Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 20, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 19.09.2011 gÀAzÀÄ G¥Áæ¼À - UÉÆÃrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è CAzÀgï -¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÀUÉ ²æúÀj ©. §gÀUÀÆgÀÄ ¥ÉÆæèÉñÀ£Àj r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f. ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgï ¦.L. r.J¸ï.©. WÀlPÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ G¥Áæ¼À- UÉÆÃrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ CqÉØ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1325/- ,6 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï,1 §deï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄDzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀªÀÄä vÀAzÉ: PÀªÀÄ®¥Àà, 14ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á; ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ.¢£ÁAPÀ: 19-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃ¦à ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä §zÀÄ«£À°è ©lÄÖ vÁ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÉÄêÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §Æ¸Áå @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, ¸Á: ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £À£Àß eÉÆvÉUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ DPÉAiÀÄÄ aÃgÁrzÀgÀÆ PÉüÀzÉÀ zÉêÀªÀÄä FPÉUÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÁ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

zÉêÀzÀÄUÁð £ÀUÀgÀzÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ±ÉõÀAiÀÄå FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-18-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄaðAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀdÓzÀ ªÉÄðnÖzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV eÁj ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ,M¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ «ÃªÀÄì C¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÁåUÀÆå E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ¢.19/09/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0615 ¤«ÄµÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj WÀlÀ£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPªÁVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ DvÀ£À vÀªÀÄä wgÀÄ¥Àw gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA. PÉ.-36 J-122 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-09-11 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ £ÁUÀgÁ¼À¢AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À 60 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¥À®UÀ®¢¤ß FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8-9 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆævÀ£ÀÄ WÀl£É £ÀAvÀgÀ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 


 

¢£ÁAPÀ: 05.09.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±À«ÄêÀiï UÀAqÀ ªÀÄPÀ§Æ¯ï EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¥sÁð£À vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ¯ï 13 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±Á¯ÉUÉ gÀeÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ ±À«ÄêÀiï FPÉAiÀÄÄ ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä w½¹ vÁ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J°èUÉÆà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É C®°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ±À«ÄêÀiï EPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¢£ÁAPÀB- 19-09-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöäà E§âgÀÆ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÁ®ÄªÉà PÀqÉUÉ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÁ¬Ä gÀAUÀªÀÄä FvÀ£ÀÄ gÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ EzÀÝ°UÉ §AzÀÄ gÀAUÀªÀÄä¼À §®UÉÊ »rzÀÄ eÉVÎzÁUÀ agÁrzÀÄÝ C°èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥À EzÀÝ ®Qëöäà §AzÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà£ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ E§âjUÀÆ DvÀ£ÀÄ ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr CªÁZÀåªÁV ¸ÀƼÉgÀ-©rPÉgï CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ. CAvÁ gÀAUÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.09.2011 gÀAzÀÄ 107 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga district reported crimes

ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿ, ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ :-

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ದಯಾಸಾಗರ ತಂದೆ ಅಮ್ರತರಾವ ಶಹಾಬಾದಿ ಇವರು ಯಂಕವ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಸವ ನಗರದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಂಗಡ 3 – 4 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದಯಾಸಾಗರ ಇವರ ಹೊಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 / ವಿ-3771 ನೇದ್ದು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-09-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-09-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2011 PÀ®A 337, 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÉÆgÉ ¸Á: ¤ÃlÆÖgÀ(©) EvÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÁ°Ì ªÀiÁåQì ¸ÁÖAqÀzÀ°è ¤AvÁUÀ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉJ-22/J-4476 £ÉÃzÀÄÝ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ©Ãj(PÉ) UÁæªÀÄzÀ E£ÀÄß PÉêÀ®Ä d£ÀgÀÄ ªÀiÁåQìAiÀÄ°è PÀĽvÉêÀÅ C°èAzÀ ªÀiÁåQì ©lÄÖ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À gÉÆÃr¢AzÀ 1 Q «Ä zÀÆgÀ ªÀiÁåQì ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁ姣ï ZÁ®PÀ£Á£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁr ªÀiÁåQì C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸À¢gÀ ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É PÉÆAiÀÄzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §®QëUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ©Ãj(PÉ) UÁæªÀÄzÀ gÀhÄgÉÃ¥Áà zsÀªÀiÁð EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåQì PÁå§zÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ EvÀgÉ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UËvÀªÀÄPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ©zÀgÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38-3997 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: CmÉÆãÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉmÉÆæî §APï ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ²æäªÁ¸À¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ UÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆVUÉ, JqÀPÉÊ JqÀ¨sÀÆd, §®PÉÊ §®¨sÀÄd, JqÀPÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®vÉÆqÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/09/201 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAlPÀ ªÀ¯Áè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀªÁ¤ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ DzsÁgÀ PÁqÀð ¥sÁgÀA vÀÄA§ÄªÁUÀ ¤Ã£ÀÄ JPÉ vÀ¥ÀÄà §gÉAiÀÄÄ CAvÁ ºÉý¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æãÀªÁ¸À vÀAzÉ ©üêÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀÆîgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ zsÀĪÀĸÁì¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÀÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ 1) ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: zsÀĪÀĸÁì¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ¨ÁrUÉ ºÀt PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÀZÉÑ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß n«J¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉ-38/E-1006 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì DgÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃd zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ aPÀÌ®ZÀAzÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : J¦-12/¹-4963 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ¸Á: PÀÄAmÉ ²¹ð gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ¸Á: PÀÄAmÉ ²¹ð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀZÉÑ gÀªÀgÀ n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjUÉ vÀÄnAiÀÄ PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÀÄwÛUÉ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ PÀÄArAiÀÄ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÁªÀÄAiÀiÁå D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À AiÀÄĤn ¯ÉÊ¥sÀ¯ÉÊ£À (EArAiÀiÁ) ¥ÉæöʪÉmï °«ÄmÉÃqÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/09/2011 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À AiÀÄĤn ¯ÉÊ¥sÀ¯ÉÊ£À (EArAiÀiÁ) ¥ÉæöʪÉmï °«ÄmÉÃqÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ UÀAUÀÆ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2011 PÀ®A 143, 147, 504, 506, 355, 498(J) eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄÄfç ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ 10 vÉÆ¯É ºÁUÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀUÉ §¼À¸ÀĪÀ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 3) eÁ»ÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 4) £ÀÆgÀ eÁºÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 5) P˸ÀgÀ © vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 6) ZÉÆÃl£À ©Ã vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ, 7) ªÀ° CºÀäzÀ, 8) ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÆ¥sÀ J®ègÀÄ ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ PÉêÀ® JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¢£Á®Ä »A¸É PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À §gÀĪÀ¢®è, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ¢£Á®Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÀAvÉ ªÀiÁvÀUÀ¼À£ÁßqÀĪÀzÀÄ CzÉ jÃw ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ CtÚ vÀ«ÄäA¢gÀÄ PÀÆqÁ EzÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÉÊ ºÁQ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÉÛ ¤Ã£ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀgÉ RvÀA ªÀiÁr gÉïÉé ºÀ½ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁªÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ £ÁzÀ¤AiÀÄgÀÄ CªÀ½UÉ ©qÀ¨ÉÃqÀ CªÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É, C¯Éè PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ ºÁQ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ ©qÀÄ CAvÁ ¨ÉA§°¹gÀÄvÁÛgÉ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É E£ÀÄß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä CªÀ¼À vÀAzÉ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀÄvÉÛ£É CAvÁ M¦àPÉÆAqÀgÉ ªÀiÁvÀæ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ºÉý »ÃUÉ J®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 15-09-2011ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಬುಜ್ಜಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಯಾ 4 ವರ್ಷ ಇವಳು ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಬಂದವಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಆಶಪ್ಪಾ ಸಾ:ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಚಾಲಕನ ಬಂಧನ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 19-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಂದಗಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹುಸೇನ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಪಟೇಲ ಸಾ: ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಜಾಗುರುಕತೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡಾ ದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವಾನ ಚಾಲಕನ್ನು ವಾಹನ ಸಮೇತ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರಸಭೆ ಅನುದಾನದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :
1.ಸೈಯ್ಯದ ನಾಸೀರ ಅಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಆಳಂದ 2.ಬಸಣ್ಣಗೌಳಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರು ಪುರಸಭೆ ಆಳಂದ 3. ರಾಜಶೇಖರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮೀತಿ ಪುರಸಭೆ ಆಳಂದ 4.ಪೀರಶೇಟ್ಟಿ ಪುರಸಭೆ ಆಳಂದ 5.ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಎಫ್‌‌.ಡಿ.ಎ ಪುರಸಭೆ ಆಳಂದ ಇವರುಗಳು 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುರಸಭೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವದಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ದೂರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.