Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 11, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 11-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-05-2009

¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ AiÀÄĪÀPÀ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 13/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A174 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 10/05/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zsÀªÀÄä vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÀvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀÆgÁ¼É ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ zÀªÀiÁä EvÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ À ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ

JgÀqÀÄ PÁgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ rQÌ : MAzÀÄ PÁgÀ£À°èzÀÝ ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢::10/5/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ DAiÀÄð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 10/5/09 gÀAzÀÄElUÁ gÁA¥sÀÄgÀzÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ®UÀßPÉÌ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÁAfæAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ PÀÄAn ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà aªÀÄPÉÆqÉ EªÀgÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiïJZï-04/©r-5717 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß nÃZÀgÀì PÁ®Æ¤AiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ CtÚ£À ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨ÉÆvÀVPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀ®Ä w½¹ ¸ÀzÀj zsÀƼÀ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ CAzÁdÄ 0945 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨ÉÆvÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÁj£À »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À JqÀUÀqÉ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ nZÀgÀì PÁ®Æ¤ÄAzÀ PÁj£À°è r¸Éî ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁÄ xÉÃlgÀ PÀqÉUÉ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ £ÀA J¦-22/PÉ-1239 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fÄAzÀ ZÀªÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¦üÃl gÉÆÃr¤AzÀ ªÀÄÄAzsÉ ºÉÆÃV ©æqÀÓ£À°è ¹QÌ ©zÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ vÉÆÃgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj PÁj£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÉÆĸÀ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¹¢ÝPï CºÉªÀÄäzÀ G-ZÁ®PÀ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ £ÀA J¦-22/PÉ-1239 ¸Á-ºÉÊzÁæ¨Ázï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀåQÛAiÉÆçâ¤AzÀ £ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ zÀA¥ÀwUÀ½UÉ dUÀ¼ÀªÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/09 PÀ®A 323,324,341,504, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/05/2009 gÀAzÀÄ gÁvÀæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw. ¥ÉæêÀiÁªÀw gÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÉÃj ©lÖ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉƦvÀgÁzÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ¨ÉÆgÀAmÉ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ qÉÊ£Éeï ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ CzÀPÉÌ £Á° vÀUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ £Á° KPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ E¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 10-05-2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÉÄAzÀ MAzÀÄ ®PÀëPÀ¼ÀÄ«UÉ vÀ£ÀßzÉà Hj£ÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀĹ zÀÆgÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/5/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà £ÁAfgÁªÀÄ @ £ÀgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁvÀ ZËzsÀj ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁgÀªÁr G-®Qëöä mÉæÃqÀgÀì ¹Öî ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-¸ÀgÀ¥ÀnAiÀiÁ gÁd¸ÁÜ£À ¸ÀzsÀå PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 9/4/09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ £ÁxÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀªÁf ZËzsÀj ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁgÀªÁr ¸Á-eÁgÀqÁRÄgÀvÀ vÁ-gÁtªÁqÁ f-eÁ®ÆgÀ gÁd¸ÁÜ£À .EªÀgÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ gÁd¸ÁÜ£ÀPÉÌ £ÀqÉ¢zÀÄÝ gÁwæ EzÀ PÁgÀt E¯Éèà EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ £ÁxÀgÁªÀĤUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D ¢ªÀ¸À vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀªÁVzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁÄ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà ¨ÁåV£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄAZÀzÀ M¼ÀUÉ ElÄÖ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ 10/4/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ £ÁxÀgÁªÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÀUÉ ©ÃUÀ ºÁQ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉzÀÄ PÀĽvÁUÀ £ÁxÀgÁªÀÄ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ £À£ÀUÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ 200 gÀÆ¥ÁÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 11/4/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §gÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°ènÖzÀ ºÀt ºÁUÀÄ ¨ÁåUÀ EgÀ°®è CªÀ£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀįÁè ºÀÄqÀÄPÁr vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀÄ w½¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ºÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ £ÁxÀgÁªÀĤUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ ºÀt MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁÄ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ PÁgÀt vÀqÀªÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/5/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £À£Àß PÀ¼ÀĪÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄzsÀå rQÌ : ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀjUÉ UÁAiÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 279 ,337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ B 10-05-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ gÉêÀtÚ ¹zÀÝ fêÀtV 35 ªÀµÀð G B MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ B PÀÄgÀħ ¸Á B £ÀªÀ¤ÃªÁ¼À vÁ B f B UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 10/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ «ÄvÀæ£ÁzÀ ªÀĤîPÀAoÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ¸Á B £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÁAqÁ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 50 E- 9896 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄPÉÌ PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè Rjâü ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB CzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ ªÀÄzÁå£Àí 1220 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀiÁ£ÁzÀ – UÀÄ®âUÁð gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀgÀÄUÀqÉÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA B B PÉ.J.32 n.601 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¤Ã®PÀAqÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ EvÀ¤UÉ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÁªÀiÁ£Àå dUÀ¼À wêÀæ gÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÁV ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 324 ,504 506 L¦¹ eÉÆÃvÉ 43 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 10-05-2009 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ JÀtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 10/05/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýîà §ÄzÀÝ «ºÁgÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ §qÀUÉÃgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄð£À ±Àlð PÀ¼ÉzÀÄ wgÀÄV¹ ¥ÀÄ£ÀB ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ±Ànð£À UÀÄAr ºÁPÀ®Ä ºÉýzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ±Ànð£À UÀÄAr ºÁPÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ ¥Àæ±ÁAvÀ¤UÀÆ £À£ÀUÀÆ ¨ÁÄ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ .£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥Àæ±ÁAvÀ ºÁºÀÄ EvÀ£À CtÚA¢gÀgÁzÀ ²æPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ QgÀt PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£ÀÄ §rUÉÄAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ QgÀt E§âgÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è PÉ¸ï ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ EqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzÁgÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀ £ÉAlgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß xÀ½¹zÀ DgÉÆæ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1615 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀvÀð vÀAzÉ ¦gÁf ¸ÉÆ£ÀPÁA§¼É ¸Á: zsÉƼÀ¥ÉÃl gÀªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¨sÁ°Ì C¸ÀÄÖgÉ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £ÉAljUÉ PÀ½¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ eÉÆåÃw¨Á R¥À¯É gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÉAljUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 129/09 PÀ®A: 504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10/05/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.29 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃ¯ï £ÀA 9962582729 £ÉÃzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á/ºÁ®UÉÆmÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä VjgÁd EªÀ£À eÉÆvÉ ºÉÃUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀîwÛ ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É ¤Ã£ÀÄ ¨sÁ°Ì ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ°¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ : PÀÄ.dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ UÀAUÀ¥Áà »lÖ¤V ªÀAiÀÄ 29 G/SÁ¸ÀV £ËPÀj eÁ/PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á/§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ J ¨ÁèPÀ 18 £Éà PÁæ¸À ºÁªÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 9-5-09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ £ÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀ®¹ (J¯ï) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ªÁUÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §¸Àét¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è zÉÆqÀتÀ£ÁV¢Ýà PÀAqÀªÀjUÉ £À£Àß §UÉÎ bÁr ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆl®zÀ°èzÀ ¨Ál®¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £À£Àß §UÉÎ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ C¥ÀgÁzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
M§âAiÀÄĪÀPÀ£À£Àß DlªÁqÀÄ®Ä ¤gÁPÀj¹ E£ÉÆߧâAiÀÄĪÀPÀ¤AzÀ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 106/09 PÀ®A: 504 324 L¦¹

¢£ÁAPÀ 9/5/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¥ÀgÀvÁÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À£Áå² ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ E¨Áæ»A eÁåVgÀzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ jÃAV£À Dl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ £Á£ÀÄ DqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ°è ¥sÀjÃzÀ EvÀ£ÀÄ K ªÀÄUÀ£É ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀÄ ¤£ÀßUÉ £ÁªÀÅ Dr¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÝ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj ¥sÀjÃzÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è , JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É , JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, PÀÄwÛUÉ ªÀÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É,.DUÀ C¯Éè EzÀÝ £ÁUÀ¥Áà, vÀºÉÃgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes
2 PÀqÉ E¹àÃmï zÁ½, 13 d£ÀgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:10.05.09gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ §AUÁj PÁ妣À°è CgÉÆævÀgÁzÀ PÁªÉÄñÀégÀgÁªï vÀAzÉ «ÃgÀ gÁWÀªÀ®Ä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà ²æÃzsÀgÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.4,800/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/09 PÀ®A 87Pɦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:10.05.09gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ CqÀ« CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà JA f zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.4,330/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.142/09 PÀ®A 87Pɦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¥ÀævÉåÃPÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 09ªÀÄA¢UÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:09.05.09gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÉÆæ ºÀ©Ã¨ïºÀįÁè FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 J¸ï 8049£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ ©æqïÓ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ CrªÉ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà UÁ¢°AUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.133/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:10.05.09gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºwÛgÀ CgÉÆæ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 J¯ï 516£ÉÃzÀÝ£ÀÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà «gÀÄ¥À£ÀUËqÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.132/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ºÁUÀÄ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:10.05.09gÀAzÀÄ 1310 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃqï ¸Á¯ÉéAmï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ eÉÊQ¸Á£À PÁl£ï «Ä¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÉÆæ ªÀ°¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁgÀzÉà ¹ÌqÁØV ©¢ÝzÀÝjAzÀ CgÉÆæUÉ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà §Ä¸ì¥ÀàgÀªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:10.05.09gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĹÌ- ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀA¢Ã¥ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºwÛgÀ CgÉÆæ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÄ°è £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï ¥ÀmÉïïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ºÁUÀÄ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:09.05.09gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃqÀgÀ PÁgÀè PÀÄAn ¹ÃªÀiÁzÀ°è CgÉÆæ gÀ« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ 11/5754 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽwÛzÝ QèãÀgïUÀ¼ÁzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÉÆêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤïïUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


3 PÀqÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1PÉÆÃn 31®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À £ÀµÀ×:

¢£ÁAPÀ:09.05.09gÀAzÀÄ 2330UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÁåA¥ï aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J£ï CAfãÉAiÀÄå®ÄgÀªÀgÀ UÀÄr¹°£À°è ºÀaÑlÖ ¢Ã¥ÀªÀÅ CPÀ¹äPÀªÁV UÁ½UÉ ©zÀÄÝ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºwÛzÀÝ®èzÉà CPÀÌ¥PÀÌzÀ°èzÀÝ 35 d£ÀgÀ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºwÛPÉÆAqÀÄ 2 mÁæöåPÀÖgï mÁæ°, 3 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ï, 175 ¥Áè¹ÖPï vÁqÀ¥ÀwæUÀ¼ÀÄ, 45 vÉʪÀ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉĶãï, 300 aî UÉƧâgÀ, 25 ªÁlgï ¥ÀA¥ï, 20 n.«.UÀ¼ÀÄ, 20 ¸ÉÊPÀ¯ï, 30 ¨Áålj, 6d£ÀgÉÃlgï, 25 ¹.r.¥ÉèÃAiÀÄgï, ¥ÀªÀgï ¸Éàçà EAf£ï, 20 mÁæöåPÀÖgï mÉÊgï, 10 mÉîjAUï ªÉĶãï, 8 røɯ¨ÁågÀ¯ï, 205 fÃPï ²Ãmï, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, 35 UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5®PÀë ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.47,35,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÀÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉÆð¸ï oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.11/09gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:10.05.09gÀAzÀÄ gÁwæ 0045 UÀAlÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀ §½ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀgÀªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ°è «zÀÄåvï ±Ámï ¸PÀÆåðmï¤AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ¥àgÀªÀgÀ ±ÉrØUÀÆ ¨ÉAQ ºÀwÛ CrØAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖgï, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï, PÀnÖUÉ PÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÉĶãï, PÁgÀàgÉÃlgï ªÉÄ¶Ã£ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ, JwÛ£À §Ar, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.83.75®PÀë UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÀÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉÆð¸ï oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.14/09gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAP:10.054.09gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ UÉÆëAzÀ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¸ÁºÉéé UÀAqÀ gÁeÁ¸Á§gÀªÀgÀÄ vÀªÄä ºÉÆÃmɯïzÀ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV Qr ºÁj ºÉÆÃmɯïUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ §gÉ, PÀnÖUÉ, C¯Áäj, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.40,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.4/09gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

©¹°£À vÁ¥ÀÀPÉÌ 1 JªÉÄä 1JªÉÄä PÀgÀÄ 4 DPÀ¼ÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAP:10.054.09gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¥ÀƪÀðzÀ°è §Æzð¥ÁqÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ £Á®ÄÌ PÀqÉAiÀÄ°è ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ MAzÀÄ JªÀÉÄä, MAzÀÄ JªÉÄä PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ DPÀ¼ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉùUÉAiÀÄ ©¹°£À vÁ¥ÀPÉÌ vÀvÀÛj¹ ¨ÁAiÀiÁjPɬÄAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ C.Q.gÀÆ.79,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà gÀAUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉÆð¸ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB ¢:-09/05/09gÀAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Àà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á:PÀ£ÁåPÉÆüÀÄîgÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆîzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ ªÉÆÃmÁgÀ ºÀwÛgÀ ¤ÃAvÀÄ PÀgÉAl ªÉÊAiÀÄgÀ PÀmï ªÀiÁr ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ ªÀĺÉÃAzÀæ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ 5 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉUÀ®ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀßwÛzÁUÀ D ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß PɼÀUÉ J¸ÉÉzÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ®Äè ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt;

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:-09-05-09gÀAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ33-9509£ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CA¨ÉæõÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÉÆÃl£ÀÆgÀ ¸Á:PÉA¨Á« ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉJ33/n.1526 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ CªÀÄ®¥Àà AiÀÄPÀëAw ¸Á:ºÀ½¸ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÁV C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÉÆà ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÁUÉÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉJ 33/n.1526 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆAzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ UËqÀ ¨É¼ÀUÀÄA¦ ¸Á: §¼À§nÖ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:- ¢:7-5-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄ»§Æ§ SÁ¢æ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ SÁ¢æ ¸Á:±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀ PÁæ¸ï ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ DAiÉÄõÁ UÀAqÀ £ÀªÁeï EªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ «ÄdÄUÀÄj UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä vÀAV DAiÉÄõÁ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÁªÀÅ CªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ ¸ÀºÀ ºÀÄqÀÄPÁrj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄ»§Æ§gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ J¯Áè ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀzÀ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄ»§Æ§ SÁ¢æ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ SÁ¢æ ¸Á:±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀ PÁæ¸ï ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ :DAiÉĵÁ UÀAqÀ. £ÀªÁeï, 20 ªÀµÀð, UÉÆâü §tÚ, ¸ÀzsÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ    , 5' 4'' JvÀÛgÀ, PÀ£ÀßqÀ, GzÀÄð ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. F PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ ¥ÀvÉÛÃAiÀiÁzÀ°è gÉÆÃeÁ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄ ¥ÀvÉÛ ¥ÀæPÀgÀt;

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB ¢£ÁAPÀ 13/10/08 gÀAzÀÄ j¸ÀªÀð ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ¤jÃPÀëuÉUÉ §AzÁUÀ 500/-gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ SÉÆÃmÁ PÀgÉ¤ì £ÉÆÃl £ÀA§gÀ 0BD965489 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀÆ ¨ÁåAQ£À°è PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ²æà G¸Áä£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ SÁeÁ ¥ÀmÉî ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuBÉ ¢£ÁAPÀ 09-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ UËvÀªÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr CAzÀgÀ, §ºÁgÀ JA§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1)gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 2) £ÁUÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà mÉAUÀ½, 3) £ÁUÀtÚ vÀAzÉ CdÄð£À¥Àà PÀÆr, 4) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà rVÎ, ¸Á||UÀAUÁ£ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ 5) ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ¸Á|| ªÀiÁtÂÃPÉñÀéj PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzsÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀÝ 1)£ÀUÀzÀÄ gÀÆ2500/-, 2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ §UÉÎ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢jAzÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtB

C¥sÀd®¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁªÀÄ£À½î ¸Á||AiÀļÀ¸ÀAV gÀªÀjUÉ CªÀjUÉ CªÀgÀ ¥Àw ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. ¹zÀÝgÁªÀÄ PÁªÀÄ£À½î, CvÉÛ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀA ¹zÀÝgÁªÀÄ PÁªÀÄ£À½î,ªÀiÁªÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ PÁªÀÄ£À½î ºÁUÀÆ ±ÉÃRgÀ vÀA ¹zÀÝgÁªÀÄ PÁªÀÄ£À½î ¸Á||AiÀļÀ¸ÀAV gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁªÀðwAiÀĪÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè AiÀiÁªÀÅzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤qÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ:08-5-09gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ J®ègÉÆ ¸ÉÃj ¥ÁªÀðwAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀ ¨ÁAiÀÄ°è «µÀ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ C¥sÀd¯ï¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:¢:08/05/09gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹AgÀªÀjUÉ 1.ªÀĺÀäzÀ DjÃ¥À vÀA. SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâÝãÀ, 2.ªÀĺÀäzÀªÀÄwãÀ vÀA. SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâÝãÀ gÀªÀgÀÄ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀGrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀPÉÌ ºÀt E®è JAzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ DªÁZÀåªÁÀV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà ªÀĺÀäzÀ E¸Àä¬Ä¯ï vÀA. C§ÄÝ® ¸À¯ÁªÀĸÁ§ £Á¹ÃgÀ ¸Á:AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢:09-05-09 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ DjÃ¥À ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄwãÀ gÀªÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä®æªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÆ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀj±ÁAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀAUÀ£Á¼À, ¢£ÁAPÀ: 10-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄ¥ÁPÀÍ¥Àà CA¨sÁr EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J. 26/PÉ-5688 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°ègÀĪÀ zÀ¯Á® CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸Àì CzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöå£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¹ÌÃqï ªÀiÁr PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄjgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt
²æÃ.§¸ÀªÀgÁd, J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/09 PÀ®A 279 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¹AUï ªÀAiÀÄ: 35 G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ, ¢£ÁAPÀ: 10-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj JPÀì¯ï PÀmÁÖVzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤°è¹, PÁå©£ï£À°è ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä ºÀwÛzÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À lPÀÌgÀ PÉÆlÖAvÉ ±À§ÞªÁVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöå£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ dRAUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28/J-5224 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸À°ÃA ¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁeÁ ¥ÀmÉïï, ¸Á: gÀAdtV, vÁ: fêÀgÀV. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ.«.²ªÀAiÉÆÃV, ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:152/09 PÀ®A: 279,337 L¦¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ n¥ÀĸÁ§ vÀAzÉ ¸ÀĨÁ£À¸Á§ mÉÊ®gï, ªÀ: 48ªÀµð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;UÉÆAqÀ¨Á¼À, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀ®Ä §¸ï¤¯ÁÞt¢AzÀ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ zÉëzÀ²ð¤ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ, mÁæöåPÀÖgï £ÀA:PÉJ:35 n-5046 mÁæöå° £ÀA:PÉJ:37 n:7948/49 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgï §A¥Àgï vÀ£Àß JqÀZÀ¥ÉàUÉ §r¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄA¢£À UÁ° vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀÄä Z˨É, ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ), PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.