Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20/05/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 17/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ [©] EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ r.¹.¹. ¨ÁåAQ£À°è 40,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®èªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 PÀÄjUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CAzÁdÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DPÀ¹äPÀªÁV 125 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ 18-05-10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ aªÀÄPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À ¸Á: £ÁUÀÆgÁ(J£ï) UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¥ÀtÚ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-38/n-1472/n-1473 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¨É£ÀPÀ£À½î¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀqɬĹ C±ÉÆÃPÀ PÀæ±Àgï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¥ÀtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀ ¨sÁUÀzÀ ºÀwÛgÀ MqÉzÀÄ ºÉÆgÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ Q« ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀiÁ¥ÀtÚ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀªÀÄnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫PÀæªÀÄ vÀAzÉ ¥sÀæ¨sÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ®A§qÁ ¸Á: ªÀ²gÁªÀÄ vÁAqÁ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ E§âgÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉnÖ @ ±ÉmÁå vÀAzÉ ªÀ²gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, 2) £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ ±ÉnÖ @ ±ÉmÁÖöå eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, E§âgÀÄ eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á:ªÀ²gÁªÀÄ vÁAqÁ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ E£ÀÆß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀØ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖwÛ¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ «£Á PÁgÀt AiÀiÁPÉ ºÀÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý ¸ÀzÀå £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«®è DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖwÛ¯Áè ºÉÆ®zÀ ¨É¼É ¸ÀÄVÎ DzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀnÖPÉÆüÀÄîvÉÛ£É CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¹PÉÆüÀî®Ä ºÀÆzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£ÀÄ ©r¸À°PÉÌ §gÀÄwÛ ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É s¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ £ÀA 2 EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 498 (J) eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/5/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ½zÁ¸À ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ PÁ½zÁ¸À eÉÆvÉUÉ 17/5/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ EvÀ£À JgÀqÀ£É ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ (ªÀiÁªÀ), 2) ªÀiÁ®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ, 3) gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ, 4) PÁ½zÁ¸ï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ J¯ÁègÀÄ ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀwÛUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀÄ ¤£Àß DuÁÚ £ÀAvÉ ªÀÄPÀ̽UÁV ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ ºÉ¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀévÀ; PÉý¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ vÀ£Àß PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÀÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GjAiÀÄÄwÛzÀÝ aªÀÄt JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ aªÀÄt ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆüÀÄîªÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄt JuÉÚAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQAiÀÄÄ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUɬÄAzÀ ¸ÀÆAlzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ .CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/5/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À T¯ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, G: ¥ÉưøÀ ¥ÉzÉ £ÀA 1104, eÁw: ¯ÉÆãÁj, ¸Á: ¨Á¹ð ¹n ¥ÉưøÀ ¸ÉÖõÀ£À ¸Á: ¯ÉÆãÀgÀªÁr vÁ: ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÆgÀ f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-13/J.¹.-6153 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀUÀ£ÁxÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨Á¹ð EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¨ÉÃUÀ£É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ªÀÄÄnÖ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉüÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÉÆr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ, £Á°UÉ ºÁUÀÆ JqÀªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §UÀtÂÚUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉVzÀÝ J.J¸ï.L £ÀªÀ£ÁxÀ ¨ÉÆÃgÁqÉ EªÀjUÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀĤî UÉÆîÄÌAqÁ EvÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄîÎqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĺÁ¸À ¥ÁlPÀ EvÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®, ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, C£ÀÄ¥À ¨sÉÆøÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/5/10 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-39/JA-493 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀjAzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 279, 338 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/5/10 ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á:ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£À ºÉAqÀwÀ gÀªÀŨÁ¬Ä gÉÆÃqÀ zÁn ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D¬Ä¯Áå EPÉAiÀÄÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 £ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ J¦-13/JPÀì-3336 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ bÀ¥ÉàUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¯Áj ¤°è¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ UËvÀªÀÄ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ºÀ®¹(J¯ï) UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì. EvÀ£ÀÄ CA§jñÀ @ ¥Àæ¥sÀÄ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀPÁAvÀ ºÁUÀÄ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉJ-39/261 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï.-04/¹.¦.-5689 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧gÀÄwÛzÀÝ mÉA¥ÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁ¢UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 99/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁA ªÀÄÆwð ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð. ¸Á: ±Á¹Ûçà £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 18-05-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄPÉÌ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁddÄ DUÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgïUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 6 PÀmËmï ¨ÉÆÃqÀð, MAzÀÄ ¸ÁÖlgÀ, 60 ¦üÃmï ¸À«ð¸ï ªÉÊgï CA.Q 3000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/05/10 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®gÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ ºÀ½î ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: gÀr,Ø ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀgÀrØ vÀAzÉ ªÀÄ®gÀrØ ºÀ½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, 2) ²æäªÁ¸ÀgÀrØ vÀAzÉ ªÀÄ®gÀrØ ºÀ½î ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ E§âgÀÄ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqɸÁ¯ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §AzÀ eÁUÉAiÀÄ°è KPÉÌ PÀĽwgÀÄªÉ CAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÉÆëAzÀgÀrØ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 326, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-5-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÉëqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÃgÀĸɮA PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ£À @ eÁ£ÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀªÀiÁð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: eÉÃgÀĸɮA PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è C¥ÁAiÀiÁPÀgÀ CAiÀÄÄzÀÞUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, PÀļÀÄî JPÉ ºÁQPÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 19.05.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀPÁæt PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ3 ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á: £ÁUÀ¥ÀÆgÀ (J¦) FvÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 04 JªÀiï f 2040 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï ºÉZï. 31 ¹ PÀÆå -5256 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ±À²gÉÃSÁ ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀzÀÄUÀðªÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ , ¸ÀÄeÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀæªÉ CAvÀ ¨Á¯ÉñÀgÀrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 19.05.2010 gÀAzÀÄ 2040 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀÄzÀ®AiÀÄå vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á: ZËzÀj PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 J¯ï -354 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÀÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄzÀ®AiÀÄå¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ²æà gÁªÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 19.05.2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀÄ¥ÀàzÀ ¤AUÀªÀÄä¼À PÉgÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á: UÉÆãÁ¼À vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÉÆïÉÃgÉÆà £ÀA PÉ J 36/JªÀiï 5838 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §A¢zÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è fÃ¥À£ÀÄß wgÀÄ«zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛ §¢ EzÀÝ ¨ÁAqï PÀ°èUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fÃ¥ï dRA UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 19.05.2010 gÀAzÀÄ1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï £ÀUÀgÀzÀ PÀAzÀPÀzÀ ¤Ãj£À°è ZÀA¥ÀvÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ï 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÁ®Ä eÁj PÀAzÀPÀzÀ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw EAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ZÀA¥ÀvÀ FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 18.05.2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ §®zÀAqÉ PÉ£Á¯ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ²æà «gÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 36 /5811 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ QgÀt zÉñÀ¥ÁAqÉ ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉ J 37 JªÀiï 3814 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ºÀªÁ¯ÁÝgÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà «gÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 18.05.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ªÀįÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è 231 ªÀÄvÀUÀ½AzÀ UÉzÀÄÝ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ CAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄÄqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ ¤£Éß £ÀªÀÄä PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ UÉ¢ÝzÀÝgÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ zÀÄqÀÄØ PÉÆlÄÖ UÉ¢Ý¢Ý CAvÀ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr . CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ,ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FgÀtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 18.05.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ªÀįÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è FgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£À ºÉAqÀw UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉzÀÝ §UÉÎ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ vÀAzÀÄ UÀÄrUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ²æà ¸ÀªÁgÉ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉÃPÉà ºÁQzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ PÉÃPÉà ºÁPÀÄwÛÃj ¤ÃªÀÅ zÀÄqÀÄØ PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ¢AzÀ UɢݢÝÃj CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 8 d£À ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ¸ÀªÁgÉ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 18.05.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®UÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 42 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ²æêÀÄw ºÉƼÉAiÀĪÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà 32 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆgÀ½UÉ MAzÉà ¹ÃgÉ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 19.05.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ UÀAeï ªÀÈvÀÛPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ RªÀÄgÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á; CgÀ§ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ36/5446 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :

E¹àÃl dÄeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À:¢£ÁAPÀ 19-05-2010 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀzÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄfÃzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ zÉʪÀ°Ã¯É Dl ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉÖÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1.¸ÉÊAiÀÄzÀ C¸Àzï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÁ¥sÀgÀ 2.¸ÀAUÀuÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 3.¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 4.v˦ÃPï CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ 5.¸ÉÊAiÀÄzÀ gÉʸï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¹ÃzÀ ¸Á: J®ègÀÆ ±ÀºÁ¨ÁzÀ. EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ E£ÀÄß½zÀ 10 d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 10,650/- gÀÆ £ÀUÀgÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ:

ºÁªÀÅ PÀaÑ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ: 18-5-10gÀAzÀÄ ºÀjZÀAzÀæ vÀA ©üêÀÄ¥Àà ºÀAUÀgÀV ¸Á: PÀgÀQºÀ½î vÁ;eÉêÀVð FvÀ£ÀÄ PÀgÀQºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ PÀtQ vÀUÉAiÀÄĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢:20-4-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀjZÀAzÀæ ºÀAUÀgÀV ¸Á:PÀgÀQºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:¢:19-20/05/2010gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸Á¬ÄªÀÄA¢gÀzÀ PÁåA¥À¸ïzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ £ÁUÀzÉêÀvÉ UÀÄrAiÀÄ Væ¯ï ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 PÉ.f ¨É½îAiÀÄ £ÁUÀzÉêÀvÉ ªÀÄÄwð ºÁUÀÆ ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄA¢gÀzÀ zɪÀgÀ ºÀÄAr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ. MlÄÖ 40 ¸Á«gÀ gÀÆ QªÀÄäwÛ£À £ÁUÀzÉêÀvÉ ªÀÄÄwð ºÁUÀÆ ¹¢Ý«£ÁAiÀÄPÀ zÉêÀgÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀıÉãÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á¬ÄªÀÄA¢gÀ ªÀiÁå£Édgï ¸Á||¸Á¬ÄªÀÄA¢gÀ UÀÄ®§UÁðEªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:¢:18-05-2010gÀAzÀÄ 10.30 ¦JªÀiïPÉÌ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà eɪÀiï±ÉnÖ ¸Á||NA£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ gÁµÀÖç¥Àw ¸ÀPÀð®zÀ°è §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ NA£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÃgÉ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ CmÉÆà ºÀwÛ CmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà PÉÆÃlð gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀæeÁªÁt ¥ÀwæPÉ D¦üøÀ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃrUÉ §AzÁUÀ £À£ÉÆßA¢UÉ PÀĽvÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ MwÛ »rzÀÄ ²ªÀ±ÀAPÀgÀgÀªÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÁAUï ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9845397962 PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°ÃAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤A§UÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ:

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:¢B17/05/2010gÀAzÀÄ ªÉÊeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀAUÁ¨Á¬Ä dªÀiÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀÄvÁd £ÀzÁ¥sÀ EªÀgÀÄ UÁæ.¥ÀA ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ¢ÝzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ, £ÁUÀtÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÉÆüÀ ¸ÀAUÀqÀ 23 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, gÁqÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ²æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀgÀªÀjUÉ ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀƼÀå ªÀÄPÀÌ¼É FUÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj £ÀªÀÄä eÁwAiÀĪÀgÀÄ UÉ¢ÝzÁÝgÉAzÀÄ J£ÀÄßvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, gÁqÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¥Áæt ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 75/10 PÀ®A 420, 506 L.¦.¹.

DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄqÀvÀgÀPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ²æà ±ÁAvÀzÀÄUÀð ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj qÀªÀ®¥Àgïì PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¢£ÁAPÀ 17-06-2006 jAzÀ ¢: 01-10-2008 gÀ ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ©.J¸ï.J¸ï. ¯Éà Omï£À°è 30 X 40 C¼ÀvÉAiÀÄ ¥ÁèlUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ½UÉ gÀÆ. 1,000-00 ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV 21 ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀjAzÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹ PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 74/10 PÀ®A 454-457-380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 19-05-2010 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 2,40,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 19-05-2010 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JAPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ PÀÄAmÉ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ£À¥Àà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: aPÀÌ©ÃqÀ£Á¼À,.£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀé ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆPÀ PÀlVºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw DUÉÆð JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 09-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀzÀ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVgÀzÀ PÁgÀt E£ÀÆß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀ°®è, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤Ãj£À mÁåAPÀ PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé §rUÉÃj FPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 03-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt CAzÉà gÁwæ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢®è, C®èzÉà vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ EgÀĪÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ PÀqÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt HgÀ »jAiÀÄgÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢ü PÉÆqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ü ¤ÃrzÀÄÝ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ EzÀÄÝzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2010 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ G½¹gÀ¥ÉÇà CAvÁ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA: ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ®VzÀÝ £À£Àß vÀAV AiÀÄ®èªÀé½UÉ PÀ®Äè MVwAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ²ªÀ¥Àà vÀA: AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀ°è£À ºÀ¼ÀÄî AiÀiÁPÉ MVzÉÃ¯É CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, E§âgÀÆ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉUÀ½UÉ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆt PÁ°UÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ, JqÀV ºÀ¸ÀÛPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ