Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 6, 2016

Yadgir District Reported Crimes


Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
1)     UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2016 PÀ®A- 341,323,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.   :-
¢£ÁAPÀ:04-05-2016 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ  
2)   UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2016 PÀ®A. 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ21(3)21(4) 22JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ 1957:-
       ¢£ÁAPÀ:05-05-2016 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2016 PÀ®A: 379 L¦¹:- EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-05-2016 gÀAzÀÄ 06-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á§zÁ¤ ªÀAiÀÄ|| 55 ªÀµÀð, eÁ|| PÀëwæAiÀÄ, G|| PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ PÀAmÉÆæîgï UÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ¯ï ¸Á|| «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:06/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 07-00 J,JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß PÀvÀðªÀåzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ,J 33 PÉ 9771 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃV £À£Àß PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 07-30 ¦,JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr gÁwæ 10-00 ¦,JªÀiï PÉÌ ªÀÄ®VPÉƼÀÄîªÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃr ªÀÄ®VPÉÆAqÉ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ: 07/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 04-45 J,JªÀiï.PÉÌ £Á£ÀÄ £À£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¤«ÄvÀå JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è EgÀ°¯Á,è DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£À EvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÀÆr DPÀqÉ FPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè C®èzÉà £À£Àß ¸Àß»vÀjUÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ £À£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ:06/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07/02/2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 04-45 J,JªÀiï CªÀ¢AiÀÄ°è £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA PÉ,J 33/ PÉ9771 CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA MBLHA10EZCHA55873 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA HA10EFCHA55272 EgÀÄvÀÛzÉ. C,Q, 20,000/-gÀÆ QªÀÄäw£ÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÀUÀÆ JµÀÄë ºÀÄqÀÄPÀrzÀgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀzÀ PÁgÀt  EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 96-2016 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/05/2016 gÀAzÀÄ 11-30 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀ ¤AUÀ¥Àà  vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ªÀÄÆgÁj ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA £ÀA PÉ.J-33-Dgï-6290 £ÉzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¤Ã®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå ªÀÄÄAqÀgÀV-gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹Ìqï DV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.    

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA 30/2016  PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ:-
     £Á£ÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ CeÉÃj ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÀÆqÀÆègÀ vÁ|| f¯Áè|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ. F ªÉÄð£À «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÀAw¹PÉÆ®ÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 04-05-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §½ZÀPÀæ UÁæªÀÄPÉÌ ©ÃUÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ §gÀ®Ä §½ZÀPÀæ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¤Ã®ºÀ½î PÁæ¸À zÁn ªÀÄÄAzÉ PÀj¨ÉlÖ PÁæ¸À PÀqÉUÉ 5-30 J JA PÉÌ §gÀĪÁUÀ  AiÀiÁzÀVj gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ. PÀj¨ÉlÖ PÁæ¸À ºÁUÀÄ ¤Ã®ºÀ½î PÁæ¸ÀzÀ ªÀÄzÀåzÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨ÁgÀ¯ÁV ±ÀªÀ©¢ÝzÀÄÝ. £ÉÆÃqÀ®Ä  C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀªÁVzÀÄÝ. CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ¸ÀÄì 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀUÉ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢ªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ.ºÁUÀÄ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ.JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUɨÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¨É¤ßUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ.§®UÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄÈvÀ ªÀåPÀÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ. ¸ÁzÀUÀ¥ÀÄà §tÚ. EzÀÄÝ. MAzÀÄ PÀtÄÚ vÉgÉ¢zÉ. MAzÀÄ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑzÀAvÉ DUÀzÉ. zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR EzÀÄÝ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è 3 EAZï PÀjAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä EªÉ. ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É «ÄøÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀtÚ PÀjAiÀÄ §tÚzÀ PÀÆzÀ°£À zÁr EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É .1) MAzÀÄ PÀjAiÀÄ ¯ÉʤAUï ©½AiÀÄ ¥ÀÆ® ±Àlð EzÉ CzÀPÉÌ gÀPÀÛ ºÀwÛzÉ. ºÀjzÀAvÉ DVzÉ. 2) PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄ §¤Ã£À D¥ï vÉÆý£ÀzÀÄ. CzÀÄ ºÀjzÀAvÉ DV CzÀPÉÌ gÀPÀÛ ºÀwÛzÉ.3) MAzÀÄ §ÆzÀ §tÚzÀ ¥ÀÄ® ¥ÁåAl  EzÀÄÝ. 4) QUICKER PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ £Á² §tÚzÀ qÁæAiÀÄgÀ EgÀÄvÀÛzÉ.5) MAzÀÄ PÀjAiÀÄ §tÚzÀ ¨É®Ö EzÉ. 6) PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ JgÀqɼÉAiÀÄ mÉÆAPÀzÀ GqÀzÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ  ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀºÁ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨Ájà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¸ÀvÀÛAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 04-05-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 4 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ DzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw CzÉ.


Bidar District Daily Crime update 06-05-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-05-2016

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/16 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

ದಿ:05-05-2016 ರಂದು ತಾನಾಜಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಬಾಬು ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಸೈಯದ, ವಯ:38 ವರ್ಷ, ಜ್ಯಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉದ್ಯೋಗ:ಡ್ರೈವರ, ಸಾ:ಸಾವಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ನೋಡಲು 90 ಎಮ್.ಎಲವುಳ್ಳ ಯು.ಎಸ್. ವಿಸ್ಕಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಟ್ಟು 80 ವಿಸ್ಕಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಾಟಲಿಗಳಿದ್ದು ಒಂದೊಂದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 25.04 ರೂ ಅಂತ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 80 ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2003/- ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/16 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/2016 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sÀ KPÁâ¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ªÀÄÄfç E¨Áæ»A ¨sÁ¬ÄªÁ¯É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á//  PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ ªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¯ÁvÀÆj£À ±ÁªÀĨsÀUÀªÁ£À PÉÆAqÁf gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA  JªÀiï.ºÉZï 04/¹.r-6146 £ÉÃzÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj PÁgÀ £Á£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀB 03/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É  vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA  JªÀiï.ºÉZï 04/¹.r-6146  £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £À£Àß CAUÀrUÉ §AzÀÄ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁgÀ ¤°è¸À®Ä eÁUÁ E®èzÀjAzÀ vÀ£Àß PÁgÀ  CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ gÁwæ 10;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 04/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £À£Àß CAUÀrUÉ §AzÁUÀ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ £À£Àß PÁgÀ E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÀÄ £À£Àß PÁgÀ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä £À£Àß PÁgÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè £À£Àß PÁgÀ ¢£ÁAPÀ 03/04/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 04/04/2016 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.ºÉZï 04/¹.r-6146 J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä  £À£Àß PÁgÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è, Dgï.n.N ZÉPÀÌ ¥ÉÆøÀÖ, ºÀÄqÀV, zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ, ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä £À£Àß PÁj£ÀÀ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß PÁgÀ ¹Ã®égÀ §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA 600142JAiÀÄÄgÀhÄqï¦11252 ªÀÄvÀÄÛ EAfãÀ £ÀA 475 LrL05JAiÀÄÄgÀhÄqÀ¦09812  EgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 49,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/16 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/05/2016  gÀAzÀÄ 14:15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀĪÀÄvÁ UÀAqÀ ±ÀgÀzÀ ªÁUÀªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA. 8-1012 D¹Ã¥sïUÀAd ¥sÁd®¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TÃvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 05/05/2016 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ §¹ì£À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¥À¹ð£À°zÀÝ MqɪÉUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ 1). 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ZÀ¥À஺ÁgÀ CAQ. 90,000/-gÀÆ. 2). 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ®QëöäºÁgÀ CA.Q. 60,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 3). 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ §¼É (vÉÆÃqÉ) CA.Q. 90,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CA.Q. 2,40,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀƪÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ §¹ì£À°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀĺÁUÁAªÀ ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ ¥À¸Àð £ÉÆÃrzÁUÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ï ºÀwÛ PÀĽvÁUÀ £Á£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä PɼÀUÉ E½¢zÉÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £À£Àß MqɪÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVzÉ JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.