ, ನಗದು ಹಣ ವಗೈರೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಫರಾರಿ ಇರುವ ಇನ್ನೋಬ್ಬ ಆರೊಪಿ ಕಲೀಂ ಸಾ// ಸೊನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬಲೆ ಬಿಸಿ ಇಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದವರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಘಟಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೊಪಿತ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ ಸಿಪಿಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 1) ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾಸು) ವಿವಿ ಠಾಣೆ 2) ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾಸು) ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ, 3) ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಕೊಳ್ಳಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಅವಿ) ವಿವಿ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ , ರಮೇಶ , ಹಣಮಂತ ಪ್ರಭಾಕರ , ಅಶೋಕ ಮಶಾಕ ಪಿಸಿ ಪಿಸಿಗಳು , ಮತ್ತು ಹೆಚಸಿಗಳಾದ ಸಿದ್ರಾಮ , ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ , , ಅರ್ಜುನ ಎಪಿಸಿ, ರವರು ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ಹಾಗೂ ಸೊನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಸಯ್ಯದ ಫಾಜೀಲ ತಂದೆ ಸಯ್ಯದ ಸಿರಾಜ ಸಾ// ಉಮರ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲೀಂ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಶೀಧ ಸಾ// ಸೊನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ,ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಶಾಹೀರ ಉಪಾಧ್ಯಯ ಸಾ// ಬಾಪು ನಗರ, ಚರಣ ತಂದೆ ಶ್ರವಣ ಉಪಾಧ್ಯಯ ಸಾ// ಬಾಪು ನಗರ, ಗುಂಗುರು ತಂದೆ ರವಿದಾಸ ಉಪಾಧ್ಯಯ ಸಾ// ಬಾಪು ನಗರ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೊಪಿತರು ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಶಹಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಓವರ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರೊಪಿತರಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಮತ್ತು ವಗೈರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯವಂತ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಾ ಶಾಂತವೀರ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿ: 27.02.11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಹೋಟೆಲ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹಿರೊಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಲೆಂಡರ್ + ನಂ ಕೆ 32 ವಿ 3061 ಅಕಿ 30000/- ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 19/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರಾಚಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣಾ ಸಮಗಾರ ಉದ್ಯೋಗ: ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಾ:ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಿವಪ್ಪಾ ಜುಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಹೋದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿನಾಃಕಾರಣ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಈ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಸಲಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರು ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ 25/2/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಾಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನವರಾದ ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಸರಣಪ್ಪಾ ಜುಲ್ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹುಲಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕೌಲಗಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಫಕಿರಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲೋಳಿ, ದೊಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಇಟಗಾ, ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಬಾ, ಜಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಯೊಗಪ್ಪಾ ರಜಾಪೂರ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಇಟಗಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಎಡಗೈಗೆ,ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಹೋಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದರು ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ನೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 28/2012 ಕಲಂ, 143, 147, 148, 341, 324, 504, 506, ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (10) ಎಸ.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ.ಟಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಲಕುಂಟಿ ಸಾ;ಚಕ್ಕಿವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಭಂಕಟಚಾಳ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 10/02/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ಯ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರಗಡೆ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೀರೋಹೋಡಾ ಪ್ಲಸ ನಂ ಕೆಎ. 37 ಕ್ಯೂ 0621 ನೇದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 21/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.