Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-07-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: §®ÆègÀ, ¸ÀzÀå; PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁA¢üUÀAeï ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-38/PÉ-3728 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §®ÆègÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ ªÀĺÁzÉêÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ »rvÀ vÀ¦à ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÉqÀ«zÀÝjAzÀ GªÀÄPÁAvÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆj£À UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 10-07-2011 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 323, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/07/2011 gÀAzÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà L£Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ, 2)¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®QëöäÃt Qæ±ÀÑ£À, 3) NAPÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ PÀÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è 25,000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ HAUÀÄgÀ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÆt¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÀªÀiÁð vÁAqÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr UÀªÀiÁð vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÀUÁð ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-301 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ CmÉÆà mÁæ° £ÀA PÉJ-38/2632 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉÆPÀgÀgÁuÉ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: r.J.Dgï ¥ÉÆ°Ã¸ï ©ÃzÀgÀ, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: «ÄÃgÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¨Á§ÄgÁªÀ CªÀgÀ ªÉÊ£À±Á¦UÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¨Ál® ¸ÁgÁ¬Ä Rjâ ªÀiÁr eÉÆvÉUÉ ¤Ãj£À ¥ÁQl PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CAUÀrAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÊ£ï ±Á¥ï G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀtPÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CA¢zÀPÉÌ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ £ÀqÉzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉý ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/07/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀļÀZÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ PÉøÀgÀ dUÀ¼ÀUÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁåQì PÁå©£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JA.ºÉZÀ-06/¹-5816 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É §® UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:17.07.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀeÉÃAzÀægÉrØ & N§¼ÉñÀgÉrØ E§âgÀÄ ¸Á:dA§®¢¤ß EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉUÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀUËqÀ 38 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ CªÀ¼À ¨Á¬Ä AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ gÁqï¤AzÀ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, ¨É¤ß£À »AzÉ ¸ÉÆAlPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, JqÀQ«AiÀĪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ZÀAzÀæªÀÄä ªÀÄ®VzÀÝ ¢A©£À PɼÀUÉ aîzÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:20,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:20,000/- ªÀiË®åzÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:18.07.2011 gÀAzÀÄ 19.35 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18.07.2011 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɬÄAzÀ 19.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà w¥ÁàgÀrØ ¸Á:ªÀÄlªÀiÁj EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:6500/-, 15 »ÃgÁ UÀÄlPÁ ¥ÁPÉÃmï C.Q.gÀÆ:1425/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ QAUï¸ÉÊeï ¥ÁPÉÃmï C.Q.gÀÆ:850/-»ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ®8775/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁZÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ :18.07.2011 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñï 26 ªÀµÀð, ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀ£ÀÄ, »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï¥ÉÆæà ªÉÆÃlgï¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, qÀ§Æå÷è.8367 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ RgÁ§¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ EArPÉÃlgï ¯ÉÊmïºÁPÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¤°è¹zÀ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, n©.2223 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° ¸ÀASÉå: PÉJ.36,n.4887 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ JqÀ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï & mÁæöå°AiÀÄ ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ, CªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ :17.07.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, N«Äß PÁgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ AiÀÄAPÀtÚ AiÀiÁzÀªï UÉÆÃzÁªÀiï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.36 eÉ.4681 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 25 ªÀµÀð, ¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¥Á¥ÁgÁªï vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà 22 ªÀµÀð EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ N«Äß PÁgÀÄ ¤°è¹, ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ 108 CA§Äå¯É£ïìzÀ°è §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.07.2011 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgɬÄAzÀ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ «ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÉêÀtÚ 32 ªÀµÀð ¸Á:CgÀ½¨ÉAa EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Á:CgÀ½¨ÉAa EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀ£ÀÆð¯ïf¯ÉèAiÀÄ gÁfêÀ£ÀUÀgÀ PÉÆAqÀ¥ÉÃmÉ qÉÆãÀ§qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¨Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥ÉzÀÝtÚ 38 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁjAiÀÄÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ §qÁªÀuÉAiÀÄ AiÀÄĪÀw gÁeÉñÀéj 26 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀzÀĺÀt MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀĪÀgÉ vÉÆ° §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.11.2009 gÀAzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-3 wAUÀ¼ÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ dAiÀĪÀÄä, ªÀiÁªÀ ¥ÉzÀÝtÚ ºÁUÀÆ £Á¢¤ ¸ÀÄeÁvÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ºÀtvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀUÀzÀĺÀt:50,000/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆmÁÖUÀÆå ¢£ÁAPÀ:12.07.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ E£ÀÄß ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ»A¸É ¤Ãr, ºÀtPÉÆqÀzÉ §jUÉÊAiÀÄ°è §AzÀgÉ gÉʯÉé ºÀ½UÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:19.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ 35 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß UÀAUÁ¼ÉÆA¢UÉ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ ±Áé¸ÀPÉÆñÀzÀ vÉÆAzÀgÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ½UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä vÀAiÀiÁj £ÀqɹzÁÝ£ÉAzÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.07.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà Ej CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt UÀAUÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.07.2011 QÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »A¢¤AzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á:PÉÆýPÁåA¥ï FPÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸Àj §gÀĪÀÅ¢®è ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ°UɪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ :18.07.2011 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀPÉgÀ¥Àà ¸Á: »gÉçÆzÀÆgÀÄEªÀ£ÀÄ »gÉçÆzÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð£ÀA.311 «¹Ûtð 01 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉAiÀÄ°è ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄ®ÌAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: »ÃgɧÆzÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý d«ÄãÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ°èzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧrªÀiÁrzÀÝ®èzÉ d«ÄãÀÄ ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè ªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¤ªÁ¹ ªÀ¸ÀAvÀgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï PÀÄ®PÀtÂð CPËAmÉAmï PÁPÀwÃAiÀÄ ±Á¯É ¸Á:PɸÀgÀ¥ÉÃmÉ vÁ:ºÀ£ÀÄUÀÄAzÀ, f¯Áè:¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀgÀ 12 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ªÁ¢gÁd 6£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyðAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 17.07.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁvÉæ vÀgÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã° §tÚzÀ D¥sï±Àlð, PÁ¦ü §tÚzÀ D¥sï ¤PÀÌgï zsÀj¹zÀÝgÀÄ, CAzÁdÄ 3 Cr 6 EAZï JvÀÛgÀ, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÁzÁPÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, GzÀÝ£ÉAiÀÄ zÀÄAqÀĪÀÄÄR, zÀ¥Àà ªÀÄÆUÀÄ, CUÀ® ºÀuÉAiÀÄļÀîªÀ¤zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C®à-¸Àé®à »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ «zsÁåyðAiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:17.07.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18.07.2011 gÀAzÀÄ 12.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ºÀÄ®ÆègÀÄ ¸Á:¢Ã£À¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÀÄUÀðªÀÄä PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ §ArUÉ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ªÉÄÊ vÀƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÆÃgÁV UÁ½ ©Ã¹ PÉE© ªÉÊAiÀÄgï ºÀjzÀÄ ©zÀÄÝ MAzÀÄ C.Q.gÀÆ:65,000/-ªÀiË®åzÀ ©½ JwÛUÉ ªÉÊAiÀÄgï vÀUÀÄ° «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄZÀÑ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 ¢£ÁAPÀ :17.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀªÀnÖ
EªÀ£ÀÄ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ UÉÆëAzÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ DAzÀæzÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉAqÀ PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉjUÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀzÀ ¢ªÀ¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV JgÀqÀÄ °Ãlgï £ÀµÀÄÖ ºÉAqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀqÀªÀnÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆðøï AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ UÉÆëAzÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ZÀPï ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ CAzÀÄ UÉÆëAzÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀĺÀt: 390/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÉÆëAzÀ ¢£ÁAPÀ:18.07.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

²æà PÉ.§¸ÀªÀgÁeï ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:18.07.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ vÁvÀ¥Àà£À UÀzÀÄÝUÉ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ.E.©.PÀA§zÀ ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á:PÀqÀ¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:9420/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:19.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09.30 UÀAmÉUÉ UÁdgÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ ¨sÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV zsÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV £ÀfÃgï¸Á§ ªÀÄĹèÃA 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ ªÀÄĹèÃA 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ 650 JA.J¯ï PÉJ¥sï ©ÃAiÀÄgï MlÄÖ 31 ¨Ál° C.Q.gÀÆ:2201/-, 350 JAJ¯ï 24 n£ï©Ãgï C.Q.gÀÆ:1080/-, 180 JA.J¯ï£À 4 ¨Ánè JA¹ gÀªÀiï C.Q.gÀÆ:228/- ªÀÄvÀÄÛ 180 JAJ¯ï£À 5 ¨Ánè NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì C.Q.gÀÆ:204/- »ÃUÉ MlÄÖ 3713/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2011 gÀAzÀÄ 205 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr: 37,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಒಬ್ಬನ ಬಂದನ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ;18-07-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ಕನಕದಾಸ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತತ್ಇರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ನಿಂಬರ್ಗಾ ರವರು ಘಟನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳ ಇತನು ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಗದು ಹಾಗು ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನಮಪ್ಪ ಮಡಗು ಸಾ|| ಈರನಾಪಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕಲ್ಪನಾ ಇವಳು ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಇಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ರೂಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 12-7-11 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ ಮಗಳ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮಗಳು ಕಲ್ಪನಾ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಅವಳ ಗೆಳತಿ ಅರುಣಾ ಇವಳಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಲ್ಪನಾ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಸದಾನಂದ ಸಾ; ಲಿಂಗಮಪಲ್ಲಿ ಇತನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಣೋ ಬಾ ಅಂತಾ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಳು. ನಾನು ಅಂದೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅನೀಲನ ತಂದೆಯಾದ ಸದಾನಂದ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಸದಾನಂದ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತಾ ನಾನೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರುತ್ತೆನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನೀಲ ಇತನಿಗೆ ಅವನ ತಂದೆ ಸದಾನಂದ ಕಲಾಲ ಹಾಗೂ ಮುಕಂದ ಕಲಾಲ ಸಾ; ಲಿಂಗಮಪಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ :ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಖಾಜಾಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ|| ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ರವರು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಹಾಂತಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಎಂಬಾತನು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:18-7-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಒದರಾಡುತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒದರಾಡಬೇಡಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅರ್ದ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕಮೀಟಿ ಹಾಲ ಮುಂದಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಹಾಂತಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಹಾಂತಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಾಹಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನು ಇತನು ನನಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೂ ಶರಣಪ್ಪನು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಲಶೇಟ್ಟಿ ಮು: ಧುತ್ತರಗಾಂವ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 18/07/2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀಪನಲ್ಲಿ ಲಾಡ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯ ಹುಡುಗರನ್ನು ಜೀಪನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಕ್ಕೆ ಹೊರಟೇನು. ಲಾಡ ಚಿಂಚೋಳಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಅರ್ಧ ಕಿ;ಮಿ; ದೂರ ಧತ್ತರಗಾಂವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೌಲತರಾವ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ, ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಕೊರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋಗವಂತರಾವ ಹೊದಲೂರ ಮು: ಕೊರಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಲಾಡ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಬಾಬು , ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದ ಬಾಬು ಜವಳಿ, ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಬು ಜವಳಿ ,ಈರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಾಬು ಜವಳಿ , ಇವರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಹಾಂತೇಶ ಈತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಯಿದ್ದು ಬೋಗವಂತರಾಯನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಗಿಗಳಿದ್ದು ಒಂದೆ ಸವನೆ ಏಟಿನ ಮೇಲೆ ಏಟು ಬೋಗವಂತರಾಯನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾವುದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಕಡಗಂಚಿ ಉ: ಎಮ್‌ಟಿಎಸ್‌ ಏಜೇನನ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಹಳೇಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್‌ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಬಾಷ ನಗರ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಚೇತನ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಲೇಕ್ಷನ ತರುವ ಕುರಿತು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಪ್ಯಾಶನ ಮೋ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ವ್ಹಿ 916 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಪನೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಸಫಾರಿ ಧಾಬಾ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಪ್‌ 1122 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಚಾಲಕ ಶೇಖ ಮುಬಿನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನ ದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಚೇತನ ಇತನಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಹಣೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ್ತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಕಾಮತ ತಂದೆ ಶಿವಾರಾಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಎನ.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹಿರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 18/7/11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪಕ್ಕೆ 8-10 ಜನ ಹುಡುಗರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ ಹಾಕಲು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗರು ಈಗ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ 2 ಜನರು ಅವ್ಯಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿಸೇಲ ಪಂಪಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅದರ ಗ್ಲಾಸು ಒಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 45000./- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಗ್ಲಾಸ ಲುಕ್ಸಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಜೈಬೀಮ ತಂದೆ ಕಂಠೆಪ್ಪ ಹಡಗಿಲ ಉ: ಪೆಟಿಂಗ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ತಾಃ ಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ. ಇತನಿಗೆ ಸದರ ಚೇತನ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಹಾಗು ಇನ್ನೂ 3 ಜನರು ಬಂದು ಹಣ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನಗೆ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಶಿವಪುತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.